Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін

Завідувач кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін

Сапарова Анастасія Олександрівна

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін створена в лютому 2016 року шляхом реорганізації кафедри теорії держави і права, адміністративного та фінансового права.

Мета кафедри – на основі розвитку кадрового, наукового та інноваційного потенціалу кафедри забезпечити високу якість підготовки фахівців юристів, які будуть затребувані ринком праці та спроможні вирішувати складні (комплексні) фахові завдання в галузі права.

Основною передумовою повноцінного й рівноправного долучення України до спільноти європейських держав, об’єднаних ідеєю поваги й максимального розвитку кожної окремої особистості, є відновлення розірваної у ХХ столітті традиції приватноправового мислення, що вимагає глибоко філософсько-правового й теоретико-правового вивчення концептуальних підвалин європейської державно-правової реальності, центрованої навколо гармонійної і впорядкованої взаємодії й узгодження приватних інтересів, цивілістичних традицій європейських країн, систематики, догматики й доктрини приватного права, долучення студентства до основних світоглядних дискусій сучасності – все вказане потребує фундаментального підходу до підготовки юристів у сфері приватного права, на яких буде покладена місія творення України як модерної європейської правової держави.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (за напрямом: «Приватне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.


 • доцент Сапарова А. О.– к.ю.н. (наукові інтереси – методологічні засади порівняльного правознавства, сучасні концепції праворозуміння, взаємодія правових систем)
 • професор Ткаченко О. В.– к.ю.н. (наукові інтереси – засади приватноправового мислення, філософія цивільного права, філософсько-методологічні проблеми юриспруденції, методологічні концепти порівняльно-правового пізнання)
 • професор Сидорчук Л. А.– к.ю.н. (наукові інтереси – адміністративно-правові засади розвитку місцевого самоврядування)
 • професор Ільницький М. С. – д.ю.н. (наукові інтереси – виборче право, муніципальне право)
 • доцент Рябуш Л. А.– к.ю.н. (наукові інтереси – оподаткування операцій із продажу майна)
 • доцент Антонов С. В.– к.ю.н. (наукові інтереси – кримінальне право, правоохоронна система, конституційне та муніципальне право, міжнародна кримінальна юстиції)
 • доцент Москалюк Ю. Д.– к.ю.н. (наукові інтереси – кримінальне процесуальне право, трудове право)
 • викладач Хачатурян В. Х. (наукові інтереси – банківське право)
 • викладач Полянський Д. С. (наукові інтереси – корпоративне право)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Право":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, яку забезпечує кафедра:

Бакалавр (анотації)
 • Загальна історія держави і права
 • Історія вчень про державу і право
 • Теорія держави і права
 • Професійна етика юриста
 • Римське приватне право
 • Цивільне право (загальна частина)
 • Цивільне право (особлива частина)
 • Цивільне процесуальне право
 • Господарське право
 • Трудове право
 • Юридична деонтологія
 • Порівняльне правознавство
 • Авторське право
 • Правове регулювання підприємницької діяльності
 • Юридичний практикум
 • Сімейне право
 • Земельне право
 • Історія цивілістики
 • Теорія речового права
 • Господарське процесуальне право
 • Спадкове право
 • Біржове право
Магістр (анотації)
 • Проблеми методології правового пізнання
 • Актуальні проблеми теорії держави і права
 • Приватне право: проблеми, тлумачення, застосування
 • Філософія права
 • Альтернативні способи вирішення спорів
 • Право інтелектуальної власності
 • Договірне право України
 • Верховенство права
 • Інвестиційне право
 • Право соціального забезпечення
 • Актуальні проблеми речового права
Доктор філософії (анотації)
 • філософські та методологічні проблеми юриспруденції
 • теоретичні та практичні проблеми приватного права
 • порівняльне дослідження правових культур
 • сучасні проблеми юридичної компаративістики

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях:

Кафедра теоретичних та приватноправових дисциплін забезпечує проходження студентами практик.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 081 “Право”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Право» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на дослідження теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти» Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0120U100413; термін виконання: з 03.2020 р. – 03.2025 р. керівник – к.ю.н., проф. Панфілова Ю. М.).

Основні напрями наукових досліджень:

 • Захист прав, свобод, законних інтересів у приватно-правових відносинах
 • Розвиток конституційного права та філософії права

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Публікації:

