Юридичний інститут

Панфілова Юлія Михайлівна

Панфілова Юлія Михайлівна

Директор інституту, к.ю.н., професор
institutes@kymu.edu.ua
Бакалавр
Право
Магістр
Право
Доктор філософії
Право (PhD)

Освітній процес забезпечують кафедри:

Наукова - дослідна робота

Науково-дослідна робота в Навчально-науковому юридичному інституті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

За останні роки професорсько-викладацьким складом Інституту підготовлено: 13 монографій, 20 навчальних посібників і підручників, 20 курсів лекцій (конспектів лекцій), 160 наукових статей, 200 тез доповідей, за результатами проведених науково-практичних конференцій захищено 3 докторські та 31 кандидатських дисертацій. За науково-дослідною темою Інституту проведено значну кількість конференцій.

І рівень: організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-publichno-pravovikh-distsiplin/; https://kymu.edu.ua/kafedra-teoretichnikh-ta-privatno-pravovikh-distsiplin/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень: науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту спрямована на дослідження наукової теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти»(науковий керівник теми –Панфілова Ю.М., к.ю.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0120U100413).

Науково-дослідна тема відповідає пріоритетному напрямку розвитку науки і техніки, має фундаментальний характер. Її основним завданням є: одержання нових знань у правовій сфері та визначення місця, ролі правової системи сучасної Української держави в контексті положень чинної Конституції України; системний аналіз її вад та невідповідностей потребам регулювання кола суспільних відносин, що формулюються та виникають у процесі побудови сучасного європейського суспільства в Україні; визначення основних тенденцій розвитку правових систем в європейських, зокрема постсоціалістичних країнах; дослідження досвіду розбудови державності та правозастосовної практики країн світу; проведення аналізу уніфікації правових норм у контексті загальної глобалізації; розробка пропозицій, які сприятимуть реформуванню правової системи. Результати науково-дослідної теми знаходять своє відображення в науково-практичному журналі «ПРАВО.UA» (http://pravo.unesco-socio.in.ua/) та збірнику наукових праць «Юридична освіта і наука» (https://kymu.edu.ua/zbirnyk-naukovykh-prats-yurydychna-osvita-i-nauka/).

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів і відкритих лекцій з досвідченими фахівцями юридичної галузі, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки

 • «Цивілістичні конструкції» (керівник – к.ю.н., професор Ткаченко О.В.)
 • «Актуальні проблеми державотворення» (керівник – к.ю.н., доцент Сапарова А.О.)
 • «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» (керівник – к.ю.н., доцент Бісюк О.С.)
 • «Актуальні проблеми фінансового права» (керівник – д.ю.н., доцент Коваленко А.А.)
 • «Теорія та практика адвокатури» (керівник – д.ю.н. Кучер Т.М.)

Проблемні групи

 • «Клуб юних теоретиків» (керівник – к.ю.н., професор Сидорчук Л.Д.)
 • «Шериф» (керівник – викладач Алексеєва-Даниленко Ю.В.)
 • «Організація та розкриття злочинів» (керівник – к.ю.н., доцент Бісюк О.С.)
 • «Актуальні проблеми фінансового права» (керівник – д.ю.н., доцент Коваленко А.А.)
 • «Правовий тімбілдінг» (керівник – к.ю.н. Рябуш Л.А.)

Базами практичної підготовки студентів Навчально-наукового інституту є:

З метою закріплення науково-теоретичного та практичного рівнів підготовки студентів навчально-наукового юридичного інституту практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики в судових і правоохоронних органах, органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах різних форм власності, які відповідають меті практики, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих та у структурних підрозділах КиМУ відповідно до навчальних планів.

У процесі набуття теоретичних знань студенти вдосконалюють практичні навички, отримують додаткові рекомендації (як бути успішним суддею, слідчим, арбітражним керуючим) під час проходження практичної підготовки, яка проводиться згідно із графіком освітнього процесу на відповідних базах практики, зокрема:

 • Центральне бюро розслідування
 • Державна судова адміністрація України
 • Головне територіальне управління юстиції у місті Києві
 • Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
 • Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Київ),
 • Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва»
 • Інститут Законодавства Верховної Ради України

У межах реалізації Меморандуму про співпрацю, укладеного з Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві проводиться інформування студентів та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО​! Юстиція на кожен день».


Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:

«Технологія «блокчейн» як екзистенційний виклик цивілістиці» «Договірні зобов’язання у зарубіжній цивілістичній доктрині» «Інститут шлюбного договору» «Суб’єктність штучного інтелекту в праві інтелектуальної власності» «Правова природа бодмереї» «Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти» «Корупційні злочини в кримінальному праві» «Кримінальна відповідальність за шахрайство зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин» «Сучасна кримінально-правова політика України на законодавчому рівні»


Юридичний інститут має сучасну матеріально – технічну базу, зокрема:

 • криміналістичний полігон – аудиторія, створена для формування у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах аудиторних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги із методики проведення допитів, вилучення речових доказів тощо
 • судова аудиторія – навчальний кабінет обладнаний як зала судових засідань країн Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення судового процесу

Позааудиторна діяльність

В Інституті вже склалися власні традиції: урочиста посвята старшокурсниками у студенти першокурсників святкування Дня юриста Дня студента участь у проведенні конкурсу «Містерія».

Для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ постійно організовуються екскурсії, серед яких обов’язковим є відвідування Будинку Уряду України, Сесійного Будинку Верховної Ради України, Адміністрації Президента України:

Студенти беруть активну участь у студентському самоврядуванні, центральним органом якого є Студентський парламент. Майбутні правники набувають перші навички управління колективом, роботи в команді, вирішенні нагальних проблем.


Навчально-науковий юридичний інститут постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи:

 • екскурс для учнів шкіл-партнерів «Моя майбутня професія – юрист» / 5 жовтня 2022 р. / Київ, НВК № 157, м. Бровари Ліцей ім. Б. Олійника № 4
 • екскурс для учнів ліцею КиМУ «Світ юридичних професій» / 3 жовтня 2022 р. / Київ, Київський міжнародний університет
 • правопросвітницький вебінар на тему «Ювенальна юстиція в Україні» (у форматі онлайн на платформі Zoom 21 квітень 2021 р.)
 • правопросвітницький вебінар на тему «Адміністративні та кримінальні проступки неповнолітніх» (у форматі онлайн на платформі Zoom 15 квітень 2021 р.)
 • профорієнтаційне заняття «Конституція України: абетка громадянина» з учнями спеціалізованої школи №94 (30 листопада 2020 р.)
 • профорієнтаційне заняття «Правосуддя України. Судова влада. Правоохоронні органи. Прокуратура» з учнями Броварської гімназії ім. С.І. Олійника (13 жовтня 2020 р.)
 • профорієнтаційне заняття «Права людини в сучасному світі, взаємовідносини особи та суспільства, права неповнолітніх» з учнями СШ-40 (05 грудня 2019 р.)
 • судове засідання «Суд над Інтернетом. Internet: глобальне добро або зло?» з учнями Ліцею КиМУ (10 грудня 2018 р.) та зі студентами І курсу Коледжу КиМУ спеціальності право (15 грудня 2018 р.)

У межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» для учнів закладів середньої освіти створено та функціонує Правовий клуб «Юний правознавець», правничий клуб «Vivat Lex».(https://kymu.edu.ua/intelektualni-ihry/yuridichniy-institut/pravnychyy-klub-vivat-lex/)

Клуб створений з метою: поширення правових знань серед молодого покоління формування умінь, навичок науково-дослідницької діяльності учнів підвищення рівня правової і політичної культури учнів набуття досвіду проведення дослідницької роботи, розроблення проектів, просвітницької діяльності сприяти формуванню почуття відповідальності перед суспільством та державою вдосконалення вмінь аргументовано висловлювати власну думку і захищати свої права.


Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)