Факультет музичного мистецтва

Кочержук Денис Васильович

Кочержук Денис Васильович

Декан факультету, заслужений артист естрадного мистецтва України
institutes@kymu.edu.ua
Освітній процес на факультеті забезпечує:

Освітній процес

Факультет музичного мистецтва – структурний підрозділ Київського міжнародного університету, завданням якого є підготовка висококваліфікованих спеціалістів, спроможних працювати в умовах реформованої галузі культури і мистецтва, швидкий розвиток і впровадження сучасних технологій, міжнародна інтеграція, підготовка конкурентоспроможного фахівця, імплементація в культурно-просвітницьку, створення сприятливих умов для інвестицій, інтеграція в світовий освітній та науковий простір; створення для студентів відповідних умов для саморозвитку, самореалізації і духовного пошуку, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і національно свідомих людей.


Наукова - дослідна робота

Науково-дослідна робота Факультету спрямована на дослідження теми: «Комунікаційні процеси в контексті сучасних наукових досліджень: інформаційна сфера, аудіовізуальні мистецтва, театр» (науковий керівник теми – Самойлов О.Ф., к.і.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0119U102046).

Результати науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників Факультету висвітлюються у наукових монографіях, підручниках, навчальних посібниках:

 • Стебельська О.С. Культурно-громадська діяльність: євроінтеграційні виміри та національні традиції / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи. секція культури і мистецтва, (15 березня 2017 року, м.Київ). К.: КиМУ, 2017. С. 25-28.
 • 2Слабченко М.О. Музична культура м. Херсона кінця ХІХ початку ХХ століть (процеси становлення) / Матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу КиМУ "Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи". К., 2017. С. 23-25.
 • Горенко Л.І. Моделі стратегічного управління продюсерської діяльності в Україні початку XXI ст. // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. К.: КиМУ, 2018. Випуск 2(8). Серія: економічні науки. С.87 96.
 • Стебельська О.С. Функції музики в театральних виставах / Матеріали Науково-практичного семінару "Сучасні тенденції розвитку театрального мистецтва". К.: КиМУ, 2018. С. 18-19.
 • Горенко Л.І. Українська культура в міжнародному комунікативному просторі: історія та сучасність // Проблеми соціокультурного розвитку й художнього дискурсу в аспекті комунікаційних процесів і зв’язків: Колективна монографія: [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. Розділ 1. С.6 82.
 • Стебельська О.С. Державна українська музична драма Леся Курбаса / Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору стратегічний напрям української держави", секція культури і мистецтва, м. Київ, 14 березня 2018 р. К.: КиМУ, 2018. С. 127-129.
 • Горенко Л.І. Комунікаційна культура у формуванні творчої особистості // Соціокультурні комунікаційні процеси як відображення полісемантичної картини світу: Освітній процес. Література. Рекламознавство. Кінематограф. Театр. Колективна монографія. [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. Київ: КиМУ, 2018. Розділ 1: Комунікаційна культура і творча особистість. С.9 22.
 • Слабченко М.О. Передумови становлення та розвитку музичної освіти / Матеріали XXIIІ Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу "Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору стратегічний напрям української держави" Секція культури і мистецтва. К.: КиМУ, 2018. С. 130-132.
 • Стебельська О.С. Погляд на вертикаль влади у контексті українського державотворення / Матеріали ІІ та ІІІ Міжнародних науково-практичних конференції, присвячених Дню незалежності України. "Культура як основа формування української державності: історія, досвід, перспективи". Київ, 21 серпня 2018. С.15 19.
 • Горенко Л.І. Теоретико-методичні аспекти формування ціннісних компетентностей майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки // Сучасні питання економіки і права: зб. наук. праць. К.: КиМУ, 2019. Випуск 1(9). Серія: економічні науки. С.83 94.
 • Стебельська О.С. Музичне мистецтво як соціальне явище / збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників "Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів", 14 березня 2019 року. Секція культури і мистецтва. К.: КиМУ, 2019. Т.2. 397 с. С.176-184.
 • Горенко Л.І. Технології інтерактивного навчання в системі міжкомунікаційної культури навчально-освітнього простору України початку XXI ст. // Соціально-комунікаційні та мистецтвознавчі процеси в аспекті історичного розвитку і сучасності: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах. Київ: КиМУ, 2019. С.36 54.
 • Слабченко М.О. Особистісно-орієнтоване музичне навчання і виховання: технологічний підхід / збірник матеріалів ХХІV Міжнародної конференції науково-педагогічних працівників "Європейський вибір України у контексті світових політичних процесів", 14 березня 2019 року. Секція культури і мистецтва. К.: КиМУ, 2019. Т.2. 397 с. с.173-176.
 • Горенко Л.І. Науково-методичні принципи формування комунікативної культури в галузі сценічного мистецтва // Соціальні комунікації і мистецтвознавство в аспекті сучасних цивілізаційних концепцій: збірник наукових праць [наук. ред.: Чебанова О.Є.]. У 2-х томах Т. І. Київ: КиМУ, 2020. С.189 222.

Основні форми організації освітнього процесу:

 • лекційні заняття
 • семінарські заняття (проводяться англійською мовою)
 • практичні заняття
 • майстер-класи відомих українських і зарубіжних митців

Сучасна матеріально-технічна база:

 • студія вокалу і сольного співу
 • зал виконавської майстерності
 • кабінет інструментознавства
 • кабінет музично-теоретичних дисциплін
 • телестудія
 • студія звукозапису
 • репетиторські
 • навчальний театр "КОВЧЕГ"
 • актова зала КиМУ
08 06/2021
13:15
22 05/2021
10:00
Зустріч