Кафедра психології та педагогіки

Завідувач кафедри психології та педагогіки

Абрамян Наталія Дмитріївна

Завідувач кафедри, к.психол.н., доцент

Кафедра психології та педагогіки здійснює підготовку фахівців спеціальності «Психологія» за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр, за спеціалізаціями: «Педагогічна психологія» (з отриманням додаткової кваліфікації – вчитель англійської мови та літератури), «Організаційна психологія», «Медична психологія і здоров’я», «Психологія особистісного та професійного розвитку», та магістрів за спеціальністю «Науки про освіту» згідно з галузевими стандартами вищої освіти та забезпечує викладання блоку психологічних, соціологічних та педагогічних дисциплін на факультетах і в Інститутах КиМУ.

Професорсько-викладацький склад кафедри: д.пед.н., проф. Мартиненко С.М.; д.пед. н., проф. Артемова Л.В.; к.пед.н., доц. Пилипенко О.І.; к.психол.н., доц. Абрамян Н.Д.; к.філос.н., доц Шарко О.В.; к.і.н., доц. Руда О.З.; к.пед.н. Прохоров О.А. та інші.


Кафедра забезпечує викладання професійні та практичні дисципліни:

Бакалавр
 • історія психології;
 • "Відчуття та сприймання";
 • "Увага, пам`ять, мислення, мовлення";
 • "Уява, емоції, воля";
 • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, самопізнання";
 • вікова, педагогічна, клінічна, інженерна, соціальна, політична та юридична психологія;
 • теоретичні методи психологічного дослідження;
 • функції та специфіка роботи практичного психолога;
 • основи індивідуального консультування;
 • психо-діагностика та психологія міжособистісного розуміння;
 • диференціальна психофізіологія;
 • основи психоаналізу;
 • методи психологічної експертизи;
 • математичні методи в психології;
 • конфліктологія і теорія переговорів;
 • риторика;
 • анатомія людини;
 • основи біології та генетики людини;
 • фізіологія ЦНС та ВНД;
 • політологія;
 • соціологія.
Магістр
 • cучасні психокорекційні техніки в практичній психології;
 • проблеми психологічної сумісності в практичній діяльності;
 • психофармакологія;
 • геронтопсихологія;
 • психологія творчості та іміджу;
 • гендерна психологія;
 • клінічна психодіагностика;
 • психотерапія;
 • кризове психологічне консультування;
 • психологія масової поведінки;
 • психологічні технології бізнес-консультування та бізнес-тренінгу;
 • теоретико-методологічні проблеми психології;
 • педагогіка і психологія вищої школи;
 • методика викладання у вищій школі та організація наукових досліджень.

Викладання англійської мови проводиться за авторською методикою президента Київського міжнародного університету професора Х.В. Хачатуряна. В її основі комунікативний підхід, що передбачає засвоєння мовних одиниць у типових комунікативних контекстах.

Для студентів діє спільна освітня програма зі спеціальності «Психологія» (сп.: клінічна психологія; психологія управління) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Забезпечення навчального процесу здійснюється згідно з вимогами Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – українською та англійською. Кафедра забезпечує навчально-методичне керівництво й виконання програм навчально-виробничої, науково-дослідної, науково-виробничої та педагогічної (асистентської) практик студентами відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності.

Визначення баз практики здійснюється керівництвом Київського міжнародного університету на підставі прямих договорів і усних домовленостей з органами державної влади, підприємствами, установами.


Наукова робота

Наукова робота викладачів кафедри проводиться в межах науково-дослідної теми Інституту лінгвістики та психології «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372). Розділ кафедри психології та педагогіки «Психологічні аспекти міжкультурних відмінностей», «Педагогічне спілкування як засіб виховання»..

Упродовж 2016 - 2017 років зусиллями викладачів кафедри опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекції, хрестоматії:

 • Кулакевич Т.В. Психологія особистості: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2016. - 254 с.
 • Науковий дискурс підготовки студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів і загроз: колективна монографія / під наук. ред. Пилипенка О.І. – К.: КиМУ, 2016. - 218 с.
 • Абрамян Н.Д. Загальна психологія: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 334 с.
 • Кулакевич Т.В. Технології психологічного консультування: «Сімейне консультування»: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2017. – 260 с.
 • Османова А.М. Історія психології: підручник. – К.: КиМУ, 2017. – 292 с.

Від січня 2002 року кафедра здійснює підготовку та видання періодичного наукового фахового видання «Збірник Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України», яке внесене до переліку фахових видань ВАК України (Серія: Психологічні науки: проблеми і здобутки) зі спеціальності «Психологія». У збірнику друкуються статті з основних проблем психології, зокрема, матеріали із загальної, вікової, соціальної, прикладної і практичної психології, а також із психологічного забезпечення професійної діяльності фахівців та ін. Матеріали збірника використовується для психологів, які розпочинають власну професійну практику, студентів психологічних факультетів, творчих педагогів, соціальних працівників, психологів-практиків, а також для всіх, хто хоче оволодіти активними методами корекцій і розвитку особистості.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням якості професійної діяльності, опановуючи сучасний зміст і методики викладання психологічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Працівники кафедри вчасно й успішно проходять різноманітні форми підвищення кваліфікації. Результати наукової діяльності студенти втілюють у виступах на наукових конференціях і під час участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт.


У 2017 навчальному році на базі Інституту лінгвістики та психології професорсько-викладацьким складом кафедри проведено:

 • круглий стіл «Роль іноземної мови за професійним спрямуванням у фаховій підготовці студентів» (13 грудня 2017 року);
 • дебати «Інноваційні форми, методи та засоби навчання в перевірці знань в системі освіти» (7 грудня 2017 року);
 • майстер-клас «Психологічні особливості мотиваційної сфери осіб з різними адаптаційними установками» (22 листопада 2017 року);
 • науково-практичний семінар «Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір» (19 жовтня 2017 року);
 • майстер-клас «Проблема психології лідерства» (11 травня 2017 року);
 • конференція «Актуальні проблеми психології малих груп» (травень 2017 року);
 • науково-практичний семінар «Сучасні психологічні технології: досвід проблеми перспективи» (13 квітня 2017 року);
 • кафедральна конференція «Розвиток особистості у рамках просторово-часової організації життєвого шляху» (29 березня 2017 року);
 • дебати «Нові форми, методи та засоби навчання в перевірці знань в системі освіти» (17 березня 2017 року).

В межах Тижня науки в Київському міжнародному університеті в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології відбувся круглий стіл «Психологія як наука про людину, для людини, в ім’я людини», модератор – професор Абрамян Н.Д. (13 листопада 2017 року).

Навчання студентів здійснюється в спеціалізованих аудиторіях: лабораторії експериментальної психології, тренінговому центрі, кабінеті індивідуального консультування та із застосуванням спеціального мультимедійного обладнання. Лабораторія експериментальної психології заснована 2001 року професором Щербаковим В.С. У лабораторії представлені три покоління діагностичних приладів від 60-х років ХХ ст. до сучасних наукових розробок. Окрім бази комп’ютерних методик, при лабораторії сформована база бланкових матеріалів із різних методик психологічної діагностики.

При лабораторії також постійно поновлюється фонд електронної бібліотеки психологічної літератури Ellibra, який налічує понад 600 екземплярів книжок, посібників, підручників, курсів лекцій, методичних матеріалів. У тренінговому центрі проводяться тренінгові заняття в аудиторний (у межах практично спрямованих дисциплін) і позааудиторний (у межах роботи Психологічної служби) час. Студенти мають змогу відвідувати тренінги спілкування, особистісного розвитку, лідерського зростання, арт-терапії, символ-драми тощо.

Щотижня проходить засідання студентської проблемної групи «Теоретичні та практичні проблеми психологічного консультування" з обговоренням актуальних питань сучасної психології.

У кабінеті індивідуального консультування студенти старших курсів під керівництвом провідних викладачів кафедри й психологів Психологічної служби мають змогу проводити індивідуальні консультації зі студентами інших спеціальностей, які звернулись із запитом. Від жовтня 2005 року працює Психологічна служба Інституту лінгвістики та психології, створена силами викладачів кафедри психології і студентів спеціальності «Психологія», яка передбачає професійний та особистісний розвиток студентів, абітурієнтів, працівників Університету засобами психологічного впливу.

Структура Психологічної служби Київського міжнародного університету відповідає основним завданням її діяльності. До її складу входять структурно-функціональні групи (Т-групи), які працюють відповідно до окремої тематики, зокрема: Групи розвитку, Групи особистого розвитку, Майстерня психологічної діагностики. Активно працюють психологічні факультативи під керівництвом провідних психологів Служби.

Кафедра активно співпрацює зі школами в межах програми «Школа – КиМУ: партнери в освіті» – профорієнтаційне тестування, метою якого є надання профорієнтаційної підтримки в процесі вибору профілю навчання, визначення сфери майбутньої діяльності відповідно до здібностей і вподобань учнів з урахуванням вимог ринку праці. За перше півріччя 2017-2018 навчального року було протестовано та надано рекомендації понад 2000 учнів шкіл Києва та Київської області.


Бази практики

 • Міжнародний благодійний фонд «Здоров’я українського народу».
 • Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
 • ДНЗ № 789.
 • ДП «Мобільний рятувальний центр ДСНС України».
 • ТОВ «Укртехінвестгаз».
 • КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».
 • Ліцей-інтернат №23 «Кадетський корпус».
 • Київська міська клінічна лікарня.
 • Центр позашкільної освіти.
 • Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.
 • «ТалантВілль» дитячий клуб.
 • Дитячий центр розвитку «Кроха».
 • Інститут трансформації суспільства.
 • Центр науково-освітніх інновацій і моніторингу (ЦНОІМ).
 • Дитячий центр «Королівство знань».
 • Києво-Святошинський районний навчально-методичний Центр практичної психології.
 • Київський національний університет будівництва і архітектури.
30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч