Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • українська мова (за проф. спрям.)
 • історія України та української культури
 • філософія
 • іноземна мова
 • іноземна мова (за професіним спрямуванням)
 • вища математика і статистика
 • біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • біологія з основами генетики
 • анатомія та фізіологія людини
 • латинська мова
 • мікробіологія з основами імунології
 • інформаційні технології у фармації
 • патологічна фізіологія
 • органічна хімія
 • загальна та неорганічна хімія
 • аналітична хімія
 • фармацевтична ботаніка
 • біологічна хімія
 • комп'ютерне моделювання у фармації

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • гігієна у фармації та екологія
 • етика і деонтологія у фармації
 • етика і деонтологія у фармації
 • технологія ліків
 • безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • екстремальна медицина
 • вступ у фармацію
 • фармакогнозія
 • фармакотерапія з фармакокінетикою
 • фармакологія
 • фармацевтична хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • фармакоекономіка
 • ресурсознавство лікарських рослин
 • організація та економіка фармації
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • фармацевтичне та медичне товарознавство
 • фармацевтичний менеджмент і маркетинг
 • токсикологічна та судова хімія
 • лікарська токсикологія
 • біофармація
 • системи якості у фармації
 • стандартизація лікарських засобів
 • технологія лікарських косметичних засобів
 • фармацевтична біотехнологія
 • соціальна фармація
 • охорона праці та охорона праці в галузі
 • фармацевтичне право та законодавство
 • підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Фармація»

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • історія сучасного світу
 • основи економічної теорії
 • європейський стандарт комп’ютерної грамотності
 • культура наукової мови
 • ділова українська мова
 • логіка
 • валеологія
 • релігієзнавство
 • сучасні проблеми молекулярної біології
 • робота з інформаційними джерелами
 • основи системного аналізу
 • клітинна біологія
 • історія медицини та фармації
 • біоактивність неорганічних сполук
 • ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
 • етика і естетика
 • політологія
 • соціологія
 • тропічні інфекції
 • основи хімічної метрології
 • психологія спілкування
 • основи педагогіки
 • медична фізика
 • теоретичні основи технології лікарських форм
 • вирощування лікарських рослин
 • прикладна генетика
 • епідеміологія хвороб
 • патофізіологія хвороб цивілізації
 • сучасна аналітична лабораторна практика
 • основи поведінки споживача у фармації
 • ознайомча практика з організації та економіки фармації
 • основи економіки
 • гомеопатичні препарати
 • імунопрофілактика інфекційних захворювань
 • фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
 • фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії
 • сучасні методи дослідження біологічних систем
 • електротехніка та основи електроніки
 • загальна хімічна технологія
 • процеси та апарати фармацевтичного виробництва
 • інтелектуальна власність
 • основи страхової медицини
 • нутріціологія та броматологія
 • соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт
 • лабораторна діагностика
 • фармацевтична допомога в онкології
 • побічна дія ліків
 • фітотерапія
 • тренінг спілкування
 • практика з технології ліків

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти Фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
 • потужних фармацевтичних заводах
 • ботанічних садах України
 • лікувально-профілактичних закладах України.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

 • Навчальна практика (Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою – поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок з надання першої долікарської допомоги, ознайомлення з особливостями догляду за хворими, з технікою виконання лікувальних процедур і маніпуляцій;
 • практика з фармацевтичної ботаніки – закріплення, поглиблення теоретичних знань і навичок з морфології, систематики, екології, ценології і географії рослин завдяки навчально-пізнавальному, емоційно мотивованому контакту з природою;
 • навчальна практика з фармакогнозії – закріплення та вдосконалення теоретичних знань, здобутих студентами під час вивчення курсу фармакогнозії, а також набуття практичних навичок і умінь з ідентифікації ЛР та морфологічно близьких видів; заготівлі, сушіння та зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та правил екологічно чистого виробництва ЛРС; виявлення заростей дикорослих ЛР та надання рекомендацій щодо раціонального природокористування).
 • Метою виробничої фармацевтичної практики є формування у студентів знань і навичок про базові засади організації роботи аптеки. Перелік компетентностей, програмних результатів навчання, передбачених практичною підготовкою, подано у змісті програм практик. Зворотній зв’язок з базами практик здійснюється у формі наданих відгуків та рецензій на роботу здобувачів вищої освіти.
  Виробнича фармацевтична практика складається з трьох частин:
 • перша частина базується на закріпленні та поглиблені теоретичних знань, одержаних у процесі вивчення менеджменту та маркетингу у фармації, а також оволодінні прикладними аспектами менеджменту і фармацевтичного маркетингу, які дозволять у майбутньому успішно здійснювати фахову діяльність;
 • друга частина спрямована на закріплення, розширення теоретичних знань щодо правових, економічних і організаційних питань управлінської діяльності, з контролю якості ліків, які необхідні для вирішення конкретних завдань практичної діяльності провізора-аналітика в умовах аптек, аптечних складів і лабораторій фармацевтичних підприємств, формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу;
 • третя частина спрямована на закріплення теоретичних знань з клінічної фармації та удосконалення практичних навичок з надання фармацевтичної опіки.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
 • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах
 • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними)
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників
 • державним контролем лікарських засобів
 • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • провізор
 • провізор клінічний
 • провізор-аналітик
 • провізор-косметолог
 • провізор-токсиколог
 • провізор-гомеопат

Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

Представники роботодавців: ТОВ «Фармацевтична компанія Віста», ТОВ «Київфарм», ТОВ «АПТЕКАРЬ» та ТОВ «Віталюкс» приймають участь у перегляді ОПП «Фармація». ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «Вітамін-1», ПрАТ «ІНДАР» та інші забезпечують практичну підготовку. ГО «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Віталюкс», ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Фармація» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «Асторія–Фарм», ТОВ «Київфарм», ТОВ «Віталюкс», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «Аптека гормональних препаратів», Громадська організація «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ВІСТА», ПрАТ «Індар».