Обговорення якості підготовки докторів філософії зі спеціальності 081 Право

27.12.2021

В навчально-науковому юридичному інституту КиМУ відбулася робоча зустріч викладачів кафедри публічноправових дисциплін та теоретичних та приватноправових дисциплін зі стейкхолдерами спеціальності 081 Право. Науковці, аспіранти та досвідчені експерти обговорили ефективність підготовки конкурентоспроможних фахівців, здатних для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності. Науково-педагогічні працівники та стейкхолдери обговорили актуальність формування у аспірантів інтегральних, загальних та фахових компетентностей, достатніх для проведення власного наукового дослідження за спеціальністю 081 Право, участі у колективній науково-дослідній роботі в галузі 08 Право, достатні для здійснення власної педагогічної діяльності. Зокрема, було обговорено створення належних передумов для виконання аспірантами власного наукового дослідження у формі дисертаційної роботи відповідно до пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної та світової науки в галузі права; створення умов для публікації проміжних та остаточних результатів власного наукового дослідження у наукових фахових періодичних виданнях та оприлюднення результатів кваліфікаційного дослідження під час наукових конференцій і круглих столів; забезпечення системної ґрунтовної педагогічної практики аспірантів.

Науково-педагогічні працівники кафедри публічно правових дисциплін, здобувачі PhD-рівня спеціальності 081 «Право» та суддя Київського окружного адміністративного суду Головенко О.Д. провели вебінар та обговорили критерії якісної підготовки докторів філософії за юридичним напрямком, Зокрема, а заході обговорили  діяльність судової влади у сучасних умовах, її ефективність є фундаментальним завданням сталого демократичного розвитку держави. Адже, всі процеси державного регулювання певною мірою знаходяться в постійній взаємодії із суддівським корпусом. Завдання судової гілки в цьому випадку влади полягає не лише у здійсненні правосуддя та конституційному нагляді, але й у постійних узгоджених діях з іншими органами влади по вдосконаленню правових інструментів, що регулюють діяльність суддівського корпусу. Центральне місце в реалізації правозастосування належить судді. Його професійність, моральні якості можуть сприяти підвищенню його авторитету як органу судової влади, так і підривати задекларовані принципи законності, об’єктивності, справедливості та неупередженості.

З метою побудови конструктивного професійного діалогу та результативної взаємодії у сфері освіти, кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації до дискусії долучилися фахівці практики, які проаналізували складові освітньо-наукової програми 081 «Право» та висловили практичні рекомендації щодо поліпшення та модернізації окремих компонентів, спрямованих на підвищення рівня підготовки конкурентоспроможних фахівців юридичного профілю.

Зокрема, адвокат Павленко С.В. зазначив, що сучасний аспірант має володіти предметними компетентностями у сфері доктринальних уявлень щодо правової природи інституту адвокатури, його місця та значення, взаємодії з державною владою, інститутом громадянського суспільства; розвитку теорії адвокатури як науки, її методології; розвитку навичок аналітичної діяльності аспірантів, вироблення вмінь самостійного аналізу та тлумачення законодавства, судової практики з питань  діяльності адвокатури, проведення порівняльно-правового аналізу організації і діяльності адвокатури у різних правових системах, а для цього потрібно оволодіти наступними компетентностями: уміти системно тлумачити положення матеріального та процесуального законодавства, щодо регламентації організації та функціонування адвокатури; пояснити сутність та поняття функцій адвокатури, її завдання; розуміти специфіку організаційної будови та сутність діяльності адвокатури, зміст та значення принципів організації та діяльності адвокатури та суміжних інститутів; сформулювати власну наукову позицію щодо проблем організації та діяльності адвокатури та подальших напрямів наукових досліджень у галузі теорії адвокатури.

