Інститут міжнародних відносин

Відео-презентація Інституту
Діє програма подвійного диплому:

«Міжнародні відносини» з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща); «Туризм» (сп.: міжнародний туризм), «Міжнародне право» з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Освітній процес забезпечують 3 кафедри

У 2018-2019 н.р. кафедрами були проведені заходи з покращення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін, оновлення навчальних програм з переорієнтацію з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану форму навчання та на організацію самостійної роботи студента. Забезпечена розробка нових навчально-методичних комплексів та курсів лекцій з навчальних дисциплін англійською мовою.

Лекційні курси викладаються українською мовою, частково англійською, семінарські заняття проводяться виключно англійською мовою.


Наукова діяльність

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту працюють над дослідженням наукової теми: «Дослідження теоретичних основ сучасної системи міжнародних відносин й міжнародного права та місце України в системі міжнародного правпорядку і європейської інтеграції» (науковий керівник теми – Чернецька О.В., к.ю.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005375).


Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

Монографії:
 • Крупеня І. М. Малайзія в регіональній безпеці Південно-Східної Азії: монографія. Київ: КиМУ, 2019.
 • Самойлов О. Ф. Міжнародні відносини та світова політика (остання третина ХІХ – 1945 р.): двомовний курс лекцій. Київ: КиМУ, 2019.
 • Судак І. В. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019.
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p.
 • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
 • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления). – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С., Глівінська Ю. В. Механізми формування та використання ресурсного потенціалу економічного розвитку. – Київ: Київський міжнародний університет. 2017. - 278 с.
 • Iванченко Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 390 с.;
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Іванченко Р.П. Майбутнього немає без минулого. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
Курси лекцій та посібники:
 • Половинська В. В. Зовнішня політика країн СНД: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2019.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Деркач С.С. Демографія. Екскурсологія. – К.: КиМУ, 2017. – 107 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з економіки підприємства. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 109 с.;
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С. Практикум з менеджменту. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 128 с.
Наукові статті:
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. 716 p. фіксований внесок: ст. 406-419.
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складників розбудови доброго врядування (good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. Київ: КиМУ, 2018. Вип. 13. С. 14–40.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law // Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. С. 19–32.
 • Панфілова Ю.М. Международно-правовая охрана человеческой жизни на море Legea si Viata. Молдова, № 5 (317). 2018. С. 134-137
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146-160.
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі // Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 16. С. 15–39.
 • Спектор О.М. Режим міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природо-ресурсних відносин. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. 2018.№1,2.URL:http://legalsystems.net.ua/?page_id=392
 • Чернецька О.В. Андрійченко О.Л. Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя. Підприємство, господарство і право. 2019. С.284-288.
 • Чернецька О.В. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: сучасний стан законодавчого забезпечення та проблеми реалізації // Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення. Інститут законодавства ВРУ, Європейська Комісія «За демократію через вибори». Київ : Видавництво «Фенікс», 2018. 160 с
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні // Суспільно-політичні процеси. – 2019. – Вип. 1. – С. 297‒331.
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації // Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 38–68.
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 69-89.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин // Проблеми міжнародних відносин. – Київ: КиМУ, 2019. – Вип. 15. – С. 146–160.
 • Крупеня І.М. The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19.
 • Некряч А.І. Формування громадянських компетентностей як важливих складових розбудови доброго врядування ( good governance) в Україні // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13.
 • Судак І.І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К.: КиМУ, 2018. Вип. 13.
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security // Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К.: ТОВ «Вадекс», 2018. – Вип. 80. – 112 с. – С. 61–67.
 • Чернецька О.В. Юридична освіта та наука в Україні: нові сучасні виклики // «Innovations in Science and Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenco. 2 Issue. – London: LASNE, 2017. – 266 p. (p. 138-139)
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22.

Результати наукової діяльності викладачів та студентів Інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських та міжнародних конференціях, круглих столах, семінарах:

Участь науковців та студентів інституту у парламентських слуханнях на тему: «Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України» (6 викладачів та 35 студентів, 8.06.2016, ВРУ, Київ).

Наукові студентські товариства й гуртки: «Молодий європеїст», «Міжнародна політика в сучасному світі», «Україна в системі міжнародних відносин», «Молодий дипломат», «Студія з міжнародного публічного права», «Студія з міжнародного приватного права», «Економіст-міжнародник», «Комп’ютер і людина», «Економіко-математичне моделювання та методи оптимізації управлінських рішень», «Українські Інтернет-видання», туристичний клуб «Азимут», «Українська політична шахівниця».

Студенти інституту активні учасники інтелектуальних ігор, турнірів та міжнародних конкурсів:


Міжнародне академічне співробітництво

Київський міжнародний університет активно працює у напрямках інтенсифікації міжнародного академічного співробітництва. В межах програми міжнародних зв’язків у 2018-2019 н.р. відбулись зустрічі зі студентами та лекції представників міжнародних структур, акредитованих в Україні, зокрема:

  Надзвичайні та Повноважні Посли, заступники керівників дипломатичних місій:
 • Італійської Республіки (пан Давіде Ла Чечіліа); Республіки Сербія (пан Раде Булатович); Республіки Казахстан (пан Ордабаєв С.І.); Республіки Вірменія (пан Сейранян Т.С.); Угорщини (пан Ласло Чаба Пап); Японії (пан Хошіно Юічі); Республіки Перу (пан Хуан Олівас Корнехо та відомий у Перу і світі бізнесмен та лектор Жак Сімон Леві);
  Керівники міжнародних організацій та представництв в Україні:
 • Голова представництва ЄС (пан Хюг Мінгареллі); член Ради директорів Норвезько-Української торгової палати (пан Amund Myklebust); Генеральний секретар Європейського Інституту Омбудсмена (пан Josef Siegele);
  2016-2017 н.р.:
 • Надзвичайні та Повноважні Посли: Малайзії (пан Датук Аюф Бачі), Грецької Республіки (пан Георгіос Пукаміссас), Туркменістану (пан Нурберди Амандурадов), Французької Республіки (пані Ізабель Дюмон), Палестини (пан Мохаммед К. Аль-Асаад), Сирійської Арабської Республіки (пан Хассан Хаддур), Республіки Індія (пан Манодж Кумар Бхарті), Королівства Норвегії (пан Оле Хорпестед); експерт Європейського Союзу (д-р. Олів'с Всдрін); засновник Європейської асоціації малого та середнього бізнесу в парламенті ЄС (пан Анрі Малосс); координатор ПРООН в Україні (пан Янтомас Хімстра); координатор проектів ОБСЄ (Посол Вайдотас Верба).

Робочою мовою всіх лекцій була англійська мова. Учасники зустрічей, студенти та викладачі змогли отримати від шановних гостей інформацію щодо стану та перспектив міжнародних відносин їх країн та України, проблем кризи біженців в ЄС і шляхів їх розв'язання, відносин України та ЄС. Спілкування з високоповажними дипломатами, їх досвід дипломатичної роботи має велике значення при підготовці майбутніх дипломатів, фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, юристів.

Участь Інституту у міжнародних освітніх проектах і програмах.

Символом майбутнього поглиблення співпраці Київського міжнародного університету з університетами – партнерами став «День Польщі в КиМУ» (7 грудня 2016 р.), учасниками якого були: Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Сопотська Вища Школа та Вища Школа Туризму та Готельного Бізнесу міста Гданськ.

Саме з цими вищими навчальними закладами Польщі Київський міжнародний університет успішно реалізує спільні освітні програми зі спеціальностей - міжнародні відносини, менеджмент, інформаційні технології, європеїстика (міжнародні економічні відносини), європеїстика (соціальні комунікації та медіа), управління підприємницькою діяльністю у туризмі, за якими студенти отримують європейські дипломи.

Найактивнішими учасниками свята стали студенти Інституту, які навчаються за вищевказаними спеціальностями, демонструючи прекрасне володіння польською мовою, знаннями з історії та культури Польщі.


Студентські досягнення

 • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США);
 • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща);
 • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди);
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія);
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна);
 • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса;
 • 2018 р. - ІV місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса;
 • 2019 р. - участь у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса.

Стажування студентів за кордоном

 • Решетняк Валерія, студентка 2 курсу магістратури, та Овчаренко Раїса студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» пройшли стажування в університеті в Китаї ( грудень- травень 2016).
 • Мельник Ірина, студентка 1 курсу магістратури пройшла стажування в Академії Фінансів і бізнесу в Варшаві.
 • Чімбру Аліна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відносини», пройшла відбір у Корейському національному інституті розвитку міжнародної освіти (NIIED) на отримання гранту для навчання в Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на період від 2012 до 2017 року.
 • Єлісейцева І., Зубенко Ю., студентки IV курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», пройшли мовне стажування в Йорданії.
 • Близько 40 студентів Інституту міжнародних відносин, які вивчають китайську мову, пройшли стажування у Нанькайському університеті м. Тцяньзінь (КНР) від 1 вересня 2008 р. до 20 травня 2011 р.
 • 6 студентів пройшли стажування в межах польського проекту Polska Pomoc «Розвиток академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (липень 2013 р.)

Після повного курсу навчання в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського міжнародного університету перед випускниками відкриваються широкі можливості для дипломатичної, науково-дослідної та викладацької кар'єри. Випускники успішно працюють в державних організаціях - міністерствах і відомствах, міжнародних, громадських і політичних організаціях, приватних фірмах і банках.