Кафедра міжнародного туризму

Завідувач кафедри міжнародного туризму

Вяткіна Тетяна Георгіївна

Завідувач кафедри, д.е.н., професор
kafedra_itour@kymu.edu.ua

Кафедра міжнародного туризму як окремий структурний підрозділ Інституту міжнародних відносин створена в 2002 році.

Кафедра забезпечує підготовку підготовку фахівців з туризму за ступенями вищої освіти бакалаврів і магістрів.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема з Інститутом Професій Бізнесу і Торгівлі (IPAC, Франція), Вищою Школою Менеджменту Інформаційних систем (ISMA, Латвія), Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).

Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, доктори, кандидати наук, доценти і професори, економісти, географи, історики, аналітики-практики, аспіранти, серед яких: Вяткіна Т.Г., Кучерява Г.О., Устяк Н.В., Вяткін П.С., Глівінська Ю.В., Деркач С.С., Порплиця Н.Б. та інші.


Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами: «Економіка міжнародного туризму»; тренінгова програма та програма з підвищення кваліфікації: «Підприємницький Startup».


Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін професійної підготовки для спеціальності «Туризм»:

Бакалавр
 • вступ до спеціальності;
 • географія туризму;
 • туристичне краєзнавство;
 • економічна географія та історія світу;
 • фізична географія країн світу та картографія;
 • політична географія та історія світу;
 • демографія;
 • туристичні ресурси України;
 • історія туризму;
 • рекреаційні комплекси світу;
 • основи туризмознавства;
 • організація туристичних подорожей;
 • організація екскурсійної та анімаційної діяльності;
 • туроперейтинг;
 • організація готельного та ресторанного господарства;
 • галузі туризму: спортивний, зелений, медичний, діловий, виставковий;
 • країнознавство;
 • курортно-санаторні послуги;
 • основи міжнародного туризму;
 • моніторинг ринку туристичних послуг;
 • реклама та PR в туризмі;
 • основи гостинності;
 • гастрономічний сервіс.
Магістр
 • теорія і методологія наукових досліджень в туризмі;
 • програмний туроперейтинг;
 • екскурсологія;
 • міжнародний туризм;
 • туризмологія: теорія туризму;
 • стратегія розвитку курортної справи;
 • стратегічний менеджмент і маркетинг;
 • управління регіональним розвитком туризму;
 • організація та управління виставково-ярмарковою діяльністю в туризмі;
 • безпека туризму.

У процесі навчання студенти опановують нормативні дисципліни економічного, маркетингового, країнознавчого, географічного, галузевого туристичного спрямування. Водночас студентам надається можливість вільно обрати дисципліни, які дозволяють набути знання з другої іноземної мови, інформаційних технологій, економіки та управління в сфері міжнародного туризму.

Робочими мовами при викладанні всіх навчальних дисциплін на кафедрі є українська та англійська. Заняття студентів проводяться в спеціалізованих аудиторіях з використанням сучасних інтерактивних методів навчання: майстер-класи, проблемні лекції, семінари-дискусії, заняття-дослідження, кейс-методи, робота в малих групах, активно використовуються ділові ігри.

Характерною особливістю при підготовці фахівців в галузі туризму є інтелектуальний розвиток особистості, що забезпечується завдяки участі студентів в проекті «Університетська освіта».


Наукова робота

Діяльність фахівців з туризму спрямована на комплексне дослідження відповідної країни або групи країн (регіону світу): їхньої природи, населення, історії та етнографії, економіки й політики, науки й культури, релігії, мови й літератури, традицій і моральних цінностей. Зокрема, здійснюються розробки науково обґрунтованих рекомендацій з відповідних питань діяльності державних органів, що беруть участь у проведенні зовнішньої політики, різноманітних наукових, освітніх, інформаційних, туристичних і культурних обмінів, у реалізації торгівельно-економічного співробітництва та ін.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Основні напрями наукових досліджень кафедри:

 • економіка підприємства, менеджмент, стратегічний менеджмент, маркетинг в туризмі, економічна діагностика туристичних підприємств, конкурентоспроможність підприємства, менеджмент туристичного бізнесу, технологія та організація міжнародної економічної діяльності;
 • культурологічні процеси, що відбуваються в сфері туристичної індустрії як в Україні, так і в міжнародній діяльності;
 • глобалізаційні процеси, міжнародні комунікації в соціальній сфері, міжнародна політика туристичної сфери.

Викладачі кафедри регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у науково-практичних конференціях міжнародного й всеукраїнського рівнів.

Основні публікації викладачів кафедри в 2014-2017 рр.:

 • Вяткіна Т.Г. Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу регіону // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки” − Херсон: ХДУ, 2014. − Вип. 7. − С. 124-130.
 • Лимич Ю. В. Організаційно-економічний механізм використання інноваційно-інвестиційного потенціалу сталого розвитку / Ю. В. Лимич // Вісник Донецького державного університету управління / [ гол. ред. д.е.н. О.С. Поважний]; 2014. – №1(67). – С. 201 – 208.
 • Деркач С.С. Етномовні зміни у складі населення Київщини на початку XXI ст. // Гілея: науковий вісник. – К., 2014. – Вип. 87(№8). - С. 162-166.
 • Вяткін П.С. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture // Вісник "Проблеми економіки та управління", 2014. № 779. С.8-13.
 • Маленко О.Б. Досвід функціонування закладів гостинності у світовій туристичній індустрії // Проблеми державного будівництва в Україні №20: У 2-х томах. – К.: КиМУ, 2014. – Т.1. – С.53-57.
 • Вяткіна Т.Г. Використання потенціалу трудових ресурсів в розвитку туристичної галузі регіонів України // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Серія: Економічні науки. − Чернівці: БДФЕУ, 2014. − Вип. 27. − С.258-266.
 • Вяткін П.С. Механизм стратегического управления информационными ресурсами туристи-ческих предприятий / П.С. Вяткін, Т.Г. Вяткіна // Веснiк Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта: навукова-практычны часопіс. ‒ № 1(102). ‒ Мінск: БДЭУ. ‒ 2014. ‒ 133 с. ‒ С.113-120.
 • Деркач С.С. Міграційні процеси сільського населення Київщини на початку XXI ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб.наук.праць. – К., 2014. – Вип. 42. – С.195-200.
 • Вяткіна Т.Г. Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом підприємств // Міжнародний науково-практичний журнал “Економіка і держава”, 2014. – №6. – С.68-73.
 • Деркач С.С. Динамика изменений половозрастной структуры населения Киевской области в начале XXI в. // The Caucasus – Tbilisi, 2014. Vol. 05, issue 6. – P.27-33.
 • Вяткін П.С. Систематизація факторів впливу на систему контролінгу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 4, т. 3. – С.72–77.
 • Терехова М.А. Проблеми та перспективи українсько-іспанських відносин // Країнознавство: науковий збірник; вип.3 / Київський міжнародний університет. – К.: КиМУ, 2014. – С.153-161.
 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С.8-16.
 • Лимич Ю. В. Структурно-функціональні ознаки механізмів формування та використання інноваційно-інвестиційного потенціалу економічного розвитку // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: зб. наук. праць / [ гол. ред. Б. В. Буркинський]. – Одеса., 2015. – С. 54-57.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С.14-21.
 • Маленко О.Б. Особливості та методологія проведення анімаційних заходів / О.Б. Маленко // Сучасні питання економіки і права зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 2. – С. 56–59.
 • Деркач С.С. Освітній рівень населення Київщини на рубежі XXI ст. // Етнічна історія народів Європи: Зб. наук. праць. – К., 2015. – Вип. 45. – С.124-129.
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії // Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К.: КиМУ, 2015. – С. 170–176.
 • Деркач С.С. Тривалість життя і смертність населення Київщини у другій половині XX – на початку XXI ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія», економіка, філософія». – К., 2016. – Вип. 21. – С.94-103.
 • Вяткіна Т.Г. Терористичні акти та їх вплив на економіку масового туризму // Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1-2(5,6). – Київ, 2017. – С.190-195.
 • Вяткіна Т.Г. Методичні підходи до формування фахівців туристичної галузі // Вища школа. Науково-практичне видання. – Вип.3 (140)/2016. – К.:Знання, 2016. – С.79-86.
 • Вяткін П.С. Current approach to managing of advertising and marketing activity // Т.Г. Вяткіна, П.С. Вяткін, Т.Ю. Здоренко / Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. Випуск 40. – Черкаси: ЧДТУ, 2015. – Ч.II. – С.37– 45.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 242 “Туризм”.


Активно залучаються до наукової роботи й студенти, які, зокрема, беруть участь у щорічних наукових конференціях:

  та семінарах:
 • Сакральні туристичні об’єкти Львова та їх значення в розвитку туризму в регіоні;
 • Демографічна політика в Україні та її вплив на розвиток туристичної галузі;
 • Економіка міжнародного туризму в контексті євро інтеграційних процесів.

В межах сертифікованої програми «Підприємницький Startup» успішно проведені тренінги з питань: «Основи економічних знань», «Економічне обґрунтування бізнес-процесів», «Технологія роботи з клієнтами та командоформування».

Викладачі кафедри беруть участь в реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», проводять майстер-класи для учнів шкіл і гімназій:

Кафедра підтримує творчі наукові зв’язки з Інститутом географії НАН України, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Варшавським і Щецинським університетами (Польща) та іншими науково-дослідними установами й навчальними закладами.

Викладачі кафедри беруть участь в Ярмарках професій, які організовуються державними службами зайнятості з метою розкриття особливостей спеціальностей країнознавства та міжнародного туризму.


Практична підготовка

Значна увага на кафедрі приділяється практичній спрямованості освіти. Базовими закладами для проведення практики студентів є Верховна Рада України, Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва іноземних держав в Україні, Представництво ООН в Україні, Центр електронної інформації ООН, туристичні фірми ТОВ «СОНАТА», АНГА Тревел, «Навігатор», «Поехали с нами», «ДЕЛФА-ТУР», «Join UP!», ТОВ «ВІНТАЖ – КРЕАТИВНІ ТУРИ» та ін. Серед викладачів кафедри є фахівці-практики, які доносять до студентів власний досвід практичної діяльності. За бажанням студентів організовано проходження практики за кордоном (Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина), навчально-ознайомчі візити до європейських міжнародних структур (керівні органи ЄС, Ради Європи).


Культурно-виховна робота

При підготовці фахівців особлива увага приділяється культурному та духовному формуванню особистості студента. Студенти активно подорожують визначними місцями України та зарубіжжя, беруть участь у розробленні маршрутів подорожей.

На кафедрі активно функціонує географічний гурток «АЗИМУТ» (30 травня 2017 року).

Вирішувати проблеми студентів, враховувати їхню думку, формувати та реалізовувати цікаві плани допомагає Студентський парламент КиМУ.

Продемонструвати свої таланти студенти можуть, беручи участь в різноманітних конкурсах, фестивалях, шоу-програмах, дебютах, театральних студіях університету.

24 11/2018
10:00
Зустріч
20 11/2018
13:15
Майстер-клас
19 11/2018
10:00
Майстер-клас
14 11/2018
11:40
Зустріч
"Економіка майбутнього"
Гість: пан Хуан Олівас Корнехо
30 10/2018
08:30
Зустріч