Особливості написання курсової роботи (науково-методичний семінар)

23 вересня 2013 року відбувся науково-методичний семінар, організований кафедрою економіки та менеджменту економічного факультету КиМУ на тему: «Курсова робота як одна з форм самостійного наукового дослідження студентів» (завідувач кафедри – к.е.н. доцент Мягкова О.В.).

У вступному слові декан економічного факультету, д.е.н., професор Резнік Н.П. звернула увагу на актуальність теми і відзначила, що написання курсової роботи потребує від студента не лише знань загальної та спеціальної літератури з теми дослідження, але й уміння пов’язувати питання теорії з практикою, робити висновки і пропозиції з поліпшення діяльності організації. Адже науково-дослідна робота повинна бути підсумком аналізу практичних і літературних матеріалів, проілюстрована відповідними схемами, графіками, таблицями та діаграмами, формує фінансову культуру майбутнього фахівця з економіки.

Завідувач кафедри економіки та менеджменту, к.н. з державного управління, доцент О.В. Мягкова у своїй доповіді на тему: «Основні вимоги щодо написання курсових робіт» зазначила, що завдання науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах полягає в розвитку в них умінь пошукової, дослідницької діяльності, а також у використанні методів наукових досліджень на практиці. Завдяки участі у науковій роботі студент оволодіває навиками роботи з різноманітними інформаційними джерелами, набуває вміння організовувати наукові групи та керувати їх діяльністю. Доповідач проаналізувала структуру курсової роботи та її основні розділи, розповіла про типові помилки при написанні курсових робіт.

Cтуденти взяли активну участь в обговоренні проблемних і дискусійних питань щодо тематики семінару, прекрасно розуміючи, що курсова робота повинна відображати ефективність реалізації здобутих ними знань з теорії на практиці. До того ж вони завжди мають змогу перед написанням курсової роботи проконсультуватись зі своїм керівником щодо головних засад, які повинні відображатись у науковому дослідженні.

КиМУ