Інститут міжнародних відносин


Освітній процес забезпечують кафедри


Особливості освітнього процесу

Основним стратегічним завданням Навчально-наукового інституту міжнародних відносин КиМУ є підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, політології та туризму, які є конкурентоспроможними як на національному, так і на міжнародному ринках праці.

В Інституті інтереси академічної спільноти враховано шляхом впровадження інноваційних технологій та сучасних форм і методів навчання. Лекційні курси викладаються українською та англійською мовами, практичні заняття проводяться англійською мовою.

За всіма освітніми програмами в межах Навчально-наукового інституту міжнародних відносин для здобувачів вищої освіти забезпечено право на саморозвиток та академічну мобільність. В освітньому процесі використовуються обладнані належним чином лекційні зали, аудиторії, навчальні класи, кабінети з мультимедійним обладнанням, що дозволяє ефективно проводити всі види занять.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота в Інституті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень. Специфічної ознакою НДР є її практико-орієнтована спрямованість, а також прикладний зміст наукових проєктів.

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників Інституту спрямована на дослідження наукової теми «Сучасні виклики міжнародно-правових відносин і роль України у формуванні світового правопорядку» (науковий керівник – к.ю.н. Усманов Ю.І.). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер № 0122U000743).

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень: вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо.

Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах. Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців.

ІІ рівень: змістовно-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи Інституту; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення.

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • виконання під час проходження практики науково-дослідних практичних завдань;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів зі стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами у відповідних галузях;
 • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях.

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями відповідної галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам.)

Основні результати і висновки наукових досліджень обговорюються на щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, які проводить КиМУ, що свідчить про тісну інтеграцію навчання і досліджень під час реалізації ОПП.


Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечює участь студентів у роботі студентських наукових гуртків та літературних студій

Наукові гуртки:

 • «Сучасні тенденції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в ХХІ столітті». Керівник - к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та туризму Крупеня І.М.
 • «Молодий дипломат». Керівник – Судак І.І., к.іст.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та туризму.
 • «Азимут». Керівник – викладач кафедри міжнародних відносин та туризму Порплиця Н.Б.
 • “International organizations”. Керівник - викладач кафедри іноземних мов Шакалець О.В.
 • «Українська діаспора у світі». Керівник – доцент Мохнатюк І.О.
 • «Євроатлантичні перспективи України». Керівник – доцент Рябоштан Є.В.
 • «Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення». Керівник – доцент Скиба О.М.
 • «Дебати». Керівник – викл. Кушнерова І.П.
 • «Актуальні проблеми міжнародного права». Керівник – доцент Усманов Ю.І.

Проблемни групи:

 • «Сучасні проблеми розвитку галузі туризму в Україні». Керівник - викладач кафедри міжнародних відносин та туризму Здольник Б.О.
 • «Тенденції функціонування рекреаційних комплексів в умовах кризових явищ у сфері туризму». Керівник – викладач Терехова М.А.

Науково-практичні студії:

 • Науково-практична студія з підготовки студентів до участі в національних та міжнародних конкурсах з міжнародного права і права ЄС. Керівник – к.ю.н., директор ННІ міжнародних відносин Усманов Ю.І., к.ю.н., професор Данченко Т.В.

Студенти Інституту проходять практичну підготовку в державних органах і установах, міжнародних і громадських організаціях:

 • Міністерство закордонних справ України
 • Комітет Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • Інститут законодавства Верховної Ради України
 • МГО «Міжнародний центр перспективних досліджень»
 • Адвокатське бюро «Світлани Заруби»
 • ГО « Українська Гельсінська спілка з прав людини»
 • ГО «Регіональний центр прав людини»
 • TA «Coral Travel»
 • ДП «Готель Україна»
 • Туристична агенція «ТУРС Тікетс»
 • ПП «Страйк-тур»
 • ТОВ «Міжнародно-діловий центр готель «Hilton Kyiv»
 • ТОВ «АС Вектор»
 • ТОВ «Імпел Гріффін Груп»
 • ТОВ «Старкі Індастрі»
 • ТОВ «Світаб»
 • ТОВ «ЛуБор»
 • ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»
 • та інші бази практики.

Науково-педагогічні працівники та студенти інституту є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців:

Студентські досягнення

 • 2021 р. - відбір і участь в міжнародному раунді Telders Moot Court Competition в місті Гаага, Нідерланди (команда у складі: Нікіта Зубенко, Ольга Король, Олександр Хачатурян і Олена Гриньова)
 • 2021 р. - ІІІ місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Нікіта Зубенко, Ольга Король, Олександр Хачатурян і Олена Гриньова)
 • 2019 р. - участь у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
 • 2018 р. - ІV місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
 • 2015 р. – ІІ місце у Національному раунді з Міжнародного права імені Бена Телдерса
 • 2012 р. – II місце в Національному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Судаленко І., Приходько М., Петросян С.), м. Одеса (Україна)
 • 2011 р. – III місце в Конкурсі з міжнародного гуманітарного права ім. Ф. Мартенса (команда у складі: Приходько М., Оверченко В., Судаленко І.), м. Москва (Росія)
 • лютий-березень 2010 р. – перемога в національному раунді і VIII місце серед 27 навчальних закладів світу в міжнародному раунді Конкурсу ім. Б. Телдерса (команда у складі: Плішко О., Безкоровайна А., Довгун В.), м. Гаага (Нідерланди)
 • 5–10 квітня 2009 р. – перемога команди КиМУ в національному раунді конкурсу «Модельний міжнародний кримінальний суд» (Model International Criminal Court) серед студентів-правників Західної, Центральної та Східної Європи (всього понад 60 студентів), м. Кшижова (Польща)
 • 2009 р. – I місце команди КиМУ в національному раунді Конкурсу ім. Ф. Джессопа та участь у міжнародному раунді (команда у складі: Доненко Д., Гонтарук М., Шиллер Г., Безкоровайна А.), м. Вашингтон (США)

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності Інституту проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.


Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)