Збірник наукових праць «Психологічні науки: проблеми і здобутки»

Збірник наукових праць «Психологічні науки: проблеми і здобутки»
Збірник наукових праць «Психологічні науки: проблеми і здобутки»

Збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки» присвячено актуальним проблемам і результатам теоретично-методологічних та експериментально-пошукових досліджень у різних галузях психологічної науки і психологічної практики.

Збірник є друкованим засобом масової інформації, що пройшов відповідну державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію серія Серія КВ № 17011-5781 ПР. від 19.07.2010 р.).

Збірник зареєстровано як фахове видання постановою
Президії ВАК України № 1-05/8 від 22 грудня 2010 р.

Статті, що надсилаються до редакції “Збірника” мають відповідати вимогам ВАК України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” Постанова президії вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, №1, 2003, с.2).

Керівництво редакційної колегії:

Голова редколегії:

Бех Іван Дмитрович - голова редакційної колегії

 • Науковий ступінь: доктор психологічних наук
 • Вчене звання: професор, дійсний член академії Національної академії педагогічних наук України

Дроздова Ірина Володимирівна - заступник голови редакційної колегії

 • Науковий ступінь: доктор медичних наук
 • Вчене звання: старший науковий співробітник

Сфера наукових інтересів – історія психології, теоретично-методологічні проблеми психології. Здійснив розробку теоретично-методологічних засад суб’єктно-вчинкового підходу, запропонував авторські проекти сутнісної конкретизації предмету і методу психологічної науки та системної інтеграції психології як науки. Розробив концептуальну модель розвитку людини як суб’єкта психічного життя в онтогенезі. Запровадив системний підхід до вивчення соціально-психологічних механізмів впливу людини на людину. Запропонував метод спільного вчинку учителя й учнів, експериментально довів його ефективність. Розробив наукову модель діагностики, корекції і профілактики відхилень у поведінці важковиховуваних учнів. Проводив дослідження з психології політичного лідерства, проблем СНІДу, гендерної рівності в системі освіти та ін. Нині прилучений до розробки проблем методології психосоціальних та політико-психологічних досліджень.

Відповідно приймають до друку наукові статті, які мають такі елементи:

 • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Формулювання цілей статті, постановка завдання.
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 • Література.
 • Резюме і ключові слова (українською мовою, після заголовка статті перед вступом, не менше 5 рядків).
 • Резюме і ключові слова (російською та англійською мовами, наприкінці статті – після списку літературних джерел).
 • Обсяг статті – 10-12 машинописних сторінок.

Розміщення на сторінці. Назва статті великими літерами (кегль12), напівжирний шрифт, вирівнювання по центру. Нижче (через один рядок) прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт - напівжирний), вирівнювання по центру. На наступному рядку повна назва організації, міста, адреса, телефон, факс, E-mаil (шрифт курсив). Нижче, через один рядок – текст резюме українською мовою (кегль 12). Посилання на літературу у квадратних дужках. Нижче, через один рядок, текст статті. На наступному рядку напівжирним шрифтом пишеться слово Література (якщо є посилання на літературу у тексті, то вони вказуються у квадратних дужках). На наступному рядку друкується список літератури (кегль 12). Нижче, через один рядок, резюме англійською мовою (не менше 5-ти рядків). Нижче, через один рядок, резюме російською мовою. Перенос слів не допускається. Зноски набираються вручну, не використовуючи кнопку “вставити зноску”.

Автор несе відповідальність за зміст, літературну редакцію статті. Текст має бути уважно вичитаний і перевірений автором.

До статті додаються: а) відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, звання, адреса, контактний телефон); б) автори додають рецензію.

Стаття має бути надрукована українською мовою в книжковому форматі Times New Roman (кегль 12) через 1,5 інтервали. Поля: зліва, зверху, знизу – 25 мм, справа – 15 мм. Статтю надсилати в двох примірниках на папері А 4, додавши її електронний варіант (дискету 3,5”).

Для публікації статті у “Збірнику” необхідно її надіслати на адресу редакції.

Науковий збірник Київського міжнародного університету

Адреса редакції: Україна, м. Київ – 03179, вул. Львівська, 49
Контактні телефони: 507-07-30 (120) – кафедра психології та педагогіки.