Відділ міжнародного співробітництва

Олів'є Ведрін

Олів'є Ведрін

Радник президента університету на громадських засадах, почесний професор Київського міжнародного університету

Президент Continental European Union Club (колишній Continental University Think Tank) в Києві, Україна. О. Ведрін отримав ступінь MБA в Міжнародній школі менеджменту (ISM) в Парижі, є аудитором Інституту досліджень національної оборони (IHEDN), Франція.

2007-2014 роки - лектор, науковий дослідник, журналіст, учасник і спікер конференцій, представник Європейської комісії в експертній мережі Team Europe Франція, виступав з лекціями в університетах Франції, України, Німеччини, Польщі, Канади, Бельгії, Великобританії, Голландії, Грузії, Португалії і ін. З липня 2015 року по липень 2016 року – один із ведучих аналітичного ток-шоу UA Tea Time міжнародного супутникового телеканалу «First Ukraine», заснованого Національною Телекомпанією України 1 вересня 2012 року, який доступний в більш ніж 30 країнах світу.

Нагороди:

 • Лицар Військового Ордена Госпітальєрів Святого Лазаря в Єрусалимі;
 • Срібна Європейська медаль «За військові та цивільні заслуги».

Одним з основних напрямів діяльності Університету є розвиток усіх видів міжнародного співробітництва, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Міжнародна діяльність Університету спрямована на забезпечення його інтеграції в міжнародну університетську спільноту, здобуття Університетом додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського процесу і європейської інтеграції.

Виконання відповідних завдань у навчальному процесі полягає у:

 • застосуванні досвіду провідних зарубіжних ВНЗів у визначенні спеціалізації, вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу Університету загалом;
 • висвітленні суспільно-політичних, правових, економічних, філологічних, культурологічних, історичних та інших проблем з урахуванням світового досвіду в контексті взаємин України з іншими державами;
 • поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим англійська мова є обов’язковою для вивчення на всіх факультетах і в інститутах Університету;
 • визначенні вивчення іноземних мов пріоритетним напрямком роботи КиМУ – 24 мови, що вивчаються на різних спеціальностях, охоплюють країни Західної Європи, Близького, Середнього й Далекого Сходу, Скандинавії; перспективні регіони – Фінляндія, Нідерланди, Бельгія, країни Східної Європи;
 • залученні до викладання іноземних мов фахівців – носіїв мов на основі короткострокових і довгострокових програм співпраці за міждержавними угодами і за домовленостями з посольствами, іншими установами й навчальними закладами зарубіжних країн;
 • викладанні фахових дисциплін іноземними мовами на старших курсах;
 • системному залученні до навчального процесу, зокрема, під час виробничих і навчальних практик фахівців-іноземців, які є співробітниками посольств, міжнародних фондів, організацій, для підвищення практичної спрямованості підготовки студентів й актуалізації набутих ними знань і вмінь;
 • забезпеченні виконання програм короткострокового й довгострокового стажування студентів за кордоном;
 • впровадженні нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова система проміжного й підсумкового контролю та оцінки знань, різноманітні види тестування, неформалізовані, популярні нині у світі методики ведення семінарських занять у формі круглих столів, колоквіумів, “мозкових атак” тощо.

Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані сучасного стану міжнародних відносин.

Важливим показником науково-методичного рівня навчального закладу є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у ВНЗах інших країн світу. Нині можна говорити про використання методики інтенсивного навчання іноземних мов проф. Х.В. Хачатуряна в центрах вивчення іноземних мов у Філадельфії (США), “Інтерконтакт” (Бельгія). Завідувач кафедри слов’янської філології та загального мовознавства проф. І.П. Ющук має тісні зв’язки з Новосадським і Бєлградським університетами (Югославія), де українська мова вивчається за його підручниками. Викладачі англійської мови Університету є консультантами центру англійської мови Британської Ради Посольства Великобританії в Україні.

Відповідність рівня викладання міжнародним вимогам забезпечується завдяки залученню до навчального процесу викладачів-іноземців.

Нині Університетом укладено угоди з міжнародними організаціями, які сприяють забезпеченню навчального процесу фахівцями з різних країн. Це Єгипетський фонд технічного співробітництва; BESO (Британська виконавча служба за кордоном); проект “Громадянська освіта” Міжнародного фонду “Відродження” та ін.

Центр міжнародних і громадських зв’язків втілює у життя програму “Україна і світ”, у межах якої постійно відбувається пошук нових форм роботи. Однією з таких форм є залучення до навчального процесу представників посольств.

За допомогою посольств в Університеті відкрито й обладнано кабінети арабської, корейської, перської мов.

Найпродуктивнішою формою вдосконалення знань з іноземних мов і підготовки до професійної діяльності стають стажування студентів за кордоном.

Продуктивною формою збагачення навчального процесу для фахівців-міжнародників є проведення в межах Університету змагань “Міжнародний студентський суд” з виходом переможців на всеукраїнський і міжнародний рівні. Змагання проводяться винятково англійською мовою з дотриманням вимог, яких дотримуються в Нідерландах і США на таких традиційних змаганнях. Протягом останніх років студенти Університету стають переможцями національних турів конкурсів із міжнародного права й представляють Україну в Гаазі (Нідерланди) й Вашингтоні (США).

У контексті підтримання міжнародних зв’язків значна увага приділяється організації спільних з міжнародними навчальними закладами наукових досліджень. Реалізація міжнародної спрямованості наукової роботи відбувається як на змістовному, так і на організаційному рівнях і полягає:

 • у визначенні наукової тематики кафедр і Університету загалом – “Європейський вибір незалежної України”;
 • у визначенні тематики наукових робіт студентів як такої, що враховує міжнародні аспекти як у межах історичних досліджень (історія міжнародних відносин, історія міжнародних економічних відносин, міжнародного права, порівняльно-історичні дослідження іноземних мов, історія світової журналістики), так і в плані синхронії (сучасні міжнародні відносини, міжнародні економічні відносини, проблеми міжнародного права, порівняння правових систем, типологічні й контрастивні дослідження мовних явищ, розвиток сучасних ЗМІ тощо);
 • у залученні до участі в традиційних наукових конференціях Університету зарубіжних науковців і студентів;
 • в організації кафедрами конференцій, семінарів, круглих столів за участі іноземних фахівців;
 • в активізації участі в зарубіжних наукових конференціях професорсько-викладацького складу КиМУ;
 • у виході з пропозиціями на такі міжнародні наукові програми, як TACIS, REAР (Програма регіональних академічних партнерських зв’язків), програми ЮНЕСКО, програма “Засоби масової інформації” посольства Канади в Україні.

Наукова співпраця між науковцями й викладачами активно ведеться з Токійським університетом дружби народів (Японія), Московським державним університетом ім. М.В. Ломоносова (Росія); Вищою школою сучасних мов для перекладачів Болонського університету (Італія); Лісабонським університетом (Португалія), Римським університетом “La Sapienza” (Італія), Цзинаньським і Нанькайським університетами (КНР).

Професори й доценти Університету є учасниками розробки програм міжнародного співробітництва.

Університет запрошує до співпраці добровільних консультантів з інших країн через міжнародні організації (Корпус миру (США), Українсько-американський культурний діалог, BESO (Британська виконавча служба за кордоном), Проект Громадянська освіта, благодійні фонди, кафедри ЮНЕСКО інших навчальних закладів).

Важливим показником рівня кваліфікації науково-педагогічного складу Університету є:

 • наявність у колективі вчених, які мають звання почесних докторів зарубіжних навчальних закладів і, навпаки, іноземних фахівців, які мають аналогічні звання в Університеті;
 • наявність співробітників, які є індивідуальними членами міжнародних освітніх організацій і закладів культури;
 • участь Університету як колективного члена в роботі міжнародних асоціацій та інших організацій: Європейської асоціації міжнародної освіти (Амстердам), Міжнародної корпорації вищих навчальних закладів “ІНКОРВУЗ” (Москва), Української й Міжнародної асоціацій клубів ЮНЕСКО (Париж), Міжнародної асоціації викладачів іноземних мов (Кіль), Міжнародної асоціації викладачів англійської мови (Лондон); Міжнародної асоціації викладачів російської мови і літератури (Москва), Асоціації перекладачів.

Університет має робочі контакти з Національною комісією у справах ЮНЕСКО при МЗС України, посольствами країн, мови яких вивчаються в університеті; з освітніми і культурними центрами: Американський Дім; Британська Рада; Японський культурний центр в Україні; товариствами культурних зв’язків з іншими країнами; товариствами національних меншин в Україні.

Ведеться робота щодо підготовки й виконання разом із зарубіжними партнерами програм з обов’язковим втіленням результатів спільної роботи в навчальний процес як в Університеті, так і в інших навчальних закладах-партнерах.

Надзвичайно важливим складником роботи Університету є виховання в майбутніх фахівців розуміння багатокультурного характеру людського співтовариства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу й етикету як в офіційних, так і в побутових ситуаціях.

Ці завдання покликані виконувати різноманітні програми позанавчальних контактів, що їх забезпечують кафедри Університету, а саме:

 • робота мовних клубів, постійними ведучими або гостями яких є представники відповідних країн: English Speaking Club (спільно з Українсько-американським культурним діалогом), клуб іспанської мови “Espanol” (спільно з посольствами Іспанії, Аргентини, Бразилії, Чилі);
 • клуб ЮНЕСКО, на базі якого здійснюються контакти з іншими студентськими організаціями як в Україні, так і за її межами, розгорнуто програму “Україна і світ”, ведеться робота під керівництвом національної Комісії України у справах ЮНЕСКО; розпочато роботу з налагодження контактів КиМУ через клуб ЮНЕСКО з іншими клубами: з Клубом п’яти континентів (ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка), кафедрою ЮНЕСКО при Києво-Могилянській Академії, Центром скандинавістики при Львівському державному університеті;
 • дружні зустрічі й вечори з нагоди національних свят країн, мови яких вивчаються в КиМУ;
 • налагодження неформальних контактів зі студентами інших країн через посольства, культурні центри, заклади освіти, міжнародні організації (листування, культурні обміни делегаціями, спільні акції);
 • налагодження контактів з українською діаспорою за кордоном;
 • використання в цьому плані можливостей міжнародних організацій, членами яких є КиМУ.

Починаючи від 2003-2004 навчального року, Київський міжнародний університет є активним учасником європейських проектів за програмою Європейського Союзу ТЕМПУС-ТАСІС. Університет отримав фінансування Європейської комісії на такі проекти:

 • “Європейські стандарти в навчанні економіки міжнародного туризму” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Технологічний освітній інститут Західної Македонії (Греція); Політехнічний університет Каталонії (м. Барселона, Іспанія);
 • “Європейська практика студентського самоврядування в українських університетах” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Дюнкера (Франція); Національна спілка студентів Великобританії (Великобританія);
 • “Модернізація офісів міжнародного співробітництва” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія); Університет прикладних наук м. Мідвайда (Німеччина);
 • “Аналіз криз і прийняття рішень в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Штутгартський університет (Німеччина); Римський університет “La Sapienza” (Італія);
 • “Європейсько-український підхід до визначення міжуніверситетського рейтингу в Україні” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Університет м. Кордоби (Іспанія); Варшавська школа економіки (Польща);
 • “Безпека людини (навколишнє середовище, якість продуктів харчування, охорона здоров’я та суспільство) на територіях, забруднених радіоактивними речовинами” (програма ТЕМПУС; зарубіжні партнери – Шведський університет сільськогосподарських наук (Швеція); Флорентійський університет (Італія); Ризький технічний університет (Латвія);
 • “Інформаційні технології в сучасній журналістиці” (грант Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні).

КиМУ активно співпрацює з університетами Польщі, Франції, Латвії в межах спільних освітніх програм подвійних дипломів - Вища Школа Бізнесу в Домброва Гурнічей; Сопотська Вища Школа; Вища Школа Ateneum; Вища Школа Туризму та Готельної справи ( Польща); Інститут Професій Бізнесу і Торгівлі (IPAC, Франція), Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем (ISMA, Латвія).

Завдяки реалізації міжнародних проектів були обладнані комп'ютерні класи, клас відеоконференцій, який використовується для проведення лекцій європейськими викладачами, створено ресурсний центр Університету, видані підручники, брошури за рахунок бюджету проектів, викладачі підвищили свою кваліфікацію в провідних європейських університетах, а студенти проходили стажування в університетах Греції та Італії.

26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч