Фармацевтичний факультет

Стремоухов Олександр Олександрович

Стремоухов Олександр Олександрович

В.о. декана факультету, к.фарм.н., доцент.
institutes@kymu.edu.ua
Відео-презентація факультетуВідео-презентація Університетської клініки
Освітній процес на фармацевтичному факультеті забезпечує:

Фармацевтична галузь є специфічною сферою діяльності, якість продукції якої залежить від складу персоналу, його професійних знань, умінь і навичок. Усе це визначило необхідність підготовки фахівців для фармацевтичних підприємств. Актуальність питань забезпечення в Україні якості підготовки фармацевтів, асистентів фармацевтів особливо зростає в період реформування галузі охорони здоров'я, коли підвищуються вимоги до якості надання фармацевтичних та медичних послуг. Зміни, що відбуваються в галузі охорони здоров'я, поставили завдання оптимізації професійної підготовки фахівців фармацевтичного профілю та її гармонізації з урахуванням українського та зарубіжного досвіду відповідно до європейських і світових стандартів, тенденцій інтеграції в європейський і світовий освітній простір.

Створення фармацевтичного факультету Київського міжнародного університету зумовлене потребою у фахівцях фармацевтичної галузі, пов’язаною з постійним зростанням аптечної мережі, розширенням і збільшенням обсягів виробництва українськими фармацевтичними підприємствами, які виходять на світовий ринок і потребують кваліфікованого кадрового забезпечення.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на факультеті є складовою професійної підготовки майбутніх спеціалістів, спрямована на інтеграцію освітньої діяльності та наукових досліджень. Специфічної ознакою НДР є її практико-орієнтована спрямованість, прикладний зміст наукових проєктів.

Інтеграція навчання і досліджень під час реалізації ОП охоплює три рівні:

І рівень: організаційний – вирішення студентами простих кейсів, проведення групових мініпроєктів у межах пошукової діяльності та організація роботи гуртків за фахом; презентації наукових досліджень з метою залучення здобувачів освіти до наукової роботи; апробація результатів студентських наукових досліджень у форматі круглих столів, студентських конференцій (щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій здобувачів освіти і молодих учених (КиМУ), Всеукраїнських наукових конкурсах і олімпіадах; організація та проведення практико орієнтованих проєктів, круглих столів, тренінгів, диспутів тощо. Одержані результати знаходять відображення у наукових статтях і тезах (https://kymu.edu.ua/kafedra-farmatsii/https://kymu.edu.ua/kafedra-khimiyi-ta-farmakognoziyi/). Участь у СНТ здобувачів освіти і молодих учених сприяє самовдосконаленню і самореалізації майбутніх фахівців. 

ІІ рівень: змістово-методичний – затвердження основних напрямів наукової діяльності відповідно до теми науково-дослідної роботи фармацевтичного факультету; проведення практико-орієнтованих наскрізних досліджень, пов’язаних із фахом упродовж усього навчання; застосування дослідницько-пошукових методів (індивідуальної та/або групової дослідницької, експериментальної, самостійної роботи); запровадження в межах навчальних дисциплін інноваційних форм організації науково-дослідної діяльності, що формують наукове та критичне мислення.

Науково-педагогічні працівники, виконують науково-дослідні роботи у межах наукової теми, схваленої Вченою радою КиМУ: «Обґрунтування оптимізації фармацевтичного забезпечення населення у відповідності до вимог Національної лікарської (фармацевтичної) політики», основною метою якої є пошук та визначення механізму встановлення соціально-економічних пріоритетів забезпечення населення лікарськими засобами з урахуванням як національних особливостей розвитку, так і міжнародних норм регулювання фармацевтичного ринку; а також індивідуальних наукових тем, які виконують науково-педагогічні працівники в межах наукової теми, зокрема: Гетало О.В. «Фармакоепідеміологічні та фармакоекономічні дослідження ринку лікарських засобів». До інтеграції навчання і дослідження залучаються здобувачі вищої освіти ОП «Фармація», виконуючи дослідницько-пошукові роботи у межах НДР фармацевтичного факультету.

Ефективними формами організації студентської науково-дослідної роботи є:

 • виконання під час проходження практики науково-дослідних практичних завдань;
 • постійні зустрічі, проведення круглих столів з стейкхолдерами, роботодавцями, провідними фахівцями й експертами галузіфармації;
 • участь у конференціях, конкурсах, фестивалях.

ІІІ рівень: інформаційний – проведення методологічних семінарів для НПП, інформаційних занять з метою формування у студентів навичок роботи з наукометричними базами даних; розроблення методичних рекомендацій; використання студентами внутрішніх електронних інформаційних ресурсів Університету під час написання доповідей для участі у наукових заходах; доповнення робочого портфоліо студента матеріалами, що відображають його наукові здобутки тощо.

Ефективними видами студентської НДР також є: участь в різного рівня олімпіадах, виконання дослідних завдань під час проходження практик; постійні зустрічі та проведення круглих столів з досвідченими фахівцями галузі тощо, які мають значний досвід практичної діяльності та якісно передають його студентам (https://kymu.edu.ua/upload/pdf_files/farm_kaleydoskop.pdf)

Основні результати і висновки наукових досліджень обговорюються нa щорічній Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів та студентів, Міжнародній науково-практичній конференції науково-педагогічних працівників, які проводить КиМУ, що свідчить про тісну інтеграцію навчання і досліджень під час реалізації ОПП.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків і проблемних груп

Наукові гуртки:

 • Дослідження біологічно активних речовин природного походження (керівник - к.фарм.н., доцент Стремоухов О. О.)

Проблемні групи:

 • Моніторингові методики визначення безпеки та ефективності лікарських засобів (керівник - викладач Крива К.В.)
 • Фармацевтичний аналіз лікарських засобів (керівник - к.х.н., доцент Глушкова О.М.)


Студенти факультету проходять практичну підготовку в медичних і фармацевтичних закладах різного спрямування:

 • ТОВ «Мед –сервіс»
 • ТОВ «Медичний центр імені академіка Юрія Прокоповича Спіженка»
 • КП «Бориспільська центральна аптека №24»
 • ТОВ «Аптека Доброго Дня»
 • ТОВ «Фармація Києва»
 • МПП ФІРМА «АДОНІС»
 • ТОВ «Аптека гормональних препаратів» (м. Київ)
 • ПрАТ «По виробництву інсулінів «ІНДАР»»
 • ТОВ «ЦІНТОРГ ІНВЕСТ»
 • ТОВ «Віталюкс»
 • ТОВ «Аптекарь»
 • ТОВ «Фармастор»
 • ТОВ «Аптека АНЦ»
 • ТОВ «Благодія»
 • ТОВ «Сіті Доктор №1»
 • ТОВ «Київська аптекарська мануфактура»
 • ТОВ «Вітамін-1»
 • ТОВ «Фармацевтична компанія Віста»
 • ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата»
 • ТОВ «Київфарм»
 • ТОВ «Асторія-Фарм»
 • ТОВ «Подорожник Київ»

Науково-педагогічні працівники та студенти факультету є учасниками заходів (наукових конференцій, круглих столів, семінарів тощо) за участю видатних діячів і роботодавців, проведених в КиМУ:


Фармацевтичний факультет постійно співпрацює із закладами середньої освіти, технікумами, коледжами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті», з метою поширення інформації про спеціальності факультету проводяться різні профорієнтаційні заходи, серед них:


Для ефективної організації освітньої, навчальної та наукової діяльності студентів та викладачів створена сучасна матеріально-технічна база, яка забезпечує виконання в повному обсязі навчальних планів і програм із усіх спеціальностей.

Міжнародне співробітництво є одним з важливих напрямків діяльності Київського міжнародного університету. Розвиток міжнародних зв’язків і співробітництва здійснюється у контексті інтеграції до світового і європейського освітнього середовища, має плідні наукові зв’язки з закордонними навчальними закладами

Університет має договори про співпрацю з іноземними університетами-партнерами   (https://kymu.edu.ua/mizhnarodna-diyalnist-kimu/)

11 03/2023
10:00
Зустріч