Кафедра комп'ютерних наук

Завідувач кафедри комп'ютерних наук

Щербак Леонід Миколайович

Завідувач кафедри, д.т.н., професор

Кафедра комп'ютерних наук, як окремий структурний підрозділ Факультету будівництва, архітектури та інформаційних технологій забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» за ступенем вищої освіти бакалавр. Розвиток інформаційних технологій у світі вимагає все більше фахівців, які є компетентними в таких галузях знань, як принципи побудови й архітектура сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем; методи побудови й аналізу баз даних і знань; розробка системного і прикладного програмного забезпечення; методи управління IT-проектами, інструментальні засоби та технології Web-дизайну, мобільні інформаційні технології, машинне навчання та аналіз даних.

Підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук здійснюють провідні науково-педагогічні працівники кафедри, серед яких: д.т.н. Щербак Л.М., д.т.н., дійсний член Міжнародної Академії Інформатизації Іваськів Ю.Л.; к.т.н. Штанько А.П.; к.т.н. Вовченко О.В.; к.т.н. Лушніченко В.М.; к.політ.н. Рябоштан Є.В.; к.ф.-м.н. Цюпій Т.І.; к.т.н. Фендьо О.М.; викл. Хайдуров В.В. та ін.


На кафедрі навчаються студенти не тільки з України, а й з близького та далекого зарубіжжя. Викладання здійснюється українською та англійською мовами.

Діє програма "Подвійний диплом" — спільний проект Київського міжнародного університету та європейських університетів, яка дає можливість українським студентам отримати додаткові знання і диплом європейського зразка, зокрема зі спеціальностей: "Інформаційні технології" - (Вища Школа Бізнесу в Домброві Гурнічій, Польща), "Інформаційні системи" - (Вища Школа Менеджменту Інформаційних систем, Латвія) та "Комунікації та WEB маркетинг" - (Професійний Інститут Бізнесу та Торгівлі, Франція).

Освітня діяльність

Кафедра забезпечує викладання таких професійних та практичних дисциплін:

Бакалавр
 • вища математика,
 • дискретна математика,
 • теорія ймовірності,
 • ймовірнісні процеси та математична статистика,
 • теорія алгоритмів,
 • чисельні методи,
 • математичні методи дослідження операцій,
 • теорія прийняття рішень,
 • фізика,
 • алгоритмізація та програмування,
 • операційні системи,
 • організація баз даних та знань,
 • інтелектуальний аналіз даних,
 • комп'ютерна графіка,
 • системний аналіз,
 • моделювання систем,
 • проектування інформаційних систем,
 • методи та системи штучного інтелекту,
 • комп'ютерні мережі,
 • об'єктно-орієнтоване програмування,
 • веб-технології та веб-дизайн,
 • крос-платформне програмування,
 • технологія створення програмних продуктів,
 • технології комп`ютерного проектування,
 • технології захисту інформації,
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень,
 • управління ІТ-проектами,
 • комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів,
 • іноземна мова,
 • економіка та управління тощо.

У процесі вивчення комплексу професійних дисциплін студенти набувають навичок: алгоритмізації та програмування, створення сайтів, управління інформаційними потоками створення спеціалізованих інформаційних продуктів і послуг, комп’ютерного дизайну. Кафедра забезпечує викладання блоку дисциплін, присвячених обробці інформації за допомогою комп’ютера для студентів інших факультетів та інститутів КиМУ. Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою.


Наукова робота

Науково-дослідна робота викладачів кафедри здійснюється в межах наукової теми Інституту міжнародних відносин КиМУ «Євроінтеграційні процеси як складові глобалізованого світу» (науковий керівник теми – Тіменко І.В., к.філол.н., професор). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0108U008609).

Основний напрям наукового дослідження кафедри - інформатизація українського суспільства як складова процесу євроінтеграції та глобалізації.


Публікації викладачів кафедри:

 • Щербак Л.Н. Оценка информативных характеристик зрительного вызванного потенциала устойчивого состояния с использованием размножения Карунена-Лоева // M. A. Stadnyk, M. E. Fryz, L. N. Shcherbak. The feature expansion of steady-state visual evoked potential by Karhunen-loeve expansion // Eastern-European journal of Enterprise Technologies ISSN 1729-3774 / - № 1/4 (85) – 2017. - p.56-62
 • Безрученко В.С. Особливості впровадження систем управління навчанням в дистанційній формі освіти / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Дергач І.В. Використання хмарних технологій у фаховій підготовці студентів / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Безрученко В.С. Інформатизація суспільства: Навчальний посібник / К.: КиМУ, 2017. – 236 с.
 • Барбасов С.О. Використання програм моделювання в підготовці студентів. ХХІІ міжнародна науково–практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Стеблянко П.О., Дьомічев К.Е., Черняков Ю.А., Петров О.Д. Математичне моделювання термомеханічних процесів в пружно-пластичних циліндричних тілах. Монографія / К.: КиМУ, 2017. – 186 с.
 • Dyomichev K.E. Method of splitting nonstationary thermomechanics task with considering electromagnetic fields “Inzynieria i technologia. Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju”, Zbior artykulow naukowych. – Warszawa (PL). 2017. - p. 76-79.
 • Переход О.В. "Небезпечно - Інтернет!" (Про вплив мереж на сучасну педагогіку). ХХІІ Міжнародна науково – практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи» / К.: КиМУ, 15 березня 2017 р.
 • Щербак Л.М. Аналіз генераторів псевдовипадкових чисел за метрологічними характеристиками // Г.В. Мартинюк, Ю.Ю. Оникієнко, Л.М. Щербак / Информационно-управляющие системы. Восточно-европейский журнал передовых технологий. – №1/9 (79). – Харьков, 2016. – С. 25-30
 • Дьомічев К.Е. Чисельне моделювання стану пружно-пластичних циліндричних тіл під дією високотемпературних навантажень "Комп’ютерне моделювання: аналіз, управління, оптимізація / "Збірник наукових праць Дніпропетровський державний хіміко-технічний університет № 1(1). - Дніпропетровськ, 2016 р. - С. 8-14.
 • Хайдуров В.В. «Ефективні методи та алгоритми розв’язку точкових обернених задач теплопровідності» // Науковий журнал. «Молодий Вчений» №6 (33). Серія: технічні науки. Херсон, Україна. – 2016. С. 209-213.
 • Штанько А.П. Вища математика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / К.: КиМУ, 2014. - 307 с.

Публікації наукових статей викладачів знайшли відображення у Віснику Київського міжнародного університету серія "Міжнародні відносини", а також журналах "Грані", "Гілея".


Кафедра сприяє активності студентів у науково-дослідній роботі, публікації їх статей у наукових збірниках і їх участі в науково-практичних конференціях:

Кафедра стала ініціатором проведення україно-польського проекту: «ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНИХ БІЗНЕС-ІНКУБАТОРІВ В УКРАЇНІ». 8–9 квітня 2013 року пройшли семінари-тренінги в межах даного проекту за участю директора з питань міжнародного співробітництва та прикладних досліджень Вищої школи державного управління м. Щецина (Польща) Томаша Чубара. Групи студентів взяли участь у семінарах і навчальних візитах в Польщі у 2013–2014 н.р.

При кафедрі під керівництвом д.т.н., професора Щербака Л.М. діє наукова школа «Математичне і комп’ютерне моделювання складних об’єктів та систем», діяльність якої пов’язана з розробкою математичних та програмних технологій для моделювання, аналізу та оптимального синтезу структурованих динамічних систем, розробкою теорії та методів оцінювання в умовах невизначеності та конфлікту, створенням систем підтримки прийняття рішень для аналізу технічних соціально-економічних та екологічних процесів.

Серед баз проходження практики студентами варто виокремити такого відомого вітчизнаняного розробника програмого забезпечення, як Persha Studia.

Кафедра є активним учасником проекту «КиМУ-Школа: партнери в освіті», виступає організатором щорічного відкритого конкурсу комп’ютерних презентацій для старшокласників м. Києва та регіонів України, а також майстер–класів при проведенні Днів шкіл, гімназій у КиМУ.

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч