Звітування аспірантів про виконання індивідуальних планів

26.01.2022

26 січня 2022 року було проведено проміжну атестацію здобувачів третього (освітньо-наукового) ступеня доктора філософії з галузі знань 08 – Право, спеціальності 081 – Право в он-лайн форматі(платформа «ZOOM»).

Проміжне звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи аспірантів за відповідний період відбувається систематично на засіданнях, наукових семінарах кафедри публічноправових дисциплін та вченій раді Навчально-наукового юридичного інституту в усній формі з поданням результатів виконання індивідуального плану наукової роботи.

До початку атестації аспірантами було надано  наступні документи:

  • звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта і наукового керівника);
  • матеріали, що підтверджують виконання, зазначених у звіті, планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробленні наукових тем тощо);
  • індивідуальний план роботи аспіранта (у двох примірниках).

Науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового юридичного інституту було ретельно вивчено представлені аспірантами матеріали, здійснено порівняння здобутих досягнень із запланованими та було прийняте рішення про результати  виконання індивідуального плану наукової роботи кожного окремого аспіранта.

Під час проведення атестації аспіранти доповідали та робили наочну презентацію фактичних результатів підготовки за звітний період, акцентуючи увагу на отриманих ними основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження, та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступеню їх апробації.

За результатами проміжного звітування аспірантам було надано конструктивні рекомендації щодо подальшої наукової роботи та виконання індивідуального плану навчання.

На підставі проведеного звітування та за рішенням засідання кафедри публічноправових дисциплін було прийнято рішення про стан виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи здобувачів.


11 03/2023
10:00
Зустріч