Медичний інститут

Літвінова Наталія Юріївна

Літвінова Наталія Юріївна

Директор інституту, к.мед.н., доцент
decanat_med@kymu.edu.ua
Бакалавр
Медсестринство
Магістр
Медицина
Відео-презентація Інституту

Медичний інститут забезпечує підготовку фахівців у галузі 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 223 «Медсестринство» за ступенем вищої освіти бакалавр та 222 «Медицина» за ступенем вищої освіти магістр.

Освітній процес на медичному факультеті забезпечують кафедри:

ОСНОВНА МЕТА МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ:

 • підготовка висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я України і зарубіжжя шляхом надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у викладанні, науковій і професійній діяльності.
 • розвиток фундаментальної і прикладної науки в області медицини і фармації, надання високотехнологічної наукоємної медичної допомоги і розробка нових діагностичних і лікувальних технологій для потреб вітчизняної системи охорони здоров’я.
 • створення для студентів умов для саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей.

Діяльність Медичного інституту реалізується через:

 • нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької і лікувальної роботи;
 • забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості;
 • побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;
 • забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійної програми із урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження отриманих лікарем кваліфікацій;
 • забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки кваліфікації лікаря;
 • науковий та методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці і перспектив розвитку медичної галузі у процесі розроблення академічної політики;
 • сприяння, в т.ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації;
 • суголосність освітньо-професійної програми із міжнародними класифікаціями та стандартами вищої медичної освіти;
 • доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Університетом;
 • рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • взаємозв’язок із закордонними медичними освітніми, науковими закладами;
 • інтеграцію освіти та науки у процесі освітньої діяльності Університету;
 • систему ліцензійних інтегрованих іспитів, що є складовою частиною державної атестації студентів "КРОК 1", "КРОК 2", "КРОК М".

Основні форми навчального процесу:

 • лекції;
 • семінари;
 • практичні заняття (в т.ч. на клінічних базах);
 • лабораторні заняття;
 • професійно орієнтовані тренінги.

 • Особливістю підготовки майбутніх фахівців є двомовне навчання – заняття в Інституті відбуваються українською та англійською мовами.

  Сучасна матеріально-технічна база:

  • власне приміщення загальною площею 30748,4 кв.м., обладнанае спеціалізованими кабінетами:
   поліклінічного прийому; загальної медицини, фізіології та паталогічної фізіології (фантомний клас); травматології та ортопедії; оториноларингології та офтольмології; лабораторії хімії; анатомії, клінічної анатомії та оперативної хірургії; мікробіології, вірусології та імунології; гігієни, соціальної медицини та безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; екстреної та невідкладної медичної допомоги; медичної біології та біологічної фізики; фармакології та клінічної фармації; гістології, цитології та ембріології; медичної психології та фізичної реабілітації (інтерактивного навчання і технологій). Велика увага приділяється вдосконаленню освітньої діяльності: підготовці нових навчальних модулів і курсів; упровадженню інноваційних освітніх технологій і сучасних форм навчання (телемедичні технології, проведення інтерактивних семінарів-тренінгів та короткострокових циклів інформації); розробленню та вдосконаленню мультимедійних засобів; впровадженню в педагогічну практику принципів сучасного клінічного навчання, доказової медицини, біоетики та клініко-економічних стандартів з найважливіших медико-соціальних нозологій відповідно до міжнародного досвіду. Фотогалерея

  Практична підготовка здійснюється як в спеціалізованих кабінетах Університету, так і клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.


  Інновації:

  Освітньо-професійна програма враховує:
  • підготовку сімейних лікарів (лікар загальної практики – сімейної медицини), які мають змогу отримати в освітньому закладі спеціалізовану багатопрофільну підготовку щодо надання первинної медико-санітарної допомоги членам родини;
  • підготовку майбутніх лікарів для телемедицини, що є одним із пріоритетних напрямів сучасної галузі, комплексом дій, технологій, що застосовуються під час надання медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями;
  • впровадження інтегративної медицини як одного із перспективних напрямів сучасної медичної галузі, що розвивається на основі інтеграції академічної медицини і традиційних медичних систем. У закладі працюють засновники інтегративної медицини в Україні: академіки Міжнародної академії інтегративної антропології, доктори медичних наук, професори Костинська Н.Є. і Костинський Г.Б. Вченими налагоджено партнерські стосунки з відомими клініками Німеччини (клініки антропософської медицини Хавельхоге, інтегративної медицини Іммануель і Медикал парк), які за своїм рейтингом входять до переліку провідних медичних закладів Німеччини, підтримують творчі стосунки з медичною секцією Вищої школи Гетеанума (Швейцарія).

  Медичний інститут здійснює підготовку медичних сестер (відділення медсестринства), здатних до діагностично-лікувального процесу, догляду та опіки за пацієнтами в медичних закладах різного профілю, проведення лабораторних та інструментальних досліджень й медсестринських маніпуляцій відповідно до переліку синдромів та симптомів захворювань пацієнтів.