Кафедра міжнародних відносин

Завідувач кафедри міжнародних відносин

Іванченко Раїса Петрівна

Завідувач кафедри, к.і.н., професор
kafedra_mv@kymu.edu.ua

Активізація зовнішньополітичної діяльності України в умовах незалежності, формування власного дипломатичного корпусу, входження нашої держави у світове співтовариство обумовлюють необхідність підготовки вітчизняних висококваліфікованих кадрів політологів-міжнародників. Саме на підготовку висококваліфікованих бакалаврів і магістрів спрямована діяльність професорсько-викладацького колективу кафедри.

Кафедра міжнародних відносин, як окремий структурний підрозділ навчально-наукового Інституту міжнародних відносин, створена в 2002 році, забезпечує підготовку фахівців з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій та політології на першому та другому рівні вищої освіти за освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр». Для студентів діє спільна освітня освітня програма зі спеціальності «Міжнародні відносини» з Університетом в Домброві Гурнічій (WSB University, Польща) та «Міжнароднні відносини» (сп.: зовнішня політика) з Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща).


Науково-педагогічний склад кафедри – це високопрофесійні фахівці, кандидати наук, доценти і професори, історики, політологи-міжнародники й аналітики, серед яких: професор Іванченко Р.П. - к.і.н., член спілки письменників України, заслужений діяч мистецтв України, фундатор жанру наукової романістики у літературі; професор Некряч А.І. - д.політ.н., член – кореспондент Академії політичних наук України; доценти: Самойлов О.Ф. - к.і.н.; Судак І.І. - к.і.н.; Лукашенко А.І. - к.і.н.; Половинська В.В. - к.і.н.; Тараненко Г.Г. – к.політ.н.; Крупеня І.М. – к.політ.н.; Шарко О.В. – к.філос.н.; викл. Алексанян В.І. та ін.

Освітня діяльність

Освітня діяльність кафедри пов’язана із підготовкою фахівців за освітніми програмами: «Зовнішня політика країн світу»; «Регіональні проблеми міжнародних відносин»; «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах»; «Політичний менеджмент та реклама»; «Політичне та державне управління».

В процесі навчання студенти опановують професійні та практичні дисципліни:

Бакалавр
 • історія політичних вчень та політологія;
 • теорія міжнародних відносин;
 • міжнародні відносини та світова політика;
 • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
 • конфліктологія та теорія переговорів;
 • зовнішня політика України;
 • дипломатична та консульська служба;
 • міжнародні організації;
 • історія міжнародних відносин;
 • основи світової політики;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • дипломатія України;
 • PR-інструменти в міжнародних відносинах;
 • основи наукових досліджень;
 • основи світової, регіональної політики;
 • етнополітика;
 • теорія держави і права;
 • зовнішня політика України;
 • технологія політичного процесу;
 • державне управління;
 • методика політичного аналізу;
 • соціологічні методи дослідження політичних процесів;
 • історія політичної думки України;
 • політичний менеджмент і маркетинг;
 • теорія політичних партій;
 • вибори та виборчі системи;
 • політична психологія та філософія політики;
 • порівняльне конституційне право;
 • основи наукових досліджень;
 • інформатика та сучасні інформаційні системи і технології;
 • основи екології та безпеки життєдіяльності та ін.
Магістр
 • міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин);
 • аналіз та прогнозування зовнішньої політики;
 • актуальні проблеми зовнішньої політики України та міжнародних відносин;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • геополітика і геостратегія;
 • світовий ринок озброєнь та конверсія в міжнародних відносинах;
 • актуальні проблеми міждержавних відносини в АТР;
 • міжнародні конфлікти;
 • теорія і практика сучасної міжнародної дипломатії;
 • світова політика в ХХІ столітті: актори і процеси;
 • публічна дипломатія;
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини;
 • моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах;
 • порівняльна і прикладна політологія;
 • теорія політичних конфліктів;
 • аналіз державної політики;
 • геополітика та стратегія зовнішньої політики;
 • політичне прогнозування;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення політичних відносин;
 • PR;
 • політичний менеджмент та маркетинг;
 • стратегічне партнерство та асиметричні відносини;
 • міжнародна та європейська безпека;
 • виборчі політтехнології;
 • політична культура та політична ідеологія;
 • партійні системи;
 • соціальна правова система;
 • кратологія;
 • методика викладання у вищій школі та ін.

Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні науково-дослідної теми Навчально-наукового інституту міжнародних відносин «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609). У межах загальноінститутської теми досліджень науково-педагогічні працівники кафедри працюють над дослідженням теми: «Україна – східний щит Європи: проблеми та стратегічні орієнтири».

Наукова діяльність кафедри спрямована на дослідження, генерування та поширення нових знань у галузях міжнародних відносин та зовнішньої політики; комплексні знання про країни та регіони, міжнародні комунікації та міжнародний інформаційний простір, формування ключових компетентностей та особистісних якостей сучасних фахівців з міжнародних відносин, здатних реалізовувати знання та навички на державному та міжнародному рівнях.

Викладачі кафедри також досліджують світові політичні процеси, міжнародні відносини та їх особливості в різних регіонах, сучасні геополітичні тенденції, проблеми в галузі політичних та історичних наук, інтеграцію України в світовий та європейський простір, формування безпекового простору як запоруки співіснування в глобалізованому світі тощо.

З 2001 року кафедра видає «Вісник Київського міжнародного університету: cерія «Міжнародні відносини» (10 випусків), а з 2010 року у якості його правонаступника виходить збірник наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» (11 випусків), співзасновниками якого з 2016 року стали: Київський міжнародний університет; Сопотська Вища Школа (Польща); Ніжинський державний університет ім. Миколи Гоголя; Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва». В 2017 році вийшов 12 випуск збірника наукових праць «Проблеми міжнародних відносин» (Серія: політичні науки). В липні 2017 року Збірник отримав статус фахового видання.


Основні публікації викладачів кафедри в 2014-2018 рр.:

 • Krupenya Iryna The crisis of the Rohingya as a muslim minority in Myanmar and ASEAN's response to the Rohingya refugees / Iryna Krupenya // Evropský politický a právní diskurz. - 2018. - Issue 1. - Volume 3. - P. 14-19.
 • Шарко О.В. Явище систематичної неясності: логіко-філософський аналіз: Монографія. ‒ К. : Вид-во КиМУ, 2018. ‒ 342 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Нове державницьке воскресіння України (1917-1918); Україна – східний щит Європи: Уроки історії і сучасність: нове видання. К.: Дніпро, 2017. – 208 с.
 • Самойлов О.Ф. Homo dictaticus. Феномен диктатури у ХХ столітті (монографія). – К.: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тараненко Г.Г. Міжнародні організації (навчальний посібник). – К.: КиМУ, 2017. – 120 с.
 • Некряч А.І. Людина ХХІ століття: соціокультурний, освітньо-гуманістичний, політологічний виміри // Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». – К.: Всеукраїнський центр ім. М. Пирогова. – №1–2, 2017. – С. 42–43.
 • Тараненко Г.Г. Євроінтеграційні перспективи України на сучасному етапі / Г.Г. Тараненко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін [Відп. ред. О.В.Бабкіна]. – Випуск 21: збірник наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 94–99.
 • Половинська В.В. Русько-скандинавські відносини за правління Ярослава Мудрого (монографія). – К.: КиМУ, 2016. – 195 с.
 • Некряч А.І. Реалізація освітніх стандартів ЮНЕСКО – запорука входження України в європейський цивілізаційний простір // Науково-практичне видання «Вища школа». – К.: Знання. – №3 (140), 2016. – С. 11-22.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Майбутнього немає без минулого: до 25-річчя Акту проголошення незалежності України. – К.: Видавничий дім «Історія в книзі», 2016. – 148 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Апостол українського відродження: до 175 річниці від дня народження М. Драгоманова. Збірник наукових розвідок. – К.: Видавництво Київського міжнародного університету, 2016. – 390 с.
 • Тараненко Г.Г. Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів / Г.Г. Тараненко // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 107 (4). – С. 390–392.
 • Крупеня І.М. Місце Малайзії в сучасній системі міжнародної безпеки / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 23, Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. Частина ІІ. Серія «Політичні науки» / За заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К., 2016. - C.72-81.
 • Самойлов О.Ф. Глобалізація як культурно-історичне явище (кінець ХХ – початок ХХІ ст.): [монографія]. – К.: КиМУ, 2015. – 282 с.
 • Некряч А.І. Розвинена місцева демократія – гарант входження України до європейського цивілізаційного простору (політологічний зріз) // Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування: електр. наук. фах. вид. Херсонського національного технічного університету / голов. ред. проф. Лопушинський І.П. – 2015. – № 2, 18 с.
 • Некряч А.І. Оптимізація місцевого самоврядування: вітчизняні реалії та зарубіжна практика // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. Вип. 10–11. С. 229–250.
 • Некряч А.І. Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні / А.І. Некряч // Гілея: науковий вісник. - 2015. - Вип. 101. - С. 481-486.
 • Судак І.І. Роль канадської дипломатії у Великій двадцятці (G20) // Проблеми міжнародних відносин: [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2015. - Вип. 10–11. - С. 142–157.
 • Крупеня І.М. Малайзійсько-американські відносини: основні етапи розвитку в ХХ-ХХІ століттях / І.М. Крупеня // Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 22, м. Київ, Серія «Політичні науки» / За заг. ред. М.А. Кулініча, Н.О. Татаренко, В.Г. Ціватого. – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. - C.177-183.
 • Шарко О.В. Парадокс «Купа»: історико-філософська розвідка // Гуманітарні студії. Збірник наукових праць. – Київ: КНУ імені Т. Шевченка ВЦП «Київський університет». – 2015. – Випуск 25 – С. 212–220.
 • Шарко О.В. Зародження сучасної концепції неясності (Фреґе, Рассел, Пірс) // Гілея: Науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН. – 2015. – Вип. 96. – С. 410–414.
 • Хачатурян Х.В., Некряч А.І. Місцева демократія: вітчизняний та зарубіжний досвід: навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 344 с.
 • Іванова (Іванченко) Р.П. Історія без міфів: Бесіди з історії укр. державності. – 3-є вид., переробл. і допов. – Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2014. – 624 с.
 • Судак І.І. Стратегічні пріоритети безпекової політики Канади на прикладі військової операції в Афганістані // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2014. Вип. 9. ? С. 92–110.
 • Самойлов О.Ф. Теорія і практика антиглобалістського руху // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К.: КиМУ, 2014. – Вип. 9. – С. 238–251.
 • Половинська В.В. До проблеми давньорусько–скандинавських літературних контактів в контексті обміну духовними цінностями між Сходом і Північчю // Гілея: науковий вісник: зб. наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ПП „Видавництво „Гілея“, 2014. – Вип. 86 (7). – С. 14–19.

Розвиток і активізацію наукових і професійних інтересів забезпечує участь студентів у роботі студентських наукових гуртків кафедри міжнародних відносин:

 • «Влада - це ми» (керівник - професор Некряч А.І.);
 • «Молодий дипломат» (керівник - доцент Судак І.І.).

Викладач кафедри Алексанян В.І. є Головою студентського наукового товариства Київського міжнародного університету.


Результати наукової діяльності викладачів і студентів кафедри знаходять своє відображення в статтях, виступах на всеукраїнських і міжнародних конференціях, круглих столах, науково-практичних семінарах, студентських дебатах, майстер-класах:


Викладачі кафедри беруть участь в реалізації програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», проводять майстер-класи для учнів шкіл і гімназій:


Cтудентські досягнення

Команда студентів Київського міжнародного університету посіла ІІ місце в конкурсі на кращих знавців дипломатії та міжнародних відносин серед київських ВНЗ «Дипломатичний БОМОНД» у межах Другого всеукраїнського форуму молодіжної дипломатії за сприяння Міністерства закордонних справ України, Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку, посольств іноземних держав в Україні, ВМГО «Союз обдарованої молоді».

Кафедра пишається випускниками, які нині активно працюють у дипломатичній сфері й достойно представляють Україну на міжнародній арені. Серед них – Сєнік Денис (випускник 2005 року, другий секретар з політичних питань посольства України в Канаді), Фоменко Олександр (випускник 2008 року, аташе посольства України у Федеративній Республіці Нігерія), Сидорук Ганна (випускниця 2008 року, секретар Департаменту ООН МЗС України), Шуруба Марина (випускниця 2009 року, спеціаліст другої категорії Договірно-правового департаменту МЗС України), Гусєв Дмитро (випускник 2009 року, спеціаліст посольства України в Королівстві Данія); Рачек Дмитро (випускник 2010 р., працівник Генеральної дирекції з обслуговування іноземних представництв); Новікова Аліна, Кулікова Ольга (випускники 2010–2011 років, спеціалісти посольства Індії в Україні), Борисюк Марина (спеціаліст І територіального департаменту МЗС України).


Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету відділення 055 “Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії”.


Практична підготовка

Велика увага приділяється практичній спрямованості навчання студентів. Значною мірою цьому сприяє проходження студентами, починаючи з ІІІ курсу, навчальної, виробничої та науково-виробничої практики. Базовими закладами для проведення практики студентів є структури різних форм власності та організаційно-правових форм, які відповідають вимогам програми і здійснюють міжнародну й зовнішньополітичну діяльність. Серед них: науково-дослідні інститути, громадські організації, підприємства, організації та інші заклади, діяльність яких спрямована на формування навичок управлінської, організаційної та науково-дослідницької діяльності в галузі міжнародних відносин. Серед них – Громадська організація «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння», Громадська організація «Інститут Євро-Атлантичного співробітництва», Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститут всесвітньої історії НАН України тощо.


Виховна робота

Прищепленню студентам рис громадянської відповідальності й обов’язку, патріотизму, високих моральних якостей сприяє робота «Дипломатичної вітальні», у межах якої в межах якої відбуваються регулярні зустрічі з видатними українськими політиками й дипломатами, послами закордонних посольств в Україні, зокрема: перший Президент незалежної України Л.М. Кравчук, посли США, Китаю, Пакистану, ФРН, Іспанії, Естонії, Кувейту, Єгипту, Афганістану, Індії, Грузії, Великобританії, Таджикистану, Республіки Корея в Україні, Узбекистану, Словаччини, Швеції, Португалії, Координатор, Посол ОБСЄ в Україні, Директор Програми розвитку ООН в Україні.

У 2016 – 2018 н.р. перед студентами з лекціями виступили:

Протягом 2010–2016 років студенти відділення міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії двічі брали участь у навчально-ознайомчих візитах до штаб-квартири Ради Європи (Страсбург, Франція), НАТО (Брюссель, Бельгія), Комісії Європейського Союзу (Брюссель, Бельгія), ЮНЕСКО (Париж, Франція), Палацу миру Міжнародного Суду ООН (Гаага, Нідерланди), Європейського суду з прав людини (Страсбург, Франція), відділення ООН у Женеві (Швейцарія). Крім того, студенти відвідали Посольство України в Нідерландах, легендарні Університет Сорбонна в Парижі (Франція) і Ягеллонський університет у Кракові (Польща), а також взяли участь у пізнавальних екскурсіях Дрезденом, Прагою, Берліном, Баден-Баденом тощо. Безпосереднє ознайомлення студентів з європейськими інститутами відчутно впливає на ефективність і результати подальшого навчання майбутніх фахівців з міжнародних відносин, допомагає їм краще зрозуміти процес європейської інтеграції і світових глобальних процесів у цілому.


Для студентів регулярно влаштовуються зустрічі з представниками міжнародних структур, акредитованих в Україні, тематичні екскурсії до посольств, участь у міжнародних конференціях, екскурсії до відомих пам’яток історії та культури:

до Будинку Уряду України (18 червня 2018 року);

до Сесійного Будинку Верховної Ради України (01 червня 2017 року);

до Посольства Малайзії в Україні (9 листопада 2017 року);

до приміщення Аргентинського Дому в Україні та зустріч з Надзвичайним та Повноважним Послом Паном Альберто Хосе Алонсо (28 листопада 2017 року).

24 11/2018
10:00
Зустріч
20 11/2018
13:15
Майстер-клас
19 11/2018
10:00
Майстер-клас
14 11/2018
11:40
Зустріч
"Економіка майбутнього"
Гість: пан Хуан Олівас Корнехо
30 10/2018
08:30
Зустріч