Кафедра міжнародного туризму

Завідувач кафедри міжнародного туризму

Вяткіна Тетяна Георгіївна

Завідувач кафедри, д.е.н., професор
kafedra_itour@kymu.edu.ua

Кафедра міжнародного туризму, як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового Інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році.

Кафедра забезпечує підготовку підготовку фахівців з туризму за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейського університету - Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща), який дає можливість студентам отримати диплом європейського зразка.

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, серед яких:
д.е.н. Вяткіна Т.Г., к.і.н. Устяк Н.В., к.е.н. Вяткін П.С., к.е.н. Глівінська Ю.В., к.і.н. Деркач С.С., викладач Порплиця Н.Б. та інші.

Відео-презентація кафедри

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами: «Економіка міжнародного туризму»; тренінгова програма та програма з підвищення кваліфікації: «Підприємницький Startup».


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін професійної підготовки для спеціальності «Туризм»:

Бакалавр
 • вступ до спеціальності;
 • географія туризму;
 • туристичне краєзнавство;
 • економічна географія та історія світу;
 • фізична географія країн світу та картографія;
 • політична географія та історія світу;
 • демографія;
 • туристичні ресурси України;
 • історія туризму;
 • рекреаційні комплекси світу;
 • основи туризмознавства;
 • організація туристичних подорожей;
 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності;
 • туроперейтинг;
 • організація готельного та ресторанного господарства;
 • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий;
 • країнознавство;
 • курортно-санаторні послуги;
 • основи міжнародного туризму;
 • моніторинг ринку туристичних послуг;
 • реклама та PR в туризмі;
 • основи гостинності;
 • соціально-культурний туристичний сервіс;
 • гастрономічний сервіс.
Магістр
 • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі;
 • програмний туроперейтинг;
 • екскурсологія;
 • міжнародний туризм;
 • туризмологія: теорія туризму;
 • управління якістю туристичних послуг;
 • управління проектами в туризмі;
 • філософія туризму;
 • економіка туризму;
 • стратегія розвитку курортної справи;
 • стратегічний менеджмент і маркетинг;
 • управління регіональним розвитком туризму;
 • управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі;
 • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі;
 • безпека туризму.

У процесі навчання студенти опановують нормативні дисципліни економічного, маркетингового, країнознавчого, географічного, галузевого туристичного спрямування. Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління в сфері міжнародного туризму.

Робочими мовами при викладанні всіх навчальних дисциплін на кафедрі є українська та англійська. Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота в малих групах, активно використовуються ділові ігри.

Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі туризму є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».


Наукова робота

Діяльність фахівців з туризму спрямована на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • економіка підприємства, менеджмент, стратегічний менеджмент, маркетинг в туризмі, економічна діагностика туристичних підприємств, конкурентоспроможність підприємства, менеджмент туристичного бізнесу, технологія та організація міжнародної економічної діяльності;
 • культурологічні процеси, що відбуваються в сфері туристичної індустрії як в Україні, так і в міжнародній діяльності;
 • глобалізаційні процеси, міжнародні комунікації в соціальній сфері, міжнародна політика туристичної сфери.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у науково-практичних конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

Основні публікації викладачів кафедри в 2014-2018 рр.:

 • Вяткіна Т.Г. Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки” − Херсон: ХДУ, 2014. − Вип. 7. − С. 124-130.
 • Лимич Ю. В. Організаційно-економічний механізм використання інноваційно-інвестиційного потенціалу сталого розвитку / Ю. В. Лимич // Вісник Донецького державного університету управління / [ гол. ред. д.е.н. О.С. Поважний]; 2014. – №1(67). – С. 201 – 208.
 • Деркач С.С. Етномовні зміни у складі населення Київщини на початку XXI ст. // Гілея: науковий вісник. – К., 2014. – Вип. 87(№8). - С. 162-166.
 • Вяткін П.С. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture // Вісник "Проблеми економіки та управління", 2014. № 779. С.8-13.
 • Маленко О.Б. Досвід функціонування закладів гостинності у світовій туристичній індустрії // Проблеми державного будівництва в Україні №20: У 2-х томах. – К.: КиМУ, 2014. – Т.1. – С.53-57.
 • Вяткіна Т.Г. Використання потенціалу трудових ресурсів в розвитку туристичної галузі регіонів України // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. − Чернівці: БДФЕУ, 2014. − Вип. 27. − С.258-266.
 • Вяткін П.С. Механизм стратегического управления информационными ресурсами туристи-ческих предприятий / П.С. Вяткін, Т.Г. Вяткіна // Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта: навукова-практычны часопіс. ‒ № 1(102). ‒ Мінск: БДЭУ. ‒ 2014. ‒ 133 с. ‒ С.113-120.
 • Деркач С.С. Міграційні процеси сільського населення Київщини на початку XXI ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб.наук.праць. – К., 2014. – Вип. 42. – С.195-200.
 • Вяткіна Т.Г. Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом підприємств // Міжнародний науково-практичний журнал “Економіка і держава”, 2014. – №6. – С.68-73.
 • Деркач С.С. Динамика изменений половозрастной структуры населения Киевской области в начале XXI в. // The Caucasus – Tbilisi, 2014. Vol. 05, issue 6. – P.27-33.
 • Вяткін П.С. Систематизація факторів впливу на систему контролінгу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 4, т. 3. – С.72–77.
 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С.8-16.
 • Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / [гол. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса., 2015. – С. 54-57.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С.14-21.
 • Маленко О.Б. Особливості та методологія проведення анімаційних заходів / О.Б. Маленко // Сучасні питання економіки і права зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 2. – С. 56–59.
 • Вяткін П.С. Current approach to managing of advertising and marketing activity // Т.Г. Вяткіна, П.С. Вяткін, Т.Ю. Здоренко / Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 40. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – Ч.II. – С.37– 45.
 • Деркач С.С. Освітній рівень населення Київщини на рубежі XXI ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 45. – С.124-129.
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К.: КиМУ, 2015. – С. 170–176.
 • Деркач С.С. Тривалість життя і смертність населення Київщини у другій половині XX – на початку XXI ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія», економіка, філософія». – К., 2016. – Вип. 21. – С.94-103.
 • Вяткіна Т.Г. Методичні підходи до формування фахівців туристичної галузі // Вища школа. Науково-практичне видання. – Вип.3 (140)/2016. – К.: Знання, 2016. – С.79-86.
 • Деркач С.С. Демографічні процеси населення Київщини в другій половині XX – на початку XXI ст. Монографія. – К.: КиМУ, 2017. – 278 с.
 • Вяткіна Т.Г. Терористичні акти та їх вплив на економіку масового туризму // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1-2(5,6). – Київ, 2017. – С.190-195.
 • Устяк Н.В. Внесок М.В. Винокурова у вирішення проблеми динамічної взаємолдії рухомого складу і колії // Питання історії науки і техніки . 2018. №2. С. 41‒45 (фахове видання).
 • Деркач С.С. Наслідки Чорнобильської катастрофи для Київської області // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Серія: Історичні науки. – Вип. 5 (246) – К., 2018. – С. 32-37.
 • Устяк Н.В. Професор М.В. Винокуров про розвиток вагонного гос подарства на залізницях колишнього СРСР (1917–1937 рр.) // Історія науки і біографістика. 2018. № 1. (фахове видання) URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2018-1/index.html
 • Деркач С.С. Аналіз сучасної демографічної ситуації в Київській області. / Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Серія: політичні науки. Вип. 13 - К.: КиМУ, 2018. – с. 94-113.
 • Устяк Н.В. Внесок вчених та інженерів у розвиток вагонобудування // Емінак: науковий щоквартальник. – 2018. № 2 (22) Т. 1. С.141‒146 (наукометричне видання).
 • Viatkina T. Serhii Kvasha, Nadiia Davydenko, Yurii Pasichnyk, Natalia Wasilewska. GDP modelling: assessment of methodologies and peculiarities of its usage in Ukraine / T. Viatkina, S. Kvasha, N. Davydenko, Y. Pasichnyk, N. Wasilewska // Problems and Perspectives in Management, Volume 16, Issue 4, 2018. P.186-200.
 • Устяк Н.В. Внесок професора М.В. Винокурова у підвищення технічних швидкостей руху поїздів та покращення ходових якостей вагонів // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 12. С. 81‒93(наукометричне видання).
 • Деркач С.С. Демографія: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2018. – 208 c.
 • Устяк Н.В. Професор М.В. Винокуров (1890-1955): хронологічна ретроспектива життя та діяльності // Питання історії науки і техніки . 2018. №3. С. 19-23 (фахове видання).
 • Вяткіна Т.Г., Баранівська Н.С., Рубан О.Ю. Характеристика чинників успішного розвитку економіки Королівства Нідерланди / Т.Г.Вяткіна, Н.С. Баранівська, О.Ю.Рубан // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(7) – К.: КиМУ, 2018. – С.151-160.
 • Устяк Н.В. Формування першого вагонного парку: аналіз технічних рішень професором М.В. Винокуровим // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2018. № 4 С. 71-74 (наукометричне видання).
 • Устяк Н.В. Академік Всеволод Арутюнович Лазарян (1909‒1978) ‒ вчений, педагог, організатор науки і освіти (до 110-річчя від дня народження) // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2018. Вип. 13. С. 406‒416 (наукометричне видання).
 • Вяткіна Т.Г., Порплиця Н.Б. Перспективи реалізації державної стратегії регіонального розвитку до 2020 року. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 16. С. 303–321.
 • Устяк Н.В. Науково-технічний аналіз формування парку пасажирських вагонів професором М.В. Винокуровим // Історія науки і біографістика. 2019. № 1. URL: http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/18.pdf (фахове видання).
 • Деркач С.С. Історія туризму: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2019. – 87 c.
 • Вяткіна Т.Г., Клик Б.О. Вплив глобалізаційних аспектів на розвиток галузі міжнародного туризмуСучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. Київ: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). – С.204-213.
 • Устяк Н.В. Внесок проф М.В. Винокурова в дослідження динаміки і міцності екіпажної частини локомотивів // Питання історії науки і техніки. 2019. №. С. (фахове видання) (до друку).
 • Derkach S.S. Modern demographic trends in the Kyiv region. // Проблеми міжнародних відносин. Збірник наукових праць. Серія: політичні науки. Вип. 16 - К.: КиМУ, 2019. – с. 322-339.
 • Ustiak N.V. Vynokurov M.V. on scientific contribution of the carriage rolling stock: retrospective aspect // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2019 № 1 С. (наукометричние видання) (до друку).
 • Вяткіна Т.Г., Порплиця Н.Б. Країнознавство ч.2. Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2019. 200с.
 • Ustiak N.V. Professor M. V. Vynokurov: Stages of freight wagons creation (1930-1950) // Історія науки і техніки: Зб. наук. праць. 2019. Том 9 Вип. С. (наукометричне видання) (до друку).

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 242 “Туризм”.


Активно залучаються до наукової роботи й студенти, які, зокрема, беруть участь у щорічних наукових конференціях:

  та семінарах:
 • Сакральні туристичні об’єкти Львова та їх значення в розвитку туризму в регіоні;
 • Демографічна політика в Україні та її вплив на розвиток туристичної галузі;
 • Економіка міжнародного туризму в контексті євро інтеграційних процесів.

В межах сертифікованої програми «Підприємницький Startup» успішно проведені тренінги з питань: «Основи економічних знань», «Економічне обґрунтування бізнес-процесів», «Технологія роботи з клієнтами та командоформування».

Викладачі кафедри беруть участь в реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», проводять майстер-класи для учнів шкіл і гімназій:

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Інститутом географії НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Варшавським і Щецинським університетами (Польща) та іншими науково-дослідними установами й навчальними закладами.

Викладачі кафедри беруть участь в Ярмарках професій, які організовуються державними службами зайнятості з метою розкриття особливостей спеціальностей країнознавства та міжнародного туризму.


Практична підготовка

Значна увага на кафедрі приділяється практичній спрямованості освіти. Базовими закладами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, Представництво ООН в Україні, Центр електронної інформації ООН, туристичні фірми ТОВ «СОНАТА», АНГА Тревел, «Навігатор», «Поехали с нами», «ДЕЛФА-ТУР», «Join UP!», ТОВ «ВІНТАЖ – КРЕАТИВНІ ТУРИ» та ін. Серед викладачів кафедри є фахівці-практики, які доносять до студентів власний досвід практичної діяльності. За бажанням студентів організовано проходження практики за кордоном (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина), навчально-ознайомчі візити до європейських міжнародних структур (керівні органи ЄС, Ради Європи).


Культурно-виховна робота

При підготовці фахівців особлива увага приділяється культурному та духовному формуванню особистості студента. Студенти активно подорожують визначними місцями України та зарубіжжя, беруть участь у розробленні маршрутів подорожей.

На кафедрі активно функціонує студентський науковий гурток «АЗИМУТ»:

Вирішувати проблеми студентів, враховувати їхню думку, формувати та реалізовувати цікаві плани допомагає Студентський парламент КиМУ.

Продемонструвати свої таланти студенти можуть, беручи участь в різноманітних конкурсах, фестивалях, шоу-програмах, дебатах, театральних студіях університету.