Характеристика спільної освітньої програми

Ступінь вищої освіти: перший – бакалаврська освітняна програма, другий – магістерська освітня програма.

Стандартна тривалість навчання виражена в академічних роках: три роки (на денній і заочній формах) за програмою бакалавра, два роки (на денній і заочній формах) за програмою магістра (диплом ВНЗ Польщі). Паралельне навчання у ВНЗ України і Польщі передбачає навчання за програмою бакалавра 4 роки.

При здійсненні спільної програми застосовується кредитна система, заснована на принципах міжнародно визнаної Європейської системи перенесення та накопичення кредитів (ECTS).

Вся діяльність студента, пов’язана із вивченням дисциплін, які студент включив до індивідуального навчального плану на навчальний рік (відвідування лекцій, семінарів, практичних, лабораторних занять, самонавчання, підготовка проектів, курсових праць, тощо) оцінюється кредитами.

Кредити, отримані студентом за успішне засвоєння дисципліни акумулюються.

Навчальна програма містить мінімальну загальну кількість кредитів, які студент повинен досягнути для успішного завершення відповідного ступеня вищої освіти.

Правила та умови виконання навчальних планів:

студент обирає предмети, передбачені спільною навчальною програмою, які він бажає вивчити в поточному навчальному році.

На кожний семестр студент обирає навчальні дисципліни з такою кількістю кредитів і в такому складі (обов’язкові, вибіркові і факультативні), щоб при перевірці окремих етапів навчання були виконані умови для продовження навчання, а при підсумковій перевірці – умови для завершення навчання.

Предмети обов’язкової групи, які студент вибрав в поточному навчальному році, але не склав, мають бути включені в індивідуальний навчальний план повторно. За умови другої невдалої спроби скласти обов’язковий предмет студент може бути відрахований з університету за академічну неуспішність.

Загальна кількість кредитів, які повинні бути отримані протягом всього терміну навчання для належного завершення першого рівня вищої освіти становить 180 кредитів, другого рівня вищої освіти – 120 кредитів.

По завершенні навчання студент повинен скласти державні іспити, які включають в себе захист підсумкової (дипломної) роботи, як однієї з умов успішного завершення навчання за спільною навчальною програмою.

Підсумкову (дипломну) роботу студент готує під керівництвом викладача одного із Співпрацюючих ВНЗ.

Державний іспит має право скласти студент, який на останньому році навчання виконав всі зобов’язання та зареєструвався на здачу державного іспиту у період, який визначений графіком навчального процесу. Склад членів державної екзаменаційної комісії визначають ректори Співпрацюючих ВНЗ.

Академічний титул: після завершення першого рівня освіти – «Bakalar» (скорочено «Bс».), після завершення другого рівня освіти – «Magister» (скорочено «Mgr».)