Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов Київського міжнародного університету створена у вересні 1998 року й забезпечує викладання європейських мов у Навчально-наукових інститутах: міжнародних відносин; лінгвістики та психології; юридичному; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; медичному та факультетах: будівництва та архітектури; фармацевтичному; стоматологічному; економічному; інформаційних технологій за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Київський міжнародний університет визначає володіння іноземними мовами як один із пріоритетів і основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загально рекомендованих кваліфікаційних рівнів , які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

У процесі вивчення іноземної мови велика увага надається професійній спрямованості. Професійно-орієнтований підхід передбачає формування у студентів здібностей до іншомовного спілкування в конкурентних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення.

Навчання іноземних мовам здійснюється у міждисциплінарній співпраці з науково - педагогічними працівниками кафедри професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов надають студентам не лише знання з іноземної мови, але й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця, враховуючи під час навчання особливості його основної майбутньої професії.

Освітній процес

Розвиток компетенцій, необхідних в академічній, професійних і соціально-громадянських сферах комунікації:

 • академічна – сфера комунікації, яка безпосередньо пов’язана з навчанням в університеті
 • професійна – сфера комунікації, яка передбачає володіння здобувачем вищої освіти повним комплексом знань, практичних умінь і навичок, характерних для окремої професії
 • соціально-громадська – сфера комунікації, в якій здобувач вищої освіти виконує професійні обов’язки як людина суспільства, залучена у різні види спілкування з певною метою

Викладання іноземної мови спрямовано на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

Викладання іноземної мови відповідно до мети планується впродовж усього періоду навчання студентів в КиМУ і розподіляється на нормативний та варіативний (поглиблений) курс.

Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення кваліфікаційного мовного рівня В2 відповідно до набутих комунікативних умінь. Групи формуються на основі результатів попереднього тестування за рівнями знань.

Нормативний курс включає вивчення студентами навчальної дисципліни “Загальний практичний курс іноземної мови (міжнародний стандарт)”.

Зміст програми навчальної дисципліни спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища, а також створює сприятливі умови для досягнення студентами рівня володіння мовою В2 (“Незалежний користувач”), як цього вимагають Загальноєвропейські рекомендації (2001) відповідного ступеня вищої освіти “бакалавр”.

Після завершення нормативного курсу студент має змогу оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.

Наступний етап навчання – варіативний, поглиблений курс, який надає можливість студентам удосконалити особисту іншомовну компетенцію, необхідну для якісного навчання та майбутнього професійного спілкування.

Поглиблений курс охоплює вивчення студентами на рівні бакалавра навчальної дисципліни “Іноземна мова для професійного спілкування”. Професійно-орієнтований напрям програми навчання вимагає інтеграції навчальної дисципліни “Іноземна мова” з професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами навчального плану, на основі міждисциплінарних зв’язків. Іноземна мова використовується як засіб систематичного поповнення своїх професійних умінь і практичних навичок.

Поглиблений курс має на меті досягнення кваліфікаційного рівня С1 та С2, засвоєння необхідного обсягу фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, потрібних для виконання певних завдань із фаху, що потребують використання іноземної мови. Вступний рівень підготовки для студентів, які бажають вивчати мову поглиблено, має бути не нижче кваліфікаційного рівня В2.

Зміст програм навчальних дисциплін спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь студентів і більш глибокого проникнення у зміст освітньо-професійної програми, підвищити рівень володіння мовою студентів із рівня незалежного користувача (В2) до рівня досвідченого користувача (С1, С2), що надає можливість студентам скористатися можливостями міжнародної освіти і стати користувачами іншої мови, які вільно володіють у своєму професійному середовищі.

Необхідність включення в навчальну програму змісту професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін потребує співпраці науково-педагогічних працівників кафедри іноземних мов із науково-педагогічними працівниками з фахових дисциплін та спільного викладання курсу. Перехід від рівня В2 до рівня С1, С2 може відбуватися шляхом самоосвіти студентів, якій сприяють заняття з мови та заняття, що проводяться науково - педагогічними працівниками з фаху іноземною мовою.

Іноземні мови викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного Університету професора Х.В. Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, що сприяють засвоєнню лексики іноземної мови у типових комунікативних контекстах. У межах діяльності наукової школи професор Х.В.Хачатурян і викладачі кафедри забезпечують повноцінний обмін науковою інформацією, педагогічними та професійними інноваціями, передачу новітніх наукових знань, взаємну підтримку ідей, популяризацію наукової роботи серед студентської молоді.

Науковий доробок науково-педагогічних працівників кафедри є основою якісної підготовки майбутніх фахівців у сфері економіки, права, міжнародного права, міжнародних відносин, суспільно-політичних наук, підприємництва, фінансів, медицини, стоматології та фармації, туристичного обслуговування, журналістики, театрального та аудіо-візуального мистецтва, архітектури та будівництва, інформаційних технологій.

Освітній процес забезпечується у спеціалізованих, лінгафонних кабінетах, обчислювальних центрах, комп’ютерних класах. Широко використовують інформаційно-комунікаційні технології (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми).

Науково-дослідна робота

Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації».

Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, студентських науково-дослідних робіт, а також доповідей, що виголошуються науково-педагогічними працівниками кафедри та студентами на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях і семінарах.


За період роботи над науково-дослідною темою виконано:

 • Опрацьовано основну теоретичну літературу з проблеми, створено аналітичні огляди
 • Проведено роботу над створенням електронної бібліотеки літератури за темою дослідження
 • Пошуковою групою оброблено фактичний матеріал
 • Сформовано теоретичні засади та межі дослідження
 • Опрацьовано основну теоретичну літературу з проблеми
 • Пошуковою групою зібрано та оброблено фактичний матеріал, опрацьовано корпуси прикладів фактичного матеріалу
 • Створено аналітичні огляди з досліджуваної проблеми, узагальнено здобуті результати у наукових доповідях і публікаціях
 • Створено електронну бібліотеку літератури з теми та електронний банк двомовних текстів (оригінальних і перекладних), бібліотеку авторефератів і текстів дисертацій (загальна кількість більше 700 одиниць)

Науково-дослідна робота викладачів кафедри висвітлена в наукових журналах, навчальних посібниках і підручниках, а також під час участі у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах:

 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів»(28-29 травня 2020, КиМУ)
 • ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (21-22 травня 2020, КиМУ)
 • Круглий стіл “Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням” (10 березня 2020 р.)
 • Круглий стіл “ Коммунікативна методика навчання іноземним мовам” (25 листопада 2019 р.)
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019, КиМУ)
 • Круглий стіл «Актуальні питання германістики та країнознавства англомовних країн» (15 квітня 2019)
 • Круглий стіл «Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти» (22 березня 2019)
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019, КиМУ)
 • Круглий стіл “Інтенсивні методики навчання іноземним мовам” (25 листопада 2018)
 • Круглий стіл «Комунікативні методики в навчанні іноземним мовам» (23 листопада 2018)
 • Науково-практичний семінар «Методичні принципи інтенсивного навчання іноземних мов» (13 вересня 2018)
 • Методичний семінар «Методика викладання усного мовлення» (10 травня 2018)
 • Методичний семінар «Прагматика редагування художнього перекладу» (30 березня 2018)
 • Круглий стіл «Особливості навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» (12 березня 2018)
 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Лексико-семантичні та граматичні особливості германських та романських мов та інтенсивні методи навчання іноземних мов» (12 березня 2018)
 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (6 березня 2018)
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» (14 березня 2018, КиМУ);
 • Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю НАН України (березень 2018)
 • Круглий стіл «Інтенсивні методики навчання іноземним мовам» (25 листопада 2017, КиМУ)
 • Форум науковців «Високоякісна освіта – високоякісний фахівець – високоякісний рівень життя» (18 листопада 2017, м. Київ)
 • Науково-практичний семінар «Формування іншомовної комунікативної та перекладацької компетентності майбутніх фахівців» (15 листопада 2017, м. Київ)
 • Науково-методичний семінар «Особливості перекладу термінів юридичної тематики» з ТОВ «Група компаній «Форс» (14 листопада 2017, м. Київ)
 • Науково-практичний семінар «Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ВНЗ і застосування методики викладання іноземних мов Х. В. Хачатуряна» (12 жовтня 2017)
 • Круглий стіл «Міжнародна співпраця в рамках договору між Київським міжнародним університетом та Міжнародною Академією Наук і Вищої освіти (МАНВО)» (29 вересня 2017)
 • Науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (29 вересня 2017)
 • Майстер-клас проф. Хачатуряна Х.В. «Інтенсивні методи навчання іноземних мов» (28 вересня 2017)
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» (19 квітня 2017, КиМУ)
 • Методичний семінар для молодих викладачів (18 квітня 2017, КиМУ)
 • • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи” (15 квітня 2017, КиМУ)
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді” (20 квітня 2016, КиМУ)
 • Методичний семінар для молодих викладачів «Навчання мовленнєвої діяльності в контексті методики проф. Х.В. Хачатуряна з використанням новітніх програм перекладу та редагування» (18 квітня 2016, КиМУ)
 • Міжнародний центр академічної атестації та мобільності «Британська кафедра» у КиМУ (15 квітня 2016, КиМУ)
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика” (16 березня 2016, КиМУ)

На кафедрі іноземних мов працюють наукові клуби і студентські гуртки, на засіданнях яких розглядаються актуальні проблеми, зокрема:

 • Культурні особливості англомовних країн
 • Лінгвокраїнознавство Австралії та Нової Зеландії
 • Медичний науковий дискурс: критичний аналіз і специфіка оприлюднення результатів дослідження англійською мовою
 • Лінгвокраїнознавство США
 • Лінгвокультурна специфіка англомовних пісенних текстів
 • Сучасна Британія: лінгвокраїнознавчий аспект
 • Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення
 • Лінгвокраїнознавство Канади
 • Сучасна Іспанія: лінгвокраїнознавчий аспект
 • Знавці англійської літератури
 • Ділова іноземна мова (Business English)

Конкурси, вікторини, майстер-класи:

 • XІX Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (03 грудня 2019 р)
 • інтелектуальна гра «Curious English» (19 листопада 2019 р)

Студенти КиМУ є активними учасниками університетської студентської олімпіади з іноземних мов. У листопаді 2018 року відбувся І тур олімпіади, в якому взяли участь представники більшості спеціальностей КиМУ, продемонструвавши високий рівень знань англійської мови, а також конкурс на кращого знавця іноземних мов.

Завдяки зв'язкам із представниками посольств, громадськими організаціями й мовними центрами країн, іноземцями, мови яких вивчаються в Університеті, студенти мають змогу вдосконалювати володіння іноземними мовами, брати участь у різних заходах, що сприяє стимулюванню вивчення іноземних мов.

Науково-педагогічні працівники кафедри беруть активну участь у підготовці студентів КиМУ за програмами подвійних дипломів КиМУ з Університетом в Домброва Гурніча (Akademia WSB, Польща) зі спеціальностей міжнародні відносини, інформаційні технології, менеджмент; Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща) зі спеціальностей економіка, професійна компетенція в бізнесі, соціальні комунікації і медіа та журналістика; Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща) зі спеціальностей право (міжнародне право; європейське право).

Випускники Київського міжнародного університету демонструють досконале володіння іноземними мовами, особливо англійською, що у сучасному світі є обов'язковою умовою успішної професійної діяльності, особистісного становлення фахівця.