Кафедра іноземних мов

Київський міжнародний університет визначає володіння іноземними мовами як одну із важливих умов реалізації процесів інтеграції України у світовий освітній, науковий і культурний простір. В основу організації вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

Науково-пеедагогічні працівники кафедри забезпечують викладання іноземних мов у Навчально-наукових інститутах: міжнародних відносин; лінгвістики та психології; юридичному; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; медичному та факультетах: будівництва та архітектури; фармацевтичному; стоматологічному; економічному; інформаційних технологій.

У межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови Grade Education Center кафедра здійснює підготовку здобувачів освіти, викладачів до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages piзних рівнів з отриманням сертифікату Cambridge English.

У процесі вивчення іноземної мови велика увага надається професійній спрямованості. Курс іноземної мови розглядається як невід'ємна складова підготовки фахівців і має професійно-орієнтований, прикладний зміст, основною метою якої є підготовка студентів до використання мови у професійній діяльності. Професійно-орієнтований підхід передбачає формування у студентів здібностей до іншомовного спілкування у професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях.

Кафедра іноземних мов Київського міжнародного університету створена у вересні 1998 року й забезпечує викладання європейських мов у Навчально-наукових інститутах: міжнародних відносин; лінгвістики та психології; юридичному; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; медичному та факультетах: будівництва та архітектури; фармацевтичному; стоматологічному; економічному; інформаційних технологій за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Київський міжнародний університет визначає володіння іноземними мовами як один із пріоритетів і основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загально рекомендованих кваліфікаційних рівнів , які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

У процесі вивчення іноземної мови велика увага надається професійній спрямованості. Професійно-орієнтований підхід передбачає формування у студентів здібностей до іншомовного спілкування в конкурентних професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях із урахуванням особливостей професійного мислення.

Навчання іноземних мовам здійснюється у міждисциплінарній співпраці з науково - педагогічними працівниками кафедри професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов надають студентам не лише знання з іноземної мови, але й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця, враховуючи під час навчання особливості його основної майбутньої професії.

Освітній процес

Викладання іноземної мови спрямоване на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій, необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

Викладання іноземної мови відповідно до мети планується впродовж усього періоду навчання студентів в КиМУ і розподіляється на нормативний та варіативний (поглиблений) курс. Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення кваліфікаційного мовного рівня В2 відповідно до набутих комунікативних умінь. Групи формуються на основі результатів попереднього тестування за рівнями знань. Нормативний курс охоплює вивчення студентами навчальної дисципліни “Загальний практичний курс іноземної мови (міжнародний стандарт)”. Зміст програми спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища, а також створює сприятливі умови для досягнення студентами рівня володіння мовою В2 (“Незалежний користувач”), як цього вимагають Загальноєвропейські рекомендації (2001) відповідного ступеня вищої освіти “бакалавр”. Після завершення нормативного курсу студент має змогу оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.

Наступний етап навчання – варіативний, поглиблений курс, який надає змогу студентам удосконалити особисту іншомовну компетенцію, необхідну для якісного навчання та майбутнього професійного спілкування, охоплює вивчення студентами на рівні бакалавра навчальної дисципліни “Іноземна мова для професійного спілкування”. Професійно-орієнтований напрям програми навчання вимагає інтеграції навчальної дисципліни “Іноземна мова” з професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами навчального плану, на основі міждисциплінарних зв’язків. Іноземна мова використовується як засіб систематичного поповнення своїх професійних умінь і практичних навичок.

Поглиблений курс має на меті досягнення кваліфікаційного рівня С1 та С2, засвоєння необхідного обсягу фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, потрібних для виконання певних завдань із фаху, що потребують використання іноземної мови. Вступний рівень підготовки для студентів, які бажають вивчати мову поглиблено, має бути не нижче кваліфікаційного рівня В2.

Зміст програм навчальних дисциплін спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь студентів і більш глибокого проникнення у зміст освітньо-професійної програми, підвищити рівень володіння мовою студентів із рівня незалежного користувача (В2) до рівня досвідченого користувача (С1, С2), що надає змогу студентам скористатися можливостями міжнародної освіти і стати користувачами іншої мови, які вільно володіють у своєму професійному середовищі.

Освітній процес забезпечується у спеціалізованих, лінгафонних кабінетах, комп’ютерних класах. Широко використовують інформаційно-комунікаційні технології (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми). У розпорядженні кафедри знаходяться мультимедійні аудиторії, що дозволяє використовувати в процесі навчання найсучасніші методики викладання.

НПП кафедри знаходяться в активному пошуку шляхів оптимізації навчально-наукової, діяльності та продовжують змінюватися в умовах життя в країні і світі з тим, щоб рівень професійної та мовної підготовки фахівців відповідав найвищим вимогам і стандартам.

Серед нових форм навчання і освітніх технологій широко застосовуються найрізноманітніші проєктні завдання, рольові ігри, круглі столи, дебати, інтернет-ресурси і мультимедійні засоби, використання електронних навчальних програм і елементів дистанційної освіти.

Цей процес вимагає розвитку і професійних компетенцій викладачів кафедри за рахунок введення різних форм підвищення кваліфікації в галузі сучасної лінгводидактики, а також мовної та лінгвістичної компетентності.

Авторська методика професора Х.В. Хачатуряна

Іноземні мови в КиМУ викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, що сприяють засвоєнню лексики іноземної мови у типових комунікативних контекстах. Запропонована методика орієнтована на демократичний підхід до організації освітнього процесу та емоційний комфорт студентів. Навчально-педагогічні працівники кафедри працюють за цією методикою. Професор Х.В. Хачатурян завжди визначає необхідність не лише викладачу вміти володіти іноземною мовою на найвищому рівні, але й сприяти розвитку особистісних якостей, креативності, навичок комунікації у студентів. У межах діяльності наукової школи професора Х.В. Хачатурян  викладачі кафедри забезпечують повноцінний обмін науковою інформацією, педагогічними та методичними інноваціями, передачу новітніх наукових знань, взаємну підтримку ідей, популяризацію наукової роботи серед студентської молоді.

За роки існування кафедри було створено унікальну школу викладання мови за фахом. Це становлення відбувалося поетапно, дозволяючи з урахуванням практичного досвіду коригувати мету, завдання, а, відповідно, форми і методи навчання. Колектив кафедри постійно вдосконалює методику викладання: розробляються нові види вправ, аудиторних робіт, навчальних матеріалів. Ця методична робота триває і зараз. Створені викладачами кафедри підручники, посібники нового покоління відповідають вимогам часу щодо інтелектуального розвитку особистості, навчання міжособистісному і професійному спілкуванню, посилення міжпредметних зв'язків.

 

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, філологи, перекладачі, педагоги серед яких:

 • професор Хачатурян Х.В. канд.філол.наук (Наукові інтереси – лексикологія англійської мови, фразеологія, методика викладання іноземних мов; проблеми державного будівництва)
 • професор Тіменко І.В. канд.філол.наук (Наукові інтереси – актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії; міжкультурна комунікація, стилістика та культура мови, особливості міжнародного співробітництва, наукове спілкування іноземною мовою)
 • доцент Абрамович В.Є. канд. пед. наук (Наукові інтереси – порівняльна педагогіка, медичний дискурс, вивчення мови як іноземної)
 • доцент Скворцова Т.Г. канд. філос. наук, (Наукові інтереси – еволюція сучасної мови, компаративістика)
 • викладач Курілова Ю.О. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, проблеми сучасного перекладознавства, дискурсологія)
 • викладач Левицька Є.І. (Наукові інтереси – соціолінгвістика, лінгвістична прагматика)
 • викладач Скиба О.М (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство, порівняльне мовознавство)
 • викладач Приходько Т.В. (Наукові інтереси – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, теорія номінації)
 • викладач Шакалець О.В. (Наукові інтереси – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • викладач Кушнерова І.П. (Наукові інтереси – генеративна граматика, історичний синтаксис англійської мови)
 • викладач Гуцалюк Н.В. (Наукові інтереси – структури вторинної предикації в англійській мові методика викладання англійської мови)
 • викладач Осташевська М.Г. (Наукові інтереси – зіставне мовознавство, граматична система мови)

