Кафедра міжнародних відносин

Завідувач кафедри міжнародних відносин

Іванченко Раїса Петрівна

Завідувач кафедри, к.і.н., професор

Активізація зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності, формування власного дипломатичного корпусу, входження нашої держави у світове співтовариство обумовлюють необхідність підготовки вітчизняних висококваліфікованих кадрів політологів-міжнародників. Саме на підготовку висококваліфікованих бакалаврів і магістрів спрямована діяльність професорсько-викладацького колективу кафедри.

Кафедра міжнародних відносин, як окремий структурний підрозділ навчально-наукового Інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій та політології на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр». Для студентів діє спільна освітня освітня програма зі спеціальності «Міжнародні відносини» з Вищою Школою Бізнесу в Домброві Гурнічій (WSB, Польща) та «Міжнароднні відносини» (сп.: зовнішня політика) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, історики, політологи-міжнародники й аналітики, серед яких: професор Іванченко Р.П. - к.і.н., член спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України, фундатор жанру наукової романістики у літературі; професор Олійник М.М. - д.і.н.; професор Некряч А.І. - д.політ.н., член – кореспондент Академії політичних наук України; доценти: Самойлов О.Ф. - к.і.н.; Судак І.І. - к.і.н.; Половинська В.В. - к.і.н.; Бурда Т.М. - к.і.н.; Тараненко Г.Г. – к.політ.н.; Крупеня І.М. – к.політ.н.; Шарко О.В. – к.філос.н.; викл. Алексанян В.І. та ін.

Освітня діяльність

Навчальний план підготовки бакалаврів містить дисципліни, які відображають профіль навчального закладу та спеціалізацій: «Зовнішня політика країн світу»; «Регіональні проблеми міжнародних відносин»; «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»; «Політичний менеджмент та реклама»; «Політичне та державне управління».

В процесі навчання студенти опановують професійні та практичні дисципліни:

Бакалавр
 • історія політичних вчень та політологія;
 • історія, теорія міжнародних відносин;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах;
 • країнознавство (країни Європи, Північної та Південної Америки, Австралія, країни Азії та Африки);
 • міжнародні організації;
 • теорія держави і права;
 • міжнародне публічне право;
 • міжнародне приватне право;
 • порівняльне конституційне право;
 • дипломатична та консульська служба;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • міжнародні економічні відносини;
 • світова економіка;
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • зовнішня політика України;
 • дипломатія України; дипломатичний протокол та етикет;
 • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
 • іноземна мова (англійська);
 • друга іноземна мова;
 • практика перекладу;
 • екологія та безпека життєдіяльності;
 • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології;
 • основи наукових досліджень;
 • основи світової, регіональної політики;
 • етнополітика;
 • теорія держави і права;
 • зовнішня політика України;
 • технологія політичного процесу;
 • державне управління;
 • методика політичного аналізу;
 • соціологічні методи дослідження політичних процесів;
 • історія політичної думки України;
 • політичний менеджмент і маркетинг;
 • теорія політичних партій;
 • вибори та виборчі системи;
 • політична психологія та філософія політики;
 • порівняльне конституційне право;
 • основи наукових досліджень;
 • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології;
 • основи екології та безпеки життєдіяльності та ін.
Магістр
 • міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин);
 • методика викладання у вищій школі;
 • психологія і педагогіка вищої школи;
 • аналіз та прогнозування зовнішньої політики;
 • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • геополітика і геостратегія;
 • світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах;
 • актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР;
 • міжнародні конфлікти;
 • міжнародне інформаційне право;
 • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії;
 • світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси;
 • публічна дипломатія;
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини;
 • моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах;
 • правове регулювання зовнішніх зносин;
 • порівняльна і прикладна політологія;
 • теорія політичних конфліктів;
 • аналіз державної політики;
 • геополітика та стратегія зовнішньої політики;
 • політичне прогнозування;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин;
 • PR;
 • політичний менеджмент та маркетинг;
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • виборчі політтехнології;
 • політична культура та політична ідеологія;
 • партійні системи;
 • соціальна правова система;
 • кратологія;
 • методика викладання у вищій школі та ін.

Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми Навчально-наукового інституту міжнародних відносин «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609). У межах загальноінститутської теми досліджень науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням теми: «Україна – східний щит Європи: проблеми та стратегічні орієнтири».

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях міжнародних відносин та зовнішньої політики; комплексні знання про країни та регіони, міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з міжнародних відносин, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях.

Викладачі кафедри також досліджують світові політичні процеси, міжнародні відносини та їх особливості в різних регіонах, сучасні геополітичні тенденції, проблеми в галузі політичних та історичних наук, інтеграцію України в світовий та європейський простір, формування безпекового простору як запоруки співіснування в глобалізованому світі тощо.

З 2001 року кафедра видає «Вісник Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (10 випусків), а з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» (11 випусків), співзасновниками якого з 2016 року стали: Київський міжнародний університет; Сопотська Вища Школа (Польща); Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя; Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва». В 2017 році вийшов 12 випуск збірника наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» (Серія: політичні науки). В червні 2017 року Збірник отримав статус фахового видання..


Основні публікації викладачів кафедри в 2014-2017 рр.:

 • Іванова (Іванченко) Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918); Україна – східний щит Європи: Уроки історії і сучасність: нове видання. К.: Дніпро, 2017. – 208 с.
 • Самойлов О.Ф. Homo dictaticus. Феномен диктатури у ХХ столітті (монографія). – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Некряч А.І. Людина ХХІ століття: соціокультурний, освітньо-гуманістичний, політологічний виміри // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – К.: Всеукраїнський центр ім. М. Пирогова. – №1–2, 2017. – С. 42–43.
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99.
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Майбутнього немає без минулого: до 25-річчя Акту проголошення незалежності України. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. Збірник наукових розвідок. – К.: Видавництво Київського міжнародного університету, 2016. – 390 с.
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів / Г.Г. Тараненко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390–392.
 • Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. - C.72-81.
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
 • Некряч А.І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 2, 18 с.
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 229–250.
 • Некряч А.І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні / А.І. Некряч // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 481-486.
 • Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. - Вип. 10–11. - С. 142–157.
 • Крупеня І.М. Малайзійсько-американські відносини: основні етапи розвитку в ХХ-ХХІ століттях / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22, м. Київ, Серія «Політичні науки» / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. - C.177-183.
 • Прищепа Т. Военные министры Болгарии – воспитаники учебных заведений Российской империи (1879–1915) / Татьяна Прищепа // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Austria, Vienna, 2015. – №3-4 March-April, volume 1. – p. 33-38.
 • Прищепа Т. Воспитанники Императорского Новороссийского университета в Министерстве правосудия Болгарии (1879–1915 гг.) / Татьяна Прищепа // Bulgarian Historical Review – № 1-2. – 2015. – С. 222-229.
 • Шарко О.В. Парадокс «Купа»: історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка ВЦП «Київський університет». – 2015. – Випуск 25 – С. 212–220.
 • Шарко О.В. Зародження сучасної концепції неясності (Фреґе, Рассел, Пірс) // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН. – 2015. – Вип. 96. – С. 410–414.
 • Хачатурян Х.В., Некряч А.І. Місцева демократія: вітчизняний та зарубіжний досвід: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 344 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності. – 3-є вид., переробл. і допов. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2014. – 624 с.
 • Судак І.І. Стратегічні пріоритети безпекової політики Канади на прикладі військової операції в Афганістані // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2014. Вип. 9. ? С. 92–110.
 • Самойлов О.Ф. Теорія і практика антиглобалістського руху // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2014. – Вип. 9. – С. 238–251.
 • Половинська В.В. До проблеми давньорусько–скандинавських літературних контактів в контексті обміну духовними цінностями між Сходом і Північчю // Гілея: науковий вісник: зб. наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП „Видавництво „Гілея“, 2014. – Вип. 86 (7). – С. 14–19.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі наукових товариств кафедри міжнародних відносин:

 • «Україна – східний щит Європи» (керівник - професор Іванова (Іванченко) Р.П.);
 • «Влада - це ми» (керівник- професор Некряч А.І.);
 • «Молодий дипломат» (керівник- доцент Судак І.І.).

Викладач кафедри Алексанян В.І. є Головою студентського наукового товариства Київського міжнародного університету.


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:


Викладачі кафедри беруть участь в реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», проводять майстер-класи для учнів шкіл і гімназій:


Cтудентські досягнення

Команда студентів Київського міжнародного університету посіла ІІ місце в конкурсі на кращих знавців дипломатії та міжнародних відносин серед київських ВНЗ «Дипломатичний БОМОНД» у межах Другого всеукраїнського форуму молодіжної дипломатії за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, посольств іноземних держав в Україні, ВМГО «Союз обдарованої молоді».

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють у дипломатичній сфері й достойно представляють Україну на міжнародній арені. Серед них – Сєнік Денис (випускник 2005 року, другий секретар з політичних питань посольства України в Канаді), Фоменко Олександр (випускник 2008 року, аташе посольства України у Федеративній Республіці Нігерія), Сидорук Ганна (випускниця 2008 року, секретар Департаменту ООН МЗС України), Шуруба Марина (випускниця 2009 року, спеціаліст другої категорії Договірно-правового департаменту МЗС України), Гусєв Дмитро (випускник 2009 року, спеціаліст посольства України в Королівстві Данія); Рачек Дмитро (випускник 2010 р., працівник Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв); Новікова Аліна, Кулікова Ольга (випускники 2010–2011 років, спеціалісти посольства Індії в Україні), Борисюк Марина (спеціаліст І територіального департаменту МЗС України).


Практична підготовка

Велика увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з ІІІ курсу, навчальної, виробничої та науково-виробничої практики. Базовими закладами для проведення практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють міжнародну й зовнішньополітичну діяльність. Серед них: науково-дослідні інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в галузі міжнародних відносин. Серед них – Громадська організація «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння», Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва», Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут всесвітньої історії НАН України тощо.


Виховна робота

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», у межах якої в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2017 н.р. перед студентами з лекціями виступили:

Протягом 2010–2016 років студенти спеціальності міжнародні відносини двічі брали участь у навчально-ознайомчих візитах до штаб-квартири Ради Європи (Страсбург, Франція), НАТО (Брюссель, Бельгія), Комісії Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), ЮНЕСКО (Париж, Франція), Палацу миру Міжнародного Суду ООН (Гаага, Нідерланди), Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція), відділення ООН у Женеві (Швейцарія). Крім того, студенти відвідали Посольство України в Нідерландах, легендарні Університет Сорбонна в Парижі (Франція) і Ягеллонський університет у Кракові (Польща), а також взяли участь у пізнавальних екскурсіях Дрезденом, Прагою, Берліном, Баден-Баденом тощо. Безпосереднє ознайомлення студентів з європейськими інститутами відчутно впливає на ефективність і результати подальшого навчання майбутніх фахівців з міжнародних відносин, допомагає їм краще зрозуміти процес європейської інтеграції і світових глобальних процесів у цілому.


Для студентів регулярно влаштовуються зустрічі з представниками міжнародних структур, акредитованих в Україні, тематичні екскурсії до посольств, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури:

до Будинку Уряду України (07 квітня 2017 року);

до Сесійного Будинку Верховної Ради України (01 червня 2017 року);

до Посольства Малайзії в Україні (9 листопада 2017 року);

до приміщення Аргентинського Дому в Україні та зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Паном Альберто Хосе Алонсо (28 листопада 2017 року).

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч