Кафедра соціальних комунікацій

Завідувач кафедри соціальних комунікацій

Чебанова Ольга Євгенівна

Завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

Кафедра соціальних комунікацій, яка створена 2002 року, здійснює підготовку фахівців з журналістики за ступенями вищої освіти бакалавр і магістр.

Професорсько-викладацький склад кафедри – висококваліфіковані фахівці у сфері соціальних комунікацій, серед яких: д.педагог.н. Мартиненко С.М.; к.філол.н. Чебанова О.Є.; к.пед.н. Пилипенко О.І.; к.філол.н. Мальцева В.В.; к.філос.н. Рудаківська С.В.; к.філол.н. Ярошенко Р.В. та інші.


Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • екстремальна журналістика;
 • етика професійного спілкування;
 • зв'язки з громадськістю;
 • культурологія;
 • історія української культури;
 • антропологія культури;
 • комунікаційні технології;
 • культурні та духовно-релігійні традиції країн світу;
 • міжнародна комунікація;
 • організація роботи редакції в умовах ринкової економіки;
 • організація та проведення рекламної кампанії;
 • oснови наукових досліджень;
 • oснови Паблік Рилейшинз;
 • прес-служба;
 • рекламний та PR-креатив;
 • PR-інструменти в політиці;
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах;
 • репортерська праця;
 • риторика;
 • соціологія масової комунікації;
 • спічрайтинг;
 • теорія масової комунікації;
 • теорія та практика комунікацій;
 • техніка усного мовлення в ефірних ЗМІ (практикум).
Магістр
 • методологія дослідження соціальних комунікацій;
 • міжнародні відносини і ЗМІ;
 • моніторинг та інформамційні моделі ЗМІ;
 • Паблік Рилейшинз;
 • прикладні соціально-комунікаційні технології;
 • риторика;
 • теорія та історія соціальних комунікацій;
 • філософія культури та художнє сприйняття творів мистецтва.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема з спеціальностей: "Європеїстика (соціальна комунікація і медіа)" - (Сопотська Вища Школа, Польща) та "Управління підприємницькою діяльністю (Медіа-бізнес: управління, PR-комунінікації і реклама)" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія).

Специфікою вивчення фахових дисциплін є викладання англійською мовою частини лекцій і всіх семінарських занять з кожного навчального курсу. Викладачі кафедри забезпечують навчання іноземних студентів тільки англійською мовою. На кафедрі проходять стажування викладачі з інших вишів країни.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує організацію та керівництво виробничою, педагогічною (асистентською) та науково-виробничою практиками.


Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на дослідження теми: «Соціально-комунікативний процес, аудіовізуальні та сценічне мистецтва в Україні і світі в контексті сучасних наукових досліджень» (науковий керівник теми – Іщенко Є.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116 u 007987).


Основні напрями наукових досліджень:

 • соціальні комунікації в Україні в контексті світової науки;
 • метатеорія маніпуляції;
 • соціальнокомунікаційні технології;
 • теорія мережевої комунікації

Кафедра соціальних комунікацій спільно з кафедрою теорії та історії журналістики, кафедрою аудіовізуальних мистецтв та виробництва, кафедрою театрального мистецтва формує щорічний збірник наукових праць «Мистецтвознавство та соціальні комунікації».


Результати наукової роботи знаходять своє відображення в участі в наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів:

 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики "Феномен масової культури в умовах розширення ліберальних передумов для розвитку форм самовираження особистості)". Культурологія,18–24 жовтня 2017 р., http: // gisap.eu/ru/node/118381;
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації, Медіапедагогіка», 24 квітня 2017 р. / м. Київ, КНУКІМ.
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», 15 березня 2017 р. / м. Київ, КиМУ.
 • І Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури», 28 лютого 2017 року / м. Київ, КиМУ.
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Значення самовираження особистості і її творчого начала в процесі формування культурного потенціалу суспільства» / http://gisap.eu/ru/node/86164 / Жовтень 2016 р.
 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики «Тенденції розвитку мовних культур через призму співвідношення їх комунікативних функцій і культурно-історчного значення» / http://gisap.eu/ru/node/86161 / Жовтень 2016 р.
 • Міжнародна журналістська планерка «Журналістика в контексті соціальних загроз і викликів», 23 березня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу КиМУ «Україна у світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / м. Київ, КиМУ.
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій”, 14 березня 2015 року / м. Київ, КиМУ.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «М.Ю. Лермонтов і його літературна спадщина» з доповіддю «Концепт дорога в творчості М.Ю Лермонтова», 16 жовтня 2014 року / м. Черкаси.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку», 15–16 травня 2014 року / м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Інститут філології й журналістики.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа», 10 квітня 2014 року / м. Київ, Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • І Міжнародна науково-практична конференція «Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования», 1-4 квітня 2014 року / Бєлгород, НІУ «БєлДУ».
 • V міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій», квітень 2014 року / м. Київ, КНУКіМ.
 • ХІХ Міжнародна науково-практична конференція “Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій”, 14 березня 2015 року / м. Київ, КиМУ.
 • ХХ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в євроінтеграційних процессах", 15-16 лютого 2014 року / м. Київ, КиМУ.
 • VI міжнародна конференція «Глобальний контекст поваги людських прав і свобод», 10 грудня 2013 року / Польща, м. Забже.

Основні публікації науковців кафедри у 2015 - 2017 роках:

 • Чебанова О.Є. Формирование личности будущего актёра в условиях современной культуры и влияние на её развитие преподавания дисциплин историко-теоретического цикла в вузе. / EDGES OF SCIENTIFIC CREATIVITY International collection of scientific papers of GISAP project participants, Autumn 2017. – London, 2017., P. 73–75.
 • Мартиненко С.М. Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування. / Рідна школа. – № 5–6. – 2017. – С. 16–19.
 • Ярошенко Р.В. Поняття «клієнт» у формуванні стратегії розвитку сучасного видавничого бізнесу / Роман Ярошенко // Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 11 (256).
 • Чебанова О.Є. Дидактичні методи викладання курсу «Теорія та історія світового театру» для студентів спеціальності «Сценічне мистецтво» в аспекті професійного виховання майбутніх акторів. / Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць. К. : КиМУ, 2017. – С. 498–520.
 • Ярошенко Р.В. Соціально-комунікаційний аспект видавничого бізнесу: взаємозв’язок з аудиторією / Інформаційне суспільство. – Київ, 2017. – № 24. – С. 73–80.
 • Мартиненко С.М. Готовність вчителя до педагогічної діагностики як складова професійної діяльності. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». – №9.- 2017. – С. 69-76.
 • Ярошенко Р.В. Сутність та функціонування партнерської співпраці у видавничому бізнесу. / Наукові записки Інституту журналістики. – Київ, 2017. – Т 1 (66). – С. 106–112.
 • О.Є. Чебанова Екзистенціальна проблематика драми Бертольда Брехта “Життя Галілея” та її трансформація в постановці 1966 року Ю. Любимовим у Театрі на Таганці / Мистецтвознавство та соціальні комунікації (збірник наукових праць у 2 томах) – К.: КиМУ, 2017. – Т.1, С. 260-276.
 • Ярошенко Р.В. Формування стратегії сучасної видавничої організації: визначення цілей та виду економічної діяльності / Вісник Книжкової палати. – Київ, 2017. – № 3 (248), березень. – С. 33–36.
 • Мартиненко С.М. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення майбутніх учителів до комунікаційної компетентності. / Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». – №1 (5). - 2017. – С. 54-57.
 • Чебанова О.Є. “Французький класицизм і народження театру як «високого мистецтва»” // Проблеми державного будівництва в Україні № 25: у 2 томах: збірник матеріалів ХХII Міжнародної науково - практичної конференції професорсько-викладацького складу “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи”, 15 березня 2017 року / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2017.
 • Мартиненко С.М. Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи / С.М. Мартиненко, К.П. Нечипоренко // Молодий вчений: науковий журнал. – № 7 (34) липень. – 2016. – С. 442 – 445. Журнал включено до науко метричних баз РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus/
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема. / - Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65.
 • Ярошенко Р.В. Псалм в українській літературі ХІХ–ХХ століть: еволюція жанрово-стильової природи: Монографія / Роман Ярошенко. – Київ: Видавництво «Білий Тигр», 2016. – 200 с.
 • Перевертень Н.С. «Творчій діалог української та французької літератур (на матеріалі творів Є. Гребінки, О. де Бальзака, В. Гюго) / Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Збірник статей. К.: Університет ім. Б. Грінченка, 2016.
 • Мартиненко С.М., Замятна О.Л. Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні / С.М. Мартиненко, О.Л.Замятна // Молодий вчений: науковий журнал . – № 8 (35) серпень. – 2016. – С. 442 – 445.
 • Чебанова О.Є. Современный человек как культурологическая проблема Peer-reviewed digest (collective monograph) published following the results of CXXXII International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Art History, History, Philosophy, Culturology, physical culture and sports (London, November 10 – November 15, 2016) London, 2016, P. 63 – 65.
 • Мартиненко С.М. Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи / С.М. Мартиненко, К.П. Нечипоренко // Молодий вчений: науковий журнал . – № 7 (34) липень. – 2016. – С. 442 – 445.
 • Науковий дискурс: підготовка студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під наук. ред. Пилипенка О.І. – К.: КиМУ, 2016. – 218 с.
 • Мартиненко С.М., Замятна О.Л. Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні / С.М. Мартиненко, О.Л.Замятна // Молодий вчений: науковий журнал . – № 8 (35) серпень. – 2016. – С. 442 – 445.
 • Мартиненко С.М., Шкарбан Л.В. Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми / С.М.Мартиненко, Л.В. Шкарбан // Педагогічний процес: теорія і практика. – № 4(55). – 2016. – С. 88 – 92.
 • Рудаківська С.В. «Школа – КиМУ: партнерство в освіті» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. - С. 33–41.
 • Мартиненко С.М. Формування готовності вчителя початкової школи до діагностичної діяльності в системі особистісно-розвивального навчання / С.М.Мартиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - Педагогіка, №2(4), 2016. - С.54 - 56.
 • Пилипенко О.І. Симулякри соціальних кормунікацій / Збірка матеріалів ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Україна в світових та Европейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика, 16 березня 2016 р.
 • Мартиненко С.М. Діагностування акмеологічного розвитку особистості в освітньому середовищі університету / Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: моногр. / редкол.: В.О.Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Я.С. Фруктова. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2016. – С. 396 – 416.
 • Чебанова О.Є. «Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. - С. 54–61.
 • Мартиненко С. М. Я – студент: навчальний посібник / [Огнев’юк В.О., Жильцов О.Б., Караман С.О. та ін.; за заг. ред. Огнев’юка В.О.]. – 3-є вид., зі змінами. –К. : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2015. – С. 44–71 (рекомендовано МОН України (лист № 1/11-8799 від 22 вересня 2010 р.)
 • Москальов Д.П. «Аксіологічні проблеми сучасної Японії» / Вища школа. Нуково-практичне видання № 3 (140), 2016. - С. 70–78.
 • Пилипенко О.І. “Теоретико-методологічні засади соціально-комунікативного тренінгу толерантності і взаєморозуміння з ВІЛ/СНІД людьми: на шляху до постпостмодерну соціальної роботи”: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 140 с.
 • Мартиненко С.М. Діагностування «професійного вигорання» вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – №1. –2015. – С.14–16.
 • Чебанова О.Є. Курс лекций по истории и теории мирового театра. Часть ІV: Западноевропейский и русский театр XIX века. К.: КиМУ, 2015. – 358 с.
 • Мартиненко С.М. Діагностування «професійного вигорання» вчителя початкової школи / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – №2. – 2015. – С.4–7.
 • Пилипенко О.І. Трансформація соціальної роботи в еволюції соціальних комунікацій: модерн, постмодерн, мета модерн / Соціальні комунікації в сучасному світі: колективна монографія. – Київ: КиМУ, 2015. – С. 250-277.
 • Мартиненко С.М. Як батьки можуть допомогти дитині навчатися в школі / С.М. Мартиненко // Початкова школа. – № 3. – 2015. – С.48 – 49.
 • Пилипенко О.І. Соціальні комунікації з мистецтвом: упровадження арт-терапевтичної технології «золотого перетину» в практику роботи волонтерів // Екранні мистецтва і педагогіка: збірник наукових праць [наук.ред.: О.В. Безручко]. – К.: КиМУ, 2015. – Т.І. – С. 47-98.

Кафедра сприяє науково-дослідній роботі студентів, їх участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і конкурсах:

 • Міжнародна конференція і першість з наукової аналітики "Феномен масової культури в умовах розширення ліберальних передумов для розвитку форм самовираження особистості". Чебанова О.Є. – учасник, 18.10. – 24 10. 2017 р.
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство, соціальні комунікації, медіапедагогіка» Міністерство культури України, Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет культури і мистецтв. Чебанова О.Є. – учасник, 24 квітня 2017 р.
 • ХХІІ Міжнародна науково–практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» / м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.
 • Круглий стіл «Рукописі українських діячів літератури Зарубіжжя» за участю д.ф.н. проф. зав. рукоп. відділу інституту літератури НАН України ім. Т. Шевченка Гальченко С.А., 17 листопада 2016 р.
 • VIII круглий стіл кафедри аудіовізуального мистецтва і виробництва КиМУ «Перспективи розвитку екранних мистецтв в Україні» / Київ, КиМУ, 4 листопада 2016 року.
 • Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Мистецтвознавство. Соціальні комунікації. Медіапедагогіка» / м. Київ, Київський національний університет культури і мистецтв, 18 квітня 2016 року.
 • Прес-толока дитячо-юнацьких ЗМІ м. Києва та юних журналістів агентства “ЮН-ПРЕС” / м. Київ, Київський Палац дітей та юнацтва, 20 листопада 2015 року.
 • ХХV міжнародний Фестиваль дитячо-юнацьої, студентської преси «Золота осінь» / м. Славутич, жовтень 2015 р.
 • Науково-практична конференція «Соціальні комунікації: сучасний стан і перспективи розвитку» / м. Київ, КиМУ, 11 травня 2014 р.
 • ХІХ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» / м. Київ, КиМУ, 11 квітня 2014 р.
 • Науково-практична студентська конференція «Сучасний газетно-журнальний ринок України і світу: тенденції розвитку» / м. Київ, КиМУ, 4 квітня 2014 р.
На кафедрі створений й працює науковий гурток:
 • «Літературний Київ. Журналістське розслідування» (викладачі – Н.С. Перевертень, Г.В. Колодкевич)

Кафедра організовує для студентів майстер-класи з відомими українськими і зарубіжними журналістами, медіаменеджерами, фахівцями в галузі реклами і зв’язків з громадськістю.


Cтудентські наукові досягнення

Результати наукових пошуків студентів знаходять відображення в колективних монографіях, перемогах у всеукраїнських конкурсах і проектах:
 • К.В. Головко, В.М. Єрьоменко, О.В. Єфименко,Х.А. Перкова, К.О. Пустовгар, О.О. Шелест, Гульметов С.В., М.О. Чопик, Р.С. Закусило, Х.Е. Агаєв – «Мистецтвознавство та соціальні комунікації» (збірник наукових праць у 2 томах). – К.: КиМУ, 2017;
 • Ковальчук В. Інтернет-журналістика як відповідь на вимоги сучасних споживачів інформації (м. Вінниця, 2014 р.);
 • Головко Х., Єфіменко О., Перкова Х. - Другий Всеукраїнський конкурс соціальної реклами (жовтень 2013). - Виступ і презентація. – ІІ місце.
 • Ковальчук Віта, Перкова Христина – «Соціальні комунікації: результати досліджень - 2011» (у 2 т. – Т. 2 : Галузеві дослідження соціальних комунікацій. – К.: КиМУ, 2013);
 • Клінкова Тетяна, Кравченко Надія, Ходорчук Олена – «Соціальні комунікації: результати досліджень - 2012» (у 2 т. – Т. 1: Теоретичні основи соціальних комунікацій. – К.: КиМУ, 2013).

Щороку для студентів інституту проводяться майстер-класи, публічні лекції відомих журналістів, зокрема у 2013-2017 н.р.:

Майстер-класи:
 • Тетяна Висоцька – телеведуча інформаційно-аналітичної програми «Вікна» (канал «СТБ») (10 жовтня 2017 року);
 • Ольга Погинайко – замісник директора незалежного видавництва «Смолоскип», директор книгарні «Смолоскип» (30 листопада 2016 р.);
 • Руслан Ткачук – військовий журналіст, спецкор журналу «Військо України» в зоні АТО (18 жовтня 2016);
 • Письменна Наталя – прес-секретар Міністерства сільського господарства України (11 жовтня 2016 р.);
 • Олександр Джусупов – телеведучий Нового каналу (29 вересня 2016 р.);
 • Торгоненко А.Ю. - ст. лейтенант міліції (екстремальна журналістика) (8 квітня 2015 року);
 • Іваненко Валерій - генеральний директор телеканалу «5-й канал» (12 лютого 2015);
 • Ахтем Сеїтаблаєв - режисер, заслужений актор АР Крим (29 травня 2014 року);
 • Володимир Мжельський - шеф-редактор 5-го каналу (28 березня 2014 року);
 • Вадим Ревун - оператор телеканалу «ІНТЕР» (22 лютого 2013 року);
 • Мімі Чакарова - американська журналістка (15 квітня 2013 року);
 • Вернер Д'Інка - видавець німецької газети «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» та представники Фонду Конрада Аденауера в Україні (23 квітня 2013 року).

Зустрічі із успішними випускниками та студентами-практиками КиМУ:

 • Сєдова Яна – репортер інтернет-видання «Апостроф»;
 • Аносова Аліна - журналіст інтернет-видання;
 • Довголап Ганна - керівник PR-відділу рекламного агентства;
 • Кузіна Ганна - менеджер PR-компанії.

Лекції:

 • В межах програми «Міжнародний лектор» 3-тижневий курс лекцій професора Синовець Олександри (Сілезький політехнічний університет, Польща) з питань соціології, культури, масової комунікації, реклами, найпопулярніших методів аналізу культури і т.д. (вересень 2013 р.).

Невід’ємною складовою навчального процесу є написання й публікація у ЗМІ матеріалів студентів:

 • Олександра Корецька, студентки 2 курсу Інституту журналістики, газета «Україна молода» (№118(5111) від 21.09.2016 року; інтерв’ю з Фредеріком Бегбедером, відомим французьким письменником «Фредерік Бегбедер: Влада телебачення помре»;
 • Наталія Горбач, студентка І курсу Інституту журналістики, виклала власні враження від зустрічі з популярним телеведучим Нового каналу, журналістом і блогером Олександром Джусуповим в Інтернет-виданні Kiev Elite Press.

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Тележурналістика», пишуть сценарії, знімають і монтують телесюжети на навчальній телестудії КиМУ, які виходять в ефірі більше 20 українських каналів.

Практична підготовка студентів спрямована на: удосконалення навичок роботи в ЗМІ, забезпечення взаємодії між їхніми підрозділами; на участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії;на виступи в пресі або ефірі з власними матеріалами; на проведення власної дослідницької роботи щодо забезпечення діяльності певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у бакалаврській або магістерській роботі.


Практичні навички майбутні журналісти набувають у засобах масової інформації, рекламних та інформаційних агентствах, у відділах із зв’язків із громадськістю (pr), зокрема:

 • редакція телестудії КиМУ;
 • прес-центр КиМУ;
 • редакція телеканалу «Новий канал»;
 • редакція телеканалу «Студія 1+1»;
 • редакція телеканалу «Інтер»;
 • редакція телеканалу «НТН»;
 • редакція телеканалу «2+2»;
 • редакція телеканалу «Культура»;
 • редакція газети «Голос України»;
 • редакція журналу «Журналіст України»;
 • редакція журналу «Телекритика»;
 • редакція газети «Сегодня»;
 • редакція газети «Україна молода»;
 • редакція газети «Порадниця»;
 • Агентство новин «Укрінформ»;
 • редакція ТРК «Київ»;
 • прес-служба телеканалу «Інтер»;
 • прес-служба МЗС України;
 • редакція газети «Наша армія», центральному друкованому органі МО України;
 • редакція Центральної телерадіостудії МО України (ЦТРС);
 • редакція журналу «Військо України»;
 • редакція газети «Іменем Закону», МВС України;
 • рекламне агентство «Dialla»;
 • Центр зв’язків з громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Києві.

Спеціалізовані аудиторії: фотожурналістики; екстремальної журналістики; творча лабораторія журналіста-редактора.

23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч