Кафедра медико-біологічних дисциплін і медсестринства

Завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і медсестринства

Коноваленко Сергій Олександрович

Завідувач кафедри, к.мед.н., доцент
kafedra_biol@kymu.edu.ua

Кафедра медико-біологічних дисциплін і медсестринства Київського Міжнародного університету здійснює підготовку фахівців спеціальностей «фармація», «медсестринство» на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють та вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички у процесі трудової діяльності.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують кандидати медичних і біологічних наук з багаторічним досвідом практичної роботи у вищих навчальних закладах, наукових та лікувально-профілактичних установах: д.мед.н. Богослав Ю.П., д.мед.н. Костинський Г.Б., д.мед.н. Костинська Н.Є., к.мед.н. Коноваленко С.О., к.б.н. Демецька О.В., к.б.н. Гайдай Г.Л. та ін.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • анатомія людини/ основи анатомії та фізіології;
 • анатомія з основами фізіології;
 • біологія з основами генетики;
 • біоорганічна та біологічна хімія;
 • біологічна хімія;
 • історія медицини;
 • медична біологія;
 • мікробіологія з основами імунології;
 • мікробіологія, вірусологія та імунологія;
 • перша долікарська допомога;
 • фізіологія;
 • фізіологія ЦНС та ВНД;
 • клінічне медсестринство;
 • обстеження та оцінка стану здоров’я людини;
 • економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг;
 • медсестринство в гінекології;
 • охорона праці в галузі;
 • медсестринство в педіатрії;
 • медсестринство в акушерстві;
 • медсестринство в інфектології;
 • менеджмент та лідерство в медсестринстві;
 • медсестринство у внутрішній медицині
 • медсестринство в сімейній медицині;
 • основи медсестринства.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров'я України;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково педагогічних кадрів;
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, медико-фармацевтичному та стоматологічного факультетів у організації й проведенні виховної роботи серед студентів;
 • побудову освітнього процесу, формування матеріально-технічного та методичного забезпечення;
 • упровадження інноваційних методів організації навчального процесу та застосування прогресивних освітніх технологій;
 • розширення мобільності студентів, викладацького та іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом;
 • створення умов для реалізації тези: «Навчання протягом усього життя»;
 • підвищення ефективності та якості практичної підготовки cтудентів медико-фармацевтичного та стоматологічного факультетів;
 • організацію та виконання студентських, магістерських, аспірантських та докторських науково-дослідних робіт;
 • примноження інтелектуального потенціалу кафедри, розвиток науково-дослідної бази, подальше вдосконалення професіоналізму викладацького складу;
 • розширення досліджень щодо визначення потреб у фахівцях і відкриття нових спеціальностей у галузі охорони здоров'я.

Реалізація напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі створений навчально-методичний комплекс у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на лабораторних та практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліц-опитування, пробне тестування тощо.


Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напріми наукових досліджень:

 • психологічні аспекти професійної діяльності лікарів і фармацевтичних працівників в екстремальних умовах;
 • психологічні проблеми при з'ясуванні медико-соціальних експертних питань;
 • розвиток медичної освіти в Україні та досвід інтеграції в міжнародний простір;
 • здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі медицини та впровадження отриманих результатів у практичну діяльність закладів охорони здоров’я України;
 • науковий супровід реформування охорони здоров’я;
 • розробка та вдосконалення засобів навчання за дисциплінами циклу науково-природничої та професійної підготовки для студентів вищих медичних навчальних закладів.

Електронний доступ до періодичних фахових вітчизняних та зарубіжних видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 226 “Фармація, промислова фармація”.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 223 Медсестринство.


Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:

 • Gaidai G.L. Toxic effects of changes in medium molecular weight molecules contents in pregnant women amniotic fluid with hard inborn defects of fetal development at different terms of gestation (PP- 057) - Intern. Journal of Infectious Diseases. - 2011. - v. 15, Suppl. - P. S61. (Abs. of 5 rd DICID July 2011);
 • Коноваленко С.О. Спосіб моделювання ушкодження яєчка хлоридом кадмію / Гнатюк М.С., Коноваленко С.О., Господарський І.Я., Креховська-Лепявко О.М. – № u 2014 05627; Заявл. 26.05.2014; Опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23 – 4 с;
 • Демецька О.В., Кундієв Ю.І., Корда М.М., Кашуба М.О. Токсикологія аерозолів./Тернопіль: ТДМУ “Укрмедкнига”, 2015.- 256 с. (розділ пневмоконіози (азбестоз), нормування та контроль наноматеріалів у виробничому середовищі);
 • Кубашко А.В. Експресія білку Cyclin D1 та генів CCND1 та PNKP у мононуксиарах периферичної крові учасників ліквідації аварії на ЧАЕС з різним станом імунітету - Кубашко А.В., Д.А. Варека, І.М. Ільєнко, О.А. Бєляєв, О.Г. Плескач // Збірник наукових праць «Проблеми радіаційної медицини та радіобіології». – 2015. – Вип. 20 – «ДІА» – С. 55-62;
 • S. Konovalenko Morphological changes in the testicles under organism’s exposure to cadmium chloride / S. Konovalenko , M. Hnatjuk, N. Haliyash // CXXXIV International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Medicine and Pharmaceutics, Biology, Veterinary Medicine and Agricultural science (London, November 24 - November 30), «GISAP: Medical Science, Pharmacology». – 2016. – рр. 50-53;
 • Коноваленко С.О. Спосіб моделювання медикаментозного ураження яєчка / Гнатюк М.С., Татарчук Л.В., Коноваленко С.О., – № u 2016 06804 ; Заявл. 22.06.2016; Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23 – 4 с.;
 • Коноваленко С.О. Кількісна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій яєчка у дослідних тварин / С. О. Коноваленко, М. С. Гнатюк, Л. В. Татарчук, О. Б. Ясіновський // Вісник наукових досліджень – 2017. – №1. – С. 134-136;
 • Демецкая А.В., Яворовский А.П., Солоха Н.В., Андрусишина И. Н. Физиолого-гигиеническая оценка условий труда оператора при синтезе нанокристаллического порошка дисилицида хрома методом высокоэнергетической механоактивации// Проблемы здоровья и экологии,2017 , №2 (52) – [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://hdl.handle.net/GomSMU/3347;
 • Демецька О.В., Рязанов А.В., Андрусишина І.М. Методологічні аспекти оцінки емісії нанорозмірних фракцій твердої складової зварювальних аерозолів, що утворюються при зварюванні покритими електродами // Український журнал с проблем медицини праці. 2018. №1;
 • Пат. 123850 U, МПК А61L 15/48. Спосіб біофорезу ранових поверхонь вітаміном В9, дозуючими пластинами з магнітними півкулями / Павлишин А.В., Коноваленко С.О., Павлишин О.А. та інші – № u 2017 09541; Заявл. 29.09.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5 – 4 с.;
 • Демецька О.В., Леоненко О.Б., Н.С. Леоненко Наноматеріали на робочому місці: актуальні питання безпеки праці / Київ: ВД “Авіценна”, 2018. – 144с.;
 • Demetska O.V., Levchenko O.G., Lukianenko A.O., Arlamov O.Yu. Influence of Composition of Binder of Electrodes Coating on Cytotoxicity of Welding Aerosols // Materials Science Forum, 2018; Vol. 927: 86-92;
 • Konovalenko S. Morphological assessment of testicular arteries in experimental animals of different age / S. Konovalenko // Polish science journal (issue 7, 2018) Warsaw, "iScience" Poland. – 2018. – pp. – 65-69.

У 2017 – 2019 н.р. науковці кафедри взяли участь у науково-практичних конференціях, круглих столах:

Для залучення студентів до наукової роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі створений студентський науковий гурток «Студент як молодий науковець», що сприяє підготовці студентів до запланованої участі в наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях:

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Для унаочнення та візуалізації при викладанні анатомії, фізіології, патологічної фізіології, першої долікарської допомоги використовуються сучасні муляжі й тренажери. Наразі студенти мають нагоду відпрацьовувати вміння щодо реанімації постраждалих, непрямого масажу серця, штучного дихання, навики щодо внутрішньовенного введення лікарських засобів, накладання пов’язок, шин, транспортування постраждалих.

Науковці кафедри є активними учасниками програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», яка реалізується Київським міжнародним університетом у співпраці з МАН учнівської молоді Києва та Київської області, шляхом проведення майстер-класів, оглядових екскурсій і ознайомлення абітурієнтів зі спеціалізованими кабінетами з фармації, стоматології, медсестринства Днів шкіл у КиМУ.