Атестація аспірантів

Атестація аспірантів університету проводиться на кафедрі, за якою вони закріплені два рази на рік по закінченню кожного з семестрів підготовки в аспірантурі.

Період атестації визначається графіком освітнього процесу аспірантів.

До початку атестації має надати на відповідну кафедру такі документи:

1. Звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта, наукового керівника, завідувача кафедри).

У звіті викладаються результати виконання індивідуального плану роботи аспіранта за звітний період зокрема за такими напрямами:

  • робота над дисертацією (теоретична робота (формулювання теми дослідження, обґрунтування її актуальності, аналіз українських і зарубіжних наукових джерел з теми дослідження, аналіз нормативно-правової бази тощо); визначення методології, вивчення та вибір методів дослідження (визначення/уточнення мети, завдань, предмета, об’єкта дослідження; вибір методів дослідження); підготовка рукопису дисертації (підготовка матеріалів/написання першого (другого, третього) розділу дисертації); підготовка автореферату дисертації; упровадження результатів дисертаційного дослідження та ін.); публікації (опубліковано/подано до друку/підготовлено до друку статей у наукових фахових виданнях України; статей у наукових періодичних виданнях інших держав з напряму, з якого готується дисертація, або у виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз; тез виступів на науково-практичних конференціях); результати виконання навчального плану; участь у науково-дослідній роботі кафедри; педагогічна практика; апробація результатів дисертаційного дослідження.

2. Матеріали, що підтверджують виконання зазначених у звіті планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробленні наукових тем тощо).

3. Індивідуальний план роботи аспіранта (у двох примірниках).

Під час проведення атестації на засіданні кафедри аспірант доповідає та надає наочну презентацію фактичних результатів підготовки у семестрі, що спливає, акцентуючи при цьому увагу на отриманих ним основних результатах дисертаційного дослідження, їхній актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступені їх апробації.

Результатом відкритого обговорення головою та членами засідання кафедри (й запрошеними) фактичних результатів підготовки аспіранта в семестрі, що спливає, на засіданні кафедри має бути висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Результати проведення атестації кожного з аспірантів на кафедрі мають бути занесені до протоколу відповідного засідання кафедри та до обох екземплярів індивідуального плану роботи аспіранта (за підписами аспіранта, завідувача кафедри, голови та членів атестаційної комісії кафедри, наукового керівника).

Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів, крім усього іншого, обов’язково має містити загальний висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Витяг із протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів разом із заповненими індивідуальними планами роботи аспірантів надається до відділу аспірантури не пізніше як в останній день періоду проведення атестації аспірантів в Університеті, визначеного графіком освітнього процесу аспірантів на поточний навчальний рік.

Кінцеве рішення про атестацію аспіранта приймає Вчена рада факультету/інституту. Витяг з протоколу засідання Вченої Ради передається у відділ аспірантури КиМУ. Результати атестації заносяться в індивідуальний план здобувача вищої освіти за освітньо-науковим ступенем доктор філософії.