Кафедра іноземних мов

Київський міжнародний університет визначає володіння іноземними мовами як одну із важливих умов реалізації процесів інтеграції України у світовий освітній, науковий і культурний простір. В основу організації вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватися на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті та методах навчання, маючи за мету досягнення загальнорекомендованих кваліфікаційних рівнів, які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського та світового простору.

Кафедра іноземних мов Київського міжнародного університету створена у вересні 1998 року й забезпечує викладання європейських мов у Навчально-наукових інститутах: міжнародних відносин; лінгвістики та психології; юридичному; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; медичному та факультетах: будівництва та архітектури; фармацевтичному; стоматологічному; економічному; інформаційних технологій за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

У межах програми партнерства з ліцензованим в Україні центром міжнародних екзаменів з англійської мови Grade Education Center кафедра здійснює підготовку здобувачів освіти, викладачів до іспитів з англійської мови Сambridge ESOL – English for Speakers of Other Languages piзних рівнів з отриманням сертифікату Cambridge English.

У процесі вивчення іноземної мови велика увага надається професійній спрямованості. Курс іноземної мови розглядається як невід'ємна складова підготовки фахівців і має професійно-орієнтований, прикладний зміст, основною метою якої є підготовка студентів до використання мови у професійній діяльності. Професійно-орієнтований підхід передбачає формування у студентів здібностей до іншомовного спілкування у професійних, ділових, наукових сферах і ситуаціях. Науково-педагогічні працівники кафедри іноземних мов надають студентам не лише знання з іноземної мови, але й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця, враховуючи під час навчання особливості його основної майбутньої професії.

Освітній процес

Викладання іноземної мови спрямоване на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій, необхідних для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

Викладання іноземної мови відповідно до мети планується впродовж усього періоду навчання студентів в КиМУ і розподіляється на нормативний та варіативний (поглиблений) курс. Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення кваліфікаційного мовного рівня В2 відповідно до набутих комунікативних умінь. Поглиблений курс має на меті досягнення кваліфікаційного рівня С1 та С2, засвоєння необхідного обсягу фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, потрібних для виконання певних завдань із фаху, що потребують використання іноземної мови.

Зміст програм навчальних дисциплін спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь студентів і більш глибокого проникнення у зміст освітньо-професійної програми, підвищення рівня володіння мовою студентів із рівня незалежного користувача (В2) до рівня досвідченого користувача (С1, С2), що надає змогу студентам скористатися можливостями міжнародної освіти і стати користувачами іншої мови, які вільно володіють у своєму професійному середовищі.

Освітній процес забезпечується у спеціалізованих, лінгафонних кабінетах, комп’ютерних класах. Широко використовують інформаційно-комунікаційні технології (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми). У розпорядженні кафедри знаходяться мультимедійні аудиторії, що дозволяє використовувати в процесі навчання найсучасніші методики викладання.

Науково-педагогічні (педагогічні) працівники кафедри знаходяться в активному пошуку шляхів оптимізації навчально-наукової, діяльності та продовжують змінюватися в умовах життя в країні і світі з тим, щоб рівень професійної та мовної підготовки фахівців відповідав найвищим вимогам і стандартам.

Серед нових форм навчання і освітніх технологій широко застосовуються найрізноманітніші проєктні завдання, рольові ігри, круглі столи, дебати, інтернет-ресурси і мультимедійні засоби, використання електронних навчальних програм і елементів дистанційної освіти.

Авторська методика професора Х.В. Хачатуряна

Іноземні мови в КиМУ викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна, яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, що сприяють засвоєнню лексики іноземної мови у типових комунікативних контекстах. Запропонована методика орієнтована на демократичний підхід до організації освітнього процесу та емоційний комфорт студентів.

За роки існування кафедри було створено унікальну школу викладання мови за фахом. Це становлення відбувалося поетапно, дозволяючи з урахуванням практичного досвіду коригувати мету, завдання, а, відповідно, форми і методи навчання. Колектив кафедри постійно вдосконалює методику викладання: розробляються нові види вправ, аудиторних робіт, навчальних матеріалів. Ця методична робота триває і зараз. Створені викладачами кафедри підручники, посібники нового покоління відповідають вимогам часу щодо інтелектуального розвитку особистості, навчання міжособистісному і професійному спілкуванню, посилення міжпредметних зв'язків.

 

 • професор Хачатурян Х.В. – канд.філол.наук (Наукові інтереси – лексикологія англійської мови, фразеологія, методика викладання іноземних мов; проблеми державного будівництва)
 • професор Тіменко І.В. – канд.філол.наук (Наукові інтереси – актуальні питання мовознавства, германістики, лексикографії; міжкультурна комунікація, стилістика та культура мови, особливості міжнародного співробітництва, наукове спілкування іноземною мовою)
 • доцент Скворцова Т.Г. канд. філос. наук, (Наукові інтереси – еволюція сучасної мови, компаративістика)
 • викладач Курілова Ю.О. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, проблеми сучасного перекладознавства, дискурсологія)
 • викладач Левицька Є.І. (Наукові інтереси – соціолінгвістика, лінгвістична прагматика)
 • викладач Скиба О.М. (Наукові інтереси – методика викладання іноземних мов, міжкультурна комунікація, перекладознавство, порівняльне мовознавство)
 • викладач Приходько Т.В. (Наукові інтереси – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, теорія номінації)
 • викладач Шакалець О.В. (Наукові інтереси – соціальні комунікації, граматика, комунікативна лінгвістика, дискурс-аналіз)
 • викладач Кушнерова І.П. (Наукові інтереси – генеративна граматика, історичний синтаксис англійської мови)
 • викладач Гуцалюк Н.В. (Наукові інтереси – структури вторинної предикації в англійській мові методика викладання англійської мови)
 • викладач Осташевська М.Г. (Наукові інтереси – зіставне мовознавство, граматична система мови)

Науково-педагогічні працівники кафедри проходять стажування у наукових та освітньо-наукових установах, закладах освіти, підприємствах, організаціях, беруть участь у програмах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах. Викладачі університету мають можливість пройти стажування за "Освітньою програмою професійного розвитку науково-педагогічних викладачів КиМУ"


Професійна та практична підготовка

Кафедра іноземних мов забезпечує викладання таких дисциплін:

Бакалаврат:

 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Друга іноземна мова (німецька)
 • Друга іноземна мова (французька)
 • Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Академічне англійське письмо (вибіркова)
 • Теорія і практика професійної комунікації англійською мовою (вибіркова)

Магістратура:

 • Наукове спілкування іноземною мовою

Аспірантура:

 • Іноземна мова як мова наукової комунікації

 

Факультативні  курси

Факультативний курс «Англійська мова за професійним спрямуванням»

Сертифікатні програми:

 • Навчальний курс «Інформаційні технології в перекладацькій діяьності»
 • Навчальний курс «Англійська мова для ІТ-фахівців»
 • Навчальний курс «Business Startup-school»
 • Навчальний курс «Англійська мова телефонних розмов та e-mail листування»
 • Навчальний курс «Англійська мова для переговорів і укладання угод»

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри є невід’ємною складовою науково-дослідної роботи Університету і спрямована на здійснення наукових досліджень у галузі професійної освіти.

Основою науково-дослідної роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над науковою темою «Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, світової літератури, психології та педагогіки в контексті міжкультурної та міжмовної комунікації», яка зареєстрована в УКРІНТЕЇ. Державний реєстраційний номер: 0116U005372 від 11.06.2019.

Дослідження науковців спрямовані на розроблення актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі монографій, наукових статей, навчально-методичних посібників, студентських науково-дослідних робіт, а також доповідей науково-педагогічними працівників кафедри та студентів на міжнародних, всеукраїнських,і регіональних конференціях і семінарах.

