Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Рудник Людмила Іванівна

Завідувач кафедри, к.ю.н.

Як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства функціонує з 1998 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» за ступенями вищої освіти «бакалавр» і «магістр».

Незважаючи на те, що міжнародне право має давню історію, у минулому столітті відбулося вражаюче розширення його значення та правових інститутів у міжнародних та транснаціональних зносинах, які залучають не тільки держави, а все більшу кількість інших учасників. Саме тому дисципліни, які викладаються на кафедрі, дають студентам чітке розуміння ваги міжнародного права в сучасному глобальному світі.

Освітні програми забезпечують ознайомлення з міжнародним правом та його основними галузями, основними принципами та цінностями міжнародно-правової системи, широким колом міжнародних інституцій, які відіграють ключову роль у розвитку міжнародного права, а також у його впровадженні та застосуванні.

Курси, розроблені провідними викладачами кафедри, викладають фахівці з багатим міжнародним досвідом, а також запрошені професори з престижних університетів та ключових міжнародних організацій (ООН, УВКБ ООН, МКЧХ та ін.)


 • Рудник Л. І. – завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент кафедри; наукові інтереси: інформаційне право, фінансово-правові інститути України та зарубіжних країн, трудове право;
 • Усманов Ю. І. – кандидат юридичних наук; наукові інтереси: міжнародне гуманітарне право, право ЄС, права людини;
 • Спектор О. М. – доктор юридичних наук, професор кафедри; наукові інтереси: нотаріат, цивільне право;
 • Данченко Т. В. – кандидат юридичних наук, професор кафедри; наукові інтереси: кримінальне право та процес, судове право;
 • Панфілова Ю. М. – кандидат юридичних наук, професор кафедри; наукові інтереси: міжнародне публічне та приватне право, державне право зарубіжних країн;
 • Хачатурян Т. Х. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри; наукові інтереси: міжнародне публічне право, міжнародно-правова відповідальність;
 • Цибуленко Є. М. – доктор права, професор кафедри; наукові інтереси: право збройних конфліктів, міжнародне публічне право, агресія;
 • Шелудченкова А. С. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри; наукові інтереси: Європейський Союз, європейська безпека, міжнародне гуманітарне право.

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Освітній процес

Освітня діяльність кафедри пов’язана з підготовкою фахівців за освітньо-професійною програмою "Право":

Перелік компонентів освітньо-професійної програми, яку забезпечує кафедра:

Бакалавр (анотації):

 • Основи наукових досліджень
 • Міжнародне публічне право (основи теорії)
 • Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • Міжнародне приватне право
 • Історія міжнародного права
 • Міжнародне економічне право
 • Правничі системи сучасності
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне кримінальне право та процес
 • Порівняльне конституційне право
 • Порівняльне цивільне право та процес

Вибіркові (анотації):

 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Взаємно-правова допомога держав
 • Взаємодія національного і міжнародного права
 • Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах
 • Міжнародне інформаційне право
 • Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини
 • Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів
 • Міжнародні соціальні стандарти
 • Право міжнародних організацій
 • Фінансово-правові інститути зарубіжних країн
 • Міжнародне природноресурсне право
 • Міжнародне право банкрутства
 • Інституційне право ЄС
 • Право інтелектуальної власності в країнах ЄС
 • Право зовнішніх зносин
 • Право міжнародної безпеки
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Прецедентна практика ЄСПЛ
 • Право міжнародних договорів
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Основи міжнародного інвестиційного права

Магістр (анотації):

 • Методологія та організація наукових і міжнародно-правових досліджень з теорії та практики міжнародного права
 • Міжнародне торговельне право
 • Міжнародне судочинство
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне право навколишнього середовища
 • Адвокатура в Україні та правових системах інших країн
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародний цивільний процес
 • Право міжнародної відповідальності

Вибіркові (анотації):

 • Права людини в міжнародному праві
 • Право СОТ
 • Історія міжнародно-правових вчень про державу і право
 • Правове регулювання спільного ринку ЄС
 • Теорія і практика Європейського Суду з прав людини
 • Міжнародне морське торговельне право
 • Право збройних конфліктів і Україна
 • Міжнародне транспортне право
 • Міжнародне співробітництва в кримінальному судочинстві
 • Міжнародне інвестиційне право
 • Право розв’язання міжнародних спорів
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 • Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • упровадження інноваційних методів організації освітнього процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • організацію й високоякісне забезпечення освітнього процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня, професійної мобільності;
 • удосконалення науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей;
 • інституційна відкритість, автономія PhD програм, прямий зв'язок навчальної і дослідницької роботи;
 • розширення академічної мобільності, яка складається з істотного розширення мобільності студентів, викладацького персоналу для взаємного збагачення європейським і світовим досвідом;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки юристів-мінародників та перекладачів-референтів;
 • організацію та виконання студентських науково-дослідних робіт та участь в конфернціях гуртках дебатах та відкритих столах;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях означеної спеціальності та відкриття нових для забезпечення потреб сфери міжнародних відносин.

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих аудиторіях

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства забезпечує проходження студентами навчальних практик.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань зі спеціальності 293 “Міжнародне право”.

У межах інтернаціоналізації освітньої діяльності за ОПП «Міжнародне право» здобувачам освіти запропоновано доступ до онлайн курсів провідних університетів світу https://www.classcentral.com/https://www.futurelearn.com/.


Науково-дослідна робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні наукової теми «Сучасні виклики міжнародно-правових відносин і роль України у формуванні світового правопорядку» (науковий керівник – к.ю.н. Усманов Ю.І.). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер № 0122U000743).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблене власне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, а також опубліковано курси лекцій як українською, так і англійською мовами.

Видані курси лекцій: «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне космічне право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне повітряне право», «Право зовнішніх зносин», «Порівняльний цивільний процес», «Право міжнародної відповідальності», «Державне право зарубіжних країн», «Право Світової організації торгівлі», в тому числі двомовні (англійська і українська мови): «Трудове право», «Історія міжнародного права», «Основи права Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право».

Основні напрями наукових досліджень:

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу представлено для кожної дисципліни у вигляді робочих програм, силабусів з усіх освітніх компонентів, програми всіх видів практик, достатнім фондом підручників і навчальних посібників. Система методів навчання базується на принципах цілеспрямованості, бінарності, активної та безпосередньої взаємодії викладача і студента. Поряд із проведенням традиційних лекційних, семінарських і практичних занять застосовуються активні та інтерактивні методи навчання, що сприяє розвитку критичного мислення, самостійного прийняття рішення в конкретній ситуації, розвиває швидкість реакції з оптимальним варіантом вибору тактики, активізує здобувачів освіти, розвиває аналітичні та комунікативні здібності, вміння діяти самостійно у реальній ситуації.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних доробках (наукові публікації у фахових збірниках, матеріали конференцій, науково-методичні праці).

Видані навчальні посібники:

 • Юрченко С. М. Право Світової організації торгівлі: Курс лекцій К.: КиМУ, 2017. 150 с.
 • Юрченко С. М. The Law Of The World Trade Organization / Право Світової організації торгівлі: Курс лекцій англ. мовою К.: КиМУ, 2018. 133 с.
 • Юрченко С. М. Право Світової організації торгівлі: Курс лекцій К.: КиМУ, 2017. 150 с.
 • Данченко Т. В., Капінус Л. І., Спектор О. М. та ін. Міжнародне публічне право: навч. посібник. К.: КиМУ, 2014. 425 с.
 • Спектор О. М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України К. : «Фенікс», 2013. 160 с.
 • Данченко Т. В. Кримінальний процес України: Конспект лекцій. К.: КиМУ, 2012. 297 с.
 • Данченко Т. В., Юрченко С. М. Міжнародне приватне право: навч. посібник. К.: КиМУ, 2012. 268 с.
 • Капінус Л. І. Історія міжнародного права: Курс лекцій (українською та англійською мовами). К.: КиМУ, 2010. 288 с.
 • Данченко Т. В. Порівняльний кримінальний процес. Київ: КиМУ, 2009. 250 с.
 • Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях. К. Ліра-К.268 с.
 • Данченко Т. В. Порівняльний кримінальний процес: Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2009. 250 с.
 • Юрченко С. М. Міжнародне приватне право : курс лекцій (англ. м.) К. : КиМУ, 2009. 64 с.
 • Чернецька О. В., Шилінгов В. С. Правові системи сучасності: Навчальний посібник . Ірпінь: НАДПС. 2003. 102 с.
 • Чубарєв В. Л. Елементарний курс права міжнародних договорів: Навч. посібник. К.: „Правові джерела”. 2001. 176 с.

 

Видані підручники:

 • Бошицький Ю. Л., Чернецька О. В. та ін. Мала енциклопедія міжнародного права. Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. К. : Кондор, 2013. 439 с.

 

Монографії:

 • Усманов Ю. І. Право на життя в умовах збройних конфліктів і ситуацій насильства всередині держави: монографія. Київ: ПЗВО «Київський міжнародний університет», 2021. 205 с.
 • Sergey Sayapin, Evhen Tsybulenko. The Use of Force against Ukraine and International Law: Jus Ad Bellum, Jus In Bello, Jus Post Bellum. M. C. Asser Press / Springer, 2018. 455 рр.
 • Спектор О. М. Міжнародне природоресурсне право: монографія. Одеса: Фенікс, 2018. 404 с.
 • Панфілова Ю.М. Міжнародне право в умовах глобалізації. КНТЕУ.700 с.
 • Миськів Л. І. Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні: монографія. Х. Ніка Нова, 2014. 456 с.
 • Панфілова Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану. Фенікс., 2012. 216 с.
 • Чумаченко О. А., Данченко Т. В. Право зовнішніх зносин ЄС і Україна.
 • Сидорчук Л. А. Європейські механізми залучення місцевого самоврядування до охорони громадського порядку та можливість їхнього використання в Україні.
 • Чубарєв В. Л. Міжнародне приватне право: Навч. посібник К.: Атіка, 2006. 608 с.
 • Данченко Т. В. Застава як запобіжний захід в Кримінальному процесі України: Монографія. К.: КиМУ, 2010. 268 с.

Наукові статті:

 • Рудник Л. І. Особливості вироблення категорії «доступ до інформації з обмеженим доступом» Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін № 30: збірник матеріалів ХХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток університетської науки та освіти: глобальний і національний вимір змін», 17 – 18 березня 2022 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2022. C. 28-35
 • Усманов Ю. І., Вергелес О. Проблема гуманітарного доступу в умовах збройних конфліктів. Науковий вісник Ужгородського Національного Університет. Ужгород. 2022. Випуск №69. с. 461 – 467.
 • Усманов Ю., Мартиневич А. Гуманітарний доступ у збройних конфліктах: сучасні виклики. Проблеми законності: зб. наук. праць: Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2022. Випуск №156. с. 143-158
 • Iurii Usmanov, Marta Chernychka Maritime Autonomous Weapon Systems from the Standpoint of International Humanitarian Law. Lex Portus. Vol 8. ISS 2. 2022. P. 33-53
 • Tsybulenko, Е.; Kajander, A. (2022). Customary International Humanitarian Law and Article 36 of Additional Protocol I to the Geneva Conventions: A Stopgap Regulator of Autonomous Weapons Systems? TalTech Journal of European Studies, 12
 • Tsybulenko, E.; Platonova, A. (2022). Legal Instruments of the Shanghai Cooperation Organisation: A Case of Missed Opportunities? Central Asian Yearbook of International Law and International Relations, 1 (1), 244−257. DOI: 10.5553/CAYILIR/277314562022001001012.
 • Tsybulenko, E. (2022). War of civilizations. Baltic Rim Economies, 2, 18.
 • Tsybulenko, E. (2022). Blinding Laser Weapons. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U; Kemp, G.; Zambrana-Tévar, N.; Quénivet, N. (Ed.). International Conflict and Security Law. A Research Handbook (367−378). The Hague: Springer. DOI: 10.1007/978-94-6265-515-7_16.
 • Tsybulenko, E.; Platonova, A. (2022). Current Issues of Hague Law. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U; Kemp, G.; Zambrana-Tévar, N.; Quénivet, N. (Ed.). International Conflict and Security Law. A Research Handbook (389−397). The Hague: Springer. DOI: 10.1007/978-94-6265-515-7_18.
 • Tsybulenko, E. (2022). Fuel air explosive weapons. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U; Kemp, G.; Zambrana-Tévar, N.; Quénivet, N. (Ed.). International Conflict and Security Law. A Research Handbook (379−388). The Hague: Springer. DOI: 10.1007/978-94-6265-515-7_17.
 • Tsybulenko, E.; Suarez, S. (2022). INTERPOL. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U; Kemp, G.; Zambrana-Tévar, N.; Quénivet, N. (Ed.). International Conflict and Security Law. A Research Handbook (673−691). The Hague: Springer. DOI: 10.1007/978-94-6265-515-7_32.
 • Tsybulenko, E. (2022). Blame Russia for the CSTO’s Impotence. International Centre for Defence and Security. https://icds.ee/en/blame-russia-for-the-cstos-impotence/
 • Tsybulenko, Y. (2022). Civilians in Ukraine in greater danger as Russia starts recruiting inmates for war. Cyprus Daily News. https://cyprus-daily.news/yevgen-tsybulenko-civilians-in-ukraine-in-greater-danger-as-russia-starts-...
 • Tsybulenko, E. (2022). Euroopa Liit peab ütlema Vene turistidele ei. Postimees. https://arvamus.postimees.ee/7595747/evhen-tsybulenko-euroopa-liit-peab-utlema-vene-turistidele-ei
 • Tsybulenko, E. (2022). Vene armeesse värvatakse vange, Ukraina tsiviilelanikkond on suures ohus. Postimees. https://arvamus.postimees.ee/7563002/evhen-tsybulenko-vene-armeesse-varvatakse-vange-ukraina-tsiviil...
 • Цыбуленко, Е. (2022). В российскую армию набирают заключенных, мирное население Украины в страшной опасности. Rus Postimees. https://rus.postimees.ee/7561914/evgen-cybulenko-v-rossiyskuyu-armiyu-nabirayut-zaklyuchennyh-mirnoe...
 • Цыбуленко, Е. (2022). Говорящие на русском языке больше подвержены российской пропаганде. RUS DELFI. https://rus.delfi.ee/statja/120039262/mnenie-evgen-cybulenko-govoryashchie-na-russkom-yazyke-bolshe-...
 • Цыбуленко, Е.; Алёхова, А. (2022). Казахстан должен отказаться от сотрудничества с Россией по строительству АЭС — эксперт. Global News. https://globalnews.kz/kazahstan-dolzhen-otkazatsya-ot-sotrudnichestva-s-rossiej-po-stroitelstvu-aes-...
 • Цыбуленко, Е. (2022). Крым - законная территория Украины и обязательно вернется к ней. DELFI. https://rus.delfi.ee/statja/120065762/mnenie-krym-zakonnaya-territoriya-ukrainy-i-obyazatelno-vernet...
 • Цыбуленко, Е. (2022). Мобилизация как агония фашистской России. DELFI. https://rus.delfi.ee/statja/120071126/mnenie-mobilizaciya-kak-agoniya-fashistskoy-rossiihttps://rus....
 • Цыбуленко, Е. (2022). Москва втягивает страны ОДКБ в войну с Украиной. Global News. https://globalnews.kz/moskva-vtyagivaet-strany-odkb-v-vojnu-s-ukrainoj/
 • Цыбуленко, Е. (2022). Переключать внимание на вымышленную „русофобию“ - аморально. DELFI. https://rus.delfi.ee/statja/120061026/mnenie-pereklyuchat-vnimanie-na-vymyshlennuyu-rusofobiyu-amora...
 • Цибуленко, Є. (2022). Перспективи у Росії дуже сумні, — експерт про дію санкцій ЄС. FreeДОМ. https://uatv.ua/uk/perspektyvy-u-rosiyi-duzhe-sumni-ekspert-pro-diyu-sanktsij-yes/
 • Цыбуленко, Е. (2022). Причина недееспособности ОДКБ в слабости России. International Centre for Defence and Security. https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/8cfcedf9-71e1-4266-92f2-d0bad51e8f8e?lang=ENG
 • Цибуленко, Е. (2022). Путин не е причината, той е крайният продукт. Факти. https://fakti.bg/mnenia/704204-putin-ne-e-prichinata-toi-e-krainiat-produkt
 • Цыбуленко, Е. (2022). Путин не причина, он конечный продукт»: почему гражданам РФ нельзя давать визы и ВНЖ в ЕС. Postimees. https://rus.postimees.ee/7583704/mnenie-putin-ne-prichina-on-konechnyy-produkt-pochemu-grazhdanam-rf...
 • Цибуленко, Є. (2022). Росіяни, які борються з путінським режимом, можуть подати прохання про політичний притулок, — експерт про візовий бан. FreeДОМ. https://uatv.ua/uk/rosiyany-yaki-boryutsya-z-putinskym-rezhymom-mozhut-podaty-prohannya-pro-politych...
 • Цыбуленко, Е. (2022). Саммит ШОС обозначил начало конца ОДКБ и лидерство Китая в Средней Азии. Global News. https://globalnews.kz/sammit-shos-oboznachil-nachalo-konca-odkb-i-liderstvo-kitaya-v-srednej-azii
 • Tsybulenko, E. (2022). “Putin Isn’t the Reason, He Is the End Product”: Why It Shouldn’t Issue the EU Visas and Residence Permits to Citizens of the Russian Federation. Cyprus Daily News. https://cyprus-daily.news/putin-isn-t-the-reason-he-is-the-end-product-why-it-shouldn-t-issue-the-eu...
 • Цыбуленко, Е. (2022). „Побольше репрессий в Балтии“: Путин подражает сталинскому террору. DELFI. https://rus.delfi.ee/statja/120055754/mnenie-pobolshe-repressiy-v-baltii-putin-podrazhaet-stalinskom...
 • Cybułenko, J.; Łodyn, P. (2022). Temida międzynarodowa przeciwko rosyjskim zbrodniarzom. Rozmowa z prof. Jewhenem Cybułenką. https://obserwatormiedzynarodowy.pl/2022/06/22/temida-miedzynarodowa-przeciwko-rosyjskim-zbrodniarzo...
 • Ерман, Г.; Цибуленко, Є. (2022). Балтійська солідарність. Як Литва, Латвія та Естонія допомагають Україні і кому це не подобається. BBC. https://www.bbc.com/ukrainian/features-62755030
 • Цибуленко, Є.; Лодин, П. (2022). Міжнародна Феміда проти російських воєнних злочинців. Розмова з проф. Євгеном Цибуленком. http://polinard.org/interviews/mizhnarodna-femida-proty-rosiiskykh-voiennykh-zlochyntsiv
 • Цибуленко, Є. (2022). Путін не хоче бити ядерною зброєю по країнах НАТО, оскільки боїться померти. https://uatv.ua/uk/putin-ne-hoche-byty-yadernoyu-zbroyeyu-po-krayinah-nato-oskilky-boyitsya-pomerty/
 • Панфілова Ю. М. Міжнародно-правове забезпечення безпеки судноплавства у водах Світового океану. Міжнародне право ХХІ століття: сучасність та майбутнє: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 25 травня 2022 року / Державний податковий університет. Ірпінь: ДПУ, 2022.
 • Панфілова Ю. М., Скрипник А. В. Деякі аспекти міжнародно-правової регламентації безпеки судноплавства. Проблеми міжнародних відносин. № 1. 2021. КиМУ: КиМУ, 2021.
 • Панфілова Ю. М., Коптенко А. В. Еволюція концепції відповідальності авіаперевізника: національний та міжнародний аспекти. Молодий вчений. №3. 2021. С. 272-276.
 • Панфілова Ю. М., Скрипнік-Горупашенко А. В. Участь міжнародних організацій у боротьбі з морським піратством. Молодий вчений. №3. 2021. С. 313-318.
 • Панфілова Ю. М., Шурупова О. О. Обставини, що виключають відповідальність держав. Молодий вчений. №3. 2021. С. 330-334.
 • Панфілова Ю. М., Соловський Є. Ю. Адміністративнй примус в публічному праві України. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків: збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2021. С. 237-242
 • Панфілова Ю. М. Питання правосуб’єктності індивіда в доктрині міжнародного права. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків: збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25-26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2021. С. 153-157
 • Рудник Л. І. Право на доступ до інформації: нормативне закріплення та реалії сьогодення. Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків №29: у 2 томах: збірник матеріалів ХХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 – 26 березня 2021 року / Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2021. Т.1. С. 200-207
 • Усманов Ю. І. Проблема дотримання права людини на життя в умовах збройного конфлікту в Україні. ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» (м. Київ, 25-26 березня 2021 р.). КиМУ, 2021. С. 163-169.
 • Tsybulenko E.; Platonova A. (2022). Missed Opportunities: The Shanghai Cooperation Organization’s Legal Instruments That Did Not Happen but Should. In: Sayapin, S. (Ed.). Central Asian Yearbook of International and Comparative Law. Springer.
 • Tsybulenko E.; Suarez S. (2022). INTERPOL. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E. (2022). Fuel air explosive weapons. In: Sayapin S.; Atadjanov R.; Kadam U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E.; Platonova A. (2022). Current Issues of The Hague Law (depleted uranium ammunition; “dum-dum” bullets: modern aspects). In: Sayapin S.; Atadjanov R.; Kadam U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E. (2022). Blinding Laser Weapons. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Цыбуленко Е.; Тетера И. (2021). Оккупация Крыма и военное вторжение на Донбасс: Международное право и ответственность РФ. Цыбуленко Е. Выживать рядом с империей: цена новейшей агрессии Кремля (209−248). Ивано-Франковск: Супрун. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=Rq5qHX8AAAAJ&a...
 • Цыбуленко Е. Выживать рядом с империей: цена новейшей агрессии Кремля. Ивано-Франковск : Супрун. 2021. https://www.academia.edu/66139298
 • Tsybulenko E. (2021). Blinding Laser Weapons. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E. (2021). Fuel air explosive weapons. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E.; Platonova A. (2021). Current Issues of The Hague Law (depleted uranium ammunition; “dum-dum” bullets: modern aspects). In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E.; Platonova A. (2021). Missed Opportunities: The Shanghai Cooperation Organization’s Legal Instruments That Did Not Happen but Should. In: Sayapin, S. (Ed.). Central Asian Yearbook of International and Comparative Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E.; Suarez, S. (2021). INTERPOL. In: Sayapin, S.; Atadjanov, R.; Kadam, U. (Ed.). International Conflict and Security Law. Springer [forthcoming].
 • Tsybulenko E.; Tetera, I. (2021). Occupation of Crimea and military invasion of Donbas: International law and responsibility of the Russian Federation. In: Lodyn, P. (Ed.). Surviving near the empire: Price of the modern Kremlin's aggression (152−182). Ivano-Frankivsk: GOTsPND/IWP.
 • Tsybulenko Е.; Kajander A. (2021). The Hybrid Arsenal of Russia’s War against the Democratic World. In: Mölder, H. et al. (Ed.). The Russian Federation in the Global Knowledge Warfare: Influence Operations in Europe and Its Neighborhood (173−194). Cham: Springer. (Contributions to International Relations). DOI: 10.1007/978-3-030-73955-3_9.
 • Цибуленко Є. (2021). Дії Білорусі прямо порушують положення Чиказької Конвенції. https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/diyi-bilorusi-pryamo-porushuyut-polozhennya-chikazkoyi-konvenc...
 • Данченко Т. В. Muzyka-Stefanchuk O. A.,  Otradnova O. O. Public administrative services in the field of health care.             Zaporozhye medical journal. № 2. P. 261-266, м. Запоріжжя, 2020 р.     
 • Панфилова Ю. М. Развитие правовых элементов пиратства, как международного преступления. Підприємництво, господарство і право. № 2. С. 361-366, м. Київ, 2020 р.
 • Панфилова Ю. М. Современное состояние права международных договоров и его проблемы. Проблеми міжнародних відносин. № 17. С. 250-279, м. Київ, 2020 р.

