Кафедра публічноправових дисциплін

Завідувач кафедри публічно-правових дисциплін

Бісюк Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Вища юридична освіта є необхідною складовою юридичної професії, найбільш вагомою частиною вищої освіти, запорукою професійної компетентності правника, середовищем формування юристів нового покоління; відіграє важливу роль у суспільному розвитку, держави та правотворенні України з урахуванням вимог європейської системи стандартів та сертифікації, які сприятимуть розвитку національних культурних цінностей, демократії і гуманізму як основних чинників функціонування громадянського суспільства. Кафедра публічноправових дисциплін функціонує з метою формування компетентностей, необхідних для розуміння сутності та функцій публічного права, змісту теоретичних засад, принципів й основних юридичних інститутів застосування публічного права, а також меж юридичного регулювання суспільних відносин у публічні сфері. Готує здобувачів відповідно до змісту юридичної освіти, вимог ринку праці та викликів, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальними тенденціями розвитку та завданнями професійної діяльності правника в публічноправовій сфері у зв’язку з диверсифікацією й появою нових видів юридичної діяльності задля захисту прав людини й основоположних свобод, утвердження верховенства права, відданості принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, дотримання високих етичних стандартів.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізації: «Публічне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори наук, кандидати наук, професори і доценти, серед яких:

 • професор Миськів Л.І. – д.ю.н. (наукові інтереси –адміністративне право і процес, основи фінансового контролю та правові проблеми інклюзивної освіти)
 • професор Коваленко А.А. – д.ю.н. (наукові інтереси – фінансове, податкове право, фінансовий контроль)
 • професор Савченко Л.А. – д.ю.н. (наукові інтереси – правові проблеми фінансового контролю, фінансове право)
 • професор Квасневська Н.Д. – д.ю.н. (наукові інтереси – адміністративне право та процес, реформи судової системи України)
 • професор Спектор О.М. – д.ю.н. (наукові інтереси – правове регулювання природних ресурсів, методологія наукових досліджень)
 • професор Данченко Т.В. – к.ю.н. (наукові інтереси - заходи забезпечення судового провадження; порівняльний кримінальний процес; порівняльне судове право; докази і доказування в судочинстві; публічні адміністративні послуги)
 • професор Панфілова Ю.М. – к.ю.н. (наукові інтереси – конституційне право, міжнародне право)
 • доцент Бісюк О.С. – к.ю.н. (наукові інтереси – кримінальне судочинство, докази і доказування в судочинстві, судові та правоохоронні органи, адміністративне право та процес)
 • доцент Мельник М.В. – к.ю.н. (наукові інтереси – митне право України та зарубіжних країн, адміністративне право)
 • доцент Антонов С.В. – к.ю.н. (наукові інтереси – кримінальне право, правоохоронна система, конституційне та муніципальне право, міжнародна кримінальна юстиції)

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри спрямована на підготовку фахівців за:


Кафедра забезпечує навчально-методичну діяльність за такими професійними та практичними дисциплінами:

Бакалавр
 • конституційне право України
 • муніципальне право
 • судові та правоохоронні органи
 • адміністративне право та процес
 • кримінальне право
 • кримінальне процесуальне право
 • фінансове право
 • податкове право України
 • діловодство в юридичній практиці
 • адміністративна відповідальність
 • нотаріат України
 • адвокатура та прокуратура України
 • призначення покарання і кваліфікація злочинів
 • кримінологія
 • криміналістика
 • кримінально-виконавче право
 • законодавча техніка кримінального закону
Магістр
 • Публічне право: проблеми, тлумачення, застосування
 • Методологічні проблеми підготовки магістерського дослідження
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Кримінально-правова охорона інформаційної сфери
 • Діяльність органів юстиції
 • Право соціального забезпечення
 • Актуальні проблеми екологічного права
 • Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності
 • Актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян

Доктор філософії
 • Теоретичні та практичні проблеми публічного права
 • Методологія дослідження проблем адміністративного права і процесу
 • Методологія дослідження проблем теорії та практики фінансового права
 • Правові проблеми інклюзивної освіти
 • Правові основи фінансового контролю
 • Сучасне порівняльне адміністративне право і процес
 • Теорія та практика доказів і доказування в судочинстві
 • Актуальні питання адміністративного деліктного права
 • Актуальні проблеми сучасного конституційного та міжнародного права
 • Сучасні проблеми фінансового та податкового права України та зарубіжних країн
 • Методологія, організація та технологія проведення наукових досліджень у галузі права

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення освітнього процесу
 • постійне підвищення професійного рівня, професійної мобільності
 • удосконалення науково-дослідницької роботи
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей
 • інституційна відкритість, автономія PhD програм, прямий зв'язок навчальної і дослідницької роботи

Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0120 U100413).


Для розв'язання довготривалих завдань за певними науковими напрямами, виходячи з необхідності підвищення ефективності використання інтелектуального потенціалу держави у сфері наукової та інноваційної діяльності кафедра з абезпечує функціювання наукових шкіл:

 • «Адміністративне право України як фактор творення європейської правової держави» Науковий керівник: Л. І. Миськів, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри публічноправових дисциплін
 • «Актуальні питання правового регулювання фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування».Науковий керівник – Л. А. Савченко, доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, круглих столах, симпозіумах, вебінарах та інших наукових заходах :

У 2016–2021 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано монографії, підручники й видано наукові статті:

 • Бісюк О.С. Кримінально-процесуальне право України: Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни галузь знань 08 «Право», зі спеціальності 081 «Право», Київ: КиМУ, 2020
 • Бісюк О.С. Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, Volume 18, Issue 1, 2020 (March 2, 2020). (включений до наукометричної бази Scopus )
 • Миськів Л. І. До проблеми визначення поняття «система суб'єктів деінституалізації в Україні». Підприємництво, господарство і право. 2020. №1 (287). С. 123–127.
 • Миськів Л. І. До проблеми визначення поняття «інклюзивна освіта». Підприємництво, господарство і право. 2020. №2 (288). С. 220–224.
 • Миськів Л. І. До проблеми визначення функцій діяльності ЗВО щодо морально-правового виховання студентів. Підприємництво, господарство і право. 2020. №3 (289). С. 211–216.
 • Миськів Л .І. до проблеми визначення поняття система державних органів як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2020. №4 (290). С. 130–136.
 • Skrypniuk O., Myskiv L., Lyzohubenko Y., Shmahun A., Kresina I. Counteracting to illegal migration: foreign experience. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues (JLERI).Volume 23, Issue 1, 2020.
 • Hrytsenko, V., Tragniuk, O., Vasyliev, V., L. Competences and Authority of the Corps of the Operative-Flash Action. Amazonia Investiga, (ISSN: 2322-6307). Vol 9. № 29 (2020), 156-162.
 • Muzyka-Stefanchuk A., Otradnova O. O.,  Danchenko T. V.,  Muzyka L. A. Public administrative services in the field of health care. Zaporozhye medical journal.  2020. № 2. P. 261 – 266.
 • Панфилова Ю. М. Развитие правовых элементов пиратства, как международного преступления. Підприємництво, господарство і право. № 2. С. 361–366.
 • Панфилова Ю. М. Современное состояние права международных договоров и его проблемы. Проблеми міжнародних відносин. № 17. 2020. С. 250–279.
 • Коваленко А.А. Management and regulation of electronic money circulation: information and juridical aspects. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 4, April 2020. pp.. 27-37, (включений до наукометричної бази Scopus)
 • Алєксєєва-Даниленко Ю.В. Юридична відповідальність за вчинення кримінальних проступків. Науково-практичний журнал ПРАВО.UA., № 2, 2020. С. 138-141
 • Алєксєєва-Даниленко Ю.В. Методологія дослідження кримінальних проступків. Наше право. 2020. № 3. С. 116–118
 • Karmaza, Yu. Panfilova, A. Saparova, A. Sheludchenkova, S. Oriekhov Civil law contract: doctrinal and legal approaches. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. Supplement 21(2). P. 821–831.
 • Savchenko L.А. Social standards and decentralization of power: financial-legal and administrative-legal aspects. The Collection of scientific proceedings of the: Financial and credit activity: problems of theory and practice. Kharkiv: University of Banking of the National Bank of Ukraine, 2019. Vol 3, No 30. P. 472–481
 • Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному судочинстві України: монографія, Київ: КиМУ, 2020
 • Lesia Savchenko «The concept of International Financial Control as Guarantees of Security and its Peculiarities». Association agreement: driving integrational changes. Chicago, Illinois, USА: Accent Graphics Communications. 2019. Авторський внесок: 294-305 c.. Колективна монографія.
 • Коваленко А.А. Актуальні проблеми функцій і завдань фінансового права. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 440 с.
 • Коваленко А.А. Виховна функція фінансово-правової відповідальності. Eurasian Academic Research Journal. 2019. № 5 (35). С. 53–57.
 • Savchenko L. А. Strategic orientaries of legalization of the economy of  Ukraine: economic and legal aspects". Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 29 (2019) 101-112
 • Olena S. Bisiuk Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine Problems and Perspectives in Management, Volume 18, Issue 1, 2020 (March 2, 2020). (включений до наукометричної бази Scopus )
 • Бісюк О.С. Судові та правоохоронні органи Judicial and Law Eenforcement Aagencies of Ukraine. Київ: КиМУ, 2019. 494с.
 • Коваленко А.А. Доктринальні погляди на розуміння функцій права. Право і суспільство. 2019. № 1. С. 86–
 • Коваленко А.А. Класифікація функцій права: історія питання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 55. Том 1. С. 32–
 • Коваленко А.А. Про функції фінансового права у галузевому розмежуванні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 37. С. 63–64.
 • Коваленко А.А. Особливості регулятивної функції фінансового права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». 2019. № 38. С. 50–53.
 • Коваленко А.А. Про функції фінансового права як вид галузевих функцій права. Право і суспільство. 2019. № 5- С. 181–185.
 • Коваленко А.А. Охоронна та захисна функції фінансового права у контексті заходів негативної юридичної відповідальності Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. № 58. Том 1. С. 19–22. Коваленко А.А. Відновлювальна функція фінансово-правової відповідальності. Наше право. 2019. № 4. С. 152–156
 • Бісюк О.С. Співвідношення відкритості окремої думки судді чи присяжного та таємниці ухвалення судового рішення. Юридична освіта та наука. Київ: КиМУ, 2019
 • Lesia Savchenko. Association agreement: driving integrational changes «The concept of International Financial Control as Guarantees of Security and its Peculiarities». Chicago, Illinois, USА: Accent Graphics Communications. 2019. Колективна монографія. Авторський внесок: 294-305 c.
 • Спектор О. М. Міжнародне природоресурсне право: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 404 с.
 • Спектор О. М. Міжнародний договір як регулятор відносин в сфері природних ресурсів. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 4. С. 103–106.
 • Спектор О. М. Міжнародне управління поводження з живими природними ресурсами. Підприємництво, господарство і право. №9. С. 99–103.
 • Спектор О. М. Застосування підходів обережності та предостороги в управлінні і захисті живих природних ресурсів. Підприємництво, господарство і право. №10. С. 67–70.
 • Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природно-ресурсних відносин. Прикарпатський юридичний вісник. №4. С. 77–81.
 • Спектор О. М. До питання індивідуальної кримінальної відповідальності за шкоду навколишньому середовищу відповідно до міжнародного права. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. №3. URL: http://legalsystems.net.ua/?page_id=447
 • Спектор О. М. Режим міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природо-ресурсних відносин. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. №1,2. URL: http://legalsystems.net.ua/?page_id=392
 • Ільницький М.С. Методологія дослідження демократичного виборчого процесу. Eurasian Academic Research Journal. 2018. №3(21) С.16-23
 • Lesia Savchenko. Public finance: legal aspects «Public and private financial control: limits of legal regulation». Baltija Publishing. 2019. Колективна монографія. Авторський внесок: 216-237 c.
 • Ільницький М.С. Виборчі процедури як складова виборчого процесу. Верховенство права. 2018. №2. С.9-15
 • Savchenko L., Subbot A., Demianchuk Yu. Influence of corruption on the economic development of Ukraine in terms of reformation: a retrospective analysis. Baltic Journal of Economic Studies. Riga: Publishing House „Baltija Publishing”, 2018. Vol. 4, No. 3 June. P.276–282.
 • Ільницький М.С. Изберательная система как форма участия общества в формировании государственных, представительских, законодательных, судебных и исполнительных органов. Legea și viața. 2018. Nr. 7/2(319) p. 37-42
 • Миськів Л. І. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Станом на 1 липня 2018 року. За заг ред. Журавльова Д. В. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 512 с.
 • Миськів Л. І. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р. / За заг. ред. Прилипка С.М. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 791 с.
 • Данченко Т. В., Данченко В. Є. Правові основи розвитку  банківського ритейлу в Україні. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №3. 2018. С. 287-299. URL: http://legalsystems.net.ua
 • Панфілова Ю. М. Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства. Молодий вчений. №4. С. 739–842 виданняIndex Copernicus International
 • Панфілова Ю. М. Международно-правовая охрана человеческой жизни на море. Legea si Viata. № 5 (317). 2018. С. 134–137 видання Index Copernicus International
 • Бісюк О.С. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти честі та гідності особи. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії): колективна монографія Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. А. Махарадзе. Київ: Талком, 2018. С.149-154.
 • Миськів Л. І. Деякі новели Закону України «Про освіту» у частині інклюзії. Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково–практичний посібник. Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. за заг. ред. Іншина М. І., Костюка В. Л., Мельника В. П. Київ: ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. С. 109–112.
 • Миськів Л. І. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково–практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р. / За заг. ред. Прилипка С.М. Київ: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 791 с.
 • Ільницький М.С. Проблеми виборів депутатів місцевих рад. Наше право. 2017. № 1. С. 5-12.
 • Бісюк О.С. Новіков В.Г. Кримінально-правова характиристика суб’єкта як елемента складу злочину за зловживання впливом. Актуальні проблеми сучасного конституціалізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. Я.Стеліни. Київ: Талком, 2017. С.246-256.
 • Савченко Л.А. Фінансово-контрольне право: становлення та розвиток: монографія. - Київ: Юрінком Інтер, 2017. 400 с.
 • Ільницький М.С. Типологія принципів виробничого процесу. Європейські перспективи. 2017. Вип. 1. С. 5-11.
 • Миськів Л. І. Стандарти захисту прав людини: методичні рекомендації для самостійної роботи. Київ: КиМУ, 2017. 48 с.
 • Миськів Л. І. Міжнародно–правові акти, як підґрунтя впровадження інклюзивної освіти в Україні. «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІ міжнародної науково–практичної конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика».: 16 березн. 2016 р., тези доп. Київ: КиМУ. 2016. Т. 1. С. 129–132.
 • Савченко Л.А., Сірош М.В. Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фіннансово-контрольному процесі: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 192 с.
 • Савченко Л.А., Ярмак І.М. Проблеми правового закріплення принципів фінансового контролю: монографія, Київ: Центр учбової літератури, 2016, 172 с.
 • Бісюк О.С. Суб’єкти та умови викладу окремої думки у кримінальному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2016, № 1, с.265-269
 • Мельник М. В. Правовое регулирование таможенных режимов: международно-правовые аспекты. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2016. № 1/2 (17). С. 47–51.
 • Савченко Л.А. Фінансовий контроль, аудит, бухгалтерський облік - основні категорії фінансово-контрольного права. Публічне право. 2016. №4 (24)
 • Мельник М. В. Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. 2016. Вип. 1. С. 41–44.
 • Савченко Л.А. Призначення, звільнення членів Рахункової палати України та гарантії їх правового статусу за новим законом України "Про Рахункову палату". Наше право. 2016. №4, С. 50–55.
Позааудиторна робота

У 2016 – 2021 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади та академічної спільноти:

Cтудентські досягнення

Студенти Навчально-наукового юридичного інституту примають активну участь у брейн-рингах, судових дебатах, тренінгах з метою інтеграції теоретичних знань із практичними навичками. Використання у навчальному процесі сучасних методик навчання, дозволяє стимулювати не тільки активність студентів, а й найбільш оптимально досягнути мети навчання, всебічно розглянувши проблему, застосувавши різні прийоми; проаналізувати різні варіанти виходу із складної практичної ситуації; сформулювати свою власну думку, прийняти остаточне рішення. Так, студенти Інституту взяли участь:

Кафедра пишається випускниками, серед них –  Анна Маляр (випускниця 2000 року, юрист-кримінолог, к.ю.н, експерт в телевізійних проектах), Євгенія Корнієнко (випускниця 2008 року, к.ю.н, Головний науковий консультант відділу з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю), Ельза Острович (випускниця 2020 року, к.ю.н, помічник судді Окружного адміністративного суду м. Києва), Юлія Мандриченко (випускниця 2020 року, к.ю.н, головний спеціаліст відділу урегулювання торгових суперечок департаменту захисту  національного виробника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України) та інші.

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм упублічній сфері та відповідають вимогам програм практики, затверджених на кафедрі публічноправових дисциплін. Серед них: науково-дослідні інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в публічноправовій сфері, зокрема: Центральне бюро розслідувань, Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ), Державна  судова адміністрація України, Київська обласна державна адміністрація (м. Київ), Міністерство культури України (м. Київ), Адвокатська фірма «Вікторіа Легіс» (м. Київ), АО «Бона Фріде Груп» (м. Київ), АО «Ангелін та Партнери» (м. Київ), Приватний адвокат Павленко С. В. (м. Київ) та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право.

У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:
 • правопросвітницький вебінар на тему «Ювенальна юстиція в Україні» (у форматі онлайн на платформі Zoom 21 квітень 2021 р.)
 • правопросвітницький вебінар на тему «Адміністративні та кримінальні проступки неповнолітніх» (у форматі онлайн на платформі Zoom 15 квітень 2021 р.)
 • профорієнтаційне заняття «Конституція України: абетка громадянина» з учнями спеціалізованої школи №94 (30 листопада 2020 р.)
 • профорієнтаційне заняття «Правосуддя України. Судова влада. Правоохоронні органи. Прокуратура» з учнями Броварської гімназії ім. С.І. Олійника (13 жовтня 2020 р.)
 • профорієнтаційне заняття «Права людини в сучасному світі, взаємовідносини особи та суспільства, права неповнолітніх» з учнями СШ-40 (05 грудня 2019 р.)
 • судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2018 р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2018 р.)

У рамках загальнонаціонального право просвітницького проекту «Я маю право!» завідувач кафедри Бісюк О.С. приймала участь в якості судді Районного учнівського конкурсу «Омбудсмен» у Деснянському районі м. Києва у Київській Малій академії наук учнівської молоді (10 грудня 2020 р.).

22 12/2021
11:40
Майстер-клас Ігора Лоссовського
Гість: Лоссовський Ігор Євгенович
11 12/2021
10:00
Зустріч