Кафедра публічноправових дисциплін

Завідувач кафедри публічно-правових дисциплін

Бісюк Олена Сергіївна

Завідувач кафедри, к.ю.н., доцент
kafedra@kymu.edu.ua

Завданням кафедри є підготовка фахівців з права відповідно до змісту юридичної освіти, вимог ринку праці та викликів, що стоять перед сучасним демократичним суспільством, глобальними тенденціями розвитку та завданнями професійної діяльності правника у публічноправовій сфері у зв’язку з диверсифікацією й появою нових видів юридичної діяльності задля захисту прав людини й основоположних свобод, утвердження верховенства права, відданості принципам людської та професійної гідності, справедливості, рівності, неупередженості, незалежності, дотримання високих етичних стандартів.

Кафедра публічноправових дисциплін забезпечує формування компетентностей, необхідних для розуміння сутності та функцій публічного права, змісту теоретичних засад, принципів й основних юридичних інститутів застосування публічного права, а також меж юридичного регулювання суспільних відносин у публічні сфері.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право (спеціалізація: «Публічне право») за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, доктор філософії.Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори наук, кандидати наук, професори і доценти, серед яких:

 • професор Коваленко А.А. – д.ю.н. (наукові інтереси – фінансове, податкове право, фінансовий контроль)
 • професор Савченко Л.А. – д.ю.н. (наукові інтереси – правові проблеми фінансового контролю, фінансове право)
 • професор Квасневська Н.Д. – д.ю.н. (наукові інтереси – адміністративне право та процес, реформи судової системи України)
 • професор Спектор О.М. – д.ю.н. (наукові інтереси – правове регулювання природних ресурсів, методологія наукових досліджень)
 • професор Данченко Т.В. – к.ю.н. (наукові інтереси - заходи забезпечення судового провадження; порівняльний кримінальний процес; порівняльне судове право; докази і доказування в судочинстві; публічні адміністративні послуги)
 • професор Панфілова Ю.М. – к.ю.н. (наукові інтереси – конституційне право, міжнародне право)
 • доцент Бісюк О.С. – к.ю.н. (наукові інтереси – кримінальне судочинство, докази і доказування в судочинстві, судові та правоохоронні органи, адміністративне право та процес)
 • доцент Мельник М.В. – к.ю.н. (наукові інтереси – митне право України та зарубіжних країн, адміністративне право)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, які забезпечує кафедра:
Бакалавр (анотації)
 • конституційне право України
 • муніципальне право
 • судові та правоохоронні органи
 • адміністративне право та процес
 • кримінальне право
 • кримінальне процесуальне право
 • фінансове право
 • податкове право України
 • діловодство в юридичній практиці
 • адміністративна відповідальність
 • нотаріат України
 • адвокатура та прокуратура України
 • призначення покарання і кваліфікація злочинів
 • кримінологія
 • криміналістика
 • кримінально-виконавче право
 • законодавча техніка кримінального закону
Магістр (анотації)
 • Публічне право: проблеми, тлумачення, застосування
 • Методологічні проблеми підготовки магістерського дослідження
 • Правові засади адміністративної діяльності
 • Кримінально-правова охорона інформаційної сфери
 • Діяльність органів юстиції
 • Право соціального забезпечення
 • Актуальні проблеми екологічного права
 • Кваліфікація злочинів в сфері інтелектуальної власності
 • Актуальні питання правового забезпечення безпеки суспільства та особистої безпеки громадян

Доктор філософії (анотації)
 • Сучасні проблеми юридичної компаративістики
 • Сучасне порівняльне адміністративне право і процес
 • Порівняльне дослідження правових культур
 • Методологія дослідження проблем адміністративного права та процесу
 • Доктринальні проблеми адвокатури та нотаріату
 • Актуальні питання адміністративного деліктного права
 • Методологія дослідження проблем теорії  та практики фінансового права
 • Механізми захисту прав людини: національний та міжнародний аспекти
 • Правові основи фінансового контролю
 • Сучасні проблеми фінансового та податкового права України та зарубіжних країн
 • Теорія та практика доказів і доказування в судочинстві
 • Актуальні проблеми сучасного конституційного та міжнародного права

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення освітнього процесу
 • постійне підвищення професійного рівня, професійної мобільності
 • удосконалення науково-дослідницької роботи
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей
 • інституційна відкритість, автономія PhD програм, прямий зв'язок навчальної і дослідницької роботи

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях:

 • Криміналістичний полігон – аудиторія, створена для формування у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах аудиторних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги із методики проведення допитів, вилучення речових доказів тощо
 • Судова зала – навчальний кабінет, обладнаний як зала судових засідань країн Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення судового процесу

Кафедра публічноправових дисциплін забезпечує проходження студентами навчальних і виробничих практик .

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 081 “Право”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Право» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/, https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0120U100413; термін виконання: з 03.2020 р. – 03.2025 р. керівник – к.ю.н., проф. Панфілова Ю. М.).

Основні напрями наукових досліджень:

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Видані навчальні посібники:

 • Бісюк О.С. «Criminology», курс лекцій. Київ. КиМУ, 2021, 171с.
 • Коваленко А.А. Актуальні проблеми функцій і завдань фінансового права. Київ: «Видавництво Людмила», 2019. 440 с.
 • Бісюк О.С. Судові та правоохоронні органи. Judicial and Law Eenforcement Aagencies of Ukraine: курс лекцій. Київ: КиМУ, 2019. 494с.
 • Данченко Т. В., Капінус Л. І., Спектор О. М. та ін. Міжнародне публічне право: навч. посібник. К.: КиМУ, 2014. 425 с.
 • Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України К. : «Фенікс», 2013. 160с.
 • Данченко Т. В., Юрченко С. М. Міжнародне приватне право: навч. посібник. К.: КиМУ, 2012. 268 с.
 • Данченко Т. В. Кримінальний процес України: Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2012. 297 с.
 • Данченко Т. В. Порівняльний кримінальний процес. Київ: КиМУ, 2009. 250 с.
 • Данченко Т. В. Порівняльний кримінальний процес: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2009. 250 с.

Монографії:

 • Бісюк О.С. Окрема думка судді в кримінальному судочинстві України: монографія, Київ: КиМУ, 2020
 • Спектор О. М. Міжнародне природоресурсне право: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 404с.
 • Бісюк О.С. Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти честі та гідності особи. Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії): колективна монографія Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. А. Махарадзе. Київ: Талком, 2018. С.149-154.
 • Бісюк О.С. Новіков В.Г. Кримінально-правова характиристика суб’єкта як елемента складу злочину за зловживання впливом. Актуальні проблеми сучасного конституціалізму (на прикладі України та Республіки Польща): колективна монографія Київський університет права НАН України, Гданський університет; за заг.ред.проф. Ю.Бошицького та проф. Я.Стеліни. Київ: Талком, 2017. С.246-256.

Наукові статті:

 • BISIUK O.S. SOKOLOVSKA N.V., SOKOLOVSKA P.V. GENESIS OF DEVELOPMENT OF GENDER DISCRIMINATION IN UKRAINE AND GREAT BRITAIN. Європейські перспективи №3, 2021, p. 175-181
 • Алєксєєва-Даниленко Ю.В. THE CRIMINAL INFRACTION AS A SPECIFIC TYPE OF CRIMINAL OFFENSES. «Evropský politický a právní diskurz» («European Political and Law Discourse»), 6, Vol. 8
 • Панфілова Ю. М., Скрипник А. В. Деякі аспекти міжнародно-правової регламентації безпеки судноплавства. Проблеми міжнародних відносин. № 1. 2021. КиМУ: КиМУ, 2021.
 • Панфілова Ю. М., Коптенко А. В. Еволюція концепції відповідальності авіаперевізника: національний та міжнародний аспекти. Молодий вчений. №3. 2021. С. 272-276.
 • Панфілова Ю. М., Скрипнік-Горупашенко А. В. Участь міжнародних організацій у боротьбі з морським піратством. Молодий вчений. №3. 2021. С. 313-318.
 • Панфілова Ю. М., Шурупова О. О. Обставини, що виключають відповідальність держав. Молодий вчений. №3. 2021. С. 330-334.
 • Панфілова Ю. М., Соловський Є. Ю. Адміністративнй примус в публічному праві України. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків: збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2021. С. 237-242
 • Панфілова Ю. М. Питання правосуб’єктності індивіда в доктрині міжнародного права. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків: збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2021. С. 153-157
 • Бісюк О.С. Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine. Problems and Perspectives in Management, Volume 18, Issue 1, 2020 (March 2, 2020). (включений до наукометричної бази Scopus )
 • Muzyka-StefanchukOtradnova O., Danchenko T. V.,  Muzyka L. A. Public administrative services in the field of health care. Zaporozhye medical journal.  2020. № 2. P. 261 – 266.
 • Панфилова Ю. М. Развитие правовых элементов пиратства, как международного преступления.Підприємництво, господарство і право.№ 2. С. 361–366.
 • Панфилова Ю. М. Современное состояние права международных договоров и его проблемы. Проблеми міжнародних відносин.№ 17. 2020. С. 250–279.
 • Коваленко А.А. Management and regulation of electronic money circulation: information and juridical aspects. International Journal of Management (IJM) Volume 11, Issue 4, April 2020. pp.. 27-37, (включений до наукометричної бази Scopus)
 • Алєксєєва-Даниленко Ю.В. Юридична відповідальність за вчинення кримінальних проступків. Науково-практичний журнал ПРАВО.UA., № 2, 2020. С. 138-141
 • Алєксєєва-Даниленко Ю.В. Методологія дослідження кримінальних проступків. Наше право. № 3. С. 116–118
 • Karmaza, Yu. Panfilova, A. Saparova, A. Sheludchenkova, S. Oriekhov Civil law contract: doctrinal and legal approaches. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. Supplement 21(2). P. 821–831.
 • Коваленко А.А. Виховна функція фінансово-правової відповідальності. Eurasian Academic Research Journal. 2019. № 5 (35). С. 53–57.
 • Savchenko L. А. Strategic orientaries of legalization of the economy of  Ukraine: economic and legal aspects". Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 29 (2019) 101-112
 • Olena S. Bisiuk Addressing the issue of corporate raiding in Ukraine Problems and Perspectives in Management, Volume 18, Issue 1, 2020 (March 2, 2020). (включений до наукометричної бази Scopus )
 • Бісюк О.С. Судові та правоохоронні органи Judicial and Law Eenforcement Aagencies of Ukraine. Київ: КиМУ, 2019. 494с.
 • Коваленко А.А. Доктринальні погляди на розуміння функцій права. Право і суспільство. 2019. № 1. С. 86–92
 • Коваленко А.А. Класифікація функцій права: історія питання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 55. Том 1. С. 32–39
 • Коваленко А.А. Про функції фінансового права у галузевому розмежуванні. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». № 37. С. 63–64.
 • Коваленко А.А. Особливості регулятивної функції фінансового права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». № 38. С. 50–53.
 • Коваленко А.А. Про функції фінансового права як вид галузевих функцій права. Право і суспільство. № 5- С. 181–185.
 • Коваленко А.А. Охоронна та захисна функції фінансового права у контексті заходів негативної юридичної відповідальності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». № 58. Том 1. С. 19–22.
 • Коваленко А.А. Відновлювальна функція фінансово-правової відповідальності. Наше право. № 4. С. 152–156
 • Бісюк О.С. Співвідношення відкритості окремої думки судді чи присяжного та таємниці ухвалення судового рішення. Юридична освіта та наука. Київ: КиМУ, 2019
 • Спектор О. М. Міжнародний договір як регулятор відносин в сфері природних ресурсів. Науковий вісник публічного та приватного права.Випуск 4. С. 103–106.
 • Спектор О. М. Міжнародне управління поводження з живими природними ресурсами. Підприємництво, господарство і право. №9. С. 99–103.
 • Спектор О. М. Застосування підходів обережності та предостороги в управлінні і захисті живих природних ресурсів. Підприємництво, господарство і право.№10. С. 67–70.
 • Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природно-ресурсних відносин. Прикарпатський юридичний вісник.№4. С. 77–81.
 • Спектор О. М. До питання індивідуальної кримінальної відповідальності за шкоду навколишньому середовищу відповідно до міжнародного права. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. №3. URL: http://legalsystems.net.ua/?page_id=447
 • Спектор О. М. Режим міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природо-ресурсних відносин. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. №1,2. URL: http://legalsystems.net.ua/?page_id=392
 • Данченко Т. В., Данченко В. Є. Правові основи розвитку  банківського ритейлу в Україні. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №3. 2018. С. 287-299. URL:http://legalsystems.net.ua
 • Панфілова Ю. М. Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства. Молодий вчений.№4. С. 739–842 видання Index Copernicus International
 • Панфілова Ю. М. Международно-правовая охрана человеческой жизни на море. Legeasi№ 5 (317). 2018. С. 134–137 видання Index Copernicus International
 • Бісюк О.С. Суб’єкти та умови викладу окремої думки у кримінальному судочинстві України. Часопис Київського університету права. 2016, № 1, с.265-269
 • Мельник М. В. Правовое регулирование таможенных режимов: международно-правовые аспекты. Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2016. № 1/2 (17). С. 47–51.
 • Мельник М. В. Особливості митних режимів за законодавством Європейського Союзу. Наук. вісник Херсонського держ. ун-ту. 2016. Вип. 1. С. 41–44.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри публічноправових дисциплін:

Наукові гуртки

 • «Актуальні проблеми кримінального права та процесу»(керівник – к.ю.н., доцент Бісюк О.С.)
 • «Актуальні проблеми фінансового та податкового права»(керівник – д.ю.н., доцент Коваленко А.А.)
 • «Теорія та практика адвокатури»(керівник – д.ю.н. Кучер Т.М.)

Проблемні групи

 • «Організація та розкриття кримінальних правопорушень»(керівник – к.ю.н., доцент Бісюк О.С.)
 • «Актуальні проблеми фінансового права»(керівник – д.ю.н., доцент Коваленко А.А.)

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у брейн-рингах, судових дебатах, тренінгах з метою інтеграції теоретичних знань із практичними навичками. Використання у навчальному процесі сучасних методик навчання, дозволяє стимулювати не тільки активність студентів, а й найбільш оптимально досягнути мети навчання, всебічно розглянувши проблему, застосувавши різні прийоми; проаналізувати різні варіанти виходу із складної практичної ситуації; сформулювати свою власну думку, прийняти остаточне рішення. Так, студенти Інституту взяли участь:

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм упублічній сфері та відповідають вимогам програм практики, затверджених на кафедрі публічноправових дисциплін. Серед них: науково-дослідні інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в публічноправовій сфері, зокрема:

 • Головне територіальне управління юстиції у місті Києві
 • Центральне бюро розслідувань,
 • Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Київ),
 • Державна  судова адміністрація України,
 • Київська обласна державна адміністрація (м. Київ),
 • Міністерство культури України (м. Київ),
 • Адвокатська фірма «Вікторіа Легіс» (м. Київ),
 • АО «Бона Фріде Груп» (м. Київ),
 • АО «Ангелін та Партнери» (м. Київ),
 • Приватний адвокат Павленко С. В. (м. Київ)
 • та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право.


У 2016 – 2021 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади та академічної спільноти:

Кафедра пишається випускниками, серед них: 

 • Анна Маляр випускниця 2000 року, юрист-кримінолог, к.ю.н, експерт в телевізійних проектах. 
 • Євгенія Корнієнко випускниця 2008 року, к.ю.н, Головний науковий консультант відділу з питань національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та боротьби із злочинністю. 
 • Ельза Острович випускниця 2020 року, к.ю.н, помічник судді Окружного адміністративного суду м. Києва.
 • Юлія Мандриченко випускниця 2020 року, к.ю.н, головний спеціаліст відділу урегулювання торгових суперечок департаменту захисту  національного виробника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.

Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для здобувачів Навчально-наукового юридичного інституту спеціальності Право: