Кафедра іноземних мов

Кафедра іноземних мов Київського міжнародного університету створена у вересні 1998 року й забезпечує викладання європейських мов в Інституті міжнародних відносин, Юридичному інституті, Інситуті журналістики, Інституті телебачення, кіно і театру, на факультеті будівництва, архітектури та інформаційних технологій, медико-фармацевтичному факультеті, стоматологічному факультеті, економічному факультеті за ступенями вищої освіти бакалавр та магістр.

Київський міжнародний університет розглядає володіння іноземними мовами як один з основних механізмів реалізації процесів інтеграції України у світовий науковий, освітній і культурний простір. В основу організації процесу вивчення іноземних мов покладено Рекомендації Ради Європи, за якими викладання іноземних мов має базуватись на спільних для всіх країн Європи цілях, змісті і методах навчання, маючи за мету досягнення загально рекомендованих кваліфікаційних рівнів , які забезпечують спілкування та ефективність дій у межах європейського простору.

У навчанні іноземної мови професійна спрямованість, професійно-орієнтований підхід передбачає у студентів формування здібностей іншомовного спілкування в конкурентних професійних, ділових, наукових сферах та ситуаціях з врахуванням особливостей професійного мислення.

Навчання іноземних мовам здійснюється у міждисциплінарній співпраці з викладачами професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін. Викладачі кафедри іноземних мов надають студентам не тільки знання з іноземної мови, але й сприяють спеціальній підготовці майбутнього фахівця, враховуючи під час навчання особливості основної професії студента.

Розвиток компетенцій, необхідних в академічній, професійних та соціально-громадянських сферах комунікації:

 • академічна – сфера комунікації, яка безпосередньо пов’язана з навчальним процесом з напряму (спеціальності), що організований в університеті;
 • професійна – сфера комунікації, яка передбачає володіння особою з вищою освітою повним комплексом знань, умінь та навичок, які характерні для окремої професії;
 • соціально-громадська – сфера комунікації, в якій особа з вищою освітою виконує свої обов’язки як людина суспільства, що залучена в різні види спілкування з різноманітними цілями.

Викладання іноземної мови спрямовано на послідовний та комплексний розвиток усіх компетенцій, які необхідні для успішного здійснення іншомовної комунікації в академічній, професійні та соціально-громадській сферах спілкування.

Викладання іноземної мови відповідно до мети планується протягом усього часу навчання студентів в КиМУ та розподіляється на нормативний курс та на варіативний (поглиблений) курс.

Нормативний курс – це навчання, яке здійснюється з метою досягнення кваліфікаційного мовного рівня В2 відповідно до набутих комунікативних умінь. Групи формуються за результатами попереднього тестування за рівнями знань.

Нормативний курс включає вивчення студентами навчальної дисципліни “Загальний практичний курс іноземної мови (міжнародний стандарт)”.

Зміст програми навчальної дисципліни спрямований на формування професійної комунікативної компетенції, яка розглядається як мовна поведінка, що є специфічною для академічного та професійного середовища, а також створює умови для досягнення студентами рівня володіння мовою В2 (“Незалежний користувач”), як цього вимагають Загальноєвропейські рекомендації (2001р.) відповідного ступеня вищої освіти “бакалавр”.

По завершенні нормативного курсу студент має можливість оволодіти загальновживаною та професійно-орієнтованою іноземною мовою.

Наступний етап навчання – варіативний, поглиблений курс – це навчання яке надає можливість студентам вдосконалити особисту іншомовну компетенцію, необхідну для якісного навчання та майбутнього професійного спілкування.

Поглиблений курс включає вивчення студентами на рівні бакалавра навчальної дисципліни “Іноземна мова для професійного спілкування”. Професійно-орієнтований напрям програми навчання вимагає інтеграції навчальної дисципліни “Іноземна мова” з професійно-орієнтованими та спеціальними дисциплінами навчального плану, на основі міждисциплінарних зв’язків. Іноземну мова використовується як засіб систематичного поповнення своїх професійних вмінь та навичок.

Поглиблений курс має на меті досягнення кваліфікаційного рівня С1 та С2, засвоєння необхідного обсягу фахового мовного матеріалу та опанування комунікативних умінь, потрібних для виконання певних завдань з фаху, що потребують використання іноземної мови. Вступний рівень підготовки для студентів, які бажають вивчати мову поглиблено , не нижче кваліфікаційного рівня В2.

Зміст програм навчальних дисциплін спрямований на вдосконалення мовленнєвих умінь студентів та більш глибокого проникнення у зміст освітньої програми навчання, підняти рівень володіння мовою студентів з рівня незалежного коректувала (В2) до рівня досвідченого користувача (С1, С2), що надає можливість студентам скористуватись можливостями міжнародної освіти і стати користувачами іншої мови, які вільно володіють у своєму професійному середовищу.

Необхідність включення в навчальну програму змісту професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін потребує співпраці викладачів іноземної мови з викладачами з фахових дисциплін та спільного викладання курсу. Перехід від рівня В2 до рівня С1, С2 може відбуватися шляхом самоосвіти студентів, якій сприяють заняття з мови та заняття що проводяться викладачами з фаху іноземною мовою.

Іноземні мови викладаються за авторською методикою президента Київського міжнародного Університету професора Хачатуряна Х.В., яка ґрунтується на автентичних матеріалах і моделюванні реальних ситуацій, які сприяють засвоєнню лексики іноземної мови в типових комунікативних контекстах.

Навчальний процес забезпечують кандидати філологічних наук, викладачі-філологи й науковці найвищої кваліфікації: к.філол.н. Тіменко І.В.; к.філол.н. Нагачевська О.О., к.філос.н. Скворцова Т.Г., к.пед.н. Абрамович В.Є., доцент Парасківа Т.В. та інші.

Науковий доробок професорсько-викладацького складу кафедри набув широкого використання в навчальному процесі і є основою якісної підготовки майбутніх фахівців у сфері економіки, права, міжнародних відносин, суспільно-політичних наук, медицини та фармації, туристичного обслуговування.

Важливе місце в житті кафедри займає наукова робота.

Основою наукової роботи колективу кафедри є дослідження актуальних проблем лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Професорсько-викладацький склад кафедри працює над науковою темою Інституту «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури. Розділ «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми» (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372).


За звітний період для досягнення мети згідно програми дослідження виконано:

 1. Опрацьовано основну теоретичну літературу з проблеми; створено аналітичні огляди.
 2. Проводилася робота над створенням електронної бібліотеки літератури з теми дослідження.
 3. Пошукові групи займалися обробкою фактичного матеріалу.
 4. Сформовано теоретичні засади та рамки дослідження.
 5. Опрацьовано основну теоретичну літературу з проблеми.
 6. Пошукові групи повністю зібрали та обробили фактичний матеріал.
 7. Пошуковими групами опрацьовано корпуси прикладів фактичного матеріалу, створено аналітичні огляди по досліджуваній проблемі, узагальнено отриманні результати у наукових доповідях та статтях.
 8. Створено електронну бібліотеку літератури по темі та електронний банк двомовних текстів (оригінальних і перекладних), бібліотеку авторефератів і текстів дисертацій (загальна кількість більше 700 одиниць).

Науково-дослідницька робота викладачів кафедри знаходить своє відображення в статтях наукових журналів, створенні навчальних посібників і підручників, участі в міжнародних науково-практичних конференціях, тренінгах, семінарах:


На кафедрі іноземних мов працюють наукові клуби та студентські гуртки, на засіданнях котрих розглядається тематика:

 • Лінгвокраїнознавство США;
 • Лінгвокультурна специфіка англомовних пісенних текстів;
 • Подорожуючи Німеччиною;
 • Сучасна Британія: лінгвокраїнознавчий аспект;
 • Великобританія. Історичні аспекти формування нації та сьогодення;
 • Лінгвокраїнознавство Канади;
 • Сучасна Іспанія: лінгвокраїнознавчий аспект;
 • Знавці англійської літератури.

Студенти КиМУ є активними учасниками університетської студентської олімпіади з іноземних мов. В листопаді 2017 року відбувся І тур олімпіади у якому взяли участь представники більшості спеціальностей КиМУ, продемонструвавши високий рівень знань англійської мови, а також конкурс на кращого знавця іноземних мов.

Завдяки зв'язкам із представниками посольств, громадськими організаціями й мовними центрами країн, мови яких вивчаються в Університеті, студенти мають змогу вдосконалювати володіння іноземними мовами, у міжнародних компаніях, брати участь, що сприяє стимулюванню вивчення іноземних мов.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у підготовці студентів КиМУ за програмами подвійних дипломів КиМУ з Вищою Школою Бізнесу в Домброва Гурнічей (WSB, Польща) за напрямом міжнародні відносини, інформаційні технології, менеджмент; Сопотською Вищою Школою (SSW, Польща) за напрямом міжнародні економічні відносини; Верхньосілезькою Вищою Школою Торгівлі ім. Войцеха Корфантего (GWSH, Польща) за напрямом право.

Навчальний процес забезпечується у спеціалізованих, лінгафонних кабінетах, обчислювальних центрах, комп’ютерних класах. Широко використовують технічні засоби навчання (відео- й аудіозаписи, диски, кінофільми).

Випускники Київського міжнародного університету демонструють досконале володіння іноземними мовами, особливо англійською мовою, що в сучасному світі обов'язковою умовою успішності професійної діяльності в будь-якій області знань.

23 04/2018
13:00
Зустріч
19 04/2018
11:40
Зустріч
27 03/2018
11:40
Зустріч