Політологія

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна

Випускова кафедра - кафедра міжнародних відносин та туризму.

Перелік компонент освітньо-професійної програми

\

Бакалавр

Дисципліни циклу загальної підготовки:

 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Теорія держави і права
 • Політологія
 • Основи екології та безпеки життєдіяльності
 • Інформатика та сучасні інформаційні системи і технології
 • Основи наукових досліджень
 • Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 • Історія і теорія демократії
 • Вступ до спеціальності
 • Історія політичних вчень
 • Теорія міжнародних відносин
 • Міжнародні відносини та світова політика
 • Соціологія політики
 • Політичний менеджмент
 • Етнополітика
 • Теорія політичних партій
 • Вибори та виборчі системи
 • Регіональна політика
 • Методика політичного аналізу
 • Соціологічні методи дослідження політичних процесів
 • Менеджмент і маркетинг
 • Соціальна філософія
 • Загальна теорія політики
 • Зовнішня політика України
 • Теорія державного управління
 • Порівняльне конституційне право
 • Політична психологія
 • Історія політичної думки України
 • Філософія політики
 • Основи світової політики
 • Технологія політичного процесу

Дисципліни циклу вибіркової частини:

 • Іноземна мова
 • Світовий політичний процес і геополітика
 • Риторика та еристика
 • Конфліктологія та теорія переговорів
 • Теорія і практика політичної комунікації
 • PR-інструменти в політиці
 • Політичний консалтинг
 • Менеджмент політичної кампанії
 • Іміджологія. Технології політичного іміджмейкерства
 • Теорія та практика партійної діяльності
 • Статистичні методи в політичній науці
 • Політичні еліти і політичне лідерство
 • Проблеми внутрішньополітичного життя України
 • Навчальна практика (діяльність політичних партій та громадських формувань)
 • Основи національної безпеки
 • Аксіологічні основи політичного управління (політична аксіологія)
 • Політична антропологія
 • Політична географія
 • Основи професійної етики і протоколу в політиці
 • GR-менеджмент: українська та зарубіжна практика лобізму
 • Менеджмент і стратегічне планування у державному управлінні
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Політична культура в публічному управління
 • Громадянське суспільство в політичному процесі
 • Політична транзитологія
 • Політична поведінка та політична участь
 • Сучасне українське суспільство і політичний процес
 • Конституціоналізм та парламентаризм
 • Навчальна практика (діяльність органів державної влади)

Практична підготовка

Базовими закладами для проходження практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програм практики і здійснюють професійну діяльність у сфері політології. Серед них: науково-дослідні інститути, політичні партії, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в сфері політології, зокрема: Всеукраїнська громадська організація СД Платформа, аналітична група KievStratPro, Комітет Верховної Ради України з питань євроінтеграції, Інститут світової політики, Центр міжнародного гуманітарного права та перехідного правосуддя, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут всесвітньої історії НАН України та інші.

Шляхом проведення зустрічей з представниками роботодавців і баз практичної підготовки здійснюється перегляд освітньої програми з метою внесення в освітній процес інноваційних змін, спрямованих на практичну орієнтованість програмних результатів навчання та професійного розвитку особистості в процесі підготовки висококваліфікованих фахівців-політологів.

Позааудиторна діяльність

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2020 н.р. перед студентами відбулись зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав:

Після закінчення навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти фахівець з політології підготований до діяльності:

 • політико-технологічної;
 • політико-консультаційної;
 • політико-організаційної;
 • політико-проектувальної (стратегічне планування державної політики на загальнодержавному та регіональному рівнях).

Фахівець з політології здатний виконувати професійну роботу, зазначену в Національному класифікаторі України і може займати первинні посади:

 • стажист-дослідник;
 • секретар органу самоорганізації населення;
 • консультант (в апараті органів державної влади);
 • референт з основної діяльності;
 • організатор діловодства (державні установи).

може працювати в:

 • апараті Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • регіональних структурах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • структурах політичних партій;
 • засобах масової інформації.