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:


Науково-педагогічні працівники та студенти кафедри є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків, проблемних груп кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства:

Наукові гуртки:

 • науковий гурток «Актуальні проблеми міжнародного права» (керівник – Усманов Ю.І.);
 • наукова студія з міжнародного права (керівник – доцент Рудник Л. І.)
 • науково-практична студія з підготовки студентів до участі в національних та міжнародних конкурсах з міжнародного права і права ЄС (керівник – викладач кафедри Усманов Ю.І., професор Данченко Т.В., професор Панфілова Ю.М.).

Для реалізації творчих здібностей студенти залучаються до наукової роботи, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, серед яких:

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є державні та недержавні структури різних форм власності та організаційно-правових форм у публічній сфері та відповідають вимогам програм практики, затверджених на кафедрі міжнародного права та порівняльного правознавства. Серед них: науково-дослідні інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в сфері міжнародного права.

Бази практики:

 • Комітети Верховної Ради України;
 • Департаменти Міністерства юстиції;
 • Київська обласна державна адміністрація;
 • Київська міська державна адміністрація;
 • Міністерство інформаційної політики;
 • ГО «Новий вектор»;
 • ГО «Центр міжнародного гуманітарного права і перехідного правосуддя»;
 • та інші.

Позааудиторна робота

Позааудиторна робота зі студентами ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх стосунків у студентських академічних групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної професії.


Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: