Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін

Завідувач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін

Сапарова Анастасія Олександрівна

Завідувач кафедри, к.ю.н.
kafedra_tpd@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізація: «Приватне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: к.ю.н., професор Сидорчук Л.А.; к.ю.н., доцент Ткаченко О.В.; к.ю.н. Сапарова А.О.; к.ю.н. Коваленко А.А.; к.ю.н. Самсін Р.І. та інші.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою "Право":


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • теорія держави та права
 • загальна історія держави і права
 • професійна етика юриста
 • історія вчень про державу та право
 • римське приватне право
 • господарське право
 • земельне право
 • сімейне право
 • трудове право
 • цивільне право
 • цивільне процесуальне право
 • історія цивілістики
 • теорія речового права
 • спадкове право та інші
Магістр
 • філософія права
 • верховенство права
 • організація та проведення наукових досліджень
 • проблеми методології правового пізнання
 • право інтелектуальної власності
 • порівняльне дослідження правових культур
 • актуальні проблеми цивільного права
 • актуальні проблеми теорії держави і права та інші

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення навчально-виховного процесу
 • постійне підвищення професійного рівня, професійної мобільності
 • удосконалення науково-дослідницької роботи
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на дослідження теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).


Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях:


У 2016–2020 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, підручники й видано наукові статті:

 • Ткаченко О. В., Сапарова А. О. Онтологічне питання порівняльного правознавства. Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. Вип. 84. С. 15–35
 • Сапарова А. Правові запозичення як дискурс інтегративного праворозуміння. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 7. С. 248–253
 • Сапарова А. Классическое и современное естественное право в свете сравнительного правоведения. Закон и жизнь. 2019. № 8. С. 103–106
 • Коваленко А. А. Актуальні проблеми функцій і завдань фінансового права: монографія. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 440 с.
 • Коваленко А. А. Класифікація функцій права: історія питання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. С. 32–35
 • Коваленко А. А. Про функції фінансового права у галузевому розмежування. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 37. С. 63–64
 • Коваленко А. А. Особливості регулятивної функції фінансового права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 38. С. 50–53
 • Коваленко А. А. Доктринальні погляди на розуміння функцій права. Право і суспільство. 2019. № 1. С.86–90
 • Коваленко А. А. Виховна функція фінансово-правової відповідальності Eurasian Academic Research Journal. 2019. №5(35). С. 53-57
 • Самсін Р. І. Щодо видів витрат на національну оборону. Право і суспільство. 2019. № 2. С. 167–173
 • Самсін Р. І. Фінансовий контроль за витратами на національну оборону. Право і суспільство. 2019. № 6
 • Сапарова А.О. Дискурс автономії сутності права у сучасному порівняльному правознавстві. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів». Київ, 2019. №27 Том 1. С.166 –171.
 • Ткаченко О.В. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння. Право України. 2019. № 3. С. 77–94.
 • Ткаченко О.В. Corpus possesionis: рефлексія на перехресті цивілізаційних смислів. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів». Київ, 2019. №27 Том 1. С.156–161.
 • Олещук А.І. Забезпечення безпеки свідків та потерпілих у кримінальному провадженні. Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів». Київ, 2019. №27 Том 1. С. 171–174.
 • Ткаченко А.В. «Формула Рабеля» как импликация фундаментально-онтологического статуса правового сравнения // Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праць (м. Одеса, 25–26 травня 2018 року). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С. 256-259.
 • Сапарова А.А. Значение зарубежного права как предмет сравнительно-правового дискурса // Конгрес міжнародного та європейського права: зб. наукових праць (м. Одеса, 25–26 травня 2018 року). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія»; Фенікс, 2018. – С.218-221.
 • Ткаченко О.В. Легітимація володільця на розпорядження річчю // Проблеми державного будівництва в Україні №26: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», 14 березня 2018 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2018. – Т. 1. – С.215-218.
 • Сапарова А.О. Місце України у пост-глобалізаційному світі: деякі порівняльно-правові міркування // Проблеми державного будівництва в Україні №26: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», 14 березня 2018 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2018. – Т. 1. – С. 218-220.
 • Олещук А.І. Дотримання прав неповнолітніх при обранні щодо них запобіжних заходів // Проблеми державного будівництва в Україні №26: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», 14 березня 2018 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2018. – Т. 1. – С.263-266.
 • Рябуш Л. А. Правове регулювання оподаткування реалізації фізичними особами майнових об’єктів в республіці Білорусь // Вороновські читання (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф, м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р. / Ред.кол.: А.П. Гетьман, М.П. Кучерявенко, Т.А. Латковська та ін. – Харків : Асоціація фінансового права України, 2017. – С. 171-175.
 • Сапарова А.О. Порівняльно-правовий вимір осмислення європейської інтеграції: деякі міркування // Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць. м. Одеса: Фенікс, 21-22 квітня 2017 р. – С. 249-253;
 • Ткаченко О.В. Европа: взгляд сквозь оптику правового сравнения // Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць. м. Одеса: Фенікс, 21-22 квітня 2017 р. – С. 244-249;
 • Сидорчук Л.А. Інститут місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект // Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. - №3/4. - 2017. Електронний ресурс. Режим доступу: http://legalsystems.com.ua/page_id=247;
 • Олещук А.І. Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», К.: КиМУ, 15 березня 2017 року – Т. 1. – С. 111-115;
 • Рябуш Л.А. До питання про характеристику додаткових елементів правового механізму платежу з реалізації майнових об’єктів // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогіних працівників «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», К.: КиМУ, 15 березня 2017 року – Т. 1. – С. 95-99;
 • Ткаченко О.В. – 9 статей у Великій українській юридичній енциклопедії: у 20 т. – Т. 2: Філософія права. – Х.: Право, 2017. (Істина в праві, Гетерономія, Філософія цивільного права, Аналітична юриспруденція, Консенсус правовий, Невизначеність правова, Дискурс правовий, Догматична юриспруденція, Космополітичне право);
 • Сапарова А.О. Методологічне значення «лінгвістичного повороту» для переосмислення природи правових запозичень // Пріорітетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці. м. Сладковічево, Словацька Республіка, жовтень 2016 р. – С. 21–24;
 • Ткаченко О.В. Дейктичний образ цивілістики: про мету університетського вивчення цивільного права // Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів. м. Сладковічево, Словацька Республіка, грудень 2016 р. – С. 134-137;
 • Сапарова А.О. Про значення порівняльного правознавства як невід'ємної складової вищої юридичної освіти // Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів. м. Сладковічево, Словацька Республіка, 26–28 грудня 2016 року. – С. 122-124;
 • Ткаченко А.В. Правовое сравнение и правовая неопределенность: эпистемология взаимосвязи // Философские науки. – № 6. – 2016. – С. 129-142. ( Web of Science, Russian Science Citation Index (RSCI);
 • Ткаченко О. В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) // Правова держава. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 431-438;
 • Сидорчук Л.А. Розуміння сутності охорони громадського правопорядку органами місцевого самоврядування. // Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. - №1/2. - 2016. Електронний ресурс. Режим доступу: http://legalsystems.com.ua/page_id=216;
 • Сидорчук Л.А. Правові аспекти становлення інституту місцевого самоврядування в країнах Європейського союзу та України // Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. - №3/4. - 2016. Електронний ресурс. Режим доступу: http://legalsystems.com.ua/page_id=216.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонує гурток з цивільного права «Цивілістичні конструкції». Науковий керівник – к.ю.н. О.В. Ткаченко.

Зокрема кафедрою організовані та проведені методичні та науково-практичні семінари: «Правила та порядок вчинення нотаріальних дій» (Грудень 2016); «Правила оформлення студентських наукових робіт» (Квітень 2017); Методологія вирішення цивілістичних казусів (22 березня 2018 р.); «Правила оформлення студентських наукових робіт» (11 березня 2019 р.) Науково-практичний семінар «Методологічні проблеми сучасного правознавства» (5 березня 2019 р.), науково-практичний семінар «Цивільне право України перед викликами сучасності» (6 квітня 2020 р.); «Організаційні і методичні засади наукової діяльності студентів» (4 березня 2020 р.); круглі столи: «Набуття права власності: на перехресті речово-правового і зобов'язально-правового режимів» (Грудень, 2016); «Проблемні питання спадкового і сімейного права» (Квітень 2017 р.); «Значення римського права для теорії і практики сучасного приватного права України» (Травень 2017 р.); «Філософія, теорія і праксеологія приватного права України: від традицій до новацій» (листопад 2017 р.).; Правова природа правочинів: аналітика складних питань (21 березня 2018 р.); «Приватне право: основні проблеми правового регулювання (21 листопада 2018 р.); круглий стіл «Аномалії і колізії в приватному праві України» (26 квітня 2019 р.); «Інститути приватного права» (2 грудня 2019 р.); Проблемні питання приватного права України (15 квітня 2020 р.) майстер-клас на тему «Цесія права на віндикацію» (Грудень 2016); Кореляція володіння і права власності як конституанта цивілістичної матерії (27 квітня 2018 р.); «На терезах Феміди» (19 квітня 2018 року).


У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва і регіонів:


У межах Тижня правових знань було проведено такі заходи:


Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ спеціальності Право:

06 06/2020
11:00
Зустріч
11 03/2020
11:40
Зустріч
06 03/2020
16:15
Зустріч