Начальник Управління (Центру) надання адміністративних послуг Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Прилипко І.В. Зважаючи на сучасний момент, коли наша держава опинилася в нестабільному економічному і політичному становищі, багато фахівців висловлюють свої гіпотези щодо необхідності трансформування правової системи України відповідно до сприйняття у ній ролі та значення того чи іншого органу державної влади, однією із таких реформ є тенденція реформування нотаріату в науковому, організаційному та інших аспектах. На наш погляд, саме наука повинна робити прогнози щодо розвитку нотаріату і пропозиції щодо їх втілення у законодавство про нотаріат із метою вдосконалення способів охорони та захисту прав людини, а отже безпосередньо аспіранти в своїх наукових дослідженнях мають подолати економічну і правову кризи, які слід сприймати як першопричини виникнення проблем у нотаріаті, тоді і перед нотаріусами України мають постати зовсім інші завдання: забезпечувати охорону і захист прав фізичних та юридичних осіб завдяки високопрофесійній діяльності. Тому доцільно включити до ОНП навчальну дисципліну, яка б допомогла набути аспірантам наступних компетентностей: правильно тлумачити і застосовувати норми нотаріального процесуального права, інших нормативно-правових актів, доктрини нотаріального процесуального права з метою прийняття науково обґрунтованих висновків та рішень у правовідносинах, що виникають у сфері діяльності органів нотаріату; тлумачити та застосовувати норми нотаріального процесу; робити конкретні науково аргументовані пропозиції та рекомендації з питань удосконалення правового регулювання у сфері діяльності органів нотаріату та квазіноаріату.

Адвокат Загришева Н. В. Наданні аспірантам системи знань про сучасну конституційну доктрину та актуальні проблеми конституційного будівництва на сучасному етапі державотворення і право творення в Україні, сприянні вихованню у аспірантів поваги до здобутків і цінностей конституціоналізму, Конституції як Основного Закону держави і суспільства, фундаментальних конституційно-правових інститутів; виявлення здатності аспірантів аналізувати концептуальних проблем конституційного процесу та практики удосконалення конституційного законодавства; створення передумов для формування у аспірантів правової культури передбачає опанування певними компетентностями, зокрема, орієнтуватися у теоретичних поняттях, давати визначення понять основних категорій, розуміти їх сутність та вільно оперувати ними у процесі навчання та наукової діяльності; застосовувати набуті знання у правотворчій, правозастосовній, правореалізаційній діяльності

За словами практиків, сучасна організація освітньої діяльності щодо підготовки докторів філософії у Київському міжнародному університеті є предметом широкого обговорення громадськості, учасників освітнього процесу, зацікавлених роботодавців. Це дає змогу забезпечити якість і сучасність прикладних результатів наукових розробок здобувачів та підвищити ефективність підготовки майбутніх науковців та викладачів вищої школи.

Тематику якісної підготовки та потенційного працевлаштування аспірантів спеціальності 081 Право продовжила представниця Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Скрипник О.М. яка наголосила на важливості академічної мобільності студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників як одного з пріоритетних напрямів забезпечення якості підготовки та підвищення конкурентоспроможності випускників, молодих науковців закладів вищої освіти на вітчизняному та міжнародному ринках праці.

Особливу увагу стейкхолдерка приділила організації індивідуального простору сучасного науковця в умовах пандемії. Вона також наголосила на необхідності підвищення рівня володіння іноземною мовою, що значно розширює можливості наукового пошуку.

Учасники робочої групи із розробки освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 081 Право зустрілися з випускницями аспірантури Мандриченко Юлією Олександрівною, яка у 2020 році захистила дисертацію на тему: «Правові гарантії діяльності органів фінансового контролю в Україні» та Острович Ельзою Сергіївною, яка також у 2020 році  захистила дисертацію на тему: «Адміністративно-правові засади деінституалізації в Україні».

Під час зустрічі були обговорені ключові положення освітньо-наукової програми, її стратегія, місія та цілі. Визначені основні відмінності від попередньої та перспективи провадження у практику підготовки висококваліфікованих фахівців у цій галузі знань.

У підсумку учасники обговорення акцентували увагу на відповідності освітньо-наукової програми вимогам навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та стандартам третього рівня вищої освіти в галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 – Право.

Зустріч пройшла ефективно та результативно.


11 03/2023
10:00
Зустріч