Кафедра загальної медицини

Богослав Юлія Петрівна

Завідувач кафедри, д.м.н., професор

Кафедра створена з метою ліцензування освітньої діяльності зі спеціальності 222 “Медицина” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за ступенем вищої освіти магістр та в подальшому здійснення підготовки фахівців-медиків.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності лікаря в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних маніпуляцій.

В Університеті створено тимчасову робочу групу (проектну групу) з науково-педагогічних працівників та призначено відповідальних осіб, на яких покладено відповідальність за розробку проектної документації для навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності 222 “Медицина” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за ступенем вищої освіти магістр.


Проведення лекцій з навчальних дисциплін забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, з них: 62,0 % мають науковий ступінь та/або вчене звання; 27,0 % мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора; 30,7 % є визнаними професіоналами з досвідом роботи за фахом дослідницької, управлінської, інноваційної роботи, що відповідає встановленим показникам Ліцензійних умов.

Науково-педагогічні працівники, які будуть задіяні в навчальному процесі підготовки магістрів, пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували вищі навчальні заклади та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Українська військово-медична академія; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Державної установи «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Міністерство охорони здоров’я України; Харківський національний медичний університет; ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»; ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України» та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • акушерство і гінекологія;
 • дерматологія, венерологія;
 • охорона праці в галузі;
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • загальна практика (сімейна медицина);
 • психіатрія, наркологія;
 • фізична реабілітація, спортивна медицина;
 • внутрішня медицина;
 • пропедевтика внутрішньої медицини;
 • пропедевтика педіатріїлекційні години;
 • клінічна анатомія та оперативна хірургія;
 • загальна хірургія;
 • фтизіатрія;
 • інфекційні хвороби;
 • епідеміологія та принципи доказової медицини;
 • хірургія;
 • урологія;
 • екстрена та невідкладна медична допомога;
 • підготовка офіцерів запасу;
 • травматологія та ортопедія;
 • медична психологія;
 • радіологія;
 • онкологія та радіаційна медицина;
 • паліативна та хоспісна медицина;
 • оториноларингологія;
 • педіатрія;
 • офтальмологія;
 • анестезіологія та інтенсивна терапія
 • неврологія.

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані спеціалізовані кабінети: лабораторія хімії (аналітична зона; фізико-хімічна зона); кабінет біології та анатомії людини з основами фізіології; рентгенологічний кабінет; навчальний кабінет поліклінічного прийому; навчальна аптека; безпеки життєдіяльності з основами охорони праці; загальної і біологічної фізики; гігієни з основами мікробіології та екології; гістології, цитології та ембріології; першої долікарської допомоги; кабінет віртуального навчання і технологій та ін. Відкрита Університетська стоматологічна клініка з найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних і зарубіжних фірм.

23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч