Вступ до аспірантури

Завідувач відділу аспірантури

Нагірна Алла Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
Інформаційний центр
+380 68 920 36 89
+380 63 935 19 28
+380 44 59403 04
Аспірантура
+38 044 507 07 30 — 234

В аспірантурі КиМУ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальностей:

 • 015 – Професійна освіта (за спеціалізацією - Педагогіка вищої школи)
 • 081 – Право (за спеціалізаціями - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).

Прийом до аспірантури, організація навчального процесу здійснюється згідно із законом України “Про вищу освіту”, відповідно до наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» № 389 від 08.04.2016 р.

Вступні випробування у 2019-2020 навчальному році: зі спеціальності; з української мови; з іноземної мови.

Прийом документів:

 • з 15 липня по 24 липня 2019 року;
 • з 2 вересня по 16 вересня 2019 року.

Вступні випробування проводяться:

 • з 29 по 30 липня 2019 року;
 • з 18 по 23 вересня 2019 року.

Початок навчання:

 • 01 вересня 2019 року;
 • 01 жовтня 2019 року.

Структура PhD програм навчання аспірантів та здобувачів вищої освіти в КиМУ:

 • english academic writing;
 • фахові семінари;
 • курси навчальних дисциплін аспірантського рівня;
 • курси індивідуального вибору з набору курсів для магістрів;
 • курси управління проектами;
 • психолого-педагогічні дослідження;
 • науково-педагогічна практика;
 • написання «докторського проекту»;
 • написання статей до міжнародних журналів;
 • виступи на міжнародних конференціях;
 • написання та публічний захист дисертації.

У КиМУ є періодичні фахові наукові видання зі спеціальностей для публікацій аспірантами результатів досліджень, а саме:

 • збірник «Психологічні науки: проблеми і здобутки»;
 • збірник «Педагогічна теорія та практика»;
 • збірник «Проблеми міжнародних відносин»;
 • збірник «Сучасні питання економіки і права»;
 • збірник «Юридична освіта і наука»;
 • журнал «Наше право».

Є можливість публікації в міжнародних фахових виданнях, індексованих в наукометричних базах.

До послуг аспірантів бібліотека КиМУ, яка систематично поповнюється монографіями, авторефератами, кандидатськими й докторськими дисертаціями, навчальними підручниками, посібниками, періодичними виданнями, програмами вступних і кандидатських іспитів, нормативними документами МОН України й АК України.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

 • заява на ім’я президента університету;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення вищого навчального закладу з копією додатку до диплому;
 • рекомендація Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • копія паспорта громадянина України або документу, що засвідчує особу та громадянство та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • трудова книжка (для денної форми навчання).

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання випробувань згідно з чинним законодавством України.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються:
- зі спеціальності в обсязі освітньої програми підготовки магістрів, спеціалістів за обраною спеціальністю в аспірантурі. Вступне випробування вимагає наявності реферату зі спеціальності або презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. Оцінюється випробування за 100-бальною шкалою;
- з української мови (критерії оцінювання визначені окремим положенням) або презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень. Оцінюється випробування за 100-бальною шкалою;
- з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівень В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівень В2, проводить відповідна кафедра іноземних мов до початку вступних випробувань. Оцінюється випробування за 100-бальною шкалою.

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначається додаткове вступне випробування з базових дисциплін спеціальності в обраній галузі.

Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням. Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного випробування і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до КиМУ протягом 12 місяців. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

Термін навчання в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою не перевищує 4 роки.