Юридичний інститут

Панфілова Юлія Михайлівна

Панфілова Юлія Михайлівна

Директор інституту, к.ю.н., доцент
decanat_law@kymu.edu.ua
Бакалавр
Право
Магістр
Право
Доктор філософії
Право (PhD)
Відео-презентація Інституту
Освітній процес у Юридичному інституті забезпечують кафедри:

Особливості навчального процесу

Важливе значення в процесі навчання має не лише професійне викладання дисциплін, а й добре налагоджена організаційна й методична робота. Дирекція і науково-педагогічні працівники Інституту спрямовують свою діяльність на формування сучасного студента – всебічно розвиненого, активного, не байдужого до проблем суспільства. За роки навчання студенти повинні опанувати знання, які б допомогли їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

В Інституті щороку проводиться «Тиждень правових знань», що включає в себе комплекс заходів:

 • інтелектуальна гра «Ерудити правознавства» для старшокласників м. Києва та України;
 • Римський турнір з римського приватного права, «Держава – це ми» для студентів І курсу;
 • брейн-ринг «Знавці цивільного права» для студентів ІІ курсу;
 • брейн-ринг «Знавці кримінального права» для студентів ІІІ–ІV курсів;
 • дискусійні панелі: «Приватне право: основні проблеми правового регулювання», «Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності», «Безпека людини, суспільства, держави», «Сучасні проблеми кримінології: теорія та практика» для студентів правничих Коледжів

Студенти є активними учасниками щорічного Всеукраїнського тижня права, організованого під егідою Міністерства юстиції України, що включає в себе наступні напрямки діяльності:

 • права людини: міжнародні стандарти та українські реалії;
 • правнича допомога в Україні;
 • право на виконання рішення суду;
 • освіта без хабарів.

Наукова робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту зосереджена на дослідженні теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).

За останні роки професорсько-викладацьким складом Інституту підготовлено: 12 монографій, 20 навчальних посібників і підручників; 20 курсів лекцій (конспектів лекцій); 150 наукових статей; 200 тез доповідей за результатами проведених науково-практичних конференцій; захищено 3 докторські і 20 кандидатських дисертацій за темою інституту; проведено значну кількість конференцій.

Викладачі й студенти Інституту активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема:

Важлива роль відводиться організації творчої активності студентів. Робота в наукових гуртках, прагнення познайомитись з новим досвідом, новими ідеями дає можливість їм зробити надійні кроки в науково-дослідній роботі. У 2018-2019 н.р. на засіданнях наукових студентських гуртків «Цивілістичні конструкції» та «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» відбувся обмін науковими доробками студентів з наступних тем:

 • «Технологія «блокчейн» як екзистенційний виклик цивілістиці»; «Договірні зобов’язання у зарубіжній цивілістичній доктрині»; «Інститут шлюбного договору»; «Суб’єктність штучного інтелекту в праві інтелектуальної власності»; «Правова природа бодмереї»; «Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти»; «Корупційні злочини в кримінальному праві»; «Кримінальна відповідальність за шахрайство зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин»; «Сучасна кримінально-правова політика України на законодавчому рівні».

Пріоритетним завданням у підготовці фахівців з права є поєднання теоретичних знань студентів з практичними навичками. Цьому сприяють участь у брейн-рингах, судових дебатах тренінгах. Так, студенти Інституту взяли участь:


Юридичний інститут має такі спеціалізовані аудиторії:

 • криміналістичний полігон – аудиторія, створена для вироблення у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах навчальних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги з методики проведення допитів, вилучення речових доказів та інше;
 • судова аудиторія – аудиторія, обладнана на зразок зали судових засідань країн Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення судового процесу.

Практична підготовка студентів

Разом із теоретичними знаннями студенти здобувають практичні навички, отримують додаткові рекомендації (як бути успішним суддею, слідчим, арбітражним керуючим) під час проходження практичної підготовки, яка проводиться згідно з графіком навчального процесу на відповідних базах практики. Основними з яких є: Центральне бюро розслідування, Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, Державна судова адміністрація України та інші.

В межах реалізації Меморандуму про співпрацю укладеного з Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві проводиться інформування студентів та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за загальнонаціональним право​просвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО​! Юстиція на кожен день».


Студентське життя

В Інституті вже склалися власні традиції — урочиста посвята у студенти старшокурсниками першокурсників; святкування Дня юриста та Дня студента; участь у проведенні конкурсу «Містерія».

Для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ постійно організовуються екскурсії, серед яких обов’язковим є відвідування Будинку Уряду України, Сесійного Будинку Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та ін.:

Студенти приймають активну участь у студентському самоврядування, центральним органом якого є Студентський парламент. Студенти набувають перші навички управління колективом, роботи в команді, розв’язання нагальних проблем.

В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» для учнів шкіл створено та функціонує Правовий клуб «Юний правознавець».

Клуб створений з метою: популяризувати правові знання серед молодого покоління; формування умінь, навичок науково-дослідницької діяльності учнів; підвищення рівня правової і політичної культури учнів; набуття досвіду проведення дослідницької роботи, розробки проектів, просвітницької діяльності; сприяти формуванню почуття відповідальності перед суспільством та державою; сприяти формуванню вмінь аргументовано висловлювати свою думку та захищати свої права.