Фармація, промислова фармація

Термін навчання
 • магістр – 5 років (на базі повної середньої освіти)
 • магістр - 1 рік 10 місяців
Форма навчання
 • денна
 • заочна (дистанцiйна)

Випускові кафедри - кафедра фармації, технології ліків, фармацевтичного менеджменту; кафедра хімії та фармакогнозії


Перелік компонентів освітньо-професійної програми

Дисципліни циклу загальної підготовки (силабуси):

 • Українська мова (за проф. спрям.)
 • Історія України та української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Вища математика і статистика
 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
 • Біологія з основами генетики
 • Анатомія та фізіологія людини
 • Латинська мова
 • Мікробіологія з основами імунології
 • Інформаційні технології у фармації
 • Патологічна фізіологія
 • Органічна хімія
 • Загальна та неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Фармацевтична ботаніка
 • Біологічна хімія
 • Комп'ютерне моделювання у фармації

Дисципліни циклу професійної підготовки (силабуси):

 • Гігієна у фармації та екологія
 • Аптечна технологія лікарських засобів  
 • Промислова технологія лікарських засобів
 • Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • Екстремальна медицина
 • Вступ у фармацію
 • Фармакогнозія
 • Фармакотерапія з фармакокінетикою
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія 
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів  
 • Фізична та колоїдна хімія
 • Фармакоекономіка
  • Клінічна фармація та фармацевтична опіка
  • Фармацевтичне та медичне товарознавство
  • Фармацевтичний менеджмент і маркетинг
  • Токсикологічна та судова хімія
  • Лікарська токсикологія
  • Охорона праці в галузі
  • Фармацевтичне право та законодавство
  • Підготовка офіцерів запасу галузі знань "Охорона здоров'я". Спеціальність "Фармація"
  • Методологія та логіка наукових досліджень
  • Соціальна економіка у фармації
  • Ресурсознавство лікарських рослин
  • Система якості у фармації
  • Етика і деонтологія у фармації
  • Підготовка  магістерської роботи

  * Перелік вибіркових освітніх компонентів переглядається щорічно і відображається в робочих навчальних планах.

  Вибіркові дисципліни (силабуси):

  • Англійська мова за професійним спрямуванням
  • Культура наукової мови
  • Медична інформатика
  • Європейський стандарт комп'ютерної грамотності
  • Історія медицини та фармації
  • Валеологія
  • Основи системного аналізу
  • Основи економічної теорії
  • Клітинна біологія
  • Сучасні проблеми молекулярної біології
  • Політологія
  • Правознавство
  • Академічне англійське письмо
  • Теорія і практика професійної комунікації англійською мовою
  • Основи педагогіки
  • Психологія спілкування
  • Ознайомча практика з організації та економіки фармації
  • Пропедевтична практика з технології ліків
  • Сучасні методи досліджень біологічних систем
  • Робота з інформаційними джерелами
  • Основи поведінки споживача у фармації
  • Теоретичні основи технології лікарських форм
  • Медична психологія
  • Рецептура
  • Імунопрофілактика інфекційних захворювань
  • Епідеміологія
  • Основи гомеопатії
  • Фітотерапія
  • Age management
  • Лабораторна діагностика
  • Побічна дія ліків
  • Нутриціологія
  • .Аспекти вікової фармакології
  • Технології ветеринарних препаратів
  • Основи патентознавства
  • Основи психоаналізу
  • Контроль якості лікарських засобів
  • Фальсифікація лікарськиїх засобів
  • Стандартизація лікарських засобів
  • Сертифікація лікарських засобів
  • Біофармація
  • Фармацевтична біотехнологія
  • Клінічна фармакологія
  • Підготовка фармацевтичного представника
  • Клінічна біохімія
  • Медичний чек-ап та основи здорового способу життя

  Освітній процес проводиться в спеціалізованих кабінетах і лабораторіях.


  Студенти Фармацевтичного факультету проходять практичну підготовку в:

  • аптеках різних регіонів України
  • аптечних складах провідних фармацевтичних дистриб'юторів
  • потужних фармацевтичних заводах
  • ботанічних садах України
  • лікувально-профілактичних закладах України.

  Практична підготовка здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення практичної підготовки студентів КиМУ».

  • перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою передбачає опанування знань, вмінь та практичних навичок, які надають можливість швидко та правильно зорієнтуватися у невідкладній ситуації, яка може виникнути  на  виробництві,  у  побуті,  під  час  ДТП, катастроф,  техногенних  аварії,  у  військових  ситуаціях, допоможуть уникнути фатальних помилок та здійснити першочергові кроки які врятують життя людини або попередять ускладнення.
  • навчальна практика з фармакогнозії та фармацевтичної ботаніки – передбачає закріплення, розширення та вдосконалення теоретичних знань, одержаних студентами під час вивчення курсу ботаніки та фармакогнозії, а також придбання, засвоєння та вдосконалення практичних навичок  і  умінь  зі    збору  і гербаризації рослин, ідентифікації  лікарських  рослин, виявлення  заростей  дикорослих  лікарських рослин, основ  культивування  та  надання  рекомендацій  щодо раціонального природокористування;
  • виробнича фармацевтична практика  — закріплення теоретичних знань з технології лікарських форм, розширення практичних навичок щодо використання цих знань, освоєння деонтологічних норм поведінки, знайомство з трудовою дисципліною і професійної відповідальністю;
  • переддипломна практиа — закріплення теоретичних знань, поглиблення практичного досвіду здобувачів вищої освіти, розвиток загальних і професійних компетенцій, перевірка готовності до самостійної трудової діяльності.

  Після повного курсу навчання випускники можуть займатися:

  • роздрібною торгівлею лікарськими засобами з аптек та їх структурних підрозділів
  • дистрибуцією лікарських засобів та виробів медичного призначення
  • виробництвом фармацевтичних і парфумерно-косметичних препаратів (засобів) у різних лікарських формах
  • розробкою нових й удосконаленням хімічних і фармацевтичних технологій
  • обслуговуванням та експлуатацією технологічного обладнання
  • участю в організації виробництва як готових препаратів, так і лікарських субстанції різними методами (хімічними, мікробіологічними)
  • промоцією лікарських засобів представництв зарубіжних фармацевтичних компаній та вітчизняних виробників
  • державним контролем лікарських засобів
  • проведенням досліджень в судово-медичних, токсикологічних, аналітичних та науково-дослідних лабораторіях
  • здійсненням контролю якості сировини, напівфабрикатів і кінцевої продукції.

  Після підготовки в інтернатурі фахівець здатний виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

  • провізор
  • провізор клінічний
  • провізор-аналітик
  • провізор-косметолог
  • провізор-токсиколог
  • провізор-гомеопат

  Крім того, магістр фармації може працювати на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, в судово-хімічних і токсикологічних лабораторіях, науково-дослідних інститутах, клінічних закладах охорони здоров’я, вищих навчальних закладах і галузевих установах різних відомств, виконуючи відповідні функції.

  Представники роботодавців: ТОВ «Фармацевтична компанія Віста», ТОВ «Київфарм», ТОВ «АПТЕКАРЬ» та ТОВ «Віталюкс» приймають участь у перегляді ОПП «Фармація». ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «Вітамін-1», ПрАТ «ІНДАР» та інші забезпечують практичну підготовку. ГО «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «БаДМ», ТОВ «Віталюкс», ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део» беруть участь у визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень шляхом проведення спільних круглих столів, науково-практичних конференцій та семінарів.

  У межах забезпечення якості ОПП «Фармація» університетом було укладено угоди з такими компаніями, як: ТОВ «Асторія–Фарм», ТОВ «Київфарм», ТОВ «Віталюкс», ТОВ «АПТЕКАРЬ», ТОВ «Аптека гормональних препаратів», Громадська організація «Всеукраїнська Фармацевтична Палата», ТОВ «ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ВІСТА», ПрАТ «Індар», ТОВ АПТЕКА "ЦЕНТОРІЯ".