Департамент міжнародного співробітництва

Одним із основних напрямів діяльності Університету є розвиток міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів, забезпечення інтеграції Університету в міжнародну університетську спільноту, здобуття додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.


Виконання відповідних завдань у навчальному процесі полягає у:

 • застосуванні досвіду провідних зарубіжних ВНЗів у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації освітнього процесу університету загалом;
 • висвітленні суспільно-політичних, правових, економічних, філологічних, культурологічних, історичних та інших проблем із урахуванням світового досвіду в контексті відносин України з іншими державами;
 • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з цим англійська мова є обов’язковою для вивчення на всіх факультетах і інститутах університету;
 • залученні до викладання іноземних мов фахівців – носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними угодами і домовленостями з посольствами, іншими установами й освітніми закладами зарубіжних країн;
 • викладанні на старших курсах фахових дисциплін англійською мовою;
 • системному залученні до навчального процесу фахівців-іноземців, які є співробітниками посольств, міжнародних фондів, організацій, для підвищення практичної спрямованості підготовки студентів й актуалізації набутих ними компетентностей;
 • забезпеченні виконання програм короткострокового й довгострокового стажування студентів за кордоном;
 • впровадженні нових освітніх технологій, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного й підсумкового контролю та оцінювання навчальних досягнень, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні інноваційні методики ведення семінарських занять у формі круглих столів, колоквіумів, “мозкових атак” тощо. Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як з історичного боку, так і з боку сучасного стану міжнародних відносин.

Важливим показником науково-методичного рівня навчального закладу є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у вишах інших країн світу. Нині можна твердити про використання методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В. Хачатуряна в центрах вивчення іноземних мов у Філадельфії (США), “Інтерконтакт” (Бельгія). Завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства проф. І.П. Ющук має тісні зв’язки з Новосадським і Бєлградським університетами (Югославія), де українська мова вивчається за його підручниками. Викладачі англійської мови університету є консультантами центру англійської мови Британської Ради Посольства Великобританії в Україні.

Університетом укладено угоди з міжнародними організаціями, які сприяють забезпеченню освітнього процесу фахівцями з різних країн, зокрема: Єгипетський фонд технічного співробітництва; BESO (Британська виконавча служба за кордоном); проект “Громадянська освіта” Міжнародного фонду “Відродження” та Міжнародної академії наук і вищої освіти (МАНКО, Великобританія).

Центр міжнародних і громадських зв’язків втілює у життя програму “Україна і світ”, у межах якої постійно відбувається пошук нових форм роботи. Однією з таких форм є залучення до навчального процесу представників посольств.

Продуктивною формою збагачення освітнього процесу для фахівців-міжнародників є проведення в межах Університету змагань “Міжнародний студентський суд” із виходом переможців на всеукраїнський і міжнародний рівні. Змагання проводяться винятково англійською мовою з дотриманням вимог, які є популярними у Нідерландах і США на таких традиційних змаганнях. Студентські команди Університету як переможці національних турів конкурсів із міжнародного права й представляли Україну в Гаазі (Нідерланди) й Вашингтоні (США), Варшаві (Польща), Москві (Росія).

У контексті підтримання міжнародних зв’язків великого значення надається організації спільних із міжнародними носвітніми закладами наукових досліджень. Реалізація міжнародної спрямованості наукової роботи відбувається як на змістовному, так і на організаційному рівнях і полягає у:

 • визначенні наукової тематики кафедр і університету загалом – “Європейський вибір незалежної України”;
 • визначенні тематики наукових робіт студентів, що враховує міжнародні аспекти як у межах історичних досліджень (історія міжнародних відносин, історія міжнародних економічних відносин, міжнародного права, порівняльно-історичні дослідження іноземних мов, історія світової журналістики), так і щодо синхронії (сучасні міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, проблеми міжнародного права, порівняння правових систем, типологічні й контрастивні дослідження мовних явищ, розвиток сучасних ЗМІ тощо);
 • залученні до участі в традиційних наукових конференціях університету зарубіжних науковців і студентів;
 • організації кафедрами конференцій, семінарів, круглих столів за участю іноземних фахівців.