Професійна та практична підготовка

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін:

Бакалаврат:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова (німецька)
 • Друга іноземна мова (французька)
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Академічне англійське письмо (вибіркова)
 • Теорія і практика професійної комунікації англійською мовою (вибіркова)

Магістратура:

 • Наукове спілкування іноземною мовою

Аспірантура:

 • Іноземна мова як мова наукової комунікації

 

Факультативні  курси

Факультативний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Сертифікатні програми:

 • Навчальний курс «Інформаційні технології в перекладацькій діяьності»
 • Навчальний курс «Англійська мова для ІТ-фахівців»
 • Навчальний курс «Business Startup-school»
 • Навчальний курс «Англійська мова телефонних розмов та e-mail листування»
 • Навчальний курс «Англійська мова для переговорів і укладання угод»

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи Університету і спрямована на здійснення наукових досліджень у галузі професійної освіти.

Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації», яка зареєстрована в УКРІНТЕЇ. Державний реєстраційний номер: 0116U005372 від 11.06.2019.

Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, студентських науково-дослідних робіт, а також доповідей науково-педагогічними працівників кафедри та студентів на міжнародних, всеукраїнських,і регіональних конференціях і семінарах.

З метою активізації освітнього процесу і впровадження результатів науково-дослідної діяльності кафедри розробляються проблемні питання, створюються довідкові матеріали, спрямовані на розвиток комунікативної активності, формування навичок професійного спілкування, взаємодії в іншомовному середовищі.

Основні публікації викладачів кафедри:

 1. Тіменко І.В. Крос-культурні відмінності в міжнародному бізнесі в умовах глобалізації економіки. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 2. Скворцова Т.Г. Проблема формування компетенції оцінки якості перекладу як складової формування критичного підходу до інформації. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 3. Абрамович В.Є. Сучасні підходи до науково-дослідної підготовки студентів на медичних факультетах Франції. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 4. Скиба О.М. Фразеологічні концепти та їх реалізація у деяких європейських мовах. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 5. Курілова Ю.О. Адвербальні фразеологічні одиниці. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 6. Приходько Т.В. Жарти як наочний елемент у навчанні англійської мови. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 7. Кушнерова І.П. Проблема перекладацької адаптації прагматичних текстів. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 8. Шакалець О.В. Стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів та їх переклад. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 9. Гуцалюк Н.В. Граматична категорія стану як лінгвістична універсалія. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 10. Осташевськ М.Г Концепт «nature» у свідомості Уільяма Вордстворта. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 11. Чебанівська А.А. Способи перекладу ідіоматичних та образних виразів. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 12. Циганчук М.О. Проблема відтворення інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики в українській мові. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 13. Подуховська – Романенко І.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови// Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 14. Тіменко І. В. Міжкультурні особливості спілкування // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.2. С. 301–305.
 15. Абрамович В.Є. Науково-дослідна підготовка в вищій медичній освіті на додипломному етапі // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.1. С. 169–
 16. Скиба О.М. Теорії концепту: системно-мовна, денотативна, сигніфікативна // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.2. С. 329–
 17. Курілова Ю.О. Ад’єктивні фразеологічні одиниці // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.2. С. 315–319.
 18. Приходько Т.В. Застосування сучасних технологій у навчанні студентів іноземної мови // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 321–326.
 19. Скворцова Т.Г. Особливості застосування методики професора Х.В.Хачатуряна при викладанні загальноосвітніх дисциплін англійською мовою // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 326–329.
 20. Осташевська М.Г. Порівняння формального та функціонального тезаріусів (на матеріалі віршів Уільяма Вордсворта) // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 338–341.
 21. Левицька Є.І. Європейські практики навчання іноземної мови студентів покоління Z // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 319–321.
 22. Кушнерова І.П. Фразеологічні інновації сучасної англійської мови // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегіїрозвитку університету вконтексті євроінтеграції». Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 3334–338.
 23. Шакалець О.В. Функціональні особливості мовних одиниць у процесі рекламної комунікації // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 341–344.
 24. Абрамович В.Є. Педагогічні умови підготовки студентів фармацевтичного напряму до складання іспиту з англійської мови професійного спрямування КРОК 1 // Педагогічна теорія і практика. Київ: КиМУ, 2019.
 25. Метафоризація як механізм найменування медичних понять / В.Є. Абрамович // Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, педагогіки, викладання іноземних мов та світової літератури: збірник наукових праць. Київ: КиМУ, 2019. с. 123-129.
 26. Курілова Ю. О., Ад’єктивні фразеологічні одиниці Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С 86-89.
 27. Кушнерова І.П. Прислівя та приказки як важливий елемент вивчення англійської мови / І.П. Кушенрова // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С 103-106.
 28. Левицька Є.І. Функціонування і способи перекладу евфемізмів як вияву політкоректності в публіцистичному дискурс / Я.В. Кісельова. // Проблеми державного будівництва в Україні №27: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019.Т.2. С. 89–100.
 29. Шакалець О.В. Особливості перекладу неологізмів у сфері інформаційних технологій // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С. 151-154.
 30. Осташевська М.Г. Словниковий метод дослідження поетичної картини світу // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2 С. 157-160
 31. ТіменкоІ. В. Відображення основних компонентів, що характеризують психологічний портрет особистості в англомовних фразеологізмах / Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019.Т.2. С. 127–
 32. Приходько Т. В. Дискусія, як метод комунікативного навчання // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019.Т.2 С. 154-157
 33. ТіменкоІ. В. Практикум із стилістики англійської мови та порівняльної стилістики англійської та української мов. Навчальний посібник / І. В. Тіменко. КиМУ, 2018. 106 с.
 34. ТіменкоІ. В. Етичні аспекти ведення бізнесу в Україні / І. В. Тіменко // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.1. С. 17–20
 35. Тіменко І. В. Особливості термінології бізнес-етики / І. В. Тіменко // Матеріали ХХIIІ Міжнародна науково – практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Київ: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 78–81.
 36. Хачатурян Х. В. Правові основи співробітництва українських та польських вузів – порівняльний аспект: методика викладання іноземної мови / Х. В. Хачатурян // Матеріали ХХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Київ: КиМУ, 2018. Т. 2. С.73–7
 37. Тіменко І.В., Скиба О.М. Human Resource Management. Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2018. 106 с.
 38. Приходько Т.В. Присвійність як граматична категорія // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.2 С. 98-104
 39. Скворцова Т.Г. Розділ «Українська і польська літератури» (Поезія о. Яна Твардовського (Польща) у контексті Європейської літератури) у колективній монографії «Проблеми соціально-культурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікативних процесів і зв’язків» Київ, 2018, Колективна монографія, 336 стор.
 40. Скворцова Т.Г. Особливості вживання стандартних фраз при написанні академічних есе французькою мовою // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.2. С. 81-85
 41. Левицька Є.І., Мовні реалії в суспільно-політичних текстах до питання визначення поняття / Є.І. Левицька // Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць [наук. ред.: Нагачевськаа О.О.]. У 3-х т. Київ: КиМУ, 2018. Т. 3 «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». С. 17-23..
 42. . Курілова Ю.О., Іващенко О.Г. Фразеологічні одиниці запозичені з різних мов // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.2 С. 89-91
 43. Абрамович В. Є., «Метафоризація як механізм найменування медичних понять» / В. Є. Абрамович // Матеріали ХХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Кив: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 20–26.
 44. Абрамович В. Є Теорія і практика реалізації концепції контекстуалізованого навчання в медичній освіті Франції // Science Review. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2018. № 1(8). Vol. 5.
 45. Абрамович В. Є., Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Київ: КиМУ, 2018. 18 с.
 46. Абрамович В. Є. Особливості навчання англійської мови медичного спрямування за методикою Х. В. Хачатуряна / В. Є. Абрамович // Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць. У 3-х т. Т. 3 «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». Київ: КиМУ, 2018. С. 88–95.
 47. АбрамовичВ. Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції [текст] монографія / В. Є. Абрамович. Київ: КиМУ, 2018. 280 с.
 48. Левицька Є.І., Способи передачі національного колориту реалій у процесі навчання англійської мови / Є.І. Левицька // Збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», 19 квітня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 223-229.
 49. Скворцова Т.Г. Особливості вживання лексики у текстах політичного дискурсу на прикладі франкомовної преси// Матеріали ХХIІ Міжнародної науково – практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Київ : КиМУ, 2017. Т. 1. С.206–208.
 50. ТіменкоІ. В. Стилістичні функції фразеологізмів / І. В. Тіменко // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2017. Т.1. C. 199–203.
 51. Хачатурян Х. В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): Монография / Х. В. Хачатурян. Київ: КиМУ, 2017. 513 с. 
 52. ТіменкоІ.В Методика викладання іноземної мови: комплекс навчально-методичного забезпечення. Київ: КиМУ, 2017. 37 с.
 53. Хачатурян Х. В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): [монография] / Х. В. Хачатурян. Київ: КиМУ, 2017. 513 с. 
 54. Левицька Є.І., Реалія як маркер національно- культурного контексту / Є.І. Левицька // Молодий будівничий України № 37: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», 19 квітня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2017. Т. 2. С. 210-215.
 55. Левицька Є.І., Тимошенко І.В. Стратегії адекватного відтворення реалій у перекладі суспільно-політичних текстів на прикладі англомовних і україномовних друкованих та інтернет- ЗМІ / Є.І. Левицька // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2017. Т. 1. С. 223-227.
 56. Абрамович В. Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу. Київ: КиМУ, 2017. 33 с.
 57. Абрамович В. Є., Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу. Київ: КиМУ, 2017. 25 с.
 58. Абрамович В. Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. / В. Є. Абрамович. Київ, 2016. 120 с.
 59. Абрамович В. Е. Профессиональная підготовка врачей общей практики во Франции: современный опыт // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. № 12. С. 83–92.
 60. Abramovych V. Physicians training in France and Ukraine: comparative study // Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research. Vol. 32, Issue 06. October-December 2016. P. 30–33.
 61. Абрамович В. Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. / В. Є. Абрамович. Київ, 2016. 57 с.
 62. Абрамович В. Є. Аналіз кадрового забезпечення лікарями загальної практики в системі охорони здоров’я Франції / В. Є. Абрамович // Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 листоп. 2016 р. Київ: Київський медичний науковий центр, 2016. С. 6‒10.
 63. Абрамович В. Є. Зміст практичної підготовки лікарів у Франції на додипломному етапі / В. Є. Абрамович // Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів XXI Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в євроінтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 берез. 2016 р.: у 2-х т. / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2016. Т. 1. С. 200‒202.
 64. Тіменко І.В., Кушнєрова І.П. English for tour Operators (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В Тіменко, І.П. Кушнерова. Київ: Київський міжнародний університет, 2016. 104 с.
 65. ТіменкоІ. В., Шакалець О. В. English for Lawyers (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, О. В. Шакалець. Київ: КиМУ, 2016. 86 с.
 66. ТіменкоІ. В., Кушнерова І. П. English for (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, І. П. Кушнерова. Київ : КиМУ, 2016. 103 с .
 67. ТіменкоІ. В., Тимошенко І. Б. English for Producers (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, І. Б. Тимошенко. Київ: КиМУ, 2016. 59 с.
 68. ТіменкоІ. В., Галицька Ю. Г. English for Tour Agents (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, Ю. Г Галицька. Київ : КиМУ, 2016. 196 с.
 69. Тіменко І. В., Модестова Т. В. English for Doctors (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, Т. В. Модестова. Київ: КиМУ, 2016. 57 с.
 70. Тіменко І. В., Тимошенко І. Б. English for Actors (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, І. Б. Тимошенко. Київ: КиМУ, 2016. 51 с.
 71. ТіменкоІ. В., Сахнова Н. М. English for Architects (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, Н. М. Сахнова. Київ : КиМУ, 2016. 80 с.
 72. ТіменкоІ. В., Щудла Н. М. English for Economists (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В Тіменко, Н. М Щудла. Київ: КиМУ, 2016. 106 с.
 73. Тіменко І. В., Щудла Н. М., Тимошенко І. Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка / І. В. Тіменко, Н. М. Щудла, І. Б. Тимошенко. Київ: КиМУ, 2016. 103 с.
 74. Хачатурян Х. В. Англійська мова для початківців та тих, хто продовжує навчання: навч. посібник / Х. В. Хачатурян. Київ: КиМУ, 2016. 197 с
Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри іноземних мов:
 • науковий гурток «Медичний науковий дискурс: критичний аналіз і специфіка викладення результатів дослідження англійською мовою» (керівник – доцент Абрамович В.Є.)
 • науковий гурток «Лінгвокраїнознавство Франції» (керівник – доцент Скворцова Т.Г.)
 • науковий гурток «Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення» (керівник – доцент Скиба О.М.)
 • науковий гурток «Культурні особливості англомовних країн» (керівник – викл. Приходько Т.В.)
 • науковий гурток «International organizations» (керівник – викл. Шакалець О.В.)
 • науковий гурток «Дебати» (керівник – викл. Кушнерова І.П.)

Студентські олімпіади та конкурси:

Кафедра організовує і проводить олімпіади з англійської мови для студентів І і ІІ курсів. Здобувачі освіти мають можливість показати рівень володіння іноземними мовами, сформовані іншомовні вміння і навички. Студенти є активними учасниками університетської студентської олімпіади з іноземних мов. У листопаді 2020 року відбувся І тур олімпіади, в якому взяли участь представники більшості спеціальностей, продемонструвавши високий рівень знання англійської мови, а також конкурс на кращого знавця іноземних мов.


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і всеукраїнських конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:

 • Круглий стіл «Актуальні проблеми германських мов» 22 квітня 2021 р./ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» 22 березня 2021 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Підготовка студентів КиМУ до складання фахових екзаменів іноземними мовами.» 20 березня 2021 р. м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Застосування інтенсивних методики в навчанні іноземним мовам» 25 листопада 2020 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Основні особливості авторської методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В.Хачатуряна» 16 вересня 2020 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.

Позааудиторна робота

НПП кафедри приділяється велика увага позааудиторній роботі зі студентами. Здоувачі освіти мають змогу вдосконалювати володіння іноземними мовами, брати участь у різних заходах, завдяки зв'язкам із представниками посольств, громадськими організаціями й мовними центрами країн, мови яких вивчаються в Університеті, що сприяє стимулюванню вивчення іноземних мов.

В КиМУ постійно проводяться зустрічі та гостьові лекції представників міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав (робоча мова – англійська):

Тематичні екскурсії до посольств, органів державної влади, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу:

У межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» проведено лекції та майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:

 • Лекція на тему: «Перекладач та національні особливості ділового спілкування» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В.  14 квітня 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас: «Перекладач – посередник між культурами» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В.  21 квітня 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас: «Дипломатичний протокол і перекладацька діяльність» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В.  28 квітня 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • XІX Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (03 грудня 2019 р.)
 • Інтелектуальна гра «Curious English» (19 листопада 2019 р.)