Управління зовнішньоекономічною діяльністю

Спеціалізація «Управління зовнішньоекономічною діяльністю»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з міжнародних стандартів функціонування світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, наукових досліджень з актуальних проблем розвитку міжнародного кредитного, фінансового та торгового ринків, закономірностей розвитку світової економічної системи та економічних взаємозв’язків між країнами, поточних тенденцій розвитку світових і регіональних товарних ринків, їх окремих сегментів, принципів прийняття господарських рішень у галузі міжнародних торговельних відносин.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

 • проводити міжнародні та внутрішні дослідження міжнародної торговельної діяльності, добирати необхідну інформацію та складати статистичну звітність по міжнародним операціям;
 • здійснювати аналіз макро- та мікросередовища, моніторинг основних конкурентів на світовому ринку;
 • будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв’язку;
 • здійснювати оформлення фінансово-розрахункових та банківських операцій, складати кошториси та фінансові плани;
 • аналізувати експортно-імпортні можливості підприємства та потребу у фінансових ресурсах;
 • оцінювати фінансову діяльність підприємства (організації) та розраховувати показники ефективності міжнародної економічної діяльності;
 • готувати публічні виступи, ділові переговори, вести ділове спілкування;
 • прогнозувати витрати виробництва та результати діяльності підприємства на короткотерміновий та довготерміновий періоди;
 • перекладати та анотувати державною та іноземною мовами тексти професійного спрямування;
 • планувати міжнародну торгівельну та фінансово-інвестиційну діяльність;
 • визначати стратегії ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства та організації, обґрунтовувати перспективні напрямки діяльності підприємства на зовнішніх ринках;
 • установлювати, підтримувати та розвивати ділові стосунки з торговельними партнерами та міжнародними організаціями, органами влади;
 • розробляти інвестиційні проекти, оцінювати альтернативи проектних рішень;
 • вільно спілкуватися двома іноземними мовами у різних ситуаціях професійного спілкування.

Дисципліни спеціалізації:

 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
 • управління ЗЕД;
 • облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
 • міжнародні валютно-кредитні відносини;
 • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці;
 • геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці/інтеграція;
 • міжнародна фінансова звітність;
 • оподаткування підприємства;
 • міжнародна бізнес-аналітика.