Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Ззавідувач кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Бутко Любов Анатоліївна

Завідувач кафедри, к.фарм.н., доцент
kafedra_stand@kymu.edu.ua

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського міжнародного університету створена в квітні 2015 року.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички у процесі надання кваліфікованої, якісної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню України.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в наукових установах, аптечних, лікувально-профілактичних закладах: д.мед.н. професор Пішель В.Я.; д.мед.н. Костинська Н.Є.; д.пед.н. Воскобойнікова Г.Л.; к.фарм.н. Бутко Л.А.; к.біол.н. Курапова Т.М.; к.фарм.н. Гергель О.В.; к.фарм.н. Гетало О.В.; к.фарм.н. Маковик Ю.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

 • лікарська токсикологія;
 • стандартизація лікарських засобів;
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка;
 • соціальна фармація;
 • фармакоекономіка;
 • біофармація;
 • системи якості у фармації;
 • маркетингові дослідження у фармації;
 • управління персоналом фармацевтичних організацій;
 • державна система забезпечення якості лікарських засобів;
 • організація та регулювання діяльності підприємств фармації;
 • використання лікарських засобів у клінічній практиці;
 • методологія та логіка наукових досліджень;
 • патентознавство;
 • соціальна економіка у фармації;
 • токсикологічна безпека лікарських засобів;
 • фармакологія;
 • фармацевтичне право та законодавство;
 • медичне та фармацевтичне товарознавство;
 • аспекти вікової фармакології;
 • фармацевтичний менеджмент і маркетинг;
 • фармакологія та медична рецептура;
 • клінічна фармакологія;
 • контроль якості лікарських засобів;
 • клінічна фармакологія з токсикологією.

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • науково-теоретичні аспекти фармакології безпеки та вдосконалення практики доклінічних досліджень інноваційних лікарських засобів;
 • комплексне функціональне дослідження дії препарату на центральну нервову систему;
 • визначення впливу ліків на функціональний стан серцево-судинної системи;
 • базисний комплекс досліджень дихальної системи при визначенні параметрів фармакологічної безпеки;
 • оптимізація методичних підходів до управління якістю у фармації;
 • актуальні аспекти стандартизації лікарських засобів;
 • законодавче регулювання фармацевтичної діяльності;
 • удосконалення фармацевтичної освіти в Україні: реальний стан та міжнародний досвід.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів;
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, медико-фармацевтичному факультету в організації й проведенні виховної роботи серед студентів.

Реалізація напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі створений ряд навчально-методичних комплексів у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліц-опитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення аудиторій та лабораторій.


Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:

 • Бутко Л.А. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання забезпечення якості лікарських засобів / Л.А. Бутко, А.А. Дуюн // Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ΛΟΓΟΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня 2019 р. Харків: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – Т.2. – С.19-20.
 • Гетало О.В. Аналіз соціально-економічного стану системи реімбурсації вартості лікарських засобів за кордоном // Логос. Мистецтво наукової думки, науковий журнал, Вінниця, 2019. - №2, С. 62-64.
 • Бутко Л.А. Особливості компетентнісного підходу в системі фармацевтичної освіти в рамках міжнародних програм / Л.А. Бутко. // Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів: матеріали XXIV міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, 14 березня 2019 р. Київ. – С.366-369.
 • Гетало О.В. Основні етапи планування та проведення самоінспекції (внутрішнього аудиту) у фармацевтичній галузі, Логос. Мистецтво наукової думки», науковий журнал, Вінниця, 2019, №2, С. 65-66
 • Бутко Л.А. Деякі аспекти якості фармацевтичної освіти як складової професійної підготовки майбутніх фахівців фармації / Л.А. Бутко, А.Ю. Бутко // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Київ – Львів – Бережани – Гомель, 2018. – Вип. 3. ‒С.371-373.
 • Бутко Л.А. Разнообразие лекарственных растений в лекарственных средствах зарубежного производства на фармацевтическом рынке Украины / Минарченко В.Н., Бутко А.Ю. // Рецепт. - № 3 (Том.20). – 2017. – С.350-355.
 • Бутко Л.А. Судово-фармацевтичні аспекти боротьби з обігом неякісних та фальсифікованих лікарських засобів / Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (проф.), Хмелевський М. О. // Здоров’я суспільства. - № 1-2. – 2017. – С. 98 – 102.
 • Voskoboynikova G. L. Scientific rationale for the development of promising pharmaceutical dosage forms torasemide based polymorphism of active substance / G. L. Voskoboynikova, A. M. Goy, S. N. Gureeva // Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 2328-2150), a professional journal published across the United States by David Publishing Company, 2016. – Elsiver: Scopus, Embase.
 • Бутко Л.А. Шляхи забезпечення якості освіти провізорів-інтернів / Бутко А.Ю., Шевченко З.М. // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.). – Харків: НФаУ. 2016. – Т.2. – С.327.

Професорсько-викладацький склад кафедри управління якістю стандартизації та безпеки лікарських засобів приймав активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів вітчизняної та закордонної медицини таких як:

 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019 р.);
 • Науково-практична конференція студентів Київського міжнародного університету «Формування мотиваційно-цілісного ставлення студентів до навчально-пізнавальної діяльності в контексті євро інтеграційних процесів» (15 квітня 2019 р.);
 • Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та студентів стоматологічного факультету «Сучасні особливості мотивації до навчання студентів стоматологів у вищих навчальних закладах у контексті європейського вибору України» (01 квітня 2019 р.);
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку фармацевтичної галузі в умовах євроінтеграції», м. Київ, КиМУ (квітень 2019 р.);
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019 р.);
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р.);
 • Цикл освітніх семінарів: «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора / фармацевта» (13 грудня 2018 р., 21 березня 2018 р., 19 квітня 2018 р.);
 • Науково-практична конференція «Європейський вибір України» (23 листопада 2018 р.);
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт — єдина команда системи охорони здоров’я», м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.);
 • Круглий стіл «Профілактика стоматологічних захворювань, використання сучасних гігієнічних засобів в стоматології» з представниками компанії INSPE, BODE, м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України», м. Тернопіль (18 травня 2018 р.);
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспективы развития» (18 апреля 2018 г.);
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», м. Харків (22-23 березня 2018 р.);
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» м. Київ, КиМУ (14 березня 2018 р.);
 • Експрес-курс для провізорів та фармацевтів «Ліки України», м. Київ (2 березня 2018 р.).

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.


Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж та аптек міста з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва та області. Для залучення студентів до наукової роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі працюють студентські гуртки: «Валеологічні аспекти у збереженні здоров’я людини», «Фармакологія безпеки», «Зелена аптека», що сприяє підготовці студентів до виконання магістерських робіт та плануванню участі в наукових конференціях.

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.