Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • бакалавр - 3 роки 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра фармації, технології ліків, фармацевтичного менеджменту; кафедра хімії та фармакогнозії

Перелік компонент освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • українська мова (за проф. спрям.)
 • історія України та української культури
 • філософія
 • іноземна мова
 • іноземна мова (за професіним спрямуванням)
 • вища математика і статистика
 • біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • біологія з основами генетики
 • анатомія та фізіологія людини
 • латинська мова
 • мікробіологія з основами імунології
 • інформаційні технології у фармації
 • патологічна фізіологія
 • органічна хімія
 • загальна та неорганічна хімія
 • аналітична хімія
 • фармацевтична ботаніка
 • біологічна хімія
 • комп'ютерне моделювання у фармації

Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (силабуси):

 • гігієна у фармації та екологія
 • етика і деонтологія у фармації
 • технологія ліків
 • аптечна технологія лікарських засобів
 • промислова технологія лікарських засобів
 • безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • екстремальна медицина
 • вступ у фармацію
 • фармакогнозія
 • фармакотерапія з фармакокінетикою
 • фармакологія
 • фармацевтична хімія
 • фізична та колоїдна хімія
 • фармакоекономіка
 • організація та економіка фармації
 • клінічна фармація та фармацевтична опіка
 • фармацевтичне та медичне товарознавство
 • фармацевтичний менеджмент і маркетинг
 • токсикологічна та судова хімія
 • лікарська токсикологія
 • охорона праці та охорона праці в галузі
 • фармацевтичне право та законодавство
 • підготовка офіцерів запасу галузі знань «Охорона здоров’я». Спеціальність «Фармація»

* Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

Вибіркові дисципліни (силабуси):

 • історія сучасного світу
 • основи економічної теорії
 • європейський стандарт комп’ютерної грамотності
 • культура наукової мови
 • ділова українська мова
 • логіка
 • валеологія
 • релігієзнавство
 • сучасні проблеми молекулярної біології
 • робота з інформаційними джерелами
 • основи системного аналізу
 • клітинна біологія
 • етика і естетика
 • політологія
 • соціологія
 • психологія спілкування
 • основи педагогіки
 • медична фізика
 • теоретичні основи технології лікарських форм
 • вирощування лікарських рослин
 • прикладна генетика
 • епідеміологія хвороб
 • патофізіологія хвороб цивілізації
 • сучасна аналітична лабораторна практика
 • основи поведінки споживача у фармації
 • ознайомча практика з організації та економіки фармації
 • основи економіки
 • гомеопатичні препарати
 • імунопрофілактика інфекційних захворювань
 • фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
 • фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії
 • сучасні методи дослідження біологічних систем
 • електротехніка та основи електроніки
 • загальна хімічна технологія
 • процеси та апарати фармацевтичного виробництва
 • інтелектуальна власність
 • основи страхової медицини
 • нутріціологія та броматологія
 • соціальна взаємодія: провізор-лікар-пацієнт
 • лабораторна діагностика
 • фармацевтична допомога в онкології
 • побічна дія ліків
 • фітотерапія
 • тренінг спілкування
 • практика з технології ліків

Освітній процес здійснюється у спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


Студенти фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

 • аптеках різних регіонів України
 • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
 • потужних фармацевтичних заводах
 • ботанічних садах України
 • лікувально-профілактичних закладах України.

Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

 • перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою передбачає опанування знань, вмінь та практичних навичок, які надають можливість швидко та правильно зорієнтуватися у невідкладній ситуації, яка може виникнути  на  виробництві,  у  побуті,  під  час  ДТП, катастроф,  техногенних  аварії,  у  військових  ситуаціях, допоможуть уникнути фатальних помилок та здійснити першочергові кроки які врятують життя людини або попередять ускладнення.
 • навчальна практика з фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки – передбачає закріплення, розширення та вдосконалення теоретичних знань, одержаних студентами під час вивчення курсу ботаніки та фармакогнозії, а також придбання, засвоєння та вдосконалення практичних навичок  і  умінь  зі    збору  і гербаризації рослин, ідентифікації  лікарських  рослин, виявлення  заростей  дикорослих  лікарських рослин, основ  культивування  та  надання  рекомендацій  щодо раціонального природокористування;
 • виробнича фармацевтична практика  — закріплення теоретичних знань з технології лікарських форм, розширення практичних навичок щодо використання цих знань, освоєння деонтологічних норм поведінки, знайомство з трудовою дисципліною і професійної відповідальністю;

Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

 • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
 • дистрибуцією лікарських засобів і виробів медичного призначення
 • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних засобів у різних лікарських формах
 • розробленням нових і вдосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
 • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
 • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції хімічними і мікробіологічними методами
 • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній і українських виробників
 • державним контролем якості лікарських засобів
 • проведенням досліджень у судово-медичних, токсикологічних, аналітичних і науково-дослідних лабораторіях
 • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

Бакалавр з фармації підготовлений для роботи в аптеках, філіях аптек, аптечних пунктах, на фармацевтичних фірмах, на оптових аптечних складах, у лабораторіях з контролю якості лікарських засобів, на фармацевтичних підприємствах, в установах по реалізації медичної техніки, у науково-дослідних, медичних, фармацевтичних та інших закладах, де є лабораторії відповідного профілю, фармацевтичних call-центрах.

Випускники першого (бакалаврського) рівня, згідно з Класифікатором професій (ДК 003:2010), можуть займати посади:

 • фармацевт
 • лаборант (фармація)

Представники роботодавців: ТОВ «Фармацевтична компанія Віста», ТОВ «Київфарм», ТОВ «АПТЕКАРЬ» та ТОВ «Віталюкс» приймають участь у перегляді ОПП «Фармація». ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «Вітамін-1», ПрАТ «ІНДАР» та інші забезпечують практичну підготовку. ГО «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Віталюкс», ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

У межах забезпечення якості ОПП «Фармація» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «Асторія–Фарм», ТОВ «Київфарм», ТОВ «Віталюкс», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «Аптека гормональних препаратів», Громадська організація «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ВІСТА», ПрАТ «Індар», ТОВ АПТЕКА "ЦЕНТОРІЯ".