Кафедра публічноправових дисциплін

Завідувач кафедри публічно-правових дисциплін

Бісюк Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
kafedra_ppd@kymu.edu.ua

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізації: «Публічне право»; «Адміністративне та фінансове право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: д.ю.н. Квасневська Н.Д.; к.ю.н. Бісюк О.С.; к.ю.н Мельник М.В.; к.ю.н. Горохівська-Вербовецька Т.В.; к.ю.н. Татарникова К.Г. к.ю.н. Коваленко А.А., к.ю.н. Ісмаілова Л.Б., к.ю.н. Антонов С.В..

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою "Право":


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • конституційне право України
 • муніципальне право
 • судові та правоохоронні органи
 • адміністративне право та процес
 • кримінальне право
 • кримінальне процесуальне право
 • фінансове право
 • аграрне право
 • адміністративна діяльність
 • податкове право України
 • діловодство в юридичній практиці
 • адміністративна відповідальність
 • громадські об`єднання в Україні
 • екологічне право
 • нотаріат України
 • адвокатура та прокуратура України
 • призначення покарання і кваліфікація злочинів
 • кримінологія
 • криміналістика
 • кримінально-виконавче право
 • законодавча техніка кримінального закону
 • конституційне право України
Магістр
 • актуальні проблеми податкового права
 • актуальні проблеми фінансового права
 • актуальні проблеми кримінального права
 • актуальні проблеми адміністративного права
 • актуальні проблеми адміністративного судочинства
 • актуальні питання інформаційного права
 • правові засади адміністративної діяльності
 • діяльність органів юстиції України

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення освітнього процесу
 • постійне підвищення професійного рівня, професійної мобільності
 • удосконалення науково-дослідницької роботи
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей

Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0120 U100413).


Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях:


У 2016–2020 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано наукові статті:

 • Savchenko L.А. Social standards and decentralization of power: financial-legal and administrative-legal aspects. The Collection of scientific proceedings of the: Financial and credit activity: problems of theory and practice. Kharkiv: University of Banking of the National Bank of Ukraine, 2019. Vol 3, No 30. P. 472–481
 • Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному судочинстві України: монографія, Київ: КиМУ, 2020
 • Lesia Savchenko «The concept of International Financial Control as Guarantees of Security and its Peculiarities». Association agreement: driving integrational changes. Chicago, Illinois, USА: Accent Graphics Communications. 2019. Авторський внесок: 294-305 c.. Колективна монографія.
 • Коваленко А.А. Актуальні проблеми функцій і завдань фінансового права. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 440 с.
 • Коваленко А.А. Виховна функція фінансово-правової відповідальності. Eurasian Academic Research Journal. 2019. № 5 (35). С. 53–57.
 • Savchenko L. А. Strategic orientaries of legalization of the economy of  Ukraine: economic and legal aspects". Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 29 (2019) 101-112
 • Olena S. Bisiuk Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine Problems and Perspectives in Management, Volume 18, Issue 1, 2020 (March 2, 2020). (включений до наукометричної бази Scopus )
 • Бісюк О.С. Судові та правоохоронні органи Judicial and Law Eenforcement Aagencies of Ukraine. Київ: КиМУ, 2019. 494с.
 • Коваленко А.А. Доктринальні погляди на розуміння функцій права. Право і суспільство. 2019. № 1. С. 86–
 • Коваленко А.А. Класифікація функцій права: історія питання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. Том 1. С. 32–
 • Коваленко А.А. Про функції фінансового права у галузевому розмежуванні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 37. С. 63–64.
 • Коваленко А.А. Особливості регулятивної функції фінансового права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 38. С. 50–53.
 • Коваленко А.А. Про функції фінансового права як вид галузевих функцій права. Право і суспільство. 2019. № 5- С. 181–185.
 • Коваленко А.А. Охоронна та захисна функції фінансового права у контексті заходів негативної юридичної відповідальності Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 58. Том 1. С. 19–22. Коваленко А.А. Відновлювальна функція фінансово-правової відповідальності. Наше право. 2019. № 4. С. 152–156
 • Бісюк О.С. Співвідношення відкритості окремої думки судді чи присяжного та таємниці ухвалення судового рішення. Юридична освіта та наука. Київ: КиМУ, 2019
 • Lesia Savchenko. Association agreement: driving integrational changes «The concept of International Financial Control as Guarantees of Security and its Peculiarities». Chicago, Illinois, USА: Accent Graphics Communications. 2019. Колективна монографія. Авторський внесок: 294-305 c.
 • Ільницький М.С. Методологія дослідження демократичного виборчого процесу. Eurasian Academic Research Journal. 2018. №3(21) С.16-23
 • Lesia Savchenko. Public finance: legal aspects «Public and private financial control: limits of legal regulation». Baltija Publishing. 2019. Колективна монографія. Авторський внесок: 216-237 c.
 • Ільницький М.С. Виборчі процедури як складова виборчого процесу. Верховенство права. 2018. №2. С.9-15
 • Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, No. 3 June. P.276–282.
 • Ільницький М.С. Изберательная система как форма участия общества в формировании государственных, представительских, законодательных, судебных и исполнительных органов. Legea și viața. 2018. Nr. 7/2(319) p. 37-42
 • Бісюк О.С. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти честі та гідності особи. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії): колективна монографія Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. А. Махарадзе. Київ: Талком, 2018. С.149-154.
 • Ільницький М.С. Проблеми виборів депутатів місцевих рад. Наше право. 2017. № 1. С. 5-12.
 • Бісюк О.С. Новіков В.Г. Кримінально-правова характиристика суб’єкта як елемента складу злочину за зловживання впливом. Актуальні проблеми сучасного конституціалізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. Я.Стеліни. Київ: Талком, 2017. С.246-256.
 • Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток: монографія. - Київ: Юрінком Інтер, 2017. 400 с.
 • Ільницький М.С. Типологія принципів виробничого процесу. Європейські перспективи. 2017. Вип. 1. С. 5-11.
 • Савченко Л.А., Сірош М.В. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фіннансово-контрольному процесі: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 192 с.
 • Савченко Л.А., Ярмак І.М. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 172 с.
 • Бісюк О.С. Суб’єкти та умови викладу окремої думки у кримінальному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2016, № 1, с.265-269
 • Мельник М. В. Правовое регулирование таможенных режимов: международно-правовые аспекты. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2016. № 1/2 (17). С. 47–51.
 • Савченко Л.А. Фінансовий контроль, аудит, бухгалтерський облік - основні категорії фінансово-контрольного права. Публічне право. 2016. №4 (24)
 • Мельник М. В. Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. 2016. Вип. 1. С. 41–44.
 • Савченко Л.А. Призначення, звільнення членів Рахункової палати України та гарантії їх правового статусу за новим законом України "Про Рахункову палату". Наше право. 2016. №4, С. 50–55.

Електронний доступ до періодичних фахових видань у читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 081 Право галузі знань 08 Право.

Для реалізації творчих і дослідницьких здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонують наукові гуртки: «Актуальні проблеми кримінального права та процесу», «Актуальні проблеми фінансового та податкового права» (Секція 1 «Фінансове право», Секція 2 «Податкове право»).

У межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено практичне заняття – судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2018 р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2018 р.), в межах якого учні мали змогу на собі відчути специфіку роботи судді, прокурора, адвоката та інших учасників судового процесу; «Права людини в сучасному світі, взаємовідносини особи та суспільства, права неповнолітніх» з учнями СШ-40 (05 грудня 2019 р.) для здійснення проекту «Професійний вибір через професійне навчання».