Кафедра теоретичних та приватно-правових дисциплін

Завідувач кафедри теоретичних та приватно-правових дисциплін

Сапарова Анастасія Олександрівна

Завідувач кафедри, к.ю.н.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців у галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр.

Функціонування кафедри забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зокрема: професори та доценти – к.ю.н., професор Сидорчук Л.А.; к.ю.н., доцент Ткаченко О.В.; к.ю.н. Сапарова А.О.; к.ю.н., доцент Спектор О.М.; к.ю.н. Рябуш Л.А.; викладачі – Олещук А.І. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • теорія держави та права;
 • загальна історія держави і права;
 • професійна етика юриста;
 • історія вчень про державу та право;
 • римське приватне право;
 • господарське право;
 • земельне право;
 • сімейне право;
 • трудове право;
 • цивільне право;
 • цивільне процесуальне право;
 • історія цивілістики;
 • теорія речового права;
 • спадкове право та інші.
Магістр
 • філософія права;
 • верховенство права, організація та проведення наукових досліджень;
 • проблеми методології правового пізнання;
 • право інтелектуальної власності;
 • порівняльне дослідження правових культур;
 • актуальні проблеми цивільного права;
 • актуальні проблеми теорії держави і права та інші.

Діяльність науково-педагогічних працівників кафедри спрямовується на:

 • організацію й високоякісне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • постійне підвищення професійного рівня;
 • виконання науково-дослідницької роботи;
 • формування у студентів патріотизму, правової культури загальнолюдських моральних цінностей.

Наукова робота

Науково-дослідна робота науково-педагогічного колективу кафедри спрямована на дослідження теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави». Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583).


Науково-педагогічні працівники кафедри приймають активну участь у Міжнародних наукових конференціях і семінарах:


У 2016–2017 рр. науково-педагогічними працівниками кафедри опубліковано монографії, підручники й видано статті:

 • Сапарова А.О. Порівняльно-правовий вимір осмислення європейської інтеграції: деякі міркування // Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць. м. Одеса: Фенікс, 21-22 квітня 2017 р. – С. 249-253;
 • Ткаченко О.В. Европа: взгляд сквозь оптику правового сравнения // Міжнародний конгрес європейського права: збірн. наук. праць. м. Одеса: Фенікс, 21-22 квітня 2017 р. – С. 244-249;
 • Сидорчук Л.А. Інститут місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аспект // Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. - №3/4. - 2017. Електронний ресурс. Режим доступу: http://legalsystems.com.ua/page_id=247;
 • Олещук А.І. Особливості застосування запобіжних заходів щодо неповнолітніх // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», К.: КиМУ, 15 березня 2017 року – Т. 1. – С. 111-115;
 • Рябуш Л.А. До питання про характеристику додаткових елементів правового механізму платежу з реалізації майнових об’єктів // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу «Україна між Заходом та Сходом: реалії та перспективи», К.: КиМУ, 15 березня 2017 року – Т. 1. – С. 95-99;
 • Спектор О.М. Джерела міжнародного права у сфері регулювання природних ресурсів // Науковий електронний журнал «Правові системи». – 2017. – №1,2;
 • Ткаченко О.В. – 9 статей у Великій українській юридичній енциклопедії: у 20 т. – Т. 2: Філософія права. – Х.: Право, 2017. (Істина в праві, Гетерономія, Філософія цивільного права, Аналітична юриспруденція, Консенсус правовий, Невизначеність правова, Дискурс правовий, Догматична юриспруденція, Космополітичне право);
 • Сапарова А.О. Методологічне значення «лінгвістичного повороту» для переосмислення природи правових запозичень // Пріорітетні завдання та стратегії розвитку юриспруденції у світовій науці. м. Сладковічево, Словацька Республіка, жовтень 2016 р. – С. 21–24;
 • Ткаченко О.В. Дейктичний образ цивілістики: про мету університетського вивчення цивільного права // Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів. м. Сладковічево, Словацька Республіка, грудень 2016 р. – С. 134-137;
 • Сапарова А.О. Про значення порівняльного правознавства як невід'ємної складової вищої юридичної освіти // Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів. м. Сладковічево, Словацька Республіка, 26–28 грудня 2016 року. – С. 122-124;
 • Спектор О.М. Енергетичні ресурси як об’єкт міжнародно-правового регулювання // Науковий електронний журнал «Правові системи». – 2016. – №1,2.
 • Спектор О.М. Розірвання шлюбу у порядку позовного провадження // Підприємство, господарство і право. – 2016. – №12. – с.58-64;
 • Спектор О.М. Особливості розірвання шлюбу подружжям, яке має неповнолітніх дітей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – випуск 41. – Т.1.– с.124-129;
 • Ткаченко А.В. Правовое сравнение и правовая неопределенность: эпистемология взаимосвязи // Философские науки. – № 6. – 2016. – С. 129-142. ( Web of Science, Russian Science Citation Index (RSCI);
 • Ткаченко О. В. Перегринський претор як епістемологічна модель сучасного компаративіста (до питання про порівняння як філософське мислення правової постметафізики) // Правова держава. Випуск 27. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2016. – С. 431-438;
 • Сидорчук Л.А. Розуміння сутності охорони громадського правопорядку органами місцевого самоврядування. // Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. - №1/2. - 2016. Електронний ресурс. Режим доступу: http://legalsystems.com.ua/page_id=216;
 • Сидорчук Л.А.Правові аспекти становлення інституту місцевого самоврядування в країнах Європейського союзу та України // Правові системи. Науково-практичний електронний фаховий журнал. - №3/4. - 2016. Електронний ресурс. Режим доступу: http://legalsystems.com.ua/page_id=216.

Для реалізації творчих здібностей студентів на кафедрі організована робота студентського наукового товариства. Функціонує гурток з цивільного права «Цивілістичні конструкції». Науковий керівник – к.ю.н. О.В. Ткаченко.

Зокрема кафедрою організовані та проведені методичні та науково-практичні семінари: «Правила та порядок вчинення нотаріальних дій» (Грудень 2016); «Правила оформлення студентських наукових робіт» (Квітень 2017); круглі столи: «Набуття права власності: на перехресті речово-правового і зобов'язально-правового режимів» (Грудень, 2016); «Проблемні питання спадкового і сімейного права» (Квітень 2017 р.); «Значення римського права для теорії і практики сучасного приватного права України» (Травень 2017 р.); «Філософія, теорія і праксеологія приватного права України: від традицій до новацій» (листопад 2017 р.).; майстер-клас на тему «Цесія права на віндикацію» (Грудень 2016).


В межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті» проведено майстер-класи для шкіл і гімназій програма «День школи у КиМУ»:


В межах Тижня правових знань у 2016-17 н.р. було проведено:

 • круглий стіл «Філософія, теорія і праксеологія приватного права України: від традицій до новацій»;
 • майстер-клас на тему: «Цесія права на віндикацію»;
 • кафедральний науково-практичний семінар на тему: «Правила та порядок вчинення нотаріальних дій»;
 • засідання студентського наукового товариства на тему: «Значення римського права для традиції і сучасності цивілістичного мислення»;
 • засідання кафедрального круглого столу на тему: «Набуття права власності: на перехресті речово-правового і зобов'язально-правового режимів».

Кафедрою було організовано і проведено низку освітньо-екскурсійних візитів для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ спеціальності Правознавство:

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч