Секція «Виклики глобалізації та їх вплив на юридичну освіту»

15.02.2022

15 лютого 2022 року в Навчально-науковому юридичному інституті Київського міжнародного університету було проведено секцію «Виклики глобалізації та їх вплив на юридичну освіту», присвячену підготовці до щорічної ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін».

Роботу секції відкрила Директор навчально-наукового юридичного інституту к.ю.н., професор Панфілова Ю.М., яка зазначила, що питання, які постають під час вирішення проблем освітніх процесів, загалом пов’язані з розвитком освітніх технологій, економічних процесів навчання та глобальної міграції. Зазначені тенденції можуть сприяти глобальній єдності національних навчальних програм, інтернаціоналізації освіти та досягнення Цілей сталого розвитку, визначених ООН. Зокрема, розгляд впливу глобалізації на сферу освіти відбувається з різних кутів зору: як глобалізація визначає напрями розвитку освітніх інституцій та їх політик, наскільки залученою є освітня спільнота до реформування освітніх процесів та наскільки ефективним є навчання відповідно до рівня глобалізації. Не залишається поза увагою і сфера юридичної освіти. Зміна вектора у підготовці майбутніх юристів, орієнтуючись на глобальні та євроінтеграційні процеси, зумовлює перегляд змісту освітніх програм, що сприятиме підвищенню потенціалу випускників на ринку праці. Наслідки цього є вигідними для суспільства загалом та держави зокрема, оскільки високий рівень підготовки майбутніх юристів сприятиме утвердженню верховенства права у державі.

Участь у роботі секції взяли науково-педагогічні працівники Юридичного інституту, зокрема к.ю.н., доцент зав. кафедрою теоретичних та приватноправових дисциплін Сапарова А. О. зазначила, що в Україні, яка проголошена Конституцією суверенною і незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, а принцип верховенства права є одним із основоположних, значення вищої юридичної освіти важко переоцінити, адже саме представники юридичних професій (судді, прокурори, адвокати, державні службовці) реалізують правову державу, тому дослідження проблем реформування вищої юридичної освіти як складової вищої освіти взагалі, її змістового наповнення, підвищення якості, а також реорганізація системи управління закладами вищої юридичної освіти, забезпечення високого рівня викладання, посилення кадрового потенціалу є надзвичайно актуальними і своєчасними.

К.ю.н., доцент зав. кафедри публічноправових дисциплін Бісюк О.С. висловила думку про те, що однією із складових української системи вищої освіти є юридична, значення якої в останні десятиліття доволі підвищується. Це зумовлено тією важливою роллю, яку покликане відігравати право у суспільстві. Ефективність здійснюваних у державі реформ, як у правовій сфері, так і в масштабах всього суспільства, передусім, залежить від рівнів професіоналізму юридичної практики, представників всіх рівнів гілок влади, забезпечення прав людини і громадянина. Процес створення правової держави, реформ політичної і судово-правової систем потребує розвитку вищої юридичної освіти. Водночас юридична освіта перебуває у перехідному стані — пошуку моделі розвитку. Крім того, її проблеми стали предметом пильної уваги лише в останні роки.

К.ю.н., професор кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін Ткаченко О.В. звернув увагу на те, що юридична наука вивчає предмети, явища, події, які пов’язані з державою і правом. Сьогодні ми є свідками історичних процесів розвитку Української держави і права, оскільки невпинно зростає соціальний престиж юридичної науки, вкрай важливою є її реакція на виклики часу. І в умовах постійних «закликів» до змін, юридична наука пізнає реальну дійсність крізь призму поняття «право», що є доволі актуальним питанням.

Доповіді, виголошені науково-педагогічними працівникам Юридичного інституту були присвячені особливо актуальним на сьогодні питанням, зокрема: розвитку інноваційної університетської освіти; інноваційним методам викладання, навчання в ЗВО; новітній світовій та європейській практиці в університетській освіті; ефективним засобам і технікам академічної мобільності.

Розглянуті на секції питання викликали жваве обговорення, під час якого кожен учасник мав можливість висловити власне бачення питання, запропонувати своє вирішення, поставлених доповідачем проблем.

Підводячи підсумки роботи секції, її організатори висловили вдячність усім учасникам за плідну працю та безцінний досвід, побажали подальших наукових звершень у розвитку вищої юридичної освіти!