Міжнародні економічні відносини

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра економіки, підприємництва, менеджменту.


Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Політологія
 • Іноземна мова
 • Іноземна мова (за професіним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Теорія та практика перекладу
 • Вступ до спеціальності
 • Вища математика
 • Економічна теорія
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Теорія міжнародних відносин
 • Мікроекономіка і макроекономіка
 • Країнознавство
 • Економіко-математичне моделювання світогосподарських зв'язків
 • Історія економіки і економічної думки
 • Зовнішня політика України
 • Облік і аналіз ЗЕД
 • Основи науково-аналітичних досліджень
 • Міжнародна торгівля
 • Дипломатичний протокол та етикет
 • Дипломатична та консульська служба
 • Міжнародні конфлікти та методи їх вирішення
 • Міжнародна інформація
 • Управління ЗЕД
 • Міжнародні економічні відносини
 • Теорія держави і права
 • Порівняльне конституційне право
 • Міжнародне публічне право
 • Міжнародне приватне право

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • Міжнародні організації
 • Актуальні проблеми транскордонного співробітництва
 • Психологія спілкування
 • Ораторське мистецтво
 • Стратегічні комунікації в МЕВ
 • Міжнародна патентно-ліцезійна справа
 • Правове регулювання ЗЕД
 • Практики корпоративно-соціальної відповідальності у міжнародному бізнесі
 • Міжнародна логістика
 • Механізми функціонування СОТ
 • Міжнародна кооперація
 • Міжнародна ринкова ризикологія
 • Кон'юктура світових товарних ринків
 • Інформаційні технології в управлінні інноваційними процесами системи МЕВ
 • Глобальні маркетингові стратегії
 • Міжнародний менеджмент
 • Міжнародна статистика
 • Міжнародні фіннанси
 • Економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України
 • Економічна дипломатія у системі забезпечення національних інтересів держав
 • Управління міжнародними проєктами
 • Тайм-менеджмент у професійній діяльності
 • Переклад дипломатичних переговорів, конференцій та зустрічей
 • Переклад дипломатичних документів та коресподенції
 • Прогнозування і моделювання в МЕВ
 • Бізнес-планування міжнародних підприємств
 • Крос-культурний менеджмент
 • Бізнес аналіз зарубіжних інвестицій
 • Аналіз конкурентноспроможності на міжнародному ринку
 • Безпекові моделі підприємницької діяльності
 • Міжнародні валютно-кредитні відносини
 • Стратегії стійкого розвитку МЕВ в Євроатлантичному просторі
 • Страхування у міжнародному бізнесі
 • Договірне право

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти інститут міжнародних відносин проходять практичну підготовку в:

 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних та іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».


Після повного курсу навчання фахівець з міжнародних економічних відносин

може працювати в:
 • посольствах
 • міністерствах і відомствах України
 • структурних підрозділах органів державної влади
 • вітчизняних і іноземних фірмах і представництвах
 • комерційних, банківських структурах, які працюють у сфері зовнішньополітичної діяльності
 • міжнародних організаціях
може обіймати посади:
 • дипломатичного представника
 • консультанта, радника, експерта з проблем міжнародних відносин
 • керівника підрозділів зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності
 • менеджера банківської та біржової системи
 • перекладача

Після повного курсу навчання випускники можуть:

 • вільно спілкуватися державною та іноземними мовами на професійному рівні, необхідному для ведення професійної дискусії, підготовки аналітичних та дослідницьких документів;
 • збирати, обробляти та аналізувати великі обсяги інформації про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, регіональних систем, міжнародних комунікацій;
 • досліджувати проблеми міжнародних відносин, регіонального розвитку, зовнішньої політики, міжнародних комунікацій, із використанням сучасних політичних, економічних і правових теорій та концепцій, наукових методів та міждисциплінарних підходів, презентувати результати досліджень, надавати відповідні рекомендації;
 • розуміти та застосовувати для розв’язання складних спеціалізованих задач міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо;
 • аналізувати і оцінювати економічне, політико-правове, соціально-культурне середовище та інфраструктуру міжнародних економічних відносин.
 • планувати стратегію виходу на зовнішні ринки, обґрунтовуючи її вибір;
 • розраховувати експортні ціни;
 • здійснювати пошук та оцінку закордонних партнерів;
 • вести підготовку і укладання міжнародних контрактів, розрахунки за ними;
 • планувати розміри податків за підсумками ЗЕД, вміти оптимізувати їх;
 • розраховувати митну вартість товару, суму мита, митних зборів, ПДВ при перевезенні товарів через кордон;
 • здійснювати операції з валютними цінностями;
 • страхувати зовнішньоекономічні операції.

Інститут співпрацює з представниками роботодавців:

 • Міністерство економіки України
 • Міністерство фінансів України
 • ТОВ «Старкі Індастрі»
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»
 • ТОВ «АС Вектор»
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»
 • ТОВ «Старкі Індастрі»
 • ТОВ «Світаб»
 • ТОВ «ЛуБор»
 • та іншими