Медичний інститут

Павловська Марина Олександрівна

Павловська Марина Олександрівна

Директор інституту, к.мед.н.
decanat_med@kymu.edu.ua
Бакалавр
Медсестринство
Магістр
Медицина
Відео-презентація ІнститутуВідео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на медичному факультеті забезпечують кафедри:

Основна мета діяльності медичного інституту:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання освітніх послуг високої якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності
 • розвиток фундаментальної і прикладної науки в галузях медицини і фармації, надання високотехнологічної наукоємної медичної допомоги і розроблення нових діагностичних і лікувальних технологій для потреб української системи охорони здоров’я
 • створення для студентів сприятливих умов для саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей

Основні форми організації освітнього процесу:

 • лекції
 • семінари
 • практичні заняття (в т.ч. на клінічних базах)
 • лабораторні заняття
 • професійно орієнтовані тренінги

Особливістю підготовки майбутніх фахівців є двомовне навчання – українською та англійською мовами

Діяльність Медичного інституту реалізується через:

 • нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької і лікувальної роботи
 • забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості
 • побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій
 • забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійної програми із урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження набутих лікарем кваліфікацій
 • забезпечення незалежної й об’єктивної оцінки кваліфікації лікаря
 • науковий і методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці та перспектив розвитку медичної галузі у процесі розроблення академічної політики
 • сприяння, в т.ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації
 • суголосність освітньо-професійної програми із міжнародними класифікаціями та стандартами вищої медичної освіти
 • доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Університетом
 • рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку
 • взаємозв’язок із закордонними медичними освітніми, науковими інституціями
 • інтеграцію освіти та науки у процесі освітньої діяльності Університету
 • систему ліцензійних інтегрованих іспитів, що є складовою частиною державної атестації студентів "КРОК 1", "КРОК 2", "КРОК Б".

Сучасна матеріально-технічна база:

 • власне приміщення загальною площею 30748,4 кв м , обладнанае спеціалізованими кабінетами: поліклінічного прийому загальної медицини, фізіології та паталогічної фізіології (фантомний клас) травматології та ортопедії оториноларингології та офтольмології лабораторії хімії анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії мікробіології, вірусології та імунології гігієни, соціальної медицини та безпеки життєдіяльності з основами охорони праці екстреної та невідкладної медичної допомоги медичної біології та біологічної фізики фармакології та клінічної фармації гістології, цитології та ембріології медичної психології та фізичної реабілітації (інтерактивного навчання і технологій) Значна увага приділяється вдосконаленню освітньої діяльності: підготовці нових навчальних модулів і курсів упровадженню інноваційних освітніх технологій і сучасних форм навчання (телемедичні технології, проведення інтерактивних семінарів-тренінгів та короткострокових циклів інформації) розробленню та вдосконаленню мультимедійних засобів упровадженню у педагогічну практику принципів сучасного клінічного навчання, доказової медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів із найважливіших медико-соціальних нозологій відповідно до міжнародного досвіду Фотогалерея

Практична підготовка здійснюється як в спеціалізованих кабінетах Університету, так і клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.


Освітньо-професійна програма враховує:
 • підготовку сімейних лікарів (лікар загальної практики – сімейної медицини), які мають змогу набути в освітньому закладі спеціалізовану багатопрофільну підготовку щодо надання первинної медико-санітарної допомоги членам родини
 • підготовку майбутніх лікарів для телемедицини, що є одним із пріоритетних напрямів сучасної галузі, комплексом дій, технологій, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями
 • впровадження інтегративної медицини як одного із перспективних напрямів сучасної медичної галузі, що розвивається на основі інтеграції академічної медицини і традиційних медичних систем У закладі працюють засновники інтегративної медицини в Україні: академіки Міжнародної академії інтегративної антропології, доктори медичних наук, професори Костинська Н Є і Костинський Г Б Вченими налагоджено партнерські стосунки з відомими клініками Німеччини (клініки антропософської медицини Хавельхоге, інтегративної медицини Іммануель і Медикал парк), які за своїм рейтингом входять до переліку провідних медичних закладів Німеччини, підтримують творчі стосунки з медичною секцією Вищої школи Гетеанума (Швейцарія)

Медичний інститут здійснює підготовку медичних сестер (спеціальність "Медсестринство"), здатних до діагностично-лікувального процесу, догляду та опіки за пацієнтами у медичних закладах різного профілю, проведення лабораторних та інструментальних досліджень й медсестринських маніпуляцій відповідно до переліку синдромів та симптомів захворювань пацієнтів.