Важливим показником високого рівня кваліфікації науково-педагогічного складу університету є:

 • наявність у колективі вчених, які мають звання почесних докторів зарубіжних закладів освіти, і навпаки - іноземних фахівців, які мають аналогічні звання в університеті;
 • наявність співробітників, які є індивідуальними членами міжнародних освітніх організацій і закладів культури.

Університет має робочі контакти з Національною комісією у справах ЮНЕСКО при МЗС України, посольствами країн, мови яких вивчаються в університеті; освітніми і культурними центрами: Американський Дім; Британська Рада; Японський культурний центр в Україні; товариствами культурних зв’язків із іншими країнами; товариствами національних меншин в Україні.

Ведеться робота щодо підготовки й виконання спільно з зарубіжними партнерами програм щодо обов’язкового втілення результатів спільної роботи в освітній процес як університету, так і інших освітніх закладів-партнерів.

Надзвичайно важливим складником роботи університету є формування в майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру людського співтовариства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу й етикету як в офіційних, так і побутових ситуаціях.

Ці завдання покликані виконувати різноманітні програми позанавчальних контактів, що їх забезпечують кафедри університету, а саме:

 • робота мовних клубів;
 • дружні зустрічі й вечори з нагоди національних свят країн, мови яких вивчаються в КиМУ;
 • налагодження неформальних контактів зі студентами інших країн через посольства, культурні центри, заклади освіти, міжнародні організації (листування, культурні обміни делегаціями, спільні акції);
 • встановлення й підтримання контактів із українською діаспорою за кордоном;
 • використання з огляду на це можливостей міжнародних організацій, членами яких є КиМУ.

Київський міжнародний університет є активним учасником європейських проектів за програмою Європейського Союзу ТЕМПУС-ТАСІС. Університет отримав фінансування Європейської комісії на такі проекти, як:

 • “Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція); Політехнічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія);
 • “Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера (Франція); Національна спілка студентів Великобританії (Великобританія);
 • “Модернізація офісів міжнародного співробітництва” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія); Університет прикладних наук м. Мідвайда (Німеччина);
 • “Аналіз криз і прийняття рішень в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Штутгартський університет (Німеччина); Римський університет “La Sapienza” (Італія);
 • “Європейсько-український підхід до визначення міжуніверситетського рейтингу в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія); Варшавська школа економіки (Польща);
 • “Безпека людини (навколишнє середовище, якість продуктів харчування, охорона здоров’я та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Шведський університет сільськогосподарських наук (Швеція); Флорентійський університет (Італія); Ризький технічний університет (Латвія);
 • “Інформаційні технології в сучасній журналістиці” (грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні).

Завдяки реалізації міжнародних проектів було обладнано комп'ютерні класи, клас відеоконференцій, який використовується для проведення лекцій європейськими викладачами, створено ресурсний центр Університету, видані підручники, навчальні посібники, брошури за рахунок бюджету проектів, викладачі підвищили свою кваліфікацію у провідних європейських університетах, а студенти проходили стажування в університетах Греції та Італії.

КиМУ активно співпрацює з університетами Польщі, Франції, Латвії в межах спільних освітніх програм подвійних дипломів - Університет в Домброві Гурнічій; Сопотська вища школа; Верхньосілезька вища школа торгівлі ім. Войцеха Корфантего.

Останні роки університет спільно із Сопотською вищою школою реалізує Міжнародну програму (магістратура – «Управління міжнародними фінансами і бізнесом») «Два Дипломи» за сприяння Фондів Європейського Союзу «Розвиток освіти і науки», «Європейський соціальний фонд», а також один із проектів Erasmus+ (КА107-2017) спільно з європейським університетом-партнером Верхньосілезькою вищою школою торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща), метою яких є академічна мобільність як студентів, так і викладачів для навчання і професійного тренінгу, підтримка та подальший розвиток спільних програм подвійних дипломів.

22 12/2021
11:40
Майстер-клас Ігора Лоссовського
Гість: Лоссовський Ігор Євгенович
11 12/2021
10:00
Зустріч