Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін

Завідувач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін

Сапарова Анастасія Олександрівна

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Основною передумовою повноцінного й рівноправного долучення України до спільноти європейських держав, об’єднаних ідеєю поваги й максимального розвитку кожної окремої особистості, є відновлення розірваної у ХХ столітті традиції приватноправового мислення, що вимагає глибоко філософсько-правового й теоретико-правового вивчення концептуальних підвалин європейської державно-правової реальності, центрованої навколо гармонійної і впорядкованої взаємодії й узгодження приватних інтересів, цивілістичних традицій європейських країн, систематики, догматики й доктрини приватного права, долучення студентства до основних світоглядних дискусій сучасності – все вказане потребує фундаментального підходу до підготовки юристів у сфері приватного права, на яких буде покладена місія творення України як модерної європейської правової держави.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізація: «Приватне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори наук, кандидати наук, професори і доценти, серед яких:

 • доцент Сапарова А. О. – к.ю.н. (наукові інтереси – методологічні засади порівняльного правознавства, сучасні концепції праворозуміння, взаємодія правових систем)
 • професор Ткаченко О. В. – к.ю.н. (наукові інтереси – засади приватноправового мислення, філософія цивільного права, філософсько-методологічні проблеми юриспруденції, методологічні концепти порівняльно-правового пізнання)
 • професор Кучер Т. М. – д.ю.н. (наукові інтереси – адвокатура, нотаріальний процес)
 • професор Сидорчук Л. А. – к.ю.н. (наукові інтереси – адміністративно-правові засади розвитку місцевого самоврядування)
 • доцент Самсін Р. І. – к.ю.н. (наукові інтереси – авторське право, фінансовий контроль у сфері оборони)
 • доцент Рябуш Л. А. – к.ю.н. (наукові інтереси – оподаткування операцій із продажу майна)
 • викладач Олещук А. І. (наукові інтереси – трудове право, юридична відповідальність)
 • викладач Хачатурян В. Х. (наукові інтереси – банківське право)

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою "Право":


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • Загальна історія держави і права
 • Історія вчень про державу і право
 • Теорія держави і права
 • Професійна етика юриста
 • Римське приватне право
 • Цивільне право (загальна частина)
 • Цивільне право (особлива частина)
 • Цивільне процесуальне право
 • Господарське право
 • Трудове право
 • Юридична деонтологія
 • Порівняльне правознавство
 • Авторське право
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Юридичний практикум
 • Сімейне право
 • Земельне право
 • Історія цивілістики
 • Теорія речового права
 • Господарське процесуальне право
 • Спадкове право
 • Біржове право
Магістр
 • Проблеми методології правового пізнання
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Приватне право: проблеми, тлумачення, застосування
 • Філософія права
 • Альтернативні способи вирішення спорів
 • Право інтелектуальної власності
 • Договірне право України
 • Верховенство права
 • Інвестиційне право
 • Право соціального забезпечення
 • Актуальні проблеми речового права
Доктор філософії
 • філософські та методологічні проблеми юриспруденції
 • теоретичні та практичні проблеми приватного права
 • порівняльне дослідження правових культур
 • сучасні проблеми юридичної компаративістики

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на дослідження теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0120U100413; термін виконання: з 03.2020 р. – 03.2025 р. керівник – к.ю.н., проф. Панфілова Ю. М.).

 1. Saparova A. O. Theory of state and law: course of lectures. Kyiv: Kyiv International University, 2021. 274 p.
 2. Tkachenko O. V. Roman private law: course of lectures. Kyiv: Kyiv International University, 2020. 300 р.
 3. Ткаченко О. В., Сапарова А. О. Онтологічне питання порівняльного правознавства. Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. Вип. 84. С. 15–35.
 4. Сапарова А. Правові запозичення як дискурс інтегративного праворозуміння. Підприємництво, господарство і право. № 7. С. 248253.
 5. Сапарова А. Классическое и современное естественное право в свете сравнительного правоведения. Закон и жизнь. № 8. С. 103106.
 6. Karmaza, Yu. Panfilova, A. Saparova, A. Sheludchenkova, S. Oriekhov Civil law contract: doctrinal and legal approaches. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. Supplement 21(2). P. 821831.
 7. Ткаченко О. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння. Право України. № 3. С. 77–94.
 8. Ткаченко А. В. Прощание с правом и философией: некоторые предварительные экспликации. Філософія і загальна теорія права. № 2. С. 38–60.
 9. Самсін Р. І. Щодо видів витрат на національну оборону. Право і суспільство. № 2. С. 167–173.
 10. Самсін Р. І. Фінансовий контроль за витратами на національну оборону. Право і суспільство. № 6.
 11. Ткаченко О.В. Римське приватне право: курс лекцій. Київ: КиМУ, 2018. 318 с.
 12. Сапарова А.О. Теорія держави і права: курс лекцій. Київ: КиМУ, 2017. 302 с.
 13. Ткаченко О.В. Цивільне право (Загальна частина): курс лекцій. Київ: КиМУ, 2017. 509 с.
 14. Сидорчук Л. А. Інститут місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект. Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. №3/4. 2017. URL: http://legalsystems.com.ua/page_id=247;
 15. Ткаченко А. В. Правовое сравнение и правовая неопределенность: эпистемология взаимосвязи. Философские науки. № 6. 2016. С. 129-142. (Russian Science Citation Index (RSCI)
 16. Ткаченко О. В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики). Правова держава. Випуск 27. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. С. 431–438.
 17. Сидорчук Л. А. Правові аспекти становлення інституту місцевого самоврядування в країнах Європейського союзу та України. Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. №3/4. 2016. URL: http://legalsystems.com.ua/page_id=216.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонує гурток з цивільного права «Цивілістичні конструкції». Науковий керівник – к.ю.н., проф. О. В. Ткаченко.

Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

Позааудиторна робота

Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для здобувачів Навчально-наукового юридичного інституту спеціальності Право:
У 2017–2021 н.р. для здобувачів відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, практикуючих юристів:
Cтудентські досягнення

Студенти спеціальності «Право» активно беруть участь у наукових заходах (конференції, круглі столи, конкурси, олімпіади, універсіади), спортивних змаганнях, які проводяться не тільки в КиМУ, а й у інших закладах.

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють у сфері права.

Серед них – Анна Маляр (випускниця 2000 року, юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук, експерт в телевізійних проектах "Говорить Україна", "Глядач як свідок", "Стосується кожного", "Битва екстрасенсів - розслідування"), Олександр Ткаченко (випускник 2005 року, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін КиМУ), Анастасія Сапарова (випускниця 2011 року, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін) та інші.


Cтудентські досягнення

З метою закріплення науково-теоретичного та практичного рівнів підготовки студентів практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах установах і організаціях та у структурних підрозділах КиМУ відповідно до навчальних планів.

У процесі набуття теоретичних знань студенти вдосконалюють практичні навички, отримують додаткові рекомендації (як бути успішним суддею, слідчим, арбітражним керуючим) під час проходження практичної підготовки, яка проводиться згідно із графіком освітнього процесу на відповідних базах практики, зокрема: Центральне бюро розслідування, Державна судова адміністрація України, Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Київ), Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва», Інститут Законодавства Верховної Ради України та інші.

У межах реалізації Меморандуму про співпрацю, укладеного з Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві проводиться інформування студентів та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО​! Юстиція на кожен день».

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з права.

У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:
22 12/2021
11:40
Майстер-клас Ігора Лоссовського
Гість: Лоссовський Ігор Євгенович
11 12/2021
10:00
Зустріч