Відбулася онлайн-студія «Формування соціальних навичок (soft skills) здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за ОНП «Право»

15.04.2021

15 квітня 2021 р. на кафедрі публічноправових дисциплін Навчально-наукового юридичного інституту відбулася онлайн-студія «Формування соціальних навичок (soft skills) здобувачів третього рівня вищої освіти (доктор філософії) за ОНП «Право» за участі викладачів кафедри, наукових керівників, викладачів освітньо-наукової програми і здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.

Викладачі освітньо-наукової програми «Право» активно впроваджують стратегію формування соціальних навичок аспірантів, яка базується на фундаментальних здобутках вітчизняної і зарубіжної науки адміністративного права і процесу, фінансового права. Здобуті під час навчання соціальні навички (здатність особистості брати на себе відповідальність, працювати в критичних умовах, уміння конструктивно вирішувати конфлікти, працювати в команді, управляти своїм часом тощо) дозволяють випускникам закладу вищої освіти бути успішними в професійній діяльності, а також затребуваним на ринку праці незалежно від фаху.

Гарант освітньо-наукової програми «Право» проф. Миськів Л.І. зауважила, що зміст освітніх компонентів (Іноземна мова як мова наукової комунікації, Компаративістика у сфері освіти, Філософські та методологічні проблеми юриспруденції, Методологія, організація та технологія проведення наукових досліджень в галузі права, Моделі і методи прийняття управлінських рішень) формують в аспірантів не лише професійні hard-навички, але і критичне мислення; адаптивність; соціальний інтелект; комунікацію іноземною мовою, уміння проводити ґрунтовні дослідження, навички ефективної фахової комунікації, інтерв’ювання та консультування тощо.

Директор Навчально-наукового юридичного інституту проф. Панфілова Ю.М. звернула увагу, що формуванню  соціальних навичок здобувачів третього рівня вищої освіти за ОНП «Право»  сприяють організація процесів навчання й виконання дисертаційної роботи, реалізація широкого спектру діагностичних процедур якості освіти, забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії між здобувачами освіти та науковими керівниками, створення індивідуальної освітньої траєкторії через процедуру вільного вибору аспірантами вибіркових компонентів навчального плану.

У ході обговорення означеної проблеми здобувачами вищої освіти були висловлені побажання щодо створення можливості підвищення рівня іншомовної компетентності як універсального інструменту вдосконалення  соціальних навичок у сфері освіти, а також поглиблення практичного аспекту психолого-педагогічної підготовки.