Вступ до аспірантури

Завідувач відділу аспірантури

Сокирська Владилена Володимирівна

Доктор історичних наук, доцент
Інформаційний центр
+380 68 920 36 89
+380 63 935 19 28
+380 44 59403 04
Аспірантура
+38 044 507 07 30 — 234

В аспірантурі КиМУ здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за освітньо-науковими програмами:

 • «Право» зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право
 • «Професійна освіта» зі спеціальності 015 Професійна освіта галузі знань 01 Освіта

Прийом до аспірантури, організація освітнього процесу здійснюється згідно із законом України “Про вищу освіту”, відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р. (зі змінами), наказу МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні» № 389 від 08.04.2016 р., №856 від 19.07.2016 р.

Вступні випробування у 2019-2020 навчальному році: зі спеціальності; з іноземної мови; додаткового вступного випробування (для осіб з іншої галузі знань/спеціальності).

Прийом документів

Перший тур:

на денну форму навчання

 • з 15 липня по 24 липня 2019 року;

на заочну форму навчання

 • з 2 по 16 вересня 2019 року.

Вступні випробування

Перший тур:

на денну форму навчання

 • з 25 по 30 липня 2019 року;

на заочну форму навчання

 • з 18 по 23 вересня 2019 року.

Початок навчання

За результатами першого туру:
 • з 01 вересня 2019 року – денна форма навчання;
 • з 01 жовтня 2019 року – заочна форма навчання;

Прийом документів

Перший тур:

на денну і заочну форму навчання

 • з 11 лютого по 15 лютого 2020 року;

Вступні випробування

Перший тур:

на денну і заочну форму навчання

 • з 17 по 21 лютого 2020 року;

Початок навчання

За результатами першого туру:
 • з 01 березня 2020 року – денна і заочна форма навчання.

Структура PhD програм навчання аспірантів та здобувачів вищої освіти в КиМУ:

 • english academic writing;
 • фахові семінари;
 • курси навчальних дисциплін аспірантського рівня;
 • курси індивідуального вибору з набору курсів для магістрів;
 • курси управління проектами;
 • психолого-педагогічні дослідження;
 • науково-педагогічна практика;
 • написання «докторського проекту»;
 • написання статей до міжнародних журналів;
 • виступи на міжнародних конференціях;
 • написання та публічний захист дисертації.

У КиМУ є періодичні фахові наукові видання зі спеціальностей для публікацій аспірантами результатів досліджень, а саме:

Є можливість публікації в міжнародних фахових виданнях, індексованих в наукометричних базах.

До послуг аспірантів бібліотека КиМУ, яка систематично поповнюється монографіями, авторефератами, кандидатськими й докторськими дисертаціями, навчальними підручниками, посібниками, періодичними виданнями, програмами вступних і кандидатських іспитів, нормативними документами МОН України й АК України.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту)

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

 • заява на ім’я президента університету;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • 2 фотокартки 3x4;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 • дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності;
 • копію диплома магістра (спеціаліста) про закінчення закладу вищої освіти з копією додатку до диплому;
 • рекомендація Вченої ради закладу вищої освіти (за наявності);
 • копія паспорта громадянина України або документу, що засвідчує особу та громадянство та копію витягу із державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (у разі подання паспорту у вигляді ID картки);
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • трудова книжка (для денної форми навчання).

Паспорт, диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних випробувань в аспірантуру, надається відпустка для підготовки та складання випробувань згідно з чинним законодавством України.

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з вступних іспитів:
- зі спеціальності в обсязі освітньої програми підготовки магістрів, спеціалістів за обраною спеціальністю в аспірантурі. Оцінюється іспит за 100-бальною шкалою;
- з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, отримані впродовж останніх двох років, що засвідчують рівень В2, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Експертизу поданих вступниками міжнародних сертифікатів з іноземної мови, що засвідчують рівень В2, проводить відповідна кафедра іноземних мов до початку вступних випробувань. Оцінюється випробування за 100-бальною шкалою.

- додаткового фахового вступного випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань або спеціальності, ніж та, яка зазначена у дипломі магістра (спеціаліста). Передує іспиту зі спеціальності та іноземної мови, оцінюється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове фахове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Вступним іспитам передує презентація дослідницької пропозиції, яка оцінюється за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за дослідницьку пропозицію вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до вступних іспитів і позбавляється права брати участь у конкурсі.

Термін навчання в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою не перевищує 4 роки.