Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства

Рудник Людмила Іванівна

Завідувач кафедри, к.ю.н.
kafedra@kymu.edu.ua

Як окремий структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського міжнародного університету кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства функціонує з 1998 року. Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Міжнародне право» за ступенями вищої освіти  «бакалавр» і «магістр».

Незважаючи на те, що міжнародне право має давню історію, у минулому столітті відбулося вражаюче розширення ролі такого права та правових інститутів у міжнародних та транснаціональних відносинах, які залучають не тільки держави, а все більшу кількість інших учасників. Саме тому дисципліни, які викладаються на кафедрі, дають студентам чітке розуміння ролі міжнародного права в сучасному глобальному світі.

Освітні програми  забезпечують ознайомлення з міжнародним правом та його основними галузями, основними принципами та цінностями міжнародно-правової системи, широким колом міжнародних інституцій, які відіграють ключову роль у розвитку міжнародного права, а також у його впровадженні та застосуванні.

Курси, розроблені провідними викладачами кафедри, викладають фахівці з багатим міжнародним досвідом, а також запрошені професори з престижних університетів та ключових міжнародних організацій (ООН, УВКБ ООН, МКЧХ та ін.)

Науково-педагогічний склад кафедри – це висококваліфіковані фахівці, серед яких:

 • Рудник Л. І. - завідувач кафедри кандидат, юридичних наук, доцент кафедри;
 • Усманов Ю.І. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
 • Миськів Л.І. - доктор юридичних наук, професор кафедри;
 • Спектор О.М - доктор юридичних наук, професор кафедри;
 • Данченко Т.В. - кандидат юридичних наук, професор кафедри;
 • Чернецька О. В. - кандидат юридичних наук, професор кафедри;
 • Панфілова Ю.М. - кандидат юридичних наук, професор кафедри;
 • Хачатурян Т.Х. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри;
 • Цибуленко Є.М. - доктор права, професор кафедри;
 • Шелудченкова А.С. - кандидат юридичних наук, доцент кафедри.

Освітня діяльність


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:
Бакалавр (нормативні):
 • Основи наукових досліджень
 • Міжнародне публічне право (основи теорії)
 • Міжнародне публічне право (основні галузі та інститути)
 • Міжнародне приватне право
 • Історія міжнародного права
 • Міжнародне економічне право
 • Правничі системи сучасності
 • Порівняльне адміністративне право
 • Порівняльне кримінальне право та процес
 • Порівняльне конституційне право
 • Порівняльне цивільне право та процес
Бакалавр (вибіркові):
 • Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності
 • Судові системи та порівняльне судове право
 • Взаємно-правова допомога держав
 • Взаємодія національного і міжнародного права
 • Антимонопольне право в Україні і зарубіжних країнах
 • Міжнародне інформаційне право
 • Правові основи діяльності Європейського суду з прав людини
 • Міжнародна міграція та ринки трудових ресурсів
 • Міжнародні соціальні стандарти
 • Право міжнародних організацій
 • Фінансово-правові інститути зарубіжних країн
 • Міжнародне природноресурсне право
 • Міжнародне право банкрутства
 • Інституційне право ЄС
 • Право інтелектуальної власності в країнах ЄС
 • Право зовнішніх зносин
 • Право міжнародної безпеки
 • Міжнародно-правові механізми захисту прав людини
 • Прецедентна практика ЄСПЛ
 • Право міжнародних договорів
 • Міжнародний комерційний арбітраж
 • Інститут міжнародно-правової відповідальності в сучасному МП
 • Проблеми застосування практики ЄСПЛ у кримінальному праві
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Основи міжнародного інвестиційного права
Магістр (нормативні):
 • Методологія та організація наукових і міжнародно-правових досліджень з теорії та практики міжнародного права
 • Міжнародне торговельне право
 • Міжнародне судочинство
 • Міжнародне кримінальне право
 • Міжнародне право навколишнього середовища
 • Адвокатура в Україні та правових системах інших країн
 • Міжнародне митне право
 • Міжнародний цивільний процес
 • Право міжнародної відповідальності
Магістр (вибіркові):
 • Права людини в міжнародному праві
 • Право СОТ
 • Історія міжнародно-правових вчень про державу і право
 • Правове регулювання спільного ринку ЄС
 • Теорія і практика Європейського Суду з прав людини
 • Міжнародне морське торговельне право
 • Право збройних конфліктів і Україна
 • Міжнародне транспортне право
 • Міжнародне співробітництва в кримінальному судочинстві
 • Міжнародне інвестиційне право
 • Право розв’язання міжнародних спорів
 • Актуальні проблеми міжнародного публічного права
 • Актуальні проблеми міжнародного приватного права

Науково - дослідна робота

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням науково-дослідної теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» спільно з Юридичним інститутом. Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблене власне навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін, а також опубліковано курси лекцій як українською, так і англійською мовами.

Видані курси лекцій: «Міжнародне гуманітарне право», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне публічне право», «Міжнародне економічне право», «Міжнародне космічне право», «Міжнародне морське право», «Міжнародне повітряне право», «Право зовнішніх зносин», «Порівняльний цивільний процес», «Право міжнародної відповідальності», «Державне право зарубіжних країн», «Право Світової організації торгівлі», в тому числі двомовні (англійська і українська мови): «Трудове право», «Історія міжнародного права», «Основи права Європейського Союзу», «Міжнародне приватне право», «Міжнародне економічне право».

Видані навчальні посібники:

 • Данченко Т.В. Порівняльний кримінальний процес. КиМУ. 2017;
 • Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях. К. Ліра-К. 268 с.

Видані підручники:

 • Данченко Т.В., Капінус Л.І., Спектор О.М. та ін. Міжнародне публічне право. КиМУ. 496 с.;
 • Бошицький Ю.Л., Чернецька О.В. та ін. Мала енциклопедія міжнародного права. Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. К. : Кондор, 2013. 439 с.

Основні публікації викладачів кафедри:

Монографії:

 • Спектор О.М. Міжнародне природоресурсне право: монографія. Одеса: Фенікс, 404 с.
 • Панфілова Ю.М. Міжнародне право в умовах глобалізації. КНТЕУ. 700 с.
 • Миськів Л.І. Правові проблеми інклюзивної освіти в Україні: монографія. Х. Ніка Нова, 456 с.
 • Панфілова Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану. Фенікс. 216 с.
 • Чумаченко О.А., Данченко Т.В. Право зовнішніх зносин ЄС і Україна.
 • Сидорчук Л.А. Європейські механізми залучення місцевого самоврядування до охорони громадського порядку та можливість їхнього використання в Україні.

Наукові статті:

 • Myskiv L. Counteracting to illegal migration: foreign experience. Journal of Legal , Ethical and Regulatory Issues (JLERI)_Volume 23, Issue 1, 2020
 • Myskiv L. Competences and authority of the corps of the operative-flash action. Amazonia Investiga (ISSN: 2322-6307) _ Vol 9 № 29 (2020)
 • Danchenko T. Public administrative services in the field of health care. Zaporozhye medical journal. № 2. P. 261 – 266.
 • Kajander, A., Kasper, A., Tsybulenko, Е. (2020). Making the Cyber Mercenary – Autonomous Weapons Systems and Common Article 1 of the Geneva Conventions. In: Jančárková, T. et al. (eds) 12th International Conference on Cyber Conflict. 20/20 Vision: The Next Decade. NATO CCDCOE Publications, Tallinn, pp. 79−95.
 • Миськів Л.І. До проблеми визначення поняття «система суб'єктів деінституалізації в Україні». Підприємництво, господарство і право. 2020. №1 (287). С. 123-127.
 • Миськів Л.І. До проблеми визначення поняття «інклюзивна освіта». Підприємництво, господарство і право. 2020. №2 (288). С. 220-224.
 • Цибуленко, Є.; Тетера, І. "Міжнародно-правова кваліфікація окупації Донбасу. Псевдодержави і колабораціонізм на цій території" у науковому журналі "Право України", №11/2020, ст. 65-79.
 • Миськів Л.І. До проблеми визначення функцій діяльності ЗВО щодо морально-правового виховання студентів. Підприємництво, господарство і право. 2020. №3 (289). С. 211-216.
 • Миськів Л.І. до проблеми визначення поняття система державних органів як суб’єктів реалізації інклюзивної освіти в Україні. Підприємництво, господарство і право. 2020. №4 (290). С. 130-136.
 • Panfilova Y. Civil law contract: doctrinal and legal approaches. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. Supplement 21(2). P. 821–
 • Рудник Л. І., Таріладзе Е. Особливості правового регулювання трудових відносин громадян України, які працюють за її межами. Матеріали круглого столу «Роль міжнародного права в системі міжнародних відносин» (6 березня 2019 р.) Київ: КиМУ, 2019. С. 49–54.
 • Tsybulenko, Е.; Platonova, A. (2019). Violations of Freedom of Expression and Freedom of Religion by the Russian Federation as the Occupying Power in Crimea. In: Baltic Journal of European Studies, 9 (3 (28)), pp. 134−147.
 • Chernetska O., Olha Varych, Dariia Bairak & Tamara Momotenko. Legal Education and Science in Ukraine: Tendencies and Perspectives. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. Supplement 21(2). 77-86.
 • Чернецька О. В. Практика Європейського Суду з прав людини в сфері правосуддя. Підприємство, господарство, право. 2019 (278). №4. 284-288 с.
 • Oleksandra O. Karmaza, Yulia M. Panfilova, Anastasiia A. Saparova, Alina S. Sheludchenkova & Serhii M. Oriekhov Civil law contract: Doctrinal and legal approaches. Asia Life Sciences Supplement Social & Legal Changes for Sustainable Development: Trends, Issues & Effective Solutions 21(2) 2019. pp. 821-837.
 • Karmaza O.O., Makhinchuk V.M., Derkach A.L., Spektor O.M., Sheludchenkova A.S. Application of “Piercing the Corporate Veil” Doctrine in the Ukrainian Law. International Journal of Economics and Business Administration Volume VII, Issue 4, 2019 pp. 524-538.
 • Миськів Л.І. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». Станом на 1 липня 2018 року. За заг ред. Журавльова Д. В. К.: Видавничий дім «Професіонал», 2018. 512 с.
 • Миськів Л.І. Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар. Станом на 1 липня 2018 р. К. : Видавничий дім «Професіонал», 2018. – 791 с.
 • Савченко Л. А., Миськів Л. І., Коваленко А. А. Контроль місцевих фінансів: досвід України та зарубіжних країн. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №2. 2018. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2017_1_2.pdf
 • Савченко Л. А., Миськів Л. І. Фінансування інклюзивної освіти: міжнародний досвід та українська практика. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №2. 2018. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2017_1_2.pdf
 • Миськів Л. І. Деякі новели Закону України «Про освіту» у частині інклюзії. Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІV: науково-практичний посібник. Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. 191 с. С. 109-112.
 • Панфілова Ю. М. Формування сучасного статусу Міжнародного району морського дна під впливом концепції спільної спадщини людства. Молодий вчений. №4. С. 739–842 виданняIndex Copernicus International
 • Панфілова Ю. М. Международно-правовая охрана человеческой жизни на море. Legea si Viata. № 5 (317). 2018. С. 134–137 видання Index Copernicus International
 • Панфілова Ю. М. Міжнародно-правові аспекти діяльності інституту нештатних (почесних) консулів. Проблеми міжнародних відносин. № 13. 2018. КиМУ: КиМУ, 2017. С. 189–
 • Рудник Л. І. Україно-російське інформаційне протистояння 2018 р. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». 2018. №2. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2017_1_2.pdf
 • Спектор О. М. Становлення міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природно-ресурсних відносин. Прикарпатський юридичний вісник. 2018. №4. С. 77 – 81.
 • Спектор О. М. До питання індивідуальної кримінальної відповідальності за шкоду навколишньому середовищу відповідно до міжнародного права. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. 2018. №3. URL: http://legalsystems.net.ua/?page_id=447
 • Спектор О. М. Режим міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природо-ресурсних відносин. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. 2018. №1, 2.URL:http://legalsystems.net.ua/?page_id=392
 • Спектор О. М. Застосування підходів обережності та предостороги в управлінні і захисті живих природних ресурсів. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 10. С. 67 – 70.
 • Усманов Ю. І. Проблема цільових вбивств в міжнародному гуманітарному праві. Вісник Національної академії правових наук України. Вип. № 1. С.177–191.
 • Усманов Ю. І. Міжнародні механізми захисту права на життя в умовах збройних конфліктів. Проблеми законності. Вип. 140. С. 154–165.
 • Усманов Ю. І. Загальні відмінності захисту права на життя в умовах збройного конфлікту та ситуацій насильства всередині держави. Альманах міжнародного права. Вип. № 19. С.114–123.
 • Хачатурян Т. Х. Проблема криміналізації пропаганди ненависті у міжнародному праві. Проблеми державного будівництва в Україні №26: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІІІ Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», 14 березня 2018 року. Київський міжнародний університет. К.: КиМУ, 2018. Т. 1. 276 с. С. 227-232.
 • Чернецька О. В. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: сучасний стан законодавчого забезпечення та проблеми реалізації. Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення. Інститут законодавства ВРУ, Європейська Комісія «За демократію через вибори». Київ : Видавництво «Фенікс», 2018. 160 с.
 • Шелудченкова А.С., Особливості механізму імплементації норм міжнародного гуманітарного права в законодавство України. Науковий вісник публічного і приватного права. Випуск 3., том 2, 2018. С. 181 – 185.
 • Данченко Т. В. Актуальні питання захисту прав та свобод людини злочин. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №1/2. 2017. С. 42 – 54. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2017_1_2.pdf
 • Данченко Т. В. Актуальні напрями співробітництва України з міжнародною організацією кримінальної поліції – Інтерпол у боротьбі з тероризмом. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №1/2. 2017. С. 55 – 64. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2017_1_2.pdf
 • Панфілова Ю. М. Деякі проблеми правосуб’єктності сторін в праві міжнародних договорів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки. № 3. 2017. С. 30–36 видання Index Copernicus International
 • Панфілова Ю. М. Деякі міжнародно-правові проблеми здійснення миротворчої діяльності ООН. Проблеми міжнародних відносин. № 12/2017. Київ: КиМУ, 2017.  С. 14–
 • Спектор О. М. Джерела міжнародного права у сфері регулювання природних ресурсів. Науковий електронний журнал «Правові системи». № 1, 2.
 • Спектор О. М. Міжнародно-правові режими природокористування в сучасному міжнародному праві. Науковий вісник публічного та приватного права. Вип. 4. 2017. С. 291 – 298.
 • Usmanov Y. International legal regulation of the restriction of the right to life in armed conflicts. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. Republica Moldova, 2017. Nr. 4 (26). С. 189–193.
 • Усманов Ю. І. Право на життя в умовах ситуацій насильства всередині держави, що не досягають рівня збройного конфлікту. Проблеми законності. Вип. 138. С. 210–221.
 • Цыбуленко Е. Актуальные вопросы Гаагского права (новые виды оружия). Актуальные проблемы международного гуманитарного права. International Committee of the Red Cross,
 • Цыбуленко Е. Оружие объемного взрыва: необходимость международно-правового регулирования. Актуальные проблемы международного гуманитарного права. International Committee of the Red Cross,
 • Цыбуленко Е. Международно-правовое регулирование ослепляющего лазерного оружия. Актуальные проблемы международного гуманитарного права. International Committee of the Red Cross,
 • Tsybulenko Е.  The International Legal Dimensions of Russia’s Occupation of Crimea. / Е. Tsybulenko, В. Kelichavyi, S. Sayapin. The Use of Force against Ukraine and International Law. Jus ad bellum, jus in bello, jus post bellum (xx−xx). (Asser’s International Criminal Justice Series; 18. 2017.
 • Tsybulenko Е. Separatists or Russian Troops and Local Collaborators? Russian Aggression in Ukraine: The Problem of Definitions. / Е. Tsybulenko,  J. Francis, S. Sayapin. The Use of Force against Ukraine and International Law. Jus ad bellum, jus in bello, jus post bellum (xxx−xxx). (Asser’s International Criminal Justice Series; 18. – 2017.
 • Chernetska O. Creating and Sources of Romano-Germanic Law. Oxford Journal of Legal Studies, Issue 4 (2), 2017 / 966-973 Databases Scopus and Web of Science
 • Данченко Т. В. Актуальні проблеми визначення поняття «тероризм» у міжнародному праві. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №1/2. 2016. С. 16 – 28. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2016_1_2.pdf
 • Данченко Т. В. Анексія Криму – міжнародний злочин. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». №1/2. 2016. С. 29 – 37. URL: http://legalsystems.net.ua/wp-content/uploads/2017/06/“ПРАВОВІ-СИСТЕМИ”_2016_1_2.pdf
 • Спектор О. М. Енергетичні ресурси як об’єкт міжнародно-правового регулювання. Науковий електронний журнал «Правові системи». № 1, 2.
 • Усманов Ю. І. Генезис права на життя як імперативної норми міжнародного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016, Вип. 39. С. 144–150.
 • Хачатурян Т. Х. Актуальні питання відповідальності держав та індивідів перед міжнародним співтовариством / Хачатурян Т.Х. // «Проблеми державного будівництва в Україні»: зб. матеріалів ХХІ міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика».: 16 березн. 2016 р., тези доп. К.: КиМУ. 2016. Т.1. 262 с. С. 135 – 138.
 • Шелудченкова А.С., Волошин М. Діяльність ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки. Науково-практичний електронний фаховий журнал «Правові системи». № 1/2. 2016. С. 82 – 88.
 • Шелудченкова А. С. До питання міжнародно-правової регламентації інституту воєнного полону в міжнародному гуманітарному праві. Науково-практичний журнал «Український часопис міжнародного права». 2016. №2. С. 27 – 34.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства:

 • науковий гурток «Актуальні проблеми міжнародного права» (керівник – доцент Усманов Ю.І.);
 • науково-практична студія з підготовки студентів до участі в національних та міжнародних конкурсах з міжнародного права і права ЄС (керівник – доцент кафедри Усманов Ю.І., професор Данченко Т.В., професор Чернецька О.В., Панфілова Ю.М.).

Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

 • ХХVІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків», 25 березня 2021 року, м. Київ, Київський міжнародний університет
 • XXV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів на тему «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів», 28-29 травня 2020 року, Київ, Київський міжнародний університет
 • XXV Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року, Київ, Київський міжнародний університет
 • ХХІV Міжнародна науково – практична конференця молодих вчених, аспірантів і студентів на тему: «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України», м. Київ, КиМУ, 18 квітня 2019 року
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», м. Київ, КиМУ, 14.03.2019 року
 • ХХІІІ Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави», Київ, Київський міжнародний університет, 14 березня 2018 року
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики», м. Київ, КиМУ, 18 квітня 2018 р.
 • «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання публічного адміністрування», Польща, м. Люблін, 16-17 червня 2017 р.
 • «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», Київський міжнародний університет, 15 березня 2017 року
 • VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право: de lege praeterita, instante, futura», м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 8 грудня 2017 р.
 • Науково-практичний форум «Історія, сучасність та новітні тенденції у сфері забезпечення прав людини в Україні та світі», м. Київ, КиМУ, 11 грудня 2017 р.
 • ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів "Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України", м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.
 • Науково-практична конференція ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з юридичних наук, м. Харків, Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 28-29 березня 2017 р.
 • ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція науково-педагогічних працівників «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15.03.2017 року
 • «Сучасні проблеми упорядкування законодавчого поля у сфері перспектив розвитку освіти» Інститут законодавства ВРУ, 2016 р.
 • «Україна у світових і європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», Київський міжнародний університет, 16 березня 2016 року
 • «Міжнародне право на службі держави, суспільства, людини», Київський національний торговельно-економічний університет, 12 грудня 2016 р.
 • науково-практична конференція «Міжнародне право на службі держави, суспільства, людини», м. Київ, Київський національний торговельно-економічний університет, 12 грудня 2016 р.
 • круглий стіл «Холодна війна та її негативний вплив на міжнародну атмосферу в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.», м. Київ, Київський міжнародний університет, 16 листопада 2016 р.
 • круглий стіл «Права людини в контексті ситуації на Сході України та тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим» (науковці Київського міжнародного університету - професор Данченко Т.В., доценти Хачатурян Т.Х.), організованого Інститутом законодавства Верховної Ради України спільно з Асоціацією українських правників і благодійним Фондом «Співчуття», виступи яких були опубліковані в електронному збірнику наукових праць «Правові системи»
 • круглий стіл «Правове регулювання та захист прав біженців і переміщених осіб», м. Київ, Київський міжнародний університет, 21 жовтня 2016 р.
 • Студентські дебати на тему: «Безвізовий режим для України: блискуча перспектива чи непевні наслідки», м. Київ, Київський міжнародний університет, 29 вересня 2016 р.
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика”, м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.
 • Міжнародна конференція у Sodertorn University (Стокгольм, Швеція), організована Центром досліджень з питань Балтики та Східної Європи, доповідь «Ставлення до демократії в Україні» (к.ю.н., доцент Хачатурян Т.Х.) опублікована в дослідницькому виданні «Світ Балтики» (The journal Baltic Worlds)

Позааудиторна робота

Уже традиційними на кафедрі стали заходи, що проводяться з нагоди Дня створення ООН і з нагоди Міжнародного дня захисту прав людини, практичні судові засідання:

Здобувачі вищої освіти та викладачі кафедри є активними учасниками заходів, які проводяться міжнародними представництвами, посольствами іноземних держав, акредитованими в Україні:

 • участь у роботі дискусійного клубу, організованого Представництвом ЄС в Україні з нагоди Дня Європи на тему: "Що Україна, Київ можуть дати Європі?"
 • зустріч з Др. Вівіан Уокер, доцентом кафедри стратегічних досліджень Американського університету національної оборони (Вашингтон, США) на тему: «Публічна дипломатія: просування інтересів країни за кордоном»
 • зустрічі-лекція з Послом Самантою Пауер, постійниим представником США при ООН
 • Відкрита онлайн-лекція завідувача кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства, к.ю.н., доцента Усманова Юрія Ільдаровича  на тему «Основні етапи європейської інтеграції і створення Європейського Союзу», 14 квітня 2021 року, м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Відкрита онлайн-лекція директора Навчально-наукового інституту міжнародних відносин, к.ю.н., професора Чернецької Олени Василівни  на тему «Права дитини в сучасному світі», 21 квітня 2021 року, м. Київ, Київський міжнародний університет

 

Здобуття обраної професії стає повнішим і яскравішим, якщо студенти не лише опосередковано вивчають предмет, але і мають змогу візуалізувати наявні в них теоретичні знання – побачити і бути присутніми в організованому просторі, де здійснюється юридичні процедури. Для студентів регулярно влаштовуються екскурсії до відомих пам’яток історії та культури, державних органів і організацій:

Студентські досягнення

Майбутні юристи-міжнародники — активні учасники і переможці національних та міжнародних раундів престижних загальноєвропейських і міжнародних конкурсів, а саме: Конкурсу з міжнародного публічного права ім. Б. Телдерса й Конкурсу з міжнародного права ім. Ф. Джессопа:

 • 2021 р. - ІІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса і відбір до міжнародного раунду, який відбудеться у м.Гаага, Нідерланди (команда у складі: Нікіта Зубенко, Ольга Король, Олександр Хачатурян і Олена Гриньова, м. Київ (Україна)
 • 2019 р. – ІІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Бєлкіна Катерина, Дуднік Анастасія, Сальникова Даріна, Черненко В'ячеслав), м. Київ (Україна)
 • 2018 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Аврам Тайя, Бєлкіна Катерина, Кирлась Валерія і Сафієва Дарина, м. Львів (Україна)
 • 2017 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Боладжи Р., Телегіна А.В., м. Київ (Україна)
 • 2015 р. – ІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Полянський Д.А., Упакха Е.), м. Київ (Україна)
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна)
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія)
 • 2010 р. – VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди)
 • 2009 р. – I місце в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь в міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США)
 • 2008 р. – I місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса та участь в міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Рудківська М.), м. Гаага (Нідерланди)
 • 2007 р. – II місце в Міжнародному конкурсі «Міжнародний модельний кримінальний суд», м. Варшава (Польща)
 • 2007 р. – I місце в Національному раунді Конкурсу з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Нуріджанян Г., Саківська А., Нота М.)
 • 2003 р. – команда КиМУ представляла Україну на Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Жана Пікте, м. Афіни (Греція)
 • 2001 р. – II місце в Конкурсі ім. Б. Телдерса, м. Гаага (Нідерланди)
 • 2000 р. – перемога команди КиМУ в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (30 команд із країн СНД)

Кафедра підтримує тісні наукові зв’язки з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами України, такими як Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Національний університет ДПС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Інститут законодавства Верховної Ради України, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Київський національний торговельно-економічний університет, Національний авіаційний університет та ін.. Фахівці кафедри беруть участь у роботі Української асоціації міжнародного права й діяльності міжнародних правозахисних організацій – Асоціації українських правників, Міжнародної Амністії, Міжнародного комітету Червоного Хреста; співпрацюють з групою експертів Ради Європи, Харківською правозахисною групою, а також європейськими ЗВО.

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють у дипломатичній і юридичній сферах й достойно представляють Україну на міжнародній арені. Серед них: Євгеній Жупєєв (випуск 2003 р.) – Тимчасово Повірений у справах України в Сирії (2011- 2014), керівник відділу країн Арабського Магрибу МЗС України, радник Посольства України в Арабській Республіці Єгипет (з 2018 року); Анатолій Писаревський (випуск 2002 р.) – радник Департаменту Консульської служби МЗС України; Бишевська Наталія (випуск 2000 р.) – власниця юридичного офісу «Law offices of Natalie Bausch» (Каліфорнія, США), а також Тарас Кузьмич (2003 р.) - Міністерство закордонних справ України, інспектор, спеціаліст (2002-2003 рр.), Надзвичайний і Повноважний Посол України в Південно-Африканській Республіці (2018 – 2019 рр.); з 13 грудня 2019 р. – голова правління Приватного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України», Микола Ліхачов (2008 р.) - керівник практики банківського та фінансового права, радник АО "Спенсер і Кауфманн", член Лондонського Королівського Арбітражного Інституту, Денис Майстренко (2010 р.) - партнер юридичної компанії Pavlenko Legal Group, Михайло Носалик (2010 р.) - партнер багатопрофільної української юридичної компанії GLOBAL LAW, Ірина Петренко (2010 р.) - співробітник Міжнародної юридичної компанії «Армадум Лойерс», Дарія Заболотня (2011 р.) - генеральний секретар, керівник Апарату в ICC Ukraine - Український Національний Комітет Міжнародної Торгової Палати,

Випускники спеціальності «Міжнародне право» з легкістю долають і наукові вершини, зокрема випускники спеціальності «Міжнародне право» захистили дисертації та отримали науковий ступінь кандидата юридичних наук, серед яких: Валентина Лук'янець, Тетяна Білозерська, Тамара Хачатурян, Наталія Яворська, Інна Діткевич, Людмила Рудник, Юлія Мандриченко, Ельза Острович, Юлія Шуляк

Студентські досягнення

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють міжнародну й зовнішньополітичну діяльність.

Серед них: юридичні фірми, адвокатські контори, державні органи і підприємства, науково-дослідні інститути, громадські організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування професійних юридичних знань і навичок в галузі міжнародного права, зокрема: громадські організації «Центр міжнародного права і перехідного правосуддя», «Регіональний центр прав людини», «Українська Гельсінська спілка з прав людини», Київський окружний адміністративний суд, Київська міська рада та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців: ГО «Центр міжнародного права і перехідного правосуддя», «Регіональний центр прав людини», «Українська Гельсінська спілка з прав людини» і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з міжнародного права.

У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті»:

 • відбуваються постійні зустрічі з представниками коледжів та шкіл, регулярно проводяться інтелектуальні ділові ігри, конкурси, олімпіади з учнями м. Києва та регіонів України, а також майстер-класи, тренінги, курси лекцій з міжнародного права, міжнародного права прав людини, права Європейського Союзу в закладах середньої освіти м. Києва;
 • проведена Всеукраїнська Олімпіада з базових дисциплін (28.11.2020 року);
 • проведено Конкурс науково-дослідних учнівських робіт XXI Всеукраїнська Універсіада (29.02.2021 р.);
 • проведені онлайн майстер-класи з міжнародного права на тему «Основні етапи європейської інтеграції і створення Європейського Союзу», «Права дитини в сучасному світі» (14, 21.04.2021 р.) в межах онлайн-профорієнтаційного марафону для учнів:
  • Середньої загальноосвітньої школи №90, м.Київ,
  • Ліцею міжнародних відносин №51, м.Київ,
  • Гімназії №117 імені Лесі Українки, м.Київ,
  • Спеціалізованої школи №94 «Еллада», м.Київ,
  • Гімназії № 32 "Успіх", м.Київ.