Кафедра германських мов та перекладу

Завідувач кафедри германських мов та перекладу

Кінщак Олександр Михайлович

Завідувач кафедри, к.ф.н., доцент

Кафедра германських мов та перекладу провідна випускова кафедра Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології Київського міжнародного університету, яка забезпечує викладання германських мов та дисциплін перекладацького циклу.

Кафедра здійснює викладання практичних і теоретичних курсів з перекладу та германських (англійська, німецька) мов, забезпечує навчальний процес підготовки перекладачів-референтів, перекладачів з двох іноземних мов в Навчально-науковому Інституті лінгвістики та психології та в Навчально-науковому Інституті міжнародних відносин за ступенями вищої освіти "бакалавр", "магістр".

Науково-педагогічні працівники кафедри – висококваліфіковані, знані в Україні та за її межами лінгвісти, перекладознавці, а також перекладачі-практики в художньо-літературній, міжнародно-економічній і науково-технічній галузях, серед них: д.філол.н., проф. Мушкудіані О.Н.; к.філол.н., доц. Кінщак О.М.; к.філол.н., доц. Тіменко І.В.; к.філол.н. доц. Нагачевська О.О.; к.філол.н. доц. Лавриненко О.О.; к.філол.н., доц. Лук’яненко Я.В.; к.пед.н., доц. Абрамович В.Є.; викладачі Борисенко Ю.А., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б.

Формування фахової компетенції перекладачів і практична реалізація навичок усного й письмового перекладу відбувається в межах програм перекладацької практики (III, IV курси та магістратура) на базі ТОВ «АБІ ЛЕНГВІДЖ СЕРВІСЕЗ», ТОВ «ТУРИСТИЧНА КОМПАНІЯ «АНГА ТРЕВЕЛ», ТОВ «ТРЕВЕЛ СТУДІО», Музей видатних діячів української культури Лесі Українки, Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького, ТОВ «Група компаній «Форс».


Освітня діяльність

Навчальний план підготовки бакалаврів містить дисципліни, які відображають профіль навчального закладу та спеціалізацій: «Юридичний переклад»; «Науково-технічний переклад»

В процесі навчання студенти опановують професійні та практичні дисципліни перекладацького циклу та германських мов:

  Бакалавр
  • латинська мова;
  • основи інформатики та прикладної лінгвістики;
  • історія зарубіжної літератури;
  • сучасна зарубіжна література;
  • вступ до перекладознавства;
  • вступ до мовознавства;
  • загальна теорія перекладу;
  • основи наукових досліджень в лінгвістиці;
  • історія англійської мови; історія перекладу;
  • порівняльна лексикологія англійської та української мов;
  • стилістика англійської мови;
  • практична та порівняльна граматика англійської мови;
  • практика усного та писемного мовлення англійської мови;
  • практичний курс англійської мови;
  • практична фонетика англійської мови;
  • практика перекладу англійської мови;
  • практична граматика і фонетика другої іноземної мови;
  • практика усного та писемного мовлення другої іноземної мови;
  • лінгвокраїнознавство другої іноземної мови;
  • загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови;
  • практика перекладу другої іноземної мови;
  • лінгвокраїнознавство англійської мови;
  • практичний курс англійської мови (за професійним спрямуванням);
  • основи перекладацького аналізу тексту;
  • основи професійної діяльності перекладача;
  • вступ до науково-технічного перекладу;
  • переклад офіційно-ділового мовлення;
  • засоби майстерності перекладача науково-технічних текстів;
  • основи перекладацького аналізу тексту;
  • редагування науково-технічного перекладу та інші.

  Магістр
  • послідовний та письмовий переклад іноземної мови;
  • техніка усного висловлювання;
  • синхроний переклад;
  • практичний курс перекладу з рідної мови;
  • науково-технічний переклад; жанрові теорії перекладу;
  • переклад та редагування художнього тексту;
  • особливості перекладу юридичних документів;
  • проблеми комунікативної лінгвістики;
  • комп'ютерна лексикографія і переклад;
  • машинний переклад; соціолінгвістика;
  • новітні інформаційні технології у професійній діяльності;
  • риторика; основи теорії міжкультурної комунікації;
  • методика викладання перекладу;
  • педагогіка і психологія вищої школи;
  • методологія наукових досліджень та ін.

  У навчанні використовуються вітчизняні й зарубіжні підручники з англійської та німецької мов, перекладознавства, навчально-методичні матеріали, укладені викладачами кафедри, аутентичні текстові та аудіоматеріали ООН, ОБСЄ, Ради Європи, НАТО, новітні технології навчання, комп'ютерні програми перекладу тощо.


  Наукова робота

  Науково-дослідна робота кафедри здійснюється в межах комплексної наукової теми Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури. (науковий керівник теми – Нагачевська О.О., к.філол.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0116U005372).

  Дослідження науковців спрямовані на розробку актуальної загальнолінгвістичної та перекладацької проблематики у формі наукових статей, монографій, навчально-методичних посібників, студентських курсових,магістерських робіт, а також доповідей, що виголошуються викладачами кафедри та студентами на міжнародних і всеукраїнських конференціях і семінарах.


  Публікації викладачів кафедри у 2012-2017 н.р.

  Монографії:
  Лук’яненко Я. В.«Антимемуари» Андре Мальро: специфіка жанру та нарації»: Монографія / Я. В. Лук’яненко. – К. : КиМУ, 2014. – 203 с.;


  Навчальні посібники:

  • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н.Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.;
  • Нагачевська О. О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»»: навчальний посібник / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.;
  • Кінщак О. М., Глінська Л. В., Козлова Д. І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Л.В. Глінська, Д.І. Козлова. – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.;
  • Борисенко Ю.А. Загальнотеоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник / Ю.А. Борисенко. – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.;
  • Нагачевська О. О., Ємець О. В., Пасічник О. О., Школяр Н. В. English: Communicative aspects (Англійська мова: комунікативні аспекти): посібник з вивчення курсу для студентів молодших курсів всіх напрямів підготовки / О.О. Нагачевська, О.В. Ємець, О.О. Пасічник, Н.В. Школяр. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 120 с.
  • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.;
  • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім.та укр.мови): навчальний посібник / Ю.А. Борисенко. – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.;
  • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Т.М. Мельниченко. – К.: КиМУ, 2015. – 168 с.;
  • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.;
  • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Ю.І. Верета – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.;
  • Абрамович В. Є., Аврахова Л. Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник / В. Є. Абрамович, Л. Я. Аврахова. – К., 2014. – 340 с.;
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “INSIDE OUT. INTERMEDIATE”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.;
  • Борисенко Ю.А. Практичний курс фонетики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: навчальний посібник / Ю.А. Борисенко – К.: КиМУ, 2014. – 92 с.;
  • Кінщак О.М., Аржаних Д.О. Переклад термінології системи ООН (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Д.О. Аржаних. – К.: КиМУ, 2013. – 108 с.;
  • Тіменко І.В. Practical Contrastive Stylistics of English and Ukrainian. Навчальний посібник. – КиМУ, 2013. – 270 с.;
  • Борисенко Ю. А. Практичний посібник з граматики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: практичний посібник / Ю А. Борисенко. – К.: КиМУ, 2013. – 84 с.

  Методичні розробки:

  • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.;
  • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку комунікативних навичок при перегляді, обговоренні та перекладі автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.;
  • Мушкудіані О.Н., Лук’яненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.;
  • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу / В.Є. Абрамович. – Київ: КиМУ, 2017;
  • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу / В.Є. Абрамович. – Київ: КиМУ, 2017;
  • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. / В.Є. Абрамович. – Київ, 2016. – 120 с.;
  • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. / В.Є. Абрамович. – Київ, 2016. – 57 с.;
  • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.;
  • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ. / І.Б. Тимошенко. – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
  • Тимошенко І.Б, Щудла Н.М. Idioms In Use: Методична розробка для студентів КиМУ / І.Б. Тимошенко, Н.М. Щудла. – К.: КиМУ, 2015. – 26 с.;
  • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ / Н.М. Щудла. - К.: КиМУ, 2016. – 83 с.;
  • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.;
  • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. – 47 с.

  Курси лекцій:

  • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина І) студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету : курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 168 с.;
  • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету : курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ : КиМУ, 2017. – 156 с.;
  • Гарник І.В., Мушкудіані О.Н. Вступ до перекладознавