Стоматологічний факультет

Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Декан факультету, д-р. мед.наук, професор
decanat_stomat@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультету
Освітній процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Стоматологічний факультет – один із наймолодших структурних підрозділів Київського міжнародного університету, завданням якого є підготовка лікарів-стоматологів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності випускників факультету на українському й зарубіжному ринку праці.

Освітній процес побудований на основі освітніх програм підготовки лікарів-стоматологів з урахуванням сучасних технологій. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Підготовку фахівців за ступенем вищої освіти магістр здійснюють кафедра стоматології та кафедра хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії, а також інші структурні підрозділи.

Практичні й семінарські заняття проводяться англійською мовою, що підвищує конкурентоспроможність випускників факультету на українському та зарубіжному ринках праці.

Науково-педагогічні працівники забезпечують виконання навчальних планів, побудованих за європейською кредитно-модульною системою. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестація КРОК.


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів української та закордонної медицини, роботодавців:


Матеріально-технічні ресурси (забезпеченість власними приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів, в тому числі спеціалізованих (фантомний клас для пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології; зуботехнічна лабораторія; навчальний кабінет поліклінічного прийому; прийому в стоматологічній клініці; терапевтичного та дитячого прийому в стоматологічній клініці; хірургічного прийому в стоматологічній клініці; клінічний кабінет із ортопедичної стоматології та ортодонтії); інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням; наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читальної зали, пунктів харчування, актового залу, спортивного залу, медичного пункту; гуртожитку тощо), навчально-методичне забезпечення гарантують досягнення визначених програмних результатів навчання. Практичну і клінічну підготовку забезпечує Університетська клініка, зокрема Центр стоматології, оснащений сучасним обладнанням та інші клінічні бази, з якими укладені угоди про співпрацю.

З метою впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками, забезпечення отримання студентами практичних навичок, для складання об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСКІ) створено Міжкафедральний навчально-тренінговий (симуляційний) центр практичної підготовки.