З метою активізації освітнього процесу і впровадження результатів науково-дослідної діяльності кафедри розробляються проблемні питання, створюються довідкові матеріали, спрямовані на розвиток комунікативної активності, формування навичок професійного спілкування, взаємодії в іншомовному середовищі.


Результати наукових досліджень викладачів висвітлюються в науково-методичних розробках (публікації у фахових збірниках наукових праць, матеріалах конференцій; науково-методичні праці).
 • Тіменко І.В. Крос-культурні відмінності в міжнародному бізнесі в умовах глобалізації економіки. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Скворцова Т.Г. Проблема формування компетенції оцінки якості перекладу як складової формування критичного підходу до інформації. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Абрамович В.Є. Сучасні підходи до науково-дослідної підготовки студентів на медичних факультетах Франції. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Скиба О.М. Фразеологічні концепти та їх реалізація у деяких європейських мовах. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Курілова Ю.О. Адвербальні фразеологічні одиниці. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Приходько Т.В. Жарти як наочний елемент у навчанні англійської мови. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Кушнерова І.П. Проблема перекладацької адаптації прагматичних текстів. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Шакалець О.В. Стилістичні особливості англомовних рекламних слоганів та їх переклад. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Гуцалюк Н.В. Граматична категорія стану як лінгвістична універсалія. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Осташевськ М.Г Концепт «nature» у свідомості Уільяма Вордстворта. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Чебанівська А.А. Способи перекладу ідіоматичних та образних виразів. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Циганчук М.О. Проблема відтворення інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики в українській мові. // Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Подуховська – Романенко І.В. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках іноземної мови// Матеріали ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» Київ: КиМУ, 2021.
 • Тіменко І. В. Міжкультурні особливості спілкування // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.2. С. 301–305.
 • Абрамович В.Є. Науково-дослідна підготовка в вищій медичній освіті на додипломному етапі // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.1. С. 169–
 • Скиба О.М. Теорії концепту: системно-мовна, денотативна, сигніфікативна // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.2. С. 329–
 • Курілова Ю.О. Ад’єктивні фразеологічні одиниці // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020. у 2-х т. Т.2. С. 315–319.
 • Приходько Т.В. Застосування сучасних технологій у навчанні студентів іноземної мови // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 321–326.
 • Скворцова Т.Г. Особливості застосування методики професора Х.В.Хачатуряна при викладанні загальноосвітніх дисциплін англійською мовою // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 326–329.
 • Осташевська М.Г. Порівняння формального та функціонального тезаріусів (на матеріалі віршів Уільяма Вордсворта) // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 338–341.
 • Левицька Є.І. Європейські практики навчання іноземної мови студентів покоління Z // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 319–321.
 • Кушнерова І.П. Фразеологічні інновації сучасної англійської мови // Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції». Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 3334–338.
 • Шакалець О.В. Функціональні особливості мовних одиниць у процесі рекламної комунікації // Матеріали ХХV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції», 21-22 травня 2020 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2020, у 2-х т. Т.2. С. 341–344.
 • Абрамович В.Є. Педагогічні умови підготовки студентів фармацевтичного напряму до складання іспиту з англійської мови професійного спрямування КРОК 1 // Педагогічна теорія і практика. Київ: КиМУ, 2019.
 • Метафоризація як механізм найменування медичних понять / В.Є. Абрамович // Теоретичні та прикладні аспекти перекладу, психології, педагогіки, викладання іноземних мов та світової літератури: збірник наукових праць. Київ: КиМУ, 2019. с. 123-129.
 • Курілова Ю. О., Ад’єктивні фразеологічні одиниці Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С 86-89.
 • Кушнерова І.П. Прислів’я та приказки як важливий елемент вивчення англійської мови / І.П. Кушенрова // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С 103-106.
 • Левицька Є.І. Функціонування і способи перекладу евфемізмів як вияву політкоректності в публіцистичному дискурс / Я.В. Кісельова. // Проблеми державного будівництва в Україні №27: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019.Т.2. С. 89–100.
 • Шакалець О.В. Особливості перекладу неологізмів у сфері інформаційних технологій // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2. С. 151-154.
 • Осташевська М.Г. Словниковий метод дослідження поетичної картини світу // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019. Т.2 С. 157-160
 • Тіменко І. В. Відображення основних компонентів, що характеризують психологічний портрет особистості в англомовних фразеологізмах / Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019.Т.2. С. 127–
 • Приходько Т. В. Дискусія, як метод комунікативного навчання // Матеріали ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів», 14 березня 2019 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2019.Т.2 С. 154-157
 • Тіменко І. В. Практикум із стилістики англійської мови та порівняльної стилістики англійської та української мов. Навчальний посібник / І. В. Тіменко. КиМУ, 2018. 106 с.
 • Тіменко І. В. Етичні аспекти ведення бізнесу в Україні / І. В. Тіменко // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.1. С. 17–20
 • Тіменко І. В. Особливості термінології бізнес-етики / І. В. Тіменко // Матеріали ХХIIІ Міжнародна науково – практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Київ: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 78–81.
 • Хачатурян Х. В. Правові основи співробітництва українських та польських вузів – порівняльний аспект: методика викладання іноземної мови / Х. В. Хачатурян // Матеріали ХХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Київ: КиМУ, 2018. Т. 2. С.73–7
 • Тіменко І.В., Скиба О.М. Human Resource Management. Навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2018. 106 с.
 • Приходько Т.В. Присвійність як граматична категорія // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.2 С. 98-104
 • Скворцова Т.Г. Розділ «Українська і польська літератури» (Поезія о. Яна Твардовського (Польща) у контексті Європейської літератури) у колективній монографії «Проблеми соціально-культурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікативних процесів і зв’язків» Київ, 2018, Колективна монографія, 336 стор.
 • Скворцова Т.Г. Особливості вживання стандартних фраз при написанні академічних есе французькою мовою // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.2. С. 81-85
 • Левицька Є.І., Мовні реалії в суспільно-політичних текстах до питання визначення поняття / Є.І. Левицька // Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць [наук. ред.: Нагачевськаа О.О.]. У 3-х т. Київ: КиМУ, 2018. Т. 3 «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». С. 17-23..
 • . Курілова Ю.О., Іващенко О.Г. Фразеологічні одиниці запозичені з різних мов // Матеріали ХХІІІ міжнародної конференції науково-педагогічних працівників “Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави”. Київ: КиМУ, 2018. Т.2 С. 89-91
 • Абрамович В. Є., «Метафоризація як механізм найменування медичних понять» / В. Є. Абрамович // Матеріали ХХIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Кив: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 20–26.
 • Абрамович В. Є Теорія і практика реалізації концепції контекстуалізованого навчання в медичній освіті Франції // Science Review. Warsaw: RS Global Sp. z O.O., 2018. № 1(8). Vol. 5.
 • Абрамович В. Є., Іноземна мова (за професійним спрямуванням), Київ: КиМУ, 2018. 18 с.
 • Абрамович В. Є. Особливості навчання англійської мови медичного спрямування за методикою Х. В. Хачатуряна / В. Є. Абрамович // Актуальні проблеми соціальних комунікацій та мистецтвознавства: збірник наукових праць. У 3-х т. Т. 3 «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». Київ: КиМУ, 2018. С. 88–95.
 • Абрамович В. Є. Професійна підготовка лікарів загальної практики у Франції [текст] монографія / В. Є. Абрамович. Київ: КиМУ, 2018. 280 с.
 • Левицька Є.І., Способи передачі національного колориту реалій у процесі навчання англійської мови / Є.І. Левицька // Збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», 19 квітня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2018. Т. 2. С. 223-229.
 • Скворцова Т.Г. Особливості вживання лексики у текстах політичного дискурсу на прикладі франкомовної преси// Матеріали ХХIІ Міжнародної науково – практичної конференції професорсько-викладацького складу «Європейська інтеграція України в контексті освітньої та молодіжної політики». Київ : КиМУ, 2017. Т. 1. С.206–208.
 • Тіменко І. В. Стилістичні функції фразеологізмів / І. В. Тіменко // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2017. Т.1. C. 199–203.
 • Хачатурян Х. В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): Монография / Х. В. Хачатурян. Київ: КиМУ, 2017. 513 с. 
 • Тіменко І.В Методика викладання іноземної мови: комплекс навчально-методичного забезпечення. Київ: КиМУ, 2017. 37 с.
 • Хачатурян Х. В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления): [монография] / Х. В. Хачатурян. Київ: КиМУ, 2017. 513 с. 
 • Левицька Є.І., Реалія як маркер національно- культурного контексту / Є.І. Левицька // Молодий будівничий України № 37: у 2 томах: збірник матеріалів ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», 19 квітня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2017. Т. 2. С. 210-215.
 • Левицька Є.І., Тимошенко І.В. Стратегії адекватного відтворення реалій у перекладі суспільно-політичних текстів на прикладі англомовних і україномовних друкованих та інтернет- ЗМІ / Є.І. Левицька // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2017. Т. 1. С. 223-227.
 • Абрамович В. Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу. Київ: КиМУ, 2017. 33 с.
 • Абрамович В. Є., Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу. Київ: КиМУ, 2017. 25 с.
 • Абрамович В. Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. / В. Є. Абрамович. Київ, 2016. 120 с.
 • Абрамович В. Е. Профессиональная підготовка врачей общей практики во Франции: современный опыт // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. № 12. С. 83–92.
 • Abramovych V. Physicians training in France and Ukraine: comparative study // Gulustan-Black Sea Scientific Journal of Academic Research. Vol. 32, Issue 06. October-December 2016. P. 30–33.
 • Абрамович В. Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. / В. Є. Абрамович. Київ, 2016. 57 с.
 • Абрамович В. Є. Аналіз кадрового забезпечення лікарями загальної практики в системі охорони здоров’я Франції / В. Є. Абрамович // Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення: зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., 4–5 листоп. 2016 р. Київ: Київський медичний науковий центр, 2016. С. 6‒10.
 • Абрамович В. Є. Зміст практичної підготовки лікарів у Франції на додипломному етапі / В. Є. Абрамович // Проблеми державного будівництва в Україні: зб. матеріалів XXI Міжнар. наук.-практ. конф. «Україна в євроінтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 берез. 2016 р.: у 2-х т. / Київський міжнародний університет. Київ: КиМУ, 2016. Т. 1. С. 200‒202.
 • Тіменко І.В., Кушнєрова І.П. English for tour Operators (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В Тіменко, І.П. Кушнерова. Київ: Київський міжнародний університет, 2016. 104 с.
 • ТіменкоІ. В., Шакалець О. В. English for Lawyers (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, О. В. Шакалець. Київ: КиМУ, 2016. 86 с.
 • ТіменкоІ. В., Кушнерова І. П. English for (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, І. П. Кушнерова. Київ : КиМУ, 2016. 103 с .
 • ТіменкоІ. В., Тимошенко І. Б. English for Producers (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, І. Б. Тимошенко. Київ: КиМУ, 2016. 59 с.
 • ТіменкоІ. В., Галицька Ю. Г. English for Tour Agents (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, Ю. Г Галицька. Київ : КиМУ, 2016. 196 с.
 • Тіменко І. В., Модестова Т. В. English for Doctors (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, Т. В. Модестова. Київ: КиМУ, 2016. 57 с.
 • Тіменко І. В., Тимошенко І. Б. English for Actors (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, І. Б. Тимошенко. Київ: КиМУ, 2016. 51 с.
 • ТіменкоІ. В., Сахнова Н. М. English for Architects (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В. Тіменко, Н. М. Сахнова. Київ : КиМУ, 2016. 80 с.
 • ТіменкоІ. В., Щудла Н. М. English for Economists (Professional Aspects): навчальний посібник / І. В Тіменко, Н. М Щудла. Київ: КиМУ, 2016. 106 с.
 • Тіменко І. В., Щудла Н. М., Тимошенко І. Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка / І. В. Тіменко, Н. М. Щудла, І. Б. Тимошенко. Київ: КиМУ, 2016. 103 с.
 • Хачатурян Х. В. Англійська мова для початківців та тих, хто продовжує навчання: навч. посібник / Х. В. Хачатурян. Київ: КиМУ, 2016. 197 с

Участь науково-педагогічних працівників кафедри у наукових конференціях, круглих столах:
 • Круглий стіл “ Інтерактивна методика  навчання іноземним мовам” 24 листопада 2021 р./ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Огляд новітніх сучасних інтенсивних методик вивчення іноземних мов». 20 листопада 2021 р./ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Особливості роботи з лексичним та граматичним матеріалом за методикою проф. Х.В. Хачатуряна». 21 жовтня 2021 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Круглий стіл «Особливості роботи за інтенсивними методиками викладання іноземних мов» 16 вересня 2021 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Актуальні проблеми германських мов» 22 квітня 2021 р./ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • ХХVІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми професійної підготовки в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків» 25-26 березня 2021 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Круглий стіл «Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» 22 березня 2021 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Підготовка студентів КиМУ до складання фахових екзаменів іноземними мовами.» 20 березня 2021 р. м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Застосування інтенсивних методики в навчанні іноземним мовам» 25 листопада 2020 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • Науково-практичний семінар «Основні особливості авторської методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В.Хачатуряна» 16 вересня 2020 р. / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • ХХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Науковий потенціал та інновації: молодіжні ідеї та перспективи в умовах євроінтеграційних процесів» (28-29 травня 2020, КиМУ)
 • ХХV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Сучасні стратегії розвитку університету в контексті євроінтеграції» (21-22 травня 2020, КиМУ)
 • Круглий стіл “Сучасні методи навчання іноземній мові за професійним спрямуванням” (10 березня 2020 р.)
 • Круглий стіл “Коммунікативна методика навчання іноземним мовам” (25 листопада 2019 р.)
 • ХХІV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів і студентів «Молодіжна політика як складова євроінтеграційного вибору України» (18 квітня 2019, КиМУ)
 • Круглий стіл «Актуальні питання германістики та країнознавства англомовних країн» (15 квітня 2019)
 • Круглий стіл «Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов як напрям європейської іншомовної освіти» (22 березня 2019)
 • ХХІV Міжнародна конференція науково-педагогічних працівників «Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів» (14 березня 2019, КиМУ)
 • Круглий стіл “Інтенсивні методики навчання іноземним мовам” (25 листопада 2018)
 • Круглий стіл «Комунікативні методики в навчанні іноземним мовам» (23 листопада 2018)
 • Науково-практичний семінар «Методичні принципи інтенсивного навчання іноземних мов» (13 вересня 2018)
 • Методичний семінар «Методика викладання усного мовлення» (10 травня 2018)
 • Методичний семінар «Прагматика редагування художнього перекладу» (30 березня 2018)
 • Круглий стіл «Особливості навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» (12 березня 2018)
 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Лексико-семантичні та граматичні особливості германських та романських мов та інтенсивні методи навчання іноземних мов» (12 березня 2018)
 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (6 березня 2018)
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» (14 березня 2018, КиМУ);
 • Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю НАН України (березень 2018)
 • Круглий стіл «Інтенсивні методики навчання іноземним мовам» (25 листопада 2017, КиМУ)
 • Форум науковців «Високоякісна освіта – високоякісний фахівець – високоякісний рівень життя» (18 листопада 2017, м. Київ)
 • Науково-практичний семінар «Формування іншомовної комунікативної та перекладацької компетентності майбутніх фахівців» (15 листопада 2017, м. Київ)
 • Науково-методичний семінар «Особливості перекладу термінів юридичної тематики» з ТОВ «Група компаній «Форс» (14 листопада 2017, м. Київ)
 • Науково-практичний семінар «Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ВНЗ і застосування методики викладання іноземних мов Х. В. Хачатуряна» (12 жовтня 2017)
 • Круглий стіл «Міжнародна співпраця в рамках договору між Київським міжнародним університетом та Міжнародною Академією Наук і Вищої освіти (МАНВО)» (29 вересня 2017)
 • Науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (29 вересня 2017)
 • Майстер-клас проф. Хачатуряна Х.В. «Інтенсивні методи навчання іноземних мов» (28 вересня 2017)
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» (19 квітня 2017, КиМУ)
 • Методичний семінар для молодих викладачів (18 квітня 2017, КиМУ)
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи” (15 квітня 2017, КиМУ)
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді” (20 квітня 2016, КиМУ)
 • Методичний семінар для молодих викладачів «Навчання мовленнєвої діяльності в контексті методики проф. Х.В. Хачатуряна з використанням новітніх програм перекладу та редагування» (18 квітня 2016, КиМУ)
 • Міжнародний центр академічної атестації та мобільності «Британська кафедра» у КиМУ (15 квітня 2016, КиМУ)
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика” (16 березня 2016, КиМУ)

Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:

 

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри іноземних мов:

 

Наукові гуртки:

 • науковий гурток «Лінгвокраїнознавство Франції» (керівник – доцент Скворцова Т.Г.)
 • науковий гурток «Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення» (керівник – доцент Скиба О.М.)
 • науковий гурток «Культурні особливості англомовних країн» (керівник – викл. Приходько Т.В.)
 • науковий гурток «International organizations» (керівник – викл. Шакалець О.В.)
 • науковий гурток «Дебати» (керівник – викл. Кушнерова І.П.)

Практична підготовка

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки, інших стейкхолдерів здійснюється перегляд освітніх програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців з економіки, підприємництва, менеджменту, фінансів, міжнародних економічних відносин, публічного управління та адміністрування.


Позааудиторна робота

НПП кафедри приділяється велика увага позааудиторній роботі зі студентами. Здобувачі освіти мають змогу вдосконалювати володіння іноземними мовами, брати участь у різних заходах, завдяки зв'язкам із представниками посольств, громадськими організаціями й мовними центрами країн, мови яких вивчаються в Університеті, що сприяє стимулюванню вивчення іноземних мов.

Тематичні екскурсії до посольств, органів державної влади, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури є складовою освітнього процесу:


Партнерські угоди

У межах програми "Школа-КиМУ: партнери в освіті" проведено лекції та майстер-класи для учнів закладів середньої освіти м. Києва та регіонів:

 • Лекція на тему: «Перекладач та національні особливості ділового спілкування» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В.  14 квітня 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас: «Перекладач – посередник між культурами» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В.  21 квітня 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • Майстер-клас: «Дипломатичний протокол і перекладацька діяльність» професора кафедри іноземних мов Тіменко І.В. 28 квітня 2021 року / м. Київ, Київський міжнародний університет
 • XXII Всеукраїнська олімпіада (27 листопада 2021 р.)
 • Інтелектуально-творчий марафон «Абітурієнт 2022» (22 листопада 2021 р.)
 • Конкурс науково-дослідних робіт - I етапу « Універсіади»- серед учнів 8, 9 класів гімназії №136 (22 листопада 2021 р.)
 • XІX Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (03 грудня 2019 р.)
 • Інтелектуальна гра «Curious English» (19 листопада 2019 р.)