Інститут міжнародних відносин

Відео-презентація Інституту

Освітній процес забезпечують кафедри


Особливості освітнього процесу

Основним стратегічним завданням Навчально-наукового інституту міжнародних відносин є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, політології та туризму, які є конкурентоспроможними як на національному, так і на міжнародному ринках праці.

В Інституті інтереси академічної спільноти враховано шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних форм і методів навчання. Лекційні курси викладаються українською мовою, частково англійською, семінарські заняття проводяться винятково англійською мовою.

За всіма освітніми програмами в межах Навчально-наукового інституту міжнародних відносин для здобувачів вищої освіти забезпечено право на саморозвиток та академічну мобільність.

В освітньому процесі використовуються обладнані належним чином лекційні зали, аудиторії, навчальні класи, кабінети з мультимедійним обладнанням, що дозволяє ефективно проводити всі види занять.


Науково - дослідна робота

Науково-педагогічні працівники Навчально-наукового інституту міжнародних відносин працюють над дослідженням наукової теми: «Дослідження теоретичних основ сучасної системи міжнародних відносин й міжнародного права та місце України в системі міжнародного правопорядку і європейської інтеграції» (науковий керівник теми – Чернецька О.В., к.ю.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005375).


Наукові результати дослідження знайшли відображення у публікаціях:

Монографії:
 • Усманов Ю.І. Право на життя в умовах збройних конфліктів і ситуацій насильства всередині держави: монографія. Київ: ПЗВО «Київський міжнародний університет», 2021. 205 с.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law// Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. – С. 19–32
 • Chernetska O. Human Rights and Modernization of the Constitution of Ukraine // Innovations in science: the challenges of our time. Collective monograph. Volume 2. Accent Graphics Communications & Publishing. 2019
 • Крупеня І. М. Малайзія в регіональній безпеці Південно-Східної Азії: монографія. Київ: КиМУ, 2019.
 • Самойлов О. Ф. Міжнародні відносини та світова політика (остання третина ХІХ – 1945 р.): двомовний курс лекцій. Київ: КиМУ, 2019.
 • Судак І. В. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі: монографія. Київ: КиМУ, 2019.
 • Vinogradchyi V.I., Nekriach A.I. Current local government reforms in the eu as a “road map” for Ukraine // Innovative development of the economy: global trends and national features. – Collective monograph. – Lithuania: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018. – 716 p.
 • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
 • Хачатурян Х.В. Обучение иностранным языкам (методические основы обучения двум иностранным языкам одновременно методом сопоставления). – К.: КиМУ, 2017. – 513 с.
 • Самойлов О.Ф., Рябоштан Є.В., Закрева В.В. Homo dictaticus: феномен диктатури у ХХ столітті : [монографія]. – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Вяткіна Т.Г., Вяткін П.С., Глівінська Ю. В. Механізми формування та використання ресурсного потенціалу економічного розвитку. – Київ: Київський міжнародний університет. 2017. - 278 с.
 • Iванченко Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. – К.: Вид-во КиМУ, 2016. – 390 с.;
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Іванченко Р.П. Майбутнього немає без минулого. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
Курси лекцій та посібники:
 • Самойлов О.Ф. Словник міжнародника. Київ: КиМУ, 2021, 45 с.
 • Крупеня І.М. «English textbook for international relations professionals»: навч. посіб. К.: Вид-во КиМУ, 2020. 203 с.
 • Шергін С.О. Політологія міжнародних відносин: навч. посіб. 3-є видання, виправ. і доповн. Київ : «Центр учбової літератури». 2020. 258 с.
 • Крупеня І. М. Дипломатична та консульська служба: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2019. – 303 c.
 • Половинська В. В. Зовнішня політика країн СНД: навчальний посібник. Київ: КиМУ, 2019.
 • Судак І.І. Історія вчень про державу і право: курс лекцій. К. : КиМУ, 2017. 249 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
Наукові статті:
 • Данченко Т. В. Public administrative services in the field of health care. Zaporozhye medical journal. 2020. № 2. P. 261 – 266.
 • Миськів Л. І. Counteracting to illegal migration: foreign experience. Journal of Legal , Ethical and Regulatory Issues (JLERI)_Volume 23, Issue 1, 2020
 • Крупеня І.М. Зовнішня політика та дипломатична служба Малайзії. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 61-94.
 • Судак І.І. Право вето та реформа Ради Безпеки ООН в контексті сирійського питання. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2020. Вип. 17. С. 15-37.
 • Chernetska O. Human Rights and Modernization of the Constitution of Ukraine. Innovations in science: the challenges of our time. Collective monograph. Volume 2. Accent Graphics Communications & Publishing. 2019. 240-248
 • Крупеня І. М. 34-й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно-Східної Азії. «Гілея: науковий вісник». Вип.146 (№7). Ч. 3. Політичні науки, 2019 р.
 • Krupenya I. The Ukrainian crisis: a Test for the Rule of Law. Social and legal aspects of the development of civil society institutions: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp.z o.o., 2019. С. 19–32.
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146-160
 • Судак І.І. Участь Канади в програмі НАТО «Розширена передова присутність» та розміщенні системи протиракетної оборони у Європі. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 16. С. 15–39
 • Усманов Ю. І. Проблема цільових вбивств в міжнародному гуманітарному праві. Вісник Національної академії правових наук України. Вип. № 1. С.177–191.
 • Усманов Ю. І. Міжнародні механізми захисту права на життя в умовах збройних конфліктів. Проблеми законності. Вип. 140. С. 154–165.
 • Усманов Ю. І. Загальні відмінності захисту права на життя в умовах збройного конфлікту та ситуацій насильства всередині держави. Альманах міжнародного права. Вип. № 19. С.114–123.
 • Спектор О.М. Режим міжнародно-правової відповідальності за порушення в сфері природо-ресурсних відносин. Науково-практичний електронний фаховий журнал Правові системи. 2018. №1, 2. URL:http://legalsystems.net.ua/?page_id=392
 • Чернецька О.В. Андрійченко О.Л. Практика Європейського суду з прав людини у здійсненні правосуддя. Підприємство, господарство і право. 2019. С.284-288
 • Чернецька О.В. Виборчі права внутрішньо переміщених осіб: сучасний стан законодавчого забезпечення та проблеми реалізації. Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення. Інститут законодавства ВРУ, Європейська Комісія «За демократію через вибори». Київ : Видавництво «Фенікс», 2018. 160 с
 • Держалюк М.С. Угорська Революція 1956 року та відгуки на неї в Україні. Суспільно-політичні процеси. 2019. Вип. 1. С. 297‒331
 • Судак І.І. Оборонна політика Канади та шляхи її модернізації. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 38–68
 • Крупеня І.М. Проблема спірних територій у південно-китайському морі. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 69-89
 • Самойлов О.Ф. Спортивна дипломатія як чинник формування міжнародних відносин. Проблеми міжнародних відносин. Київ: КиМУ, 2019. Вип. 15. С. 146–160
 • Крупеня І.М. The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees. Evropský politický a právní diskurz. 2018. Issue 1. Volume 3. P. 14-19
 • Судак І.І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО. Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. К.: КиМУ, 2018. Вип. 13
 • Тараненко Г.Г. Foreign policy of Ukraine under current challenges of global and regional security. Політологічний вісник : збірник наукових праць / голов. ред. В.Ф. Цвих; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. К.: ТОВ «Вадекс», 2018. Вип. 80. 112 с. С. 61–67
 • Usmanov Y. International legal regulation of the restriction of the right to life in armed conflicts. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică. Republica Moldova, 2017. Nr. 4 (26). С. 189–193.
 • Усманов Ю. І. Право на життя в умовах ситуацій насильства всередині держави, що не досягають рівня збройного конфлікту. Проблеми законності. Вип. 138. С. 210–221.
 • Чернецька О.В. Юридична освіта та наука в Україні: нові сучасні виклики. «Innovations in Science and Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenco. 2 Issue. London: LASNE, 2017. 266 p. (p. 138-139)
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. Випуск 21: збірник наукових праць. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. С. 94–99

Результати наукової діяльності викладачів і студентів інституту знаходять своє відображення в статтях, виступах на міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, круглих столах, семінарах:


Студенти інституту - активні учасники міжнародних конкурсів, турнірів і інтелектуальних ігор:


Міжнародне академічне співробітництво

Зустрічі та гостьові лекції потенційних роботодавців, представників центральних органів державної влади, міжнародних організацій, Надзвичайних та Повноважних послів іноземних держав:

Робочою мовою всіх лекцій була англійська мова. Учасники зустрічей, студенти та викладачі змогли отримати від шановних гостей інформацію щодо стану та перспектив міжнародних відносин їх країн та України, проблем кризи біженців в ЄС і шляхів їх розв'язання, відносин України та ЄС. Спілкування з високоповажними дипломатами, їх досвід дипломатичної роботи має велике значення при підготовці майбутніх дипломатів, фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, юристів.

Участь Інституту у міжнародних освітніх проектах і програмах

Символом майбутнього поглиблення співпраці Київського міжнародного університету з університетами – партнерами став «День Польщі в КиМУ», учасниками якого були: Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Сопотська Вища Школа та Верхньосілезька Вища Школа Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (Польща).

Починаючи з 2015 року Київський міжнародний університет успішно реалізує проекти Еразмус+ з європейськими університетами-партнерами:

 • Еразмус+ програма (КА107-2017) від 10 січня 2017 р. з Верхньосілезькою Вищою Школо Торгівлі ім. В.Корфантего (Польща)
 • Еразмус+ програма (КА 1-2017) від 1 березня 2017 р. з Університетом в Домброві Гурнічій (Польща)
 • Еразмус+ програма (КА 1-2018) від 15 січня 2018 р. з Сопотською Вищою Школою (Польща).
 • В Навчально-науковому інституті міжнародних відносин практикуються проведення лекцій зарубіжними фахівцями.


  Студентські досягнення

  • 2021 р. - відбір і участь в міжнародному раунді Telders Moot Court Competition в місті Гаага, Нідерланди (команда у складі: Нікіта Зубенко, Ольга Король, Олександр Хачатурян і Олена Гриньова)
  • 2021 р. - ІІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Нікіта Зубенко, Ольга Король, Олександр Хачатурян і Олена Гриньова)
  • 2019 р. - участь у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
  • 2018 р. - ІV місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
  • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
  • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна)
  • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія)
  • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди)
  • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща)
  • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США)

  Міжнародна академічна мобільність

  • Чімбру Аліна, студентка IV курсу спеціальності «Міжнародні відносини», пройшла відбір у Корейському національному інституті розвитку міжнародної освіти (NIIED) на отримання гранту для навчання в Кореї за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на період від 2012 до 2017 року
  • Решетняк Валерія, студентка 2 курсу магістратури, та Овчаренко Раїса студентка 4 курсу спеціальності «Міжнародне право» пройшли стажування в університеті в Китаї ( грудень- травень 2016)
  • Мельник Ірина, студентка 1 курсу магістратури пройшла стажування в Академії Фінансів і бізнесу в Варшаві
  • Єлісейцева І., Зубенко Ю., студентки IV курсу спеціальності «Міжнародні економічні відносини», пройшли мовне стажування в Йорданії
  • 6 студентів пройшли стажування в межах польського проекту Polska Pomoc «Розвиток академічних бізнес-інкубаторів в Україні» (липень 2013 р.)
  • Близько 40 студентів Інституту міжнародних відносин, які вивчають китайську мову, пройшли стажування у Нанькайському університеті м. Тцяньзінь (КНР) від 1 вересня 2008 р. до 20 травня 2011 р.

  Після повного курсу навчання в Навчально-науковому інституті міжнародних відносин Київського міжнародного університету перед випускниками відкриваються широкі можливості для дипломатичної, науково-дослідної та викладацької кар'єри. Випускники успішно працюють у державних інституціях - міністерствах і відомствах, міжнародних, громадських і політичних організаціях, приватних фірмах і банках.


  Програма "Школа – КиМУ (Навчально-науковий інститут міжнародних відносин): партнери в освіті"

  Науково-педагогічні працівники інституту беруть активну участь у реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті». Проводять заходи в межах профорієнтаційної роботи, організації спільної роботи з закладами загальної середньою освіти спрямовані на залучення абітурієнтів на навчання:

  • XXI Всеукраїнська олімпіада з базових дисциплін
  • Круглий стіл до Міжнародного дня прав людини, відділення «Право», Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
  • ХХ Всеукраїнська «Універсіада» ( конкурс науково-дослідницьких робіт) та День відкритих дверей
  • лекція «Україна – шлях в Європу» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 м. Київ)
  • лекція «Україна. Європа. Міжнародна спільнота: цікаві факти, події, постаті» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №306 м. Київ)
  • лекція «Боротьба за українську незалежність» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Ліцей 106 м. Київ)
  • лекція «Права неповнолітніх осіб при затриманні і арешті» - Усманов Ю. І. кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства (Спеціалізована школа №94 «Еллада» м. Київ)
  • лекція «Загальна декларація прав людини: значення і влив на розвиток захисту прав людини» - Усманов Ю. І., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Спеціалізована школа №94 «Еллада» м. Київ)
  • лекція «Соціалізація індивіда в посмодерному суспільстві» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Ліцей 157 м. Київ)
  • лекція на тему «Туризм як засіб формування здорового способу життя» - Клик Б. О., викладач кафедри міжнародних відносин та туризму (Підготовче відділення Київського міжнародного університету)
  • лекція «Помаранчева революція в Україні: причини та наслідки» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111 м. Київ)
  • лекція «Євроінтеграційні перспективи України» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №226 м. Київ)
  • лекція «Україна – шлях в Європу» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №211 м. Київ)
  • «Революція гідності – політичні та суспільні зміни» - Мохнатюк І. О., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №210 м. Київ)
  • лекція «Права людини в сучасному світі, міжнародні та національні стандарти» - Чернецька О.В., професор кафедри міжнародного права та міжнародного правознавства (Ліцей міжнародних відносин № 51 м. Київ)
  • дискусійний клуб «Крокуємо Європою» - Судак І. І., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Ліцею Еко № 198)
  • майстер-клас «Європейський вибір: погляд прихильників і скептиків» - Судак І. І., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Деснянська гімназія (Чернігівська область))
  • майстер-клас «Євробачення 2017 року як гарант входження України до європейського освітньо - культурного простору» – Алексанян В.В., викладач кафедри міжнародних відносин та туризму (Деснянська гімназія (Чернігівська область))
  • круглий стіл «Права людини: міжнародні стандарти та національний вимір» до Міжнародного дня прав людини - Чернецька О.В., професор кафедри міжнародного права та міжнародного правознавства (Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету)
  • майстер-клас «Міжнародні відносини й міжнародне право в сучасному світі: роль, значення, перспективи» в межах технологій навчання - Чернецька О. В., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Ліцей Київського міжнародного університету 10-Б клас)
  • майстер-клас «Міжнародні відносини й міжнародне право в сучасному світі: роль, значення, перспективи» - Чернецька О. В., доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства (Ліцей Київського міжнародного університету 10-А клас)
  • майстер-клас «Діловий протокол та етикет» - Судак І. І., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (Ліцею Київського міжнародного університету 10 клас)
  • вікторина «Англомовний світ» (English – speaking countries quiz) - Тимошенко І.Б., доцент кафедри ерманських мов та перекладу (Гімназії №48 м. Києва)
  • майстер-клас «Віртуози дипломатії» - Судак І. І., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму (8-9 класи Ліцею КиМУ)
  • науково-практична конференція, присвячена Дню науки та Дню Європи на тему: «Європейський вибір України: реалії та перспективи» на базі Козелецької гімназії №1 (м. Козелець, Чернігівська область)

  Детальніше

27 11/2021
10:00
Зустріч
10 11/2021
11:40