 • Сапарова А. О. Формування у студентів навичок креативного мислення при вивченні ними порівняльного правознавства. Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 липня – 28 серпня 2022 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 393–395.
 • Ткаченко О. В. Навчання студентів компаративному правовому світогляду для формування досвіду невизначеності концептуальних світів. Парадигма вищої освіти в умовах війни та глобальних викликів XXІ століття: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 18 липня – 28 серпня 2022 року. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2022. С. 458–461.
 • Сапарова А. О., Нікітіна О. В. Концептуалізації одиниць порівняння в порівняльному правознавстві. Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін № 30: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17–18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2022. С. 267–269.
 • Ткаченко О. В., Нікітін М. М. Ціннісний потенціал правових відмінностей. Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін № 30: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17–18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2022. С.261–264.
 • Ткаченко О. В., Сапарова А. О. Компаративістський дискурс універсальності права. Baltic Journal of Legal and Social Sciences. № 2.  2021. С. 150–158.
 • Saparova A. O. Theory of state and law: course of lectures. Kyiv: Kyiv International University, 2021. 274 p.
 • Tkachenko O. V. Roman private law: course of lectures. Kyiv: Kyiv International University, 2020. 300 р.
 • Ткаченко О. В., Сапарова А. О. Онтологічне питання порівняльного правознавства. Держава і право: зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки.Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. Вип. 84. С. 15–35.
 • Сапарова А. Правові запозичення як дискурс інтегративного праворозуміння. Підприємництво, господарство і право.№ 7. С. 248253.
 • Сапарова А. Классическое и современное естественное право в свете сравнительного правоведения. Закон и жизнь.№ 8. С. 103106.
 • Karmaza, Yu. Panfilova,  Saparova,A. Sheludchenkova, S. Oriekhov Civil law contract: doctrinal and legal approaches. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. Supplement 21(2). P. 821831.
 • Ткаченко О. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння. Право України.№ 3. С. 77–94.
 • Ткаченко А. В. Прощание с правом и философией: некоторые предварительные экспликации.Філософія і загальна теорія права. № 2. С. 38–60.
 • Ткаченко О.В. Римське приватне право: курс лекцій. Київ: КиМУ, 2018. 318 с.
 • Ільницький М. С. Теоретико-правові засади виборчого процесу. Європейські перспективи. № 2. С. 11–19.
 • Ільницький М. С. Виборчий процес як форма реалізації принципів демократії. Вісник кримінологічної асоціації. № 2 (19), 2018. С. 224–237.
 • Ільницький М. С. Демократичні вибори як основа створення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Науковий вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. Вип. 2 (82). С. 11–21.
 • Ільницький М. С. Виборчі технології як форма правореалізації. Jurnalul juridic national: teorie şi practică Республика Молдова. Национальный юридический журнал: теория и практика. 3. Т.1. С. 21–24.
 • Ільницький М. С. Розвиток законодавства про самоврядування в Україні. Правовий часопис Донбасу: зб. наукових праць. № 3(64) 2018. С. 25–33.
 • Сапарова А.О. Теорія держави і права: курс лекцій. Київ: КиМУ, 2017. 302 с.
 • Ткаченко О.В. Цивільне право (Загальна частина): курс лекцій. Київ: КиМУ, 2017. 509 с.
 • Сидорчук Л. А. Інститут місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект. Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал.№3/4. 2017. URL: http://legalsystems.com.ua/page_id=247;
 • Ткаченко А. В. Правовое сравнение и правовая неопределенность: эпистемология взаимосвязи. Философские науки.№ 6. 2016. С. 129-142. (RussianScience Citation Index (RSCI)
 • Ткаченко О. В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики). Правова держава.Випуск 27. Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. С. 431–438.
 • Сидорчук Л. А. Правові аспекти становлення інституту місцевого самоврядування в країнах Європейського союзу та України. Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. №3/4. 2016. URL: http://legalsystems.com.ua/page_id=216.

Виступи:


Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри теоретичних та приватноправових дисциплін:

Наукові гуртки:

 • Цивілістичні конструкції (керівник – к.ю.н., професор Ткаченко О.В.)
 • Актуальні проблеми державотворення (керівник – к.ю.н., доцент Сапарова А.О.)

Проблемні групи:

 • Клуб юних теоретиків (керівник – к.ю.н., професор Сидорчук Л.Д.)
 • Правовий тімбілдінг (керівник – к.ю.н. Рябуш Л.А., Полянський Д. С.)

Для реалізації творчих здібностей здобувачі освіти залучаються до наукової, роботи беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з права, серед яких:

  Практична підготовка

  Практика студентів є важливою складовою частиною процесу підготовки висококваліфікованих фахівців. Вона надає студенту можливості набути реального практичного досвіду, навичок самостійної роботи, необхідних йому в подальшій професійній діяльності, а також закріпити та збагатити теоретичні знання, отримані в університеті.

  Кафедра забезпечує практику.

  Бази практики:

  • Головне територіальне управління юстиції у місті Києві
  • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
  • Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Київ),
  • Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»

  Позааудиторна робота

  Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.

  Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для здобувачів Навчально-наукового юридичного інституту спеціальності Право:


  Кафедра є активним учасником проекту «Школа – КиМУ: партнери в освіті», організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів під час проведення Днів шкіл, гімназій у КиМУ:

  • екскурс для учнів ліцею КиМУ «Світ юридичних професій» / 3 жовтня 2022 р. / Київ, Київський міжнародний університет
  • екскурс для учнів шкіл-партнерів «Моя майбутня професія – юрист» / 5 жовтня 2022 р. / Київ, НВК № 157.
  • Практичне заняття на тему «Захист прав людини» (8 грудня 2021 р.) для учнів 9 класів НВК № 157 м. Києва. https://kymu.edu.ua/news/2021/vseukrayinskyy-tyzhden-prava-v-navchalno-naukovomu-yurydychnomu-instytuti/
  • правовий брейн-ринг «Юний правознавець» (17 листопада 2021 року) Ліцей №157 Оболонського району міста Києва  https://kymu.edu.ua/news/2021/pravovyy-turnir/
  • «Марафон професій» в ліцеї КиМУ (вересень 2020 р.) https://licey.kymu.edu.ua/news/marafon-profesiy/