Медичний інститут

Павловська Марина Олександрівна

Павловська Марина Олександрівна

Директор інституту, д.мед.н.
institutes@kymu.edu.ua
Бакалавр
Медсестринство
Магістр
Медицина
Відео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на медичному інституті забезпечують кафедри:

Особливості освітнього процесу

Навчально-науковий медичний інститут - якісна медична освіта, яка базується на європейських освітніх стандартах, досягненнях світової медичної науки та практики, високій кваліфікації професорсько-викладацького складу, вихованні соціально відповідального молодого покоління лікарів та медичних сестер.

Фахова підготовка здобувачів вищої освіти за ОП «Медицина» та «Медсестринство» орієнтована на реалізацію освітньої діяльності на засадах наступності, системності, комплексності, студентоцентрованості, з урахуванням сучасних змін у нормативній базі і тенденцій реформування охорони здоров’я в Україні; відображення в освітніх компонентах спеціалізованих завдань надання медичних послуг згідно з актуальними запитами їх отримувачів.

Основні форми організації освітнього процесу:

 • лекції
 • семінари
 • практичні заняття (в т.ч. на клінічних базах)
 • лабораторні заняття
 • професійно орієнтовані тренінги

Методи, якими оволодівають студенти в процесі навчання:

 • анамнестичні, клінічні, лабораторні, інструментальні методи провадження діагностичного процесу
 • визначення провідних симптомів та синдромів
 • визначення медсестринського діагнозу
 • організація догляду та опіки за пацієнтами
 • технології діагностики, лікування та профілактики захворювань
 • управління та організація роботи в галузі охорони здоров’я.

Особливістю підготовки майбутніх фахівців є двомовне навчання – українською та англійською мовами

Діяльність Навчально-наукового медичного інституту реалізується через:

 • нерозривність процесів навчання, науково-дослідницької і лікувальної роботи
 • забезпечення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій якості
 • побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій та стандартів вищої освіти
 • забезпечення єдиного підходу до розроблення освітньо-професійної програми із урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання професійних компетенцій, термінів і порядку підтвердження набутих лікарем кваліфікацій
 • забезпечення незалежної й об’єктивної оцінки кваліфікації лікаря
 • науковий і методично обґрунтований аналіз потреб ринку праці та перспектив розвитку медичної галузі у процесі розроблення академічної політики
 • сприяння, в т.ч. завдяки організації освітнього процесу, набуттю студентами професійної кваліфікації
 • суголосність освітньо-професійної програми із міжнародними класифікаціями та стандартами вищої медичної освіти
 • доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Університетом
 • рівність умов для кожного суб’єкта освіти щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку
 • взаємозв’язок із закордонними медичними освітніми, науковими інституціями
 • інтеграцію освіти та науки у процесі освітньої діяльності Університету
 • систему ліцензійних інтегрованих іспитів, що є складовою частиною державної атестації студентів
 • "КРОК 1", "КРОК 2", "КРОК Б".

Науково - дослідна робота

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового медичного інституту працюють над дослідженням наукової теми: «Синергія основних засад здорового способу життя та оптимізація надання медичної допомоги як пре диктор підвищення рівня здоров’я населення» (науковий керівник роботи – Павловська М.О., к.м.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0121U107445).

Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

 • Maryna O. Pavlovska. Hygienic signs of diagnostics of early dysmetabolic symptoms. Nataliya M. Poberezhna, Serhii T. Omelchuk, Serhii A. Pavlovskyi. – Wiadomosci Lekarskie. - 2020, том LXXIII, № 2. -302-306
 • Стеченко О.В., Гірін Л.В. Удосконалення навчання біологічної та біоорганічної хімії студентів-медиків у контексті трансформації вищої медичної освіти - 210. Матеріали ХХV Міжнародної науково-практичної конференції. Сучасні стратекгії розвитку університету в контексті євроінтеграції. Випуск №28. Том 2. 21 – 22 травня 2020 року. Київ – 2020.
 • Іваськіва К., Орленко В., Добровинська О., Гончар І.. Дослідження особливостей функціонального стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, стану вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на ЦД 2 типу з надлишковою масою тіла / // Проблеми ендокринної патології. – 2020. - №1.- С. 41-48.
 • L.Semeniuk «Postpartum mastitis in the breastfeeding women and antimicrobial resistance of responsible pathogens in Ukraine:results a multicenter study» 4. A.Salmanov, S.Savchenko, A.Vitiuk, I.Ruban, O. Dyndar, D.Zhelezov, L.Vorobey, L.Semeniuk at. all Wiadomosci lekarskie, Volume LXXIII, IssUE 5, may 2020/ 895 – 903 doi: 10.36740/WLek202005111 (Scopus)
 • Dmytro Sierov, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Tetiana Shvydenko, Aleksandr Kostyuk. Synthetic approaches to tetrahydro-2,7- and -1,6-naphthyridines. // Tetrahedron Letters. 2020, V. 61, № 33. DOI: 10.1016/j.tetlet.2020.152194 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Дроздова І. В., Павловська М. О. "Міжнародний медичний журнал, 2020", № 3, С.Doi.org/10.37436/2308-5374-2020-3-Х Scholar Google Index Copernicus, Дроздова І. В., Павловська М. О. Павловський С.А.
 • Іваськіва К.Ю., Орленко В.Л., Добровинська О.В. Маркери обміну сполучної тканини у хворих з діабетичними артропатіями // World of Science», 2020, № 6(58), Vol.2, p. 45-53.
 • Sergiy Filimonchuk, Kostiantyn Nazarenko, Tetiana Shvydenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Synthesis of 3-Iodomethyl Sultams. // Synlett. 2020, DOI: 10.1055/s-0040-1707227 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Семенюк Л.М. «Андроген-опосередковані й андроген незалежні причини алопеції та акне у жінок». Сидоров І.О., Тутченко Т.М., Бурка О.А., Семенюк Л.М., Наговська І.Г., Демяненко Л.В. Репродуктивна ендокринологія. №2(59) 2020. С.39 – 43 (Scopus)
 • Maryna O. Pavlovska "Wiadomosci Lekarskie. - 2020", том LXXIII, № 2., Hygienic signs of diagnostics of early dysmetabolic symptoms
 • Орленко В.Л., Іваськіва К.Ю. Остеопротегерин як можливий маркер діабетасоційованого остеоартриту // ScienceRise: Medical Science. – 2020. - № 3(36). – C. 25-32.
 • Семенюк Л.М. «Склад церві кального слизу як показник фертильності жінок із зниженою рубрикацією та недостатністю андрогенів» Семенюк Л.М., Демяненко Л.В., Чернуха Л.С., Крижанівська О.І. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія.2020.№1(69).- С.14 – 21.
 • С.А. Асланян Оздоровче харчування : навч. посіб. / [П. О. Карпенко, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. П. О. Карпенка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2019. - 627 с.
 • Зайченко П. О., Терещенко Н.Д. Екстренна та невідкладна медична допомога. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019.
 • Тронько М.Д., Орленко В.Л., Саволюк С.І., Крестьянов М.Ю., Добровинська О.В., Глаголева А.Ю., Іваськіва К.Ю., Лисенко В.М., Завертиленко Д.С. Роль метаболічної хірургії в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та ожирінням / // МЕЖ. – 2019. - №3.- С. 236-245.
 • М.О. Павловська «Соматичні та психологічні предиктори формування лейоміоми матки», М.О. Павловська, І.П. Вакалюк,І.Б. Венцковська, О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, С.А. Павловський. – 2019 р. - 172 стор.
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information technology for supporting self-control in the formation of a rational lifestyle for diabetics patients // Cybernetics and computer engeneering. – 2019. - № 3. – P. 80-99
 • Зайченко П. О., Терещенко Н.Д. Екстренна та невідкладна медична допомога. Силабус для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019. 28 с.
 • Семенюк Л.М. Жіноча сексуальна дисфункція у жінок різного репродуктивного віку віку. Семенюк Л.М., Дем'яненко Л.В., Чернуха Л.С., Яроцька К.М. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. 2019. випуск 1 (43).С.95 -100
 • Tetiana Shvydenko, Kostiantyn Nazarenko, Konstiantyn Shvydenko, Eduard Rusanov, Andrei Tolmachev, Aleksandr Kostyuk. Annelated Aminoimidazoles in Synthesis of Imidazo[4,5‐b]pyridines. // Chemistry Select. 2019, V. 4, № 29, p. 8450-8452. DOI: 10.1002/slct.201901648 (Scopus and Web of Science Core Collection).
 • Іваськіва К.Ю., Орленко В.Л., Добровинська О.В., Тронько К.М., Гамезардашвілі І.В. Особливості ниркового кровотоку та основних метаболічних показників у хворих з підвищеною масою тіла та ожирінням на тлі порушення вуглеводного обміну/ Проблеми ендокринної патології, спеціальний випуск. – 2019. – С.255-256.
 • Зайченко П. О., Терещенко Н.Д. Екстренна та невідкладна медична допомога. Тестові завдання для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019.
 • Furmanova O, Muz N, Popova V, Sayenko Y, Orlenko V, Ivas' kiva K, Melnichenko S, Tronko K, Zak K, Tronko M Proinflammatory cytokines as biomarkers of effective metformin therapy in patients with type 2 diabetes // DIABETOLOGIA. 2019/9/1. Р. 25
 • Kiforenko S.I., Hontar T.M., Orlenko V.L., Ivaskiva K.Y., Obelets T.A. Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients // Cybernetics and computer engineering. 2019. № 3 (197). Р. 80-99.
 • Орленко В.Л., Добровинська О.В., Іваськіва К.Ю. Ожиріння як актуальна ендокринологічна проблема. Сучасні підходи до лікування // ІХ З’їзд ендокринологів України. Секція Ожиріння. Гормональна функція жирової тканини. М. Харьків, 19-22 листопада 2019 р.
 • Луценко О.Г., Азаров О. І. Пропедевтика внутішньї медицини. Силабус для студентів: спеціальності 221 «Стоматологія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» К.: КиМУ, 2019. 35 с.
 • Бухановська Т.М., Дубовка К.М., Мельник Н.А. Профілактичний напрямок в роботі лікаря загальної практики – сімейного лікаря // Первинна медична допомога в ракурсі світових практик : збірн. праць наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Київ, 6–7 червня 2019 року. – Київ : АНФ ГРУП, 2019. – С. 6 – 7.
 • Korotkyi O., Vovk A., Blokhina O., Dvorshchenko K., Falalyeyeva T., Abenavoli L., Ostapchenko L. Effect of Chondroitin Sulfate on Blood Serum Cytokine Profile during Carrageenan-induced Edema and Monoiodoacetate-induced Osteoarthritis in Rats // Rev. Recent. Clin. Trials. 2019;14(1):50-55. doi: 10.2174/1574887113666181102111247. Scopus https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30387401
 • Павловська М.О. Динаміка показників Ехо-КГ у пацієнток із клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу типу під впливом комплексної терапії / Павловська М.О., Вакалюк І.П., Дєльцова О.І. // Світ медицини та біології. - 2018. - №1(63). - С.56-60.
 • С.А. Асланян Ентеральна нутрітивна підтримка населення в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / [Н. В. Притульська, С.А. Асланян та ін.] ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. - 279 с.
 • Павловська М.О. Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі артеріальної гіпертензії під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловський С.А. // Хірургія Донбасу. – 2018. – Том 7, №1. – С.27-35
 • С.А. Асланян Воєнно-польова хірургія : [практ. і навч. посіб.] / [Я. Л. Заруцький, С.А. Асланян та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук проф. Я. Л. Заруцького, д-ра мед. наук проф. В. Я. Білого. - Київ : Фенікс, 2018. - 544 с.
 • L.Girin. Tactics of urgent surgery in providing assistance to victims of military injuries, in conditions of mass admission// Abdul Hakim Kerim, Ali Berdan, L.Girin.// Materials of the scientific-practical conference "Actual issues of abdominal surgery" March 3, 2018. - Garyan, Libya 2018. – P.12-13
 • Павловська М.О. Особливості перебігу неалкогольної жирової хвороби печінки в пацієнтів середнього віку на фоні цукрового діабету типу 2 / Павловська М.О. // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва. - 2018. - Том 18, №2. - С.9-14.
 • Бухановська Т.М., Кухта Н.М. Вплив нейроадаптогенів на процес відновлення функцій нервової системи дитини // Здоров’я дитини. – Том 13, №5. – 2018. – С. 69-71
 • Полковенко О. В. Тимчик О. В., Мойсак О.Д. Експериментальне дослідження впливу спортивного туризму на рівень розвитку фізичної підготовленості підлітків //О.В. Полковенко, О. В. Тимчик, О. Д. Мойсак // Scientific Journal «ScienceRise». - № 6. – 2017. – С. 51-60.
 • Павловська М.О. Динаміка біохімічних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі цукрового діабету ІІ типу під впливом комплексної терапії із застосуванням препаратів Клімакт-Хеель та Мулімен / Павловська М.О. // Український журнал медицини, біології та спорту. - 2018. – Том 3. - №5(14). - С.132-137.
 • Кифоренко С.И., Гонтарь Т.М., Иваськива Е.Ю., Обелец Т.А. Информационная система поддержки принятия решений для контроля и коррекции физического здоровья // Кибернетика и вычислительная техника. 2018. №3 (193). С.83-101.
 • Semeniuk LN. Reabilitation of gestational possibilities of endometrium in women with a history of pregnancy lost / Semeniuk LN, Voronkova N.M., Larina O.V. Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2018. – № 2 (62). – С. 15-21
 • Павловська М.О. Динаміка гормональних показників у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі артеріальної гіпертензії із застосуванням фізіотерапевтичних методів лікування / Павловська М.О. // Хірургія Донбасу. – 2018. - Том 7, №2, - С. 50-58.
 • Семенюк Л.М. Ендокринні дисбаланси як пре диктори формування постгістеректомічного синдрому у жінок репродуктивного віку. Семенюк Л.М., Демяненко Л.В., Яроцька К.М. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім.. П.Л.Шупика випуск 29 частина 1. Київ 2018. – С.171 – 176
 • Нефьодова О. О., Азаров О. І. Вплив цитрату кадмію при ізольованому введенні та в комбінації з церієм на показники ембріогенезу щурів / Вісник проблем біології і медицини. 2018. Вип. 3. С. 297-301. (https://vpbm.com.ua/issue-3-(145),-2018/11161
 • Павловська М.О. Фактори ризику розвитку супутньої патології у пацієнток з клімактеричним синдромом на тлі гіпотиреозу / Павловська М.О. // Буковинський медичний вісник. – 2018. – Том 22. - №1(85). – С.95-102
 • Нефьодова О. О., Азаров О. І. Морфогенез нирок під впливом важких металів (огляд даних літератури) / Вістник проблем біології і медицини. Випуск 1. Том 2 (143), 2018. C. 23-27 (https://vpbm.com.ua/issue-1-part-2-(143),-2018/10448)
 • Бухановська Т.М., Кухта Н.М. Вплив нейроадаптогенів на процес відновлення функцій нервової системи дитини // Здоров’я дитини. – Том 13, №5. – 2018. – С. 69-71
 • Полковенко О.В. Фізичне виховання учнів у контексті сучасної педагогічної науки / Полковенко О.В., Тимчик О.В. //Науковий журнал «Молодий вчений» № 4.3 (56.3). - 2018. – С. 65-69
 • Павловська М.О. Dinamics of biochemical indicators of patients climacteric syndrome associated with hypothyroidism under the influence of complex therapy with application of physiotherapeutic methods of treatment / Павловська М.О. // The Pharma Innovation Journal. – 2018. –№7(8), - С. 31-34.
 • Ludmyla M. Semeniuk Risk markers of reproductive loss in women with hyperandrogenism. Ludmyla M. Semeniuk, Volodymyr K. Likhachov, Tatyana Y. Yuzvenko, Ludmyla M. Dobrovolska, Oleg G. Makarov. Wiadomosci Lekarskie.-Tom LXXI, 2018. - № 8. – р. 1550 – 1553
 • Матюха Л.Ф., Бухановська Т.М., Процюк О.В., Сіліна Т.М. Особливості навчання лікарів загальної практики – сімейних лікарів на етапі післядипломної освіти // Пацієнт-орієнтована допомога у загальній лікарській практиці: зб. робіт сучасн. конференції з міжнар. участю, м. Київ, 7 -8 червня 2018 р. / за редакцією Л. Ф. Матюха, Л. В. Хіміон, О. К. Толстанов. – Київ : АНФ Груп, 2018. – С. 120-122

Результати наукової діяльності викладачів і студентів інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, круглих столах, семінарах:


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів і викладачів створена сучасна матеріально технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів.

Організація освітнього процесу здійснюється в спеціалізованих кабінетах Університету, Університетській клініці, інших клінічних базах, з якими укладено угоди про співпрацю.

 • «Університетська клініка»
 • Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М. М. Амосова
 • ТОВ «Сіті Доктор»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • Дочірне підприємство «Медичне науково-практичне об’єднання «Медбуд» ПАТ «Київміськбуд»
 • Київська обласна клінічна лікарня
 • Київський міський клінічний онкологічний центр
 • Українська військово-медична академія
 • Київська міська клінічна лікарня №7
 • Медико-профілактичний центр БО «МБФ «Сприяння розвитку медицини»

Навчально-науковий медичний інститут постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності Інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них: