Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Ззавідувач кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Бутко Любов Анатоліївна

Завідувач кафедри, к.фарм.н., доцент
kafedra_stand@kymu.edu.ua

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського міжнародного університету створена у квітні 2015 року.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати набуті знання та практичні навички у процесі надання кваліфікованої, якісної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню України.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в наукових установах, аптечних, лікувально-профілактичних закладах, зокрема: професор Пішель В.Я. - д.мед.н.; професор Костинська Н.Є. - д.мед.н.; професор Воскобойнікова Г.Л. - д.пед.н., канд.фарм.наук; доцент Бутко Л.А. - к.фарм.н.; доцент Курапова Т.М. - к.біол.н.; доцент Гергель О.В. - канд.фарм.наук.


Освітній процес

Кафедра забезпечує викладання таких професійних і практичних навчальних дисциплін:

 • лікарська токсикологія
 • стандартизація лікарських засобів
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • соціальна фармація
 • фармакоекономіка
 • біофармація
 • системи якості у фармації
 • маркетингові дослідження у фармації
 • управління персоналом фармацевтичних організацій
 • державна система забезпечення якості лікарських засобів
 • організація та регулювання діяльності підприємств фармації
 • використання лікарських засобів у клінічній практиці
 • методологія та логіка наукових досліджень
 • патентознавство
 • соціальна економіка у фармації
 • токсикологічна безпека лікарських засобів
 • фармакологія
 • фармацевтичне право та законодавство
 • медичне та фармацевтичне товарознавство
 • аспекти вікової фармакології
 • фармацевтичний менеджмент і маркетинг
 • фармакологія та медична рецептура
 • клінічна фармакологія
 • контроль якості лікарських засобів
 • клінічна фармакологія з токсикологією.

Науково-дослідна робота

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Бутко Л.А. «Удосконалення регуляторної політики у фармацевтичній галузі».

Основні напрями наукових досліджень:

 • науково-теоретичні аспекти фармакології безпеки та вдосконалення практики доклінічних досліджень інноваційних лікарських засобів
 • комплексне функціональне дослідження дії препарату на центральну нервову систему
 • визначення впливу ліків на функціональний стан серцево-судинної системи
 • базисний комплекс досліджень дихальної системи у процесі визначення параметрів фармакологічної безпеки
 • оптимізація методичних підходів до управління якістю у фармації
 • актуальні аспекти стандартизації лікарських засобів
 • законодавче регулювання фармацевтичної діяльності
 • вдосконалення фармацевтичної освіти в Україні: реальний стан та міжнародний досвід.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України
 • виконання науково-дослідних експериментів за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, фармацевтичному факультету в організації й проведенні позааудиторної роботи зі студентами.

Реалізація основних напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх складових освітнього процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді пакету, що вміщує робочі навчальні програми з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації. Перевага надається таким формам і методам навчання: проблемні лекції, лекції-дискусії, ділові ігри, тренінги, мозкові-атаки, практико-орієнтований кейс-метод вивчення фахових дисциплін із використанням електронної бази тестів, тематичні веб-квести. Залежно від змісту та особливостей кожного освітнього компонента до вибору методів навчання застосовується диференційний та індивідуальний підхід.

На ОПП «Фармація» використовуються такі методи контролю, як: усне та письмове опитування, перевірка самостійної роботи, контроль за виконанням індивідуальних завдань, тестування, лабораторний (практичний) контроль, самоконтроль, модульний контроль, підсумковий модульний контроль, іспит чи залік, перший етап ЄДКІ (інтегрований іспит КРОК 1; іспит з іноземної мови професійного спрямування), практико-орієнтований іспит.

У процесі проведення лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащено сучасним аптечним, технологічним і аналітичним обладнанням. Постійно поліпшується технічне забезпечення аудиторій та лабораторій.


Навчальні посібники, довідники, збірники, навчальні програми, методичні рекомендації, наукові статті викладачів кафедри:

 • Voskoboynikova H., Zavertalyuk K., Dovzhuk V., Konovalova L. Definitions of formation and development factors of the wholesale pharmaceutical market of Bulgaria.// The 8th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science”/ Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. С.78-84
 • Voskoboynikova H., Rogov E., Dovzhuk V., Konovalova L. Pharmacoeconomic, regulatory basics and analysis of development of the pharmaceutical market sector in Germany.// The 4th International scientific and practical conference – Eurasian scientific congress‖/ Barca Academy Publishing, Barcelona, Spain. 2020. С.104-109
 • Voskoboinikova G. L., Pavlenko YU. S., Dovzhuk V. V., Konovalova L. V., Bereznyak A. O., Nazarenko A. C.Trends of pharmaceutical sector development in the countries of the European Union.// 6th International Scientific Conference «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions», Stuttgart, Germany./ 2019/4/19 Т.6 с. 408-411
 • Voskoboinicova G., Rudyk А. , Voskoboinicov S., Dovzhuk V., Melnyk S. Organization of distance education based on pedagogical innovation and technologization of educational processes in the master training system in conditions of university education// Modern Science. Business and Education» ISSN 2367-7368/ Varna, 2018. Vol. XI с.72-77
 • Воскобойнікова Г. Л., Коновалова Л. В., Довжук В. В., Довжук Н. Ш. Профілактика порушень індивідуального здоров’я в процесі професійної адаптації науково-педагогічного працівника// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я» / Харків, 2018. 750 с.
 • Бутко Л.А. Сучасні організаційно-правові аспекти фармацевтичної діяльності//Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції « Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» / Київ, 2020 32 с.
 • Бутко Л.А., Бутко А.Ю. Інтеграційний освітній процес: шляхи та перспективи розвитку//Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції « Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти» / Тернопіль,2020 47 с.
 • Бутко Л.А., Бутко А.Ю. Аналіз ринку лікарських засобів рослинного походження //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» присвячена пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження) / Київ, 2020 158с.
 • Костинськая Н.Е. Лекарственные растения для детей: учебное пособие. К.: Киевский международный университет. 2019. 268 с.
 • Бутко Л.А., Шаповалова В.О, Деркач А.І.,Негрецький С.М., Осинцева А.О.,Бутко А.Ю. Організаційно-правові особливості обігу лікарських засобів за урядовою програмою «Доступні ліки» : навч.посіб. К.: 2019. 44с.
 • Пішель В. Я., Ільницька Т. Ю., Полив’яна М. Ю. Клінічні особливості психотичних розладів в учасників бойових дій  //  Архів психіатрії. – 2018. – Т. 24, № 4. – С. 174-177
 • Пішель В. Я., Древіцька О. О., Полив’яна М. Ю. Психотичні розлади у структурі розладів психіки та поведінки у комбатантів (за даними офіційної статистики 2015–2017 рр.)  //  Архів психіатрії. – 2018. – Т. 24, № 3. – С. 132-135
 • Бутко Л.А., Бутко А.Ю. Деякі аспекти якості фармацевтичної освіти як складової професійної підготовки майбутніх фахівців фармації // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки : проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Київ – Львів – Бережани – Гомель, 2018. – Вип. 3. ‒ С.371-373
 • Бутко Л.А., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Хмелевський М. О.Судово-фармацевтичні аспекти боротьби з обігом неякісних та фальсифікованих лікарських засобів // Здоров’я суспільства. – 2017. – № 1-2. – С. 98–102
 • Бутко Л.А., Минарченко В.Н., Бутко А.Ю. Разнообразие лекарственных растений в лекарственных средствах зарубежного производства на фармацевтическом рынке Украины // Рецепт. – № 3 (Том.20). – 2017. – С.350-355
 • Voskoboinikova G., Dovzhuk V., Konovalova L. Integrated approach to the design of methods of pharmacoeconomic study in the process of preparation of future provisor in higher educational. Electronic journal “The theory and methods of educational management”. – 2017. – №2 (20)
 • Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В. Клінічний поліморфізм посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій  //  Архів психіатрії. – 2017. – Т. 23, № 1. – С. 75-76
 • Пішель В.Я., Полив’яна М.Ю. Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання // Архів психіатрії. – 2016. – том 22, № 2 (85) – С. 114–115
 • Пішель В. Я., Полив’яна М. Ю., Гузенко К. В.Посттравматичний стресовий розлад та розлади адаптації в учасників АТО: клініко-соціальна характеристика та практика психофармакотерапії // Україна. Здоров'я нації. – 2016. – № 4(1). – С. 69-73
 • Пішель В.Я., Полив’яна М. Ю. Проблемні питання психофармакотерапії посттравматичного стресового розладу //  Архів психіатрії. – 2016. – Т. 22, № 1. – С. 7-11
 • Бутко Л.А., Пономаренко М.С., Шаповалова В.О. Законодавство та основні регламентні документи в системі післядипломної освіти // Фармаком. – 2016. – №3 (Додаток). – С.179 – 183
 • Бутко Л.А., Пономаренко М.С., Кабачна А.В., Бутко А.Ю. та ін. Реалізація професійно-освітньої функції формулярної системи у навчальному процесі кафедри організації і економіки фармації НМАПО імені П.Л. Шупика // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л.Шупика, 2016. – С.609-614
 • Воскобойнікова, Г. Л. Концептуальні основи фармацевтичної інноватики у промисловій практиці // Майстерні магістеріуму. – К.: 2016. – 215 c
 • Voskoboynicova G. L. Individual Health: forming by preventives [monograph]. – К.: 2015. – 204 р
 • Пішель В.Я., Ворожбит А.П., Гончар-Чердаклі Л.Г., Тарнавська Л.С., Ярош О.К. Антидепресивна ефективність амітриптиліну за умов пригнічення функціональної активності кори лівої або правої півкулі головного мозку мишей // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 1-2. – С. 23 – 29
 • Воскобойнікова Г.Л., Довжук В.В. Формування професійної компетентності у студентів в процесі професійної підготовки за спеціальністю «технологія парфюмерно-косметичних засобів» у вищих навчальних закладах  // Педагогічні науки: теорія, практика, інноваційні технології. – №6 (50). – С. 166-173
 • Громов Л. О., Гончар-Чердаклі Л. Г., Ворожбит А. П., Тарнавська Л. С., Пішель В. Я., Ярош О. К. Експериментальне дослідження півкульної асиметрії антидепресивних ефектів амітриптиліну //  Фармакологія та лікар. токсикологія. – 2015. – № 1. – С. 19-23
 • Пішель В. Я., Кушнір А. М., Полив'яна М. Ю. Методичні аспекти розробки диференційованих реабілітаційних програм для хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння  //  Медична психологія. – 2015. – Т. 10, № 2. – С. 57-61
 • Бутко Л.А., Бутко А.Ю. Доказова фармація: щодо перспектив розробки поліфракційних екстрактів з рослин роду Inula // Український вісник психоневрології. – 2015.  – Том 23, вип. 3(84), додаток. – С. 175-176

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, зустріч із видатними діячами української та закордонної медицини:

 • XVII Всеукраїнська науково-практична конференція « Актуальні питання вищої медичної (фармацевтичної) освіти, м. Тернопіль (05-06 листопада 2020 р.)
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграціних процесів» (дистанційна форма проведення) (28-29 травня 2020 р.)
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогіних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (дистанційна форма проведення) (21-22 травня 2020 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «PLANTA+. ДОСЯГНЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» присвячена пам’яті доктора хімічних наук, професора Ніни Павлівни Максютіної (до 95-річчя від дня народження), м. Київ (20-21 лютого 2020 р.)
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019 р.)
 • Науково-практична конференція студентів Київського міжнародного університету «Формування мотиваційно-цілісного ставлення студентів до навчально-пізнавальної діяльності в контексті євро інтеграційних процесів» (15 квітня 2019 р.)
 • Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та студентів стоматологічного факультету «Сучасні особливості мотивації до навчання студентів стоматологів у вищих навчальних закладах у контексті європейського вибору України» (01 квітня 2019 р.)
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку фармацевтичної галузі в умовах євроінтеграції», м. Київ, КиМУ (квітень 2019 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології», м. Харків, 31 березня, 2019 р
 • XXIV міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», м. Київ, 14 березня, 2019 р
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р.)
 • Цикл освітніх семінарів: «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора / фармацевта» (13 грудня 2018 р., 21 березня 2018 р., 19 квітня 2018 р.)
 • Науково-практична конференція «Європейський вибір України» (23 листопада 2018 р.)
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт — єдина команда системи охорони здоров’я», м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.)
 • Круглий стіл «Профілактика стоматологічних захворювань, використання сучасних гігієнічних засобів в стоматології» з представниками компанії INSPE, BODE, м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України», м. Тернопіль (18 травня 2018 р.)
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспективы развития» (18 апреля 2018 г.)
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», м. Харків (22-23 березня 2018 р.)
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» м. Київ, КиМУ (14 березня 2018 р.)
 • Експрес-курс для провізорів та фармацевтів «Ліки України», м. Київ (2 березня 2018 р.)
 • Круглий стіл «Європейська інтеграція фармацевтичної галузі України», м. Київ, Київський міжнародний університет, 2018 рік
 • V науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики», м. Харків, 2017 р
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція з адаптивних технологій управління навчанням ATL, м. Одеса, 2017 р
 • VIII Національний з’їзд фармацевтів України «Фармація XXI століття: тенденції та перспективи», м. Харків, 13-16 вересня 2016 р
 • I науково-практична Інтернет-конференція з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», 24-25 березня 2016 року, м. Харків
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики», м. Харків, 2015 р
 • ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Технологічні та біофармацевтичні аспекти створення лікарських препаратів різної направленості дії», м. Харків, 2015 р
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування Національної лікáрської політики за умов впровадження медичного страхування: питання освіти, теорії та практики» м. Харків, 12 березня 2015 р

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.


Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж і аптек міста з правом виготовлення лікарських засобів; підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва та регіонів України. Для залучення студентів до науково-дослідної роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі працюють студентські гуртки «Валеологічні аспекти у збереженні здоров’я людини», «Фармакологія безпеки», «Зелена аптека», участь у яких сприяє підготовці студентів до виконання магістерських робіт, участі у науково-практичних конференціях і семінарах.