Стоматологічний факультет

Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Проректор з навчально-наукової роботи та інноваційного розвитку медицини, д-р. мед.наук, професор
institutes@kymu.edu.ua
Відеопрезентація факультетуВідеопрезентація Університетської клініки
Освітній процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Сучасні вимоги до підготовки лікаря-стоматолога у закладах вищої освіти зумовлені потребами часу і зорієнтовані на об’єднання української стоматології у кращу міжнародну практику. Зміни, що відбуваються в галузі охорони здоров'я, зумовлюють формування нових науково-педагогічних підходів для фахівців зі стоматології з метою вільного володіння медичними знаннями, мотивації на постійне самовдосконалення та професійний розвиток. Ці фактори сприяли відкриттю спеціальності 221 «Стоматологія» у Київському міжнародному університеті у 2016 р. Здобувачі вищої освіти першого року набору були сформовані з випускників закладів середньої освіти на основі повної загальної середньої освіти та випускників медичних коледжів на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на факультеті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень. Специфічної ознакою НДР є її практико-орієнтована спрямованість, прикладний зміст наукових проєктів.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень: організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-stomatologii/https://kymu.edu.ua/kafedra-khirurgichnoyi-ortopedychnoyi-stomatologiyi-ta-ortodontiyi/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень: Поєднання навчання і дослідження під час виконання освітньо-професійної програми «Стоматологія» дає змогу викладачам переглянути зміст навчальних дисциплін відповідно до вимог, наукових підходів, удосконалити форми співпраці зі студентами.

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах: наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Діагностика, лікування та профілактика стоматологічних захворювань», основною метою якої є обґрунтування принципів діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань ортопедичними, ортодонтичними, терапевтичними та хірургічними методами. В межах кафедральної наукової теми залучаються студенти до досліджень таких проблем, як: «Інноваційні технології в стоматології», «Сучасні проблеми в ортопедичній стоматології», «Стоматологія дитячого віку», «Проблеми профілактики стоматологічних захворювань у дітей», «Актуальні проблеми дитячих травм щелепно-лицьової ділянки», «Лікування без болю». Під керівництвом д.мед.н., проф. Ступницького Р.М. здійснюються наукові пошуки студентів в межах теми: «Клініко-експериментальне дослідження хворих із частковою втратою зубів із застосуванням новітніх технологій».

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • виконання під час проходження практики науково-дослідних практичних завдань;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів з стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами галузі охорона здоров’я;
 • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях.

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/stomat_kaleydoskop.pdf)

Основні результати і висновки наукових досліджень обговорюються нa щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, які проводить КиМУ, що свідчить про тісну інтеграцію навчання і досліджень під час реалізації ОПП.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки:

 • Практична хірургічна стоматологія (керівник – д.мед.н. Мочалов Ю.О.)
 • Інноваційні методи діагностики та лікування в ортопедичній стоматології (керівник – к.мед.н. Шупяцький І.М.)

Проблемні групи:

 • Стоматологія дитячого віку (керівник – к.мед.н., доц. Моложанов І.О.)
 • Лікування без болю (керівник – к.мед.н. Ткачук Н.М.)
 • Особливості фізіології порожнини рота з урахуванням технологій виготовлення ортодонтичних конструкцій (керівник – к.мед.н. Зволинська А.М.)
 • Практична хірургічна стоматологія як передумова виготовлення щелепно-лицьових конструкцій (керівник – викладач Саранчук О.В.)
 • Проблеми профілактики стоматологічних захворювань у дітей (керівник – викладач Новокшонова І.М.)


Студенти факультету проходять практичну підготовку в медичних закладах різного спрямування:

 • Університетська клініка КиМУ
 • Стоматологічна клініка «D.С. Dent»
 • ТОВ «Науково-практичний центр стоматології та медицини «АСКЛЕПІОС»
 • Медичний Центр «Студія 32» ТОВ «Фішер енд Хорс»
 • ТОВ Фірма «ПРАЙМ ЛТД»
 • ТОВ Стоматологічний центр «Естедент акс»

Основними складовими освітнього процесу за ОП «Стоматологія» є практичні заняття в Університетській клініці, під час яких надається змога оволодіння сучасними профілактичними та лікувально-діагностичними стоматологічними технологіями.

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Стоматологічний факультет постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами.

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)