Кафедра медико-біологічних дисциплін і медсестринства

Завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і медсестринства

Коноваленко Сергій Олександрович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_biol@kymu.edu.ua

Кафедра медико-біологічних дисциплін і медсестринства Київського Міжнародного університету здійснює підготовку фахівців спеціальностей «фармація», «медсестринство» на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють та вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички у процесі трудової діяльності.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують кандидати медичних і біологічних наук з багаторічним досвідом практичної роботи у вищих навчальних закладах, наукових та лікувально-профілактичних установах: д.мед.н. Богослав Ю.П., д.мед.н. Костинський Г.Б., д.мед.н. Костинська Н.Є., к.мед.н. Коноваленко С.О., к.мед.н. Соломка С.Л., к.мед.н. Абдулаєва З.Е., к.б.н. Демецька О.В., к.б.н. Гайдай Г.Л. та ін.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • анатомія людини/ основи анатомії та фізіології;
 • анатомія з основами фізіології;
 • біологія з основами генетики;
 • біоорганічна та біологічна хімія;
 • біологічна хімія;
 • історія медицини;
 • медична біологія;
 • мікробіологія з основами імунології;
 • мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • перша долікарська допомога;
 • фізіологія;
 • фізіологія ЦНС та ВНД;
 • клінічне медсестринство;
 • обстеження та оцінка стану здоров’я людини;
 • економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг;
 • медсестринство в гінекології;
 • охорона праці в галузі;
 • медсестринство в педіатрії;
 • медсестринство в акушерстві;
 • медсестринство в інфектології;
 • менеджмент та лідерство в медсестринстві;
 • медсестринство у внутрішній медицині
 • медсестринство в сімейній медицині;
 • основи медсестринства.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров'я України;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково педагогічних кадрів;
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, медико-фармацевтичному та стоматологічного факультетів у організації й проведенні виховної роботи серед студентів;
 • побудову освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • розширення мобільності студентів, викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом;
 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки cтудентів медико-фармацевтичного та стоматологічного факультетів;
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських та докторських науково-дослідних робіт;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях і відкриття нових спеціальностей у галузі охорони здоров'я.

Реалізація напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі створений навчально-методичний комплекс у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на лабораторних та практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліц-опитування, пробне тестування тощо.


Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напріми наукових досліджень:

 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при з'ясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток медичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір;
 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі медицини та впровадження отриманих результатів у практичну діяльність закладів охорони здоров’я України;
 • науковий супровід реформування охорони здоров’я;
 • розробка та вдосконалення засобів навчання за дисциплінами циклу науково-природничої та професійної підготовки для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 221 “Стоматологія”.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 223 Медсестринство.


Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:

 • Gaidai G.L. Toxic effects of changes in medium molecular weight molecules contents in pregnant women amniotic fluid with hard inborn defects of fetal development at different terms of gestation (PP- 057) - Intern. Journal of Infectious Diseases. - 2011. - v. 15, Suppl. - P. S61. (Abs. of 5 rd DICID July 2011);
 • Коноваленко С.О. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Господарський І.Я., Креховська-Лепявко О.М. – № u 2014 05627; Заявл. 26.05.2014; Опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с;
 • Демецька О.В., Кундієв Ю.І., Корда М.М., Кашуба М.О. Токсикологія аерозолів./Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2015.- 256 с. (розділ пневмоконіози (азбестоз), нормування та контроль наноматеріалів у виробничому середовищі);
 • Кубашко А.В. Експресія білку Cyclin D1 та генів CCND1 та PNKP у мононуксиарах периферичної крові учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з різним станом імунітету - Кубашко А.В., Д.А. Варека, І.М. Ільєнко, О.А. Бєляєв, О.Г. Плескач // Збірник наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології». – 2015. – Вип. 20 – «ДІА» – С. 55-62;
 • S. Konovalenko Morphological changes in the testicles under organism’s exposure to cadmium chloride / S. Konovalenko , M. Hnatjuk, N. Haliyash // CXXXIV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agricultural science (London, November 24 - November 30), «GISAP: Medical Science, Pharmacology». – 2016. – рр. 50-53;
 • Коноваленко С.О. Спосіб моделювання медикаментозного ураження яєчка / Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Коноваленко С.О., – № u 2016 06804 ; Заявл. 22.06.2016; Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23 – 4 с.;
 • Коноваленко С.О. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин / С. О. Коноваленко, М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, О. Б. Ясіновський // Вісник наукових досліджень – 2017. – №1. – С. 134-136;
 • Демецкая А.В., Яворовский А.П., Солоха Н.В., Андрусишина И. Н. Физиолого-гигиеническая оценка условий труда оператора при синтезе нанокристаллического порошка дисилицида хрома методом высокоэнергетической механоактивации// Проблемы здоровья и экологии,2017 , №2 (52) – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://hdl.handle.net/GomSMU/3347;
 • Демецька О.В., Рязанов А.В., Андрусишина І.М. Методологічні аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами // Український журнал с проблем медицини праці. 2018. №1;
 • Пат. 123850 U, МПК А61L 15/48. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В9, дозуючими пластинами з магнітними півкулями / Павлишин А.В., Коноваленко С.О., Павлишин О.А. та інші – № u 2017 09541; Заявл. 29.09.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5 – 4 с.;
 • Демецька О.В., Леоненко О.Б., Н.С. Леоненко Наноматеріали на робочому місці: актуальні питання безпеки праці / Київ: ВД “Авіценна”, 2018. – 144с.;
 • Demetska O.V., Levchenko O.G., Lukianenko A.O., Arlamov O.Yu. Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxicity of Welding Aerosols // Materials Science Forum, 2018; Vol. 927: 86-92;
 • Konovalenko S. Morphological assessment of testicular arteries in experimental animals of different age / S. Konovalenko // Polish science journal (issue 7, 2018) Warsaw, "iScience" Poland. – 2018. – pp. – 65-69.

У 2017 – 2018 н.р. науковці кафедри взяли участь у науково-практичних конференціях, круглих столах:

Для залучення студентів до наукової роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі створений студентський науковий гурток «Студент як молодий науковець», що сприяє підготовці студентів до запланованої участі в наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях:

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Для унаочнення та візуалізації при викладанні анатомії, фізіології, патологічної фізіології, першої долікарської допомоги використовуються сучасні муляжі й тренажери. Наразі студенти мають нагоду відпрацьовувати вміння щодо реанімації постраждалих, непрямого масажу серця, штучного дихання, навики щодо внутрішньовенного введення лікарських засобів, накладання пов’язок, шин, транспортування постраждалих.

Науковці кафедри є активними учасниками програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», яка реалізується Київським міжнародним університетом у співпраці з МАН учнівської молоді Києва та Київської області, шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій і ознайомлення абітурієнтів зі спеціалізованими кабінетами з фармації, стоматології, медсестринства Днів шкіл у КиМУ.

20 04/2019
10:00
Зустріч
16 04/2019
11:40
Зустріч
03 04/2019
11:40
Зустріч
06 03/2019
10:00
Зустріч
27 02/2019
13:15
Зустріч
26 02/2019
13:15
Майстер-клас