Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів

Пішель Володимир Ярославович

Завідувач кафедри, д.м.н., професор

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів Київського міжнародного університету створена в квітні 2015 року.

Основна мета кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців, які є конкуренто спроможні на ринку праці, вміють ефективно використовувати отримані знання та практичні навички у процесі надання кваліфікованої, якісної та своєчасної фармацевтичної допомоги населенню України.

Навчальний процес на кафедрі забезпечують доктори та кандидати наук з багаторічним досвідом практичної роботи в наукових установах, аптечних, лікувально-профілактичних закладах: д.мед.н. професор Пішель В.Я.; д.пед.н. Воскобойникова Г.Л.; к.фарм.н. Бутко Л.А.; к.фарм.н. Паршиков В.О.; к.б.н. Кубашко А.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Магістр
 • клінічна фармація;
 • фармакологія;
 • психофармакологія;
 • патентознавство;
 • стандартизація лікарських засобів;
 • соціальна економіка у фармації;
 • методологія та логіка наукових досліджень;
 • державна система забезпечення ЛЗ;
 • контроль якості ЛЗ;
 • система якості у фармації;
 • використання ЛЗ в клінічній практиці;
 • клінічна фармакологія та фармацевтична опіка;
 • маркетингові дослідження у фармації;
 • соціальна фармація;
 • управління персоналом фармацевтичної організації;
 • фармакоекономіка;
 • аспекти вікової фармакології;
 • фармакотерапія з основами фармакокінетики;
 • токсикологічна безпека ЛЗ;
 • організація та регулювання діяльності підприємств у фармації.

Наукова робота:

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Обґрунтування критеріїв створення та стандартизації перспективних активних фармацевтичних інгредієнтів і лікарських засобів на основі рослинної сировини». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0115U004255).

Основні напрями наукових досліджень:

 • науково-теоретичні аспекти фармакології безпеки та вдосконалення практики доклінічних досліджень інноваційних лікарських засобів;
 • комплексне функціональне дослідження дії препарату на центральну нервову систему;
 • визначення впливу ліків на функціональний стан серцево-судинної системи;
 • базисний комплекс досліджень дихальної системи при визначенні параметрів фармакологічної безпеки;
 • оптимізація методичних підходів до управління якістю у фармації;
 • актуальні аспекти стандартизації лікарських засобів;
 • законодавче регулювання фармацевтичної діяльності;
 • удосконалення фармацевтичної освіти в Україні: реальний стан та міжнародний досвід.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на:

 • організацію та здійснення на належному науковому й методичному рівнях навчально-виховного процесу з метою підготовки висококваліфікованих фахівців для фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України;
 • виконання наукових досліджень за профілем кафедри, підготовка науково-педагогічних кадрів;
 • надання методичної допомоги керівництву Університету, медико-фармацевтичному факультету в організації й проведенні виховної роботи серед студентів.

Реалізація напрямів діяльності здійснюється шляхом поєднання навчання і практики, повного та ефективного застосування всіх елементів навчально-виховного процесу із залученням можливостей сучасних інформаційних технологій.

На кафедрі створений ряд навчально-методичних комплексів у вигляді друкованих курсів лекцій, збірників тестових завдань, ситуаційних задач, методик виконання практичних навичок і вмінь, розпочата робота зі створення підручників нового типу, розробляються медійні й електронні засоби навчання. Відпрацювання практичних навичок і вмінь на практичних заняттях проводиться за лінійно-концентричним принципом з урахуванням наступності та міждисциплінарного підходу. Викладачі кафедри активно використовують сучасні форми та методи навчання: організовують групові дискусії, розробляють ситуаційні завдання та тренінгові вправи, стимулюють студентів до підготовки тематичних проблемних слайдових міні-доповідей, практикують бліц-опитування, пробне тестування тощо. Викладачі кафедри активно сприяють формуванню бібліотечного фонду Університету, який забезпечує аудиторну й самостійну роботу студентів.


Написання навчальних посібників, довідників, збірників, навчальних програм, методичних рекомендацій, статей є пріоритетним напрямком роботи кафедри:

 • Разнообразие лекарственных растений в лекарственных средствах зарубежного производства на фармацевтическом рынке Украины / Бутко Л.А., Минарченко В.Н., Бутко А.Ю. // Рецепт. - № 3 (Том.20). – 2017. – С.350-355.
 • Шляхи забезпечення якості освіти провізорів-інтернів / Бутко Л.А., Бутко А.Ю., Шевченко З.М. // Фармація XXI століття: тенденції та перспективи: матеріали VIII Нац. з’їзду фармацевтів України (Харків, 13-16 вересня 2016 р.). – Харків: НФаУ. 2016. – Т.2. – С.327.
 • Дослідження препаратів та рослинних сумішей плодів шипшини (Rosa canina L.) / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.М. Курапова, С.О. Власенко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені Шупика. – Вип.24. – Кн.5. – К., 2015. – С. 87-93.
 • Експериментальне дослідження півкульної асиметрії антидепресивних ефектів амітриптиліну / Л.О. Громов, Л.Г. Гончар-Чердаклі, А.П. Ворожбит, Л.С. Тарнавська, В.Я. Пішель, О.К. Ярош // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 1 (42). – С. 19-23.
 • Протиабстинентна активність та механізм дії антинаркотичного засобу «Флуридон» / Пішель В.Я. // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2012. – № 6 (31). – С. 13 – 17.
 • Лікування та профілактики рецидивів опіоїдної залежності / В.Я.Пішель, Л.О.Громов, А.П.Ворожбит // Інформаційний лист. – Київ: Укрмедпатентінформ МОЗ України, 2012. – 5 с.
 • Патент на корисну модель № 68730, МПК А61К 31/00. Спосіб стандартизації м’яти перцевої в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2011 10909; Заявл. 12.09.2011; Опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7.
 • Патент на корисну модель № 69764, МПК А61К 31/00. Спосіб стандартизації квіток бузини чорної (Sambucus nigra L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2011 13087; Заявл. 07.11.2011; Опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9.
 • Патент на корисну модель № 75562, МПК А61К 31/00. Спосіб стандартизації листя розмарину лікарського (Rosmarinus officinalis L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2012 04932; Заявл. 19.04.2012; Опубл. 10.12.2012, Бюл. № 23.
 • Патент на корисну модель № 76686, МПК А61К 36/00. Спосіб стандартизації квіток цмину піскового (Helichrysum arenarium L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2012 08170; Заявл. 03.07.2012; Опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1.
 • Патент на корисну модель № 78128, МПК А61К 31/00, А61К 36/00, G01N 30/00, G01N 25/14. Спосіб стандартизації трави хвощу польового (Equisetum arvense L.) в багатокомпонентних рослинних сумішах / А.В. Гудзенко, О.О. Цуркан, Т.В. Ковальчук (Україна). – № u 2012 10281; Заявл. 30.08.2012; Опубл. 11.03.2013.
 • Післядипломна фармацевтична освіта в умовах Болонського процесу: аналітичний огляд / Бутко Л.А. // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип.27, Том І (34): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С.46-52.

Кафедра управління якістю, стандартизації та безпеки лікарських засобів забезпечує проходження студентами навчальних та виробничих практик на базі аптечних мереж та аптек міста з правом виготовлення лікарських засобів, підприємств фармацевтичного виробництва м. Києва, лікувально-профілактичних закладів. Для залучення студентів до наукової роботи та реалізації їх творчих здібностей на кафедрі фармації працює студентський науковий гурток «Фармакологія безпеки», що сприяє підготовці студентів до виконання магістерських робіт та запланованої участі в наукових конференціях.

Виховна робота серед студентів ґрунтується на активній роботі кураторів, які приділяють значну увагу питанням дисципліни, моралі, етики, формуванню дружніх і довірливих стосунків у студентських групах, а також всіляко сприяють прискоренню психофізіологічної адаптації першокурсників, формуванню поваги до обраної ними професії.

При проведенні лекційних і практичних занять активно використовуються мультимедійні засоби. Навчальні аудиторії кафедри оснащені сучасним аптечним, технологічним та аналітичним обладнанням. Постійно покращується технічне забезпечення аудиторій та лабораторій.

23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч