Інтелектуальні ігри - Конкурс «Мальовнича Україна»

Положення про конкурси «Мальовнича Україна», «Геометричні фігури»

Рисунок має необмежені можливості для творчого розвитку людини, формування її естетичного смаку і художніх потреб. Рисунок як самостійний вид мистецтва з давніми традиціями і багатовіковою історією є однією з профілюючих дисциплін для підготовки студентів напрямів «Будівництво та архітектура» і «Мистецтво». Процес створення рисунку передбачає встановлення постійного і тонкого візуального і понятійного зв'язку між предметом зображення і тим, хто малює, між усіма елементами натури і малюнку. Ці зв'язки встановлюються знанням усього процесу малювання.

При малюванні з натури автор зображує на площині об'ємну фігуру предметів натури. Під час малювання відбувається активний процес пізнання об'єкту зображення, його конструкції, форми й того, як він уявляється в просторі, процес вивчення та засвоєння того, як зобразити цей простір, об'єкт, форму на площі паперу, щоб на зображенні ілюзорно вірно сприймались якості натури, за якою спостерігають.

ЗМІСТ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ
Мета творчого конкурсу з рисунку полягає в необхідності перевірити уміння бажаючих скомпонувати малюнок, передати пропорції натури, засобами тональних відношень передати форму, фактуру й матеріальність постановки, домогтися тональної завершеності.

Творчий конкурс з рисунку «Мальовнича Україна»

На конкурсі бажаючим пропонується виконати рисунок, у якому необхідно визначити об'ємно-конструктивну побудову, витримати пропорції, передати матеріал постановки.

Має бути дотримано окремих стадій рисунка:
  • визначення композиції рисунка на аркуші; положення предметів у просторі, дотримання пропорцій, співвідношення об'ємно-конструктивних елементів;
  • визначення конструктивних точок частин ближнього і віддаленого планів, положення щодо горизонтальної та вертикальної площин;
  • визначення співвідношення деталей перспективної побудови натури в площині аркуша.

Рисунок виконується на аркуші формату А3, графітними олівцями або акварельними красками.

Орієнтовний розподіл балів за 100-бальною шкалою для оцінювання рисунка:
Складові оцінки Умови оцінки Оцінка в балах
Композиція на аркуші формату А3 Композиція рисунка на аркуші з урахуванням розмірів, відношення до центра аркуша 20
Виявлення об'єму Передача за допомогою світлотіні об'єму предметів та їх частин, співвідношення світлотіньової проробки, рефлексів, власних і падаючих тіней 10-20
Пропорції і перспективна побудова Вірність пропорцій при побудові об'єму предметів з урахування перспектив 32-40
Техніка виконання Володіння технікою графіки, якість штрихування, володіння, тоном для передачі ефектів повітряної перспективи, матеріалу натури 10-20
Всього 100

Творчий конкурс «Композиція з простих геометричних тіл»

Конкурсне завдання з композиції має за мету розкриття активних творчих пошуків школярів, творчої фантазії та інтуїтивних здібностей, вміння організувати двовимірний і тривимірний простір, побудувати цілісну та врівноважену композицію, правильно передати пропорції, масштабність і взаємозв'язки основних частин і елементів композиції.

Завдання побудовано на методичних взаємопов'язаних завданнях з компоновки простих геометричних тіл (куб, циліндр, призма тощо) за визначеною темою («статична композиція», «динамічна композиція», «монолітність» тощо).

Завдання з композиції виконується на аркуші формату А3 олівцями.

Мають бути виконані наступні стадії завдання з композиції:
  • компоновка на аркуші зображення, розмітка загальних форм, вибір лінії горизонту, основних перспективних напрямків;
  • прорисовка окремих об'ємів, визначення пропорцій, перспективних скорочень, співвідношення цілого і частин;
  • проробка об'ємів в лінійно-конструктивному або світловому стилі з визначенням товщини ліній в залежності від глибини і масштабності зображення.

Робота з композиції виконується на аркуші ватману формату А3 олівцями. Лінії побудови зберігаються.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ з композиції за 120-бальною шкалою оцінки
Складові оцінки Умови оцінки Оцінка в балах
Організація двовимірного простору Оцінюється розміщення елементів рисунку на аркуші з урахуванням розмірів рисунку, відношення до центру аркушу в залежності від ракурсу, щільності графічного зображення 5-10
Організація тривимірного простору Оцінюється композиційна ідея організації тривимірного простору із завданих геометричних тіл за заданою темою (динамічна, статична композиція тощо), правильність розміщення елементів композиції на площині, у просторі і відносно один до одного з точки зору вираження основної композиційної ідеї 10-20
Пропорції і перспективна побудова елементів композиції у просторі
  • Оцінюється:
  • равильність геометричної побудови елементів і всієї композиції в цілому;
  • правильність перспективної побудови елементів і всієї композиції в цілому у просторі (виявлення і урахування перспективних скорочень)
32-60
Пропорції, співвідношення елементів і композиції Оцінюється сорозмірність елементів композиції, їхнє взаєморозташування для вираження оригінальності ідеї композиції 10-20
Техніка виконання Оцінюється володіння технікою олівцевої графіки, якість нанесення штрихування, прямих ліній, використання тонової графіки для передачі ефектів повітряної перспективи 5-10
Всього 120