Юридичний інститут

Панфілова Юлія Михайлівна

Панфілова Юлія Михайлівна

Директор інституту, к.ю.н., доцент
institutes@kymu.edu.ua
Бакалавр
Право
Магістр
Право
Доктор філософії
Право (PhD)

Відео-презентація Інституту


Освітній процес забезпечують кафедри:

Особливості освітнього процесу

Навчально-науковий юридичний інститут - це місце підготовки правників нової генерації, де формується еліта нації, а також твориться сучасна юридична освіта та наука, що враховує виклики сьогодення, при формуванні майбутніх юристів здатних до абстрактного, логічного, критичного та творчого мислення та генерування нових ідеї.

Важливе значення у процесі навчання має не лише професійне викладання дисциплін, а й якісно налагоджена організаційна й методична робота. Дирекція і науково-педагогічні працівники Інституту спрямовують свою діяльність на формування сучасного студента – всебічно розвиненого, активного, не байдужого до проблем суспільства. За роки навчання здобувачі освіти повинні опанувати теоретичні знання, сформувати професійні вміння і навички, які б допомогли їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

В Інституті щороку проводиться «Тиждень правових знань», що охоплює комплекс заходів:

 • Римський турнір
 • моделююче практичне заняття: "Адміністративні провадження"
 • круглий стіл "Реформа речового права України: досвід історії, догми і порівняльного правознавства"
 • круглий стіл до Дня працівників адвокатури " Участь адвоката в судовому процесі"
 • інтелектуальна гра «Ерудити правознавства» для старшокласників м. Києва та України
 • Римський турнір із римського приватного права, «Держава – це ми» для студентів І курсу
 • брейн-ринг «Знавці цивільного права» для студентів ІІ курсу
 • брейн-ринг «Знавці кримінального права» для студентів ІІІ–ІV курсів
 • дискусійні панелі: «Приватне право: основні проблеми правового регулювання», «Торгівля людьми як глобальна проблема сучасності», «Безпека людини, суспільства, держави», «Сучасні проблеми кримінології: теорія та практика» для студентів правничих Коледжів

Студенти є активними учасниками щорічного Всеукраїнського тижня права, організованого під егідою Міністерства юстиції України, що поєднує такі напрямки діяльності:

 • права людини: міжнародні стандарти та українські реалії (Науково-практичний форум «Проблеми реалізації та захисту прав людини»)
 • правнича допомога в Україні
 • право на виконання рішення суду
 • освіта без хабарів.

Наукова - дослідна робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту зосереджена на дослідженні теми: «Тенденції розвитку сучасної правової науки в умовах інтеграційних процесів: теоретичні та практичні аспекти»(науковий керівник теми – Панфілова Ю.М., к.ю.н., доцент). . Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0120U100413).

За останні роки професорсько-викладацьким складом Інституту підготовлено: 13 монографій, 20 навчальних посібників і підручників, 20 курсів лекцій (конспектів лекцій), 160 наукових статей, 200 тез доповідей, за результатами проведених науково-практичних конференцій захищено 3 докторські та 31 кандидатських дисертацій. За науково-дослідною темою Інституту проведено значну кількість конференцій.

Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

Монографії, курси лекцій та посібники:

Наукові статті: 

Результати наукової діяльності викладачів і студентів інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, круглих столах, семінарах:

Важливе значення надається організації творчої активності студентів. Робота у наукових гуртках, прагнення познайомитися з інноваційним досвідом, новими ідеями дає можливість майбутнім фахівцям зробити надійні кроки в науково-дослідній роботі. У 2020-2021 н.р. на засіданнях наукових студентських гуртків «Цивілістичні конструкції» і «Актуальні проблеми кримінального права та процесу» відбувся обмін науковими доробками студентів за такою тематикою:

 • «Технологія «блокчейн» як екзистенційний виклик цивілістиці» «Договірні зобов’язання у зарубіжній цивілістичній доктрині» «Інститут шлюбного договору» «Суб’єктність штучного інтелекту в праві інтелектуальної власності» «Правова природа бодмереї» «Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти» «Корупційні злочини в кримінальному праві» «Кримінальна відповідальність за шахрайство зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин» «Сучасна кримінально-правова політика України на законодавчому рівні»

Пріоритетним завданням у підготовці фахівців з права є інтеграція теоретичних знань студентів із практичними навичками. Цьому сприяє участь у брейн-рингах, судових дебатах тренінгах. Так, студенти Інституту взяли участь:


Юридичний інститут має сучасну матеріально – технічну базу, зокрема:

 • криміналістичний полігон – аудиторія, створена для формування у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах аудиторних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги із методики проведення допитів, вилучення речових доказів тощо
 • судова аудиторія – навчальний кабінет обладнаний як зала судових засідань країн Європи та Америки. Саме Судова аудиторія є місцем проведення практичних судових дебатів, де студенти набувають практичного досвіду проведення судового процесу

Практична підготовка студентів

З метою закріплення науково-теоретичного та практичного рівнів підготовки студентів юридичного інституту практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практики на підприємствах установах і організаціях та у структурних підрозділах КиМУ відповідно до навчальних планів.

У процесі набуття теоретичних знань студенти вдосконалюють практичні навички, отримують додаткові рекомендації (як бути успішним суддею, слідчим, арбітражним керуючим) під час проходження практичної підготовки, яка проводиться згідно із графіком освітнього процесу на відповідних базах практики, зокрема: Центральне бюро розслідування, Державна судова адміністрація України, Головне територіальне управління юстиції у місті Києві, Департамент з питань реєстрації виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції України (м. Київ), Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва», Інститут Законодавства Верховної Ради України та інші.

У межах реалізації Меморандуму про співпрацю, укладеного з Головним територіальним управлінням юстиції у м. Києві проводиться інформування студентів та надання практичних рекомендацій щодо захисту прав за загальнонаціональним правопросвітницьким проектом «Я МАЮ ПРАВО​! Юстиція на кожен день».


Позааудиторна діяльність

В Інституті вже склалися власні традиції: урочиста посвята старшокурсниками у студенти першокурсників святкування Дня юриста Дня студента участь у проведенні конкурсу «Містерія».

Для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ постійно організовуються екскурсії, серед яких обов’язковим є відвідування Будинку Уряду України, Сесійного Будинку Верховної Ради України, Адміністрації Президента України:

Студенти беруть активну участь у студентському самоврядуванні, центральним органом якого є Студентський парламент. Майбутні правники набувають перші навички управління колективом, роботи в команді, вирішенні нагальних проблем.

У межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» для учнів закладів середньої освіти створено та функціонує Правовий клуб «Юний правознавець».

Клуб створений з метою: поширення правових знань серед молодого покоління формування умінь, навичок науково-дослідницької діяльності учнів підвищення рівня правової і політичної культури учнів набуття досвіду проведення дослідницької роботи, розроблення проектів, просвітницької діяльності сприяти формуванню почуття відповідальності перед суспільством та державою вдосконалення вмінь аргументовано висловлювати власну думку і захищати свої права.