Кафедра медсестринства

Коноваленко Сергій Олександрович

Завідувач кафедри, к.м.н., доцент

Кафедра створена з метою ліцензування освітньої діяльності зі спеціальності 223 “Медсестринство” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за ступенем вищої освіти бакалавр та в подальшому здійснення підготовки медсестер.

Завданням кафедри є формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності медичної сестри в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, що потребують особливої тактики ведення пацієнтів, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень й мед сестринських маніпуляцій.

В Університеті було створено тимчасову робочу групу (проектну групу) з науково-педагогічних працівників та призначено відповідальних осіб, на яких покладено відповідальність за розробку проектної документації для навчання здобувачів вищої освіти зі спеціальності 223 “Медсестринство” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” за ступенем вищої освіти бакалавр.Проведення лекцій з навчальних дисциплін спеціальності забезпечується науково-педагогічними працівниками, які працюють за основним місцем роботи, з них: 82,9 % мають науковий ступінь та/або вчене звання; 12,6 % мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання професора; 23,9 % є визнаними професіоналами з досвідом практичної роботи за фахом, що відповідає встановленим показникам Ліцензійних умов.

Науково-педагогічні працівники, які задіяні в навчальному процесі підготовки бакалаврів, пройшли відповідне підвищення кваліфікації (стажування). Основними базами для проходження стажування науково-педагогічних працівників слугували вищі навчальні заклади та наукові установи України: Київський міжнародний університет; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика; ГУОЗ Тернопільської облдержадміністрації; ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»; Національний фармацевтичний університет; Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України; Державна установа «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»; Запорізький державний медичний університет МОЗ України; Українська військово-медична академія та інші.

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • клінічне медсестринство;
 • обстеження та оцінка стану здоров’я людини;
 • економіка охорони здоров'я. Маркетинг медичних послуг;
 • медсестринство в гінекології;
 • охорона праці в галузі;
 • медсестринство в педіатрії;
 • медсестринство в акушерстві;
 • медсестринство в інфектології;
 • менеджмент та лідерство в медсестринстві;
 • медсестринство у внутрішній медицині
 • медсестринство в сімейній медицині;
 • основи медсестринства.

Електронний доступ до періодичних фахових видань в читальній залі бібліотеки Київського міжнародного університету зі спеціальності 223 Медсестринство.

Для забезпечення практичних занять студентів зі спеціальності в Університеті належним чином обладнані та функціонують спеціалізовані аудиторії та лабораторії: хімії; біології та анатомії людини з основами фізіології; гігієни з основами мікробіології та екології; навчальний кабінет поліклінічного прийому; безпеки життєдіяльності з основами охорони праці, загальної і біологічної фізики; навчальна аптека; кабінет медичної сестри; фантомно-тренажерний зал; першої долікарської допомоги; кабінет основ менеджменту та маркетингу у медицині; кабінет організації та економіки охорони здоров’я; кабінет віртуального навчання і технологій та ін. Відкрита Університетська стоматологічна клініка з найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних і зарубіжних фірм.

26 06/2018
11:00
23 05/2018
16:00
Конкурс
23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч