Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань і вмінь

Сума поточних балів за кожний змістовний модуль, за контрольну модульну роботу й виконання індивідуального завдання становить підсумковий модульний рейтинговий бал (максимально – 70 балів), який може бути автоматично врахований при виставленні підсумкової семестрової рейтингової оцінки. На семестровий контроль (екзамен, залік) відводиться 30 балів. Сума балів підсумкового модульного й екзаменаційного семестрового контролю може коливатись у межах 60–100 балів і враховуватися при виставленні позитивної підсумкової семестрової рейтингової оцінки.

Кількість балів за кожний змістовний модуль визначається робочою програмою залежно від змісту модуля, його вагомості й передбачених видів навчальної роботи.

Якщо студент успішно виконав передбачені в змістовних модулях всі види навчальної роботи, то він допускається до підсумкової модульної контрольної роботи.

У випадку відсутності студента під час виконання модульної контрольної роботи з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), студент вважається не атестованим. При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з'явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно виконати модульну контрольну роботу в установленому порядку.

Перескладання позитивної оцінки, отриманої за виконання модульної контрольної роботи, для її підвищення не дозволяється.

Мінімальна кількість балів поточного модульного контролю, яка може зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової рейтингової оцінки, – 60 балів.

Студент, який набрав протягом семестру необхідну кількість балів, має можливість:
  • Не складати семестровий контроль з навчальної дисципліни у формі екзамену (диференційованого заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову екзаменаційну рейтингову оцінку.
  • Складати семестровий контроль у формі екзамену (диференційованого заліку) для підвищення свого рейтингу за цією навчальною дисципліною.
Оцінка в балахОцінка за національною шкалою
30Відмінно
20Добре
10Задовільно
менше 10Незадовільно

Студент, який набрав протягом семестру менше необхідної кількості балів, за умови позитивного виконання модульної контрольної роботи зобов’язаний складати з навчальної дисципліни екзамен (диференційований залік) і отримати підсумкову (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку.

Якщо студент виконав і захистив види робіт, відвідував всі лекції, семінарські й практичні заняття, має власний рукописний конспект лекцій та опрацьований додатковий навчальний матеріал, відвідував лекційні й семінарські заняття, відвідував консультації за участі лектора, то до його підсумкової модульної рейтингової оцінки додаються заохочувальні бали.

Відвідування лекцій – 5 балів.
Наявність рукописного конспекту – 2 бали.
Опрацювання лекційного матеріалу, відвідування консультацій – 10 балів.
Підготовка доповідей, статей, повідомлень, участь у конференціях, круглих столах, конкурсах – 3 бали.
Результати оцінювання з курсу «Університетська освіта» – 6 балів при семестровому контролі 90–100 балів, 4 бали – при семестровому контролі 75–89 балів, 2 бали – при семестровому контролі – 60–74 бали.

Сума заохочувальних балів враховується в заліково-екзаменаційну відомість при виставленні екзаменаційних балів (але не більше 30 балів) і може бути автоматично зарахована при виставленні підсумкової семестрової оцінки.

Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка переховується за національною шкалою і шкалою ЕСТS.

Для оформлення звільнення від складання екзамену (диференційованого заліку) студент повинен під час проведення консультації надати провідному викладачу залікову книжку й індивідуальний навчальний план і автоматично отримати набрану кількість балів як підсумкову екзаменаційну рейтингову оцінку за національною шкалою і шкалою ЕСТS.

Відповідність підсумкових семестрових рейтингових оцінок у балах оцінкам за національною шкалою і шкалою ЕСТS
Оцінка в балахОцінка за національною шкалоюОцінка за шкалою ЕСТS
90–100ВідмінноA
82–89Добре (дуже добре)В
75–81ДобреС
67–74ЗадовільноD
60–66Задовільно (достатньо)Е
35–59незадовільно (з можливістю повторного складання)
1–34незадовільно (з обов’язковим повторним курсом)F

У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов'язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), студент вважається не атестованим.

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену й не з'явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою і за шкалою ЕСТS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки й індивідуального навчального плану студента, залікової книжки студента.