Інститут міжнародних відносин

Відео-презентація Інституту

Освітній процес забезпечують кафедри


Кафедрами інституту було проведено заходи з поліпшення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, оновлення навчальних програм із переорієнтацію з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму навчання і організацію самостійної роботи студентів. Забезпечена розробка нових навчально-методичних комплексів і курсів лекцій з навчальних дисциплін англійською мовою.

Лекційні курси викладаються українською мовою, частково англійською, семінарські заняття проводяться винятково англійською.


Науково - дослідна робота

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту міжнародних відносин працюють над дослідженням наукової теми: «Дослідження теоретичних основ сучасної системи міжнародних відносин й міжнародного права та місце України в системі міжнародного правопорядку і європейської інтеграції» (науковий керівник теми – Чернецька О.В., к.ю.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005375).


Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

Монографії:
 • Chernetska O. Human Rights and Modernization of the Constitution of Ukraine // Innovations in science: the challenges of our time. Collective monograph. Volume 2. Accent Graphics Communications & Publishing. 2019
 • Крупеня І. М. Малайзія в регіональній безпеці Південно-Східної Азії: монографія. Київ: КиМУ, 2019.
 • Самойлов О. Ф. Міжнародні відносини та світова політика (остання третина ХІХ – 1945 р.): двомовний курс лекцій. Київ: КиМУ, 2019.
 • Судак І. В. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019.
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p.
 • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
 • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления). – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С., Глівінська Ю. В. Механізми формування та використання ресурсного потенціалу економічного розвитку. – Київ: Київський міжнародний університет. 2017. - 278 с.
 • Iванченко Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 390 с.;
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Іванченко Р.П. Майбутнього немає без минулого. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
Курси лекцій та посібники:
 • Крупеня І. М. Дипломатична та консульська служба: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2019. – 303 c.
 • Половинська В. В. Зовнішня політика країн СНД: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2019.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Деркач С.С. Демографія. Екскурсологія. – К.: КиМУ, 2017. – 107 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з економіки підприємства. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 109 с.;
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з менеджменту. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 128 с.
Наукові статті:
 • Krupenya I.М. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law // Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. 2019. Warsaw
 • Chernetska O. Human Rights and Modernization of the Constitution of Ukraine // Innovations in science: the challenges of our time. Collective monograph. Volume 2. Accent Graphics Communications & Publishing. 2019. 240-248
 • Крупеня І. М. 34-й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно-Східної Азії // «Гілея: науковий вісник». Вип.146 (№7). Ч. 3. Політичні науки, 2019 р.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law // Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. С. 19–32.
 • Панфілова Ю.М. Международно-правовая охрана человеческой жизни на море Legea si Viata. Молдова, № 5 (317). 2018. С. 134-137
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146-160
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі // Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 16. С. 15–39
 • Спектор О.М. Режим міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природо-ресурсних відносин. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. 2018.№1,2.URL:http://legalsystems.net.ua/?page_id=392
 • Чернецька О.В. Андрійченко О.Л. Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя. Підприємство, господарство і право. 2019. С.284-288
 • Чернецька О.В. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: сучасний стан законодавчого забезпечення та проблеми реалізації // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення. Інститут законодавства ВРУ, Європейська Комісія «За демократію через вибори». Київ : Видавництво «Фенікс», 2018. 160 с
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 38–68
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160
 • Крупеня І.М. The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складових розбудови доброго врядування ( good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13
 • Судак І.І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67
 • Чернецька О.В. Юридична освіта та наука в Україні: нові сучасні виклики // «Innovations in Science and Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenco. 2 Issue. – London: LASNE, 2017. – 266 p. (p. 138-139)
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22

Результати наукової діяльності викладачів і студентів інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, круглих столах, семінарах:

Студенти інституту - активні учасники міжнародних конкурсів, турнірів і інтелектуальних ігор:


Міжнародне академічне співробітництво

В межах програми міжнародних зв’язків відбулись зустрічі зі студентами, лекції представників міжнародних структур, акредитованих в Україні, зокрема:

  2016-2017 н.р.:
 • Надзвичайні та Повноважні Посли: Малайзії (пан Датук Аюф Бачі), Грецької Республіки (пан Георгіос Пукаміссас), Туркменістану (пан Нурберди Амандурадов), Французької Республіки (пані Ізабель Дюмон), Палестини (пан Мохаммед К. Аль-Асаад), Сирійської Арабської Республіки (пан Хассан Хаддур), Республіки Індія (пан Манодж Кумар Бхарті), Королівства Норвегії (пан Оле Хорпестед); експерт Європейського Союзу (д-р. Олів'с Всдрін); засновник Європейської асоціації малого та середнього бізнесу в парламенті ЄС (пан Анрі Малосс); координатор ПРООН в Україні (пан Янтомас Хімстра); координатор проектів ОБСЄ (Посол Вайдотас Верба)

Робочою мовою всіх лекцій була англійська мова. Учасники зустрічей, студенти та викладачі змогли отримати від шановних гостей інформацію щодо стану та перспектив міжнародних відносин їх країн та України, проблем кризи біженців в ЄС і шляхів їх розв'язання, відносин України та ЄС. Спілкування з високоповажними дипломатами, їх досвід дипломатичної роботи має велике значення при підготовці майбутніх дипломатів, фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, юристів.

Участь Інституту у міжнародних освітніх проектах і програмах

Символом майбутнього поглиблення співпраці Київського міжнародного університету з університетами – партнерами став «День Польщі в КиМУ» (7 грудня 2016 р.), учасниками якого були: Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Сопотська Вища Школа та Верхньосілезька Вища Школа Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (Польща).

Починаючи з 2015 року Київський міжнародний університет успішно реалізує проекти Еразмус+ з європейськими університетами-партнерами:

 • Еразмус+ програма (КА107-2017) від 10 січня 2017 р. з Верхньосілезькою Вищою Школо Торгівлі ім. В.Корфантего (Польща)
 • Еразмус+ програма (КА 1-2017) від 1 березня 2017 р. з Університетом в Домброві Гурнічій (Польща)
 • Еразмус+ програма (КА 1-2018) від 15 січня 2018 р. з Сопотською Вищою Школою (Польща).

 • Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх зі спеціальностей.


  Студентські досягнення

  • 2019 р. - участь у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
  • 2018 р. - ІV місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
  • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
  • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна)
  • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія)
  • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди)
  • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща)
  • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США)

  Стажування студентів за кордоном

  • Чімбру Аліна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відносини», пройшла відбір у Корейському національному інституті розвитку міжнародної освіти (NIIED) на отримання гранту для навчання в Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на період від 2012 до 2017 року
  • Решетняк Валерія, студентка 2 курсу магістратури, та Овчаренко Раїса студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» пройшли стажування в університеті в Китаї ( грудень- травень 2016)
  • Мельник Ірина, студентка 1 курсу магістратури пройшла стажування в Академії Фінансів і бізнесу в Варшаві
  • Єлісейцева І., Зубенко Ю., студентки IV курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», пройшли мовне стажування в Йорданії
  • 6 студентів пройшли стажування в межах польського проекту Polska Pomoc «Розвиток академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (липень 2013 р.)
  • Близько 40 студентів Інституту міжнародних відносин, які вивчають китайську мову, пройшли стажування у Нанькайському університеті м. Тцяньзінь (КНР) від 1 вересня 2008 р. до 20 травня 2011 р

  Після повного курсу навчання в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського міжнародного університету перед випускниками відкриваються широкі можливості для дипломатичної, науково-дослідної та викладацької кар'єри. Випускники успішно працюють у державних інституціях - міністерствах і відомствах, міжнародних, громадських і політичних організаціях, приватних фірмах і банках.