Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Ззавідувач кафедри управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Бутко Любов Анатоліївна

Завідувач кафедри, к.фарм.н., доцент
kafedra_stand@kymu.edu.ua

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського міжнародного університету створена у квітні 2015 року.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкурентоспроможними на ринку праці, вміють ефективно використовувати набуті знання та практичні навички у процесі надання кваліфікованої, якісної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню України.

Освітній процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в наукових установах, аптечних, лікувально-профілактичних закладах, зокрема: д.мед.н. професор Пішель В.Я.; д.мед.н. Костинська Н.Є.; д.пед.н. Воскобойнікова Г.Л.; к.фарм.н. Бутко Л.А.; к.біол.н. Курапова Т.М.; к.фарм.н. Гергель О.В.; к.фарм.н. Гетало О.В.; к.біол.н. Сачок В.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних і практичних навчальних дисциплін:

 • лікарська токсикологія
 • стандартизація лікарських засобів
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • соціальна фармація
 • фармакоекономіка
 • біофармація
 • системи якості у фармації
 • маркетингові дослідження у фармації
 • управління персоналом фармацевтичних організацій
 • державна система забезпечення якості лікарських засобів
 • організація та регулювання діяльності підприємств фармації
 • використання лікарських засобів у клінічній практиці
 • методологія та логіка наукових досліджень
 • патентознавство
 • соціальна економіка у фармації
 • токсикологічна безпека лікарських засобів
 • фармакологія
 • фармацевтичне право та законодавство
 • медичне та фармацевтичне товарознавство
 • аспекти вікової фармакології
 • фармацевтичний менеджмент і маркетинг
 • фармакологія та медична рецептура
 • клінічна фармакологія
 • контроль якості лікарських засобів
 • клінічна фармакологія з токсикологією.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • науково-теоретичні аспекти фармакології безпеки та вдосконалення практики доклінічних досліджень інноваційних лікарських засобів
 • комплексне функціональне дослідження дії препарату на центральну нервову систему
 • визначення впливу ліків на функціональний стан серцево-судинної системи
 • базисний комплекс досліджень дихальної системи у процесі визначення параметрів фармакологічної безпеки
 • оптимізація методичних підходів до управління якістю у фармації
 • актуальні аспекти стандартизації лікарських засобів
 • законодавче регулювання фармацевтичної діяльності
 • вдосконалення фармацевтичної освіти в Україні: реальний стан та міжнародний досвід.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях освітнього процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України
 • виконання науково-дослідних експериментів за профілем кафедри, підготовку науково-педагогічних кадрів
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, фармацевтичному факультету в організації й проведенні позааудиторної роботи зі студентами.

Реалізація основних напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання теоретичного навчання і практичної підготовки, повного та ефективного застосування всіх складових освітнього процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі створено низку навчально-методичних комплексів у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних умінь і навичок, розпочато роботу щодо створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних умінь і навичок на практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом із урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання, зокрема: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, презентацій, практикують бліц-опитування, пробне тестування тощо, сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.

У процесі проведення лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащено сучасним аптечним, технологічним і аналітичним обладнанням. Постійно поліпшується технічне забезпечення аудиторій та лабораторій.


Навчальні посібники, довідники, збірники, навчальні програми, методичні рекомендації, наукові статті викладачів кафедри:

 • Бутко Л.А. Деякі аспекти нормативно-правового регулювання забезпечення якості лікарських засобів / Л.А. Бутко, А.А. Дуюн // Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології: зб. наук. праць «ΛΟΓΟΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 31 березня 2019 р. Харків: ГО «Європейська наукова платформа», 2019. – Т.2. – С.19-20.
 • Гетало О.В. Аналіз соціально-економічного стану системи реімбурсації вартості лікарських засобів за кордоном // Логос. Мистецтво наукової думки, науковий журнал, Вінниця, 2019. - №2, С. 62-64.
 • Бутко Л.А. Особливості компетентнісного підходу в системі фармацевтичної освіти в рамках міжнародних програм / Л.А. Бутко. // Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів: матеріали XXIV міжнародної конференції науково-педагогічних працівників, 14 березня 2019 р. Київ. – С.366-369.
 • Гетало О.В. Основні етапи планування та проведення самоінспекції (внутрішнього аудиту) у фармацевтичній галузі, Логос. Мистецтво наукової думки», науковий журнал, Вінниця, 2019, №2, С. 65-66
 • Бутко Л.А. Деякі аспекти якості фармацевтичної освіти як складової професійної підготовки майбутніх фахівців фармації / Л.А. Бутко, А.Ю. Бутко // Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: зб. наук. праць / [упорядник Ю.І. Колісник-Гуменюк]. – Київ – Львів – Бережани – Гомель, 2018. – Вип. 3. ‒С.371-373.
 • Бутко Л.А. Разнообразие лекарственных растений в лекарственных средствах зарубежного производства на фармацевтическом рынке Украины / Минарченко В.Н., Бутко А.Ю. // Рецепт. - № 3 (Том.20). – 2017. – С.350-355.
 • Бутко Л.А. Судово-фармацевтичні аспекти боротьби з обігом неякісних та фальсифікованих лікарських засобів / Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (проф.), Хмелевський М. О. // Здоров’я суспільства. - № 1-2. – 2017. – С. 98 – 102.
 • Voskoboynikova G. L. Scientific rationale for the development of promising pharmaceutical dosage forms torasemide based polymorphism of active substance / G. L. Voskoboynikova, A. M. Goy, S. N. Gureeva // Journal of Pharmacy and Pharmacology (ISSN 2328-2150), a professional journal published across the United States by David Publishing Company, 2016. – Elsiver: Scopus, Embase.
 • Бутко Л.А. Шляхи забезпечення якості освіти провізорів-інтернів / Бутко А.Ю., Шевченко З.М. // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.). – Харків: НФаУ. 2016. – Т.2. – С.327.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, круглих столах, зустріч із видатними діячами української та закордонної медицини:

 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019 р.)
 • Науково-практична конференція студентів Київського міжнародного університету «Формування мотиваційно-цілісного ставлення студентів до навчально-пізнавальної діяльності в контексті євро інтеграційних процесів» (15 квітня 2019 р.)
 • Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників та студентів стоматологічного факультету «Сучасні особливості мотивації до навчання студентів стоматологів у вищих навчальних закладах у контексті європейського вибору України» (01 квітня 2019 р.)
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми розвитку фармацевтичної галузі в умовах євроінтеграції», м. Київ, КиМУ (квітень 2019 р.)
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019 р.)
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (12 березня 2019 р.)
 • Цикл освітніх семінарів: «Належна фармацевтична практика. Імплементація протоколів провізора / фармацевта» (13 грудня 2018 р., 21 березня 2018 р., 19 квітня 2018 р.)
 • Науково-практична конференція «Європейський вибір України» (23 листопада 2018 р.)
 • Круглий стіл «Лікар і фармацевт — єдина команда системи охорони здоров’я», м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.)
 • Круглий стіл «Профілактика стоматологічних захворювань, використання сучасних гігієнічних засобів в стоматології» з представниками компанії INSPE, BODE, м. Київ, КиМУ (20 листопада 2018 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України», м. Тернопіль (18 травня 2018 р.)
 • Научно-практическая конференция «Система повышения квалификации педагогических кадров в вузах Узбекистана: опыт, приоритеты и перспективы развития» (18 апреля 2018 г.)
 • VI Міжнародна науково-практична дистанційна конференція «Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики», м. Харків (22-23 березня 2018 р.)
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» м. Київ, КиМУ (14 березня 2018 р.)
 • Експрес-курс для провізорів та фармацевтів «Ліки України», м. Київ (2 березня 2018 р.).

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.


Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж і аптек міста з правом виготовлення лікарських засобів; підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва та регіонів України. Для залучення студентів до науково-дослідної роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі працюють студентські гуртки «Валеологічні аспекти у збереженні здоров’я людини», «Фармакологія безпеки», «Зелена аптека», участь у яких сприяє підготовці студентів до виконання магістерських робіт, участі у науково-практичних конференціях і семінарах.

23 11/2019
10:00
Зустріч
06 11/2019
11:40
Зустріч
08 10/2019
13:15
02 10/2019
11:40