Стоматологічний факультет

Ступницький Ростислав Миколайович

Ступницький Ростислав Миколайович

Декан факультету, д-р. мед.наук, професор
institutes@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультетуВідео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Стоматологічний факультет – структурний підрозділ Київського міжнародного університету, завданням якого є формування здатності застосовувати набуті знання, вміння, навички, розуміння сутності загальної, професійної та практичної підготовки лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я.

Основними складовими освітнього процесу за ОП «Стоматологія» є практичні заняття в Університетській клініці, під час яких надається змога оволодіння сучасними профілактичними та лікувально-діагностичними стоматологічними технологіями.

Освітній процес побудований відповідно до освітньої програми «Стоматологія», з урахуванням українського та зарубіжного досвіду підготовки лікарів-стоматологів і використання сучасних медичних технологій.

Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи. До вдосконалення Освітньої програми постійно залучаються представники роботодавців і професіоналів-практиків. За участю роботодавців проводяться круглі столи, зустрічі, майстер-класи. Ця співпраця сприяє налагодженню змістовного діалогу між стоматологічним факультетом та роботодавцями для залучення останніх до механізмів забезпечення якості освітнього процесу у ПЗВО «Київський міжнародний університет».

Під час зустрічей із представниками роботодавців і баз практики обговорюються питання змістового наповнення навчальних дисциплін, оновлення практичної підготовки з урахуванням інноваційних процесів в медицині.

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Стоматологія» забезпечують науково-педагогічні працівники кафедри стоматології та кафедри хірургічної, ортопедичної стоматології та ортодонтії, а також інших структурних підрозділів.

В освітньому процесі використовуються новітні інтерактивні технології викладання і оцінювання, сучасні форми контролю та атестація КРОК.


Науково-педагогічні працівники та студенти факультету беруть активну участь у міжнародних наукових конференціях та круглих столах за участі видатних діячів української та закордонної медицини, роботодавців:


Матеріально-технічні ресурси (забезпеченість власними приміщеннями для проведення навчальних занять та контрольних заходів, в тому числі спеціалізованих (фантомний клас для пропедевтики терапевтичної, дитячої та ортопедичної стоматології; зуботехнічна лабораторія; навчальний кабінет поліклінічного прийому; прийому в стоматологічній клініці; терапевтичного та дитячого прийому в стоматологічній клініці; хірургічного прийому в стоматологічній клініці; клінічний кабінет із ортопедичної стоматології та ортодонтії); інформаційними ресурсами та мультимедійним обладнанням; наявність соціально-побутової інфраструктури: бібліотеки, у тому числі читальної зали, пунктів харчування, актового залу, спортивного залу, медичного пункту; гуртожитку тощо), навчально-методичне забезпечення гарантують досягнення визначених програмних результатів навчання. Практичну і клінічну підготовку забезпечує Університетська клініка, зокрема Центр стоматології, оснащений сучасним обладнанням та інші клінічні бази, з якими укладені угоди про співпрацю.

З метою впровадження симуляційних методів навчання в освітній процес за сучасними світовими практиками, забезпечення отримання студентами практичних навичок, для складання об’єктивного структурованого практичного (клінічного) іспиту (ОСКІ) створено Міжкафедральний симуляційно-тренінговий центр.