Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов Київського міжнародного університету створена у вересні 1998 року й забезпечує викладання європейських мов у Навчально-наукових інститутах: міжнародних відносин; лінгвістики та психології; юридичний; журналістики, кіно і телебачення; театрального мистецтва; факультетах: будівництва та архітектури; медико-фармацевтичний, стоматологічний; економічний; інформаційних технологій за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр.

Київський міжнародний університет розглядає володіння іноземними мовами як один з основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватись на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті і методах навчання, маючи за мету досягнення загально рекомендованих кваліфікаційних рівнів , які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського простору.

При вивченні іноземної мови велика увага приділяється професійній спрямованості. Професійно-орієнтований підхід передбачає у студентів формування здібностей іншомовного спілкування в конкурентних професійних, ділових, наукових сферах та ситуаціях з врахуванням особливостей професійного мислення.

Навчання іноземних мовам здійснюється у міждисциплінарній співпраці з викладачами професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Викладачі кафедри іноземних мов надають студентам не тільки знання з іноземної мови, але й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця, враховуючи під час навчання особливості основної майбутньої професії студента.

Розвиток компетенцій, необхідних в академічній, професійних та соціально-громадянських сферах комунікації:

 • академічна – сфера комунікації, яка безпосередньо пов’язана з навчальним процесом з напряму (спеціальності), що організований в університеті;
 • професійна – сфера комунікації, яка передбачає володіння особою з вищою освітою повним комплексом знань, умінь та навичок, які характерні для окремої професії;
 • соціально-громадська – сфера комунікації, в якій особа з вищою освітою виконує свої обов’язки як людина суспільства, що залучена в різні види спілкування з різноманітними цілями.

Викладання іноземної мови спрямовано на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій, які необхідні для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

Викладання іноземної мови відповідно до мети планується протягом усього часу навчання студентів в КиМУ та розподіляється на нормативний курс та на варіативний (поглиблений) курс.

Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення кваліфікаційного мовного рівня В2 відповідно до набутих комунікативних умінь. Групи формуються за результатами попереднього тестування за рівнями знань.

Нормативний курс включає вивчення студентами навчальної дисципліни “Загальний практичний курс іноземної мови (міжнародний стандарт)”.

Зміст програми навчальної дисципліни спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища, а також створює умови для досягнення студентами рівня володіння мовою В2 (“Незалежний користувач”), як цього вимагають Загальноєвропейські рекомендації (2001р.) відповідного ступеня вищої освіти “бакалавр”.

По завершенні нормативного курсу студент має можливість оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.

Наступний етап навчання – варіативний, поглиблений курс – це навчання яке надає можливість студентам вдосконалити особисту іншомовну компетенцію, необхідну для якісного навчання та майбутнього професійного спілкування.

Поглиблений курс включає вивчення студентами на рівні бакалавра навчальної дисципліни “Іноземна мова для професійного спілкування”. Професійно-орієнтований напрям програми навчання вимагає інтеграції навчальної дисципліни “Іноземна мова” з професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами навчального плану, на основі міждисциплінарних зв’язків. Іноземна мова використовується як засіб систематичного поповнення своїх професійних вмінь та навичок.

Поглиблений курс має на меті досягнення кваліфікаційного рівня С1 та С2, засвоєння необхідного обсягу фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, потрібних для виконання певних завдань з фаху, що потребують використання іноземної мови. Вступний рівень підготовки для студентів, які бажають вивчати мову поглиблено , не нижче кваліфікаційного рівня В2.

Зміст програм навчальних дисциплін спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь студентів та більш глибокого проникнення у зміст освітньої програми навчання, підняти рівень володіння мовою студентів з рівня незалежного коректувала (В2) до рівня досвідченого користувача (С1, С2), що надає можливість студентам скористуватись можливостями міжнародної освіти і стати користувачами іншої мови, які вільно володіють у своєму професійному середовищу.

Необхідність включення в навчальну програму змісту професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін потребує співпраці викладачів іноземної мови з викладачами з фахових дисциплін та спільного викладання курсу. Перехід від рівня В2 до рівня С1, С2 може відбуватися шляхом самоосвіти студентів, якій сприяють заняття з мови та заняття що проводяться викладачами з фаху іноземною мовою.

Іноземні мови викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного Університету професора Хачатуряна Х.В., яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, які сприяють засвоєнню лексики іноземної мови в типових комунікативних контекстах. У межах діяльності наукової школи професор Хачатурян Х.В та викладачі кафедри забезпечують повноцінний обмін науковою інформацією, педагогічними та професійними інноваціями, передачу новітніх наукових знань, взаємну підтримку ідей, популяризацію наукової роботи серед студентської молоді.

Навчальний процес забезпечують кандидати філологічних наук, викладачі-філологи й науковці найвищої кваліфікації: к.філол.н. Тіменко І.В.; к.філол.н. Нагачевська О.О., к.філос.н. Скворцова Т.Г., к.пед.н. Абрамович В.Є., доцент Парасківа Т.В. та інші.

Науковий доробок професорсько-викладацького складу кафедри набув широкого використання в навчальному процесі і є основою якісної підготовки майбутніх фахівців у сфері економіки, права, міжнародних відносин, суспільно-політичних наук, медицини та фармації, туристичного обслуговування.

Важливе місце в житті кафедри займає наукова робота.

Основою наукової роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою темою Інституту «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури. Розділ «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372).


За звітний період для досягнення мети згідно програми дослідження виконано:

 1. Опрацьовано основну теоретичну літературу з проблеми; створено аналітичні огляди.
 2. Проводилася робота над створенням електронної бібліотеки літератури з теми дослідження.
 3. Пошукові групи займалися обробкою фактичного матеріалу.
 4. Сформовано теоретичні засади та рамки дослідження.
 5. Опрацьовано основну теоретичну літературу з проблеми.
 6. Пошукові групи повністю зібрали та обробили фактичний матеріал.
 7. Пошуковими групами опрацьовано корпуси прикладів фактичного матеріалу, створено аналітичні огляди по досліджуваній проблемі, узагальнено отриманні результати у наукових доповідях та статтях.
 8. Створено електронну бібліотеку літератури по темі та електронний банк двомовних текстів (оригінальних і перекладних), бібліотеку авторефератів і текстів дисертацій (загальна кількість більше 700 одиниць).

Науково-дослідницька робота викладачів кафедри знаходить своє відображення в статтях наукових журналів, створенні навчальних посібників і підручників, участі в міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах:

 • Методичний семінар «Методика викладання усного мовлення» (10 травня 2018);
 • Методичний семінар «Прагматика редагування художнього перекладу» (30 березня 2018);
 • Круглий стіл «Особливості навчання іноземній мові за професійним спрямуванням» (12 березня 2018);
 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Лексико-семантичні та граматичні особливості германських та романських мов та інтенсивні методи навчання іноземних мов» (12 березня 2018);
 • ІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (6 березня 2018);
 • ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Формування європейських стандартів, цінностей та безпекового простору – стратегічний напрям української держави» (14 березня 2018, КиМУ);
 • Науково-практична конференція, присвячена 100-річчю НАН України (березень 2018);
 • Круглий стіл «Інтенсивні методики навчання іноземним мовам» (25 листопада 2017, КиМУ);
 • Форум науковців «Високоякісна освіта – високоякісний фахівець – високоякісний рівень життя» (18 листопада 2017, м. Київ);
 • Науково-практичний семінар «Формування іншомовної комунікативної та перекладацької компетентності майбутніх фахівців» (15 листопада 2017, м. Київ);
 • Науково-методичний семінар «Особливості перекладу термінів юридичної тематики» з ТОВ «Група компаній «Форс» (14 листопада 2017, м. Київ);
 • Науково-практичний семінар «Основні вимоги до проведення занять з англійської мови у ВНЗ і застосування методики викладання іноземних мов Х. В. Хачатуряна» (12 жовтня 2017);
 • Круглий стіл «Міжнародна співпраця в рамках договору між Київським міжнародним університетом та Міжнародною Академією Наук і Вищої освіти (МАНВО)» (29 вересня 2017);
 • Науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (29 вересня 2017);
 • Майстер-клас проф. Хачатуряна Х.В. «Інтенсивні методи навчання іноземних мов» (28 вересня 2017);
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України» (19 квітня 2017, КиМУ);
 • Методичний семінар для молодих викладачів (18 квітня 2017, КиМУ);
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи” (15 квітня 2017, КиМУ);
 • ХХІ Міжнародна студентська науково-практична конференція “Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді” (20 квітня 2016, КиМУ);
 • Методичний семінар для молодих викладачів «Навчання мовленнєвої діяльності в контексті методики проф. Х.В. Хачатуряна з використанням новітніх програм перекладу та редагування» (18 квітня 2016, КиМУ);
 • Міжнародний центр академічної атестації та мобільності «Британська кафедра» у КиМУ (15 квітня 2016, КиМУ);
 • ХХІ Міжнародна науково-практична конференція “Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика” (16 березня 2016, КиМУ).

На кафедрі іноземних мов працюють наукові клуби та студентські гуртки, на засіданнях котрих розглядається тематика:

 • Лінгвокраїнознавство США;
 • Лінгвокультурна специфіка англомовних пісенних текстів;
 • Сучасна Британія: лінгвокраїнознавчий аспект;
 • Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення;
 • Лінгвокраїнознавство Канади;
 • Сучасна Іспанія: лінгвокраїнознавчий аспект;
 • Знавці англійської літератури.

Студенти КиМУ є активними учасниками університетської студентської олімпіади з іноземних мов. В листопаді 2017 року відбувся І тур олімпіади у якому взяли участь представники більшості спеціальностей КиМУ, продемонструвавши високий рівень знань англійської мови, а також конкурс на кращого знавця іноземних мов.

Завдяки зв'язкам із представниками посольств, громадськими організаціями й мовними центрами країн, мови яких вивчаються в Університеті, студенти мають змогу вдосконалювати володіння іноземними мовами, у міжнародних компаніях, брати участь, що сприяє стимулюванню вивчення іноземних мов.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у підготовці студентів КиМУ за програмами подвійних дипломів КиМУ з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща) за напрямом міжнародні відносини, інформаційні технології, менеджмент; Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща) за напрямом міжнародні економічні відносини; Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща) за напрямом право.

Навчальний процес забезпечується у спеціалізованих, лінгафонних кабінетах, обчислювальних центрах, комп’ютерних класах. Широко використовують технічні засоби навчання (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми).

Випускники Київського міжнародного університету демонструють досконале володіння іноземними мовами, особливо англійською мовою, що в сучасному світі обов'язковою умовою успішності професійної діяльності в будь-якій області знань.

24 11/2018
10:00
Зустріч
20 11/2018
13:15
Майстер-клас
19 11/2018
10:00
Майстер-клас
14 11/2018
11:40
Зустріч
"Економіка майбутнього"
Гість: пан Хуан Олівас Корнехо
30 10/2018
08:30
Зустріч