Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускова кафедра - кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів.


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (анотації):

 • українська мова (за проф. спрям.)
 • історія України та української культури
 • філософія
 • іноземна мова
 • вища математика і статистика
 • біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • біологія з основами генетики
 • анатомія та фізіологія людини
 • латинська мова
 • мікробіологія з основами імунології
 • інформаційні технології у фармації
 • патологічна фізіологія
 • органічна хімія
 • загальна та неорганічна хімія
 • аналітична хімія
 • фармацевтична ботаніка
 • біологічна хімія
 • комп'ютерне моделювання у фармації

Дисципліни циклу професійної підготовки (анотації):

 • Гігієна у фармації та екологія
 • Технологія ліків
 • Аптечна технологія лікарських засобів
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Екстремальна медицина
 • Вступ у фармацію
 • Фармакогнозія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Фармакоекономіка
 • Організація та економіка фармації
 • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • Фармацевтичне та медичне товарознавство
 • Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
 • Токсикологічна та судова хімія
 • Лікарська токсикологія
 • Охорона праці в галузі
 • Фармацевтичне право та законодавство
 • Підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Фармація»
 • Методологія та логіка наукових досліджень
 • Соціальна економіка у фармації
 • Ресурсознавство лікарських рослин
 • Системи якості у фармації
 • Етика і деонтологія у фармації

Вибіркові дисципліни (анотації):

 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Культура наукової мови
 • Медична інформатика
 • Європейський стандат комп'ютерної грамотності
 • Історія медицини та фармації
 • Валеологія
 • Основи системного аналізу
 • Основи економічної теорії
 • Клітинна біологія
 • Сучасні проблеми молекулярної біології
 • Політологія
 • Правознавство
 • Академічне англійське письмо
 • Теорія і практика професійної комунікації англійською мовою
 • Основи педагогіки
 • Психологія спілкування
 • Ознайомча практика з організації та економіки фармації
 • Пропедевтична практика з технології ліків
 • Сучасні методи досліджень біологічних систем
 • Робота з інформаційними джерелами
 • Основи поведінки споживача у фармації
 • Теоретичні основи технології лікарських форм
 • Медична психологія
 • Рецептура
 • Імунопрофілактика інфекційних захворювань
 • Епідеміологія
 • Основи гомеопатії
 • Фітотерапія
 • Age management
 • Лабораторна діагностика
 • Побічна дія ліків
 • Нутриціологія
 • Аспекти вікової фармакології
 • Технології ветеринарних препаратів
 • Основи патентознавства
 • Основи психоаналізу
 • Контроль якості лікарських засобів
 • Фальсифікація лікарськиїх засобів
 • Стандартизація лікарських засобів
 • Сертифікація лікарських засобів
 • Біофармація
 • Фармацевтична біотехнологія
 • Клінічна фармакологія
 • Підготовка фармацевтичного представника
 • Клінічна біохімія
 • Медичний чек-ап та основи здорового способу життя

Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти Фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
 • потужних фармацевтичних заводах
 • ботанічних садах України
 • лікувально-профілактичних закладах України.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

 • Навчальна практика (Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою – поглиблення теоретичних знань і набуття практичних навичок з надання першої долікарської допомоги, ознайомлення з особливостями догляду за хворими, з технікою виконання лікувальних процедур і маніпуляцій;
 • практика з фармацевтичної ботаніки – закріплення, поглиблення теоретичних знань і навичок з морфології, систематики, екології, ценології і географії рослин завдяки навчально-пізнавальному, емоційно мотивованому контакту з природою;
 • навчальна практика з фармакогнозії – закріплення та вдосконалення теоретичних знань, здобутих студентами під час вивчення курсу фармакогнозії, а також набуття практичних навичок і умінь з ідентифікації ЛР та морфологічно близьких видів; заготівлі, сушіння та зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та правил екологічно чистого виробництва ЛРС; виявлення заростей дикорослих ЛР та надання рекомендацій щодо раціонального природокористування).
 • Метою виробничої фармацевтичної практики є формування у студентів знань і навичок про базові засади організації роботи аптеки. Перелік компетентностей, програмних результатів навчання, передбачених практичною підготовкою, подано у змісті програм практик. Зворотній зв’язок з базами практик здійснюється у формі наданих відгуків та рецензій на роботу здобувачів вищої освіти.
  Виробнича фармацевтична практика складається з трьох частин:
 • перша частина базується на закріпленні та поглиблені теоретичних знань, одержаних у процесі вивчення менеджменту та маркетингу у фармації, а також оволодінні прикладними аспектами менеджменту і фармацевтичного маркетингу, які дозволять у майбутньому успішно здійснювати фахову діяльність;
 • друга частина спрямована на закріплення, розширення теоретичних знань щодо правових, економічних і організаційних питань управлінської діяльності, з контролю якості ліків, які необхідні для вирішення конкретних завдань практичної діяльності провізора-аналітика в умовах аптек, аптечних складів і лабораторій фармацевтичних підприємств, формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок щодо розробки та здійснення кадрової політики в сучасних організаціях, добору та розміщення персоналу;
 • третя частина спрямована на закріплення теоретичних знань з клінічної фармації та удосконалення практичних навичок з надання фармацевтичної опіки.

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
 • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах
 • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними)
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників
 • державним контролем лікарських засобів
 • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 • провізор
 • провізор клінічний
 • провізор-аналітик
 • провізор-косметолог
 • провізор-токсиколог
 • провізор-гомеопат

Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

Представники роботодавців: ТОВ «Фармацевтична компанія Віста», ТОВ «Київфарм», ТОВ «АПТЕКАРЬ» та ТОВ «Віталюкс» приймають участь у перегляді ОПП «Фармація». ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «Вітамін-1», ПрАТ «ІНДАР» та інші забезпечують практичну підготовку. ГО «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Віталюкс», ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Фармація» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «Асторія–Фарм», ТОВ «Київфарм», ТОВ «Віталюкс», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «Аптека гормональних препаратів», Громадська організація «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ВІСТА», ПрАТ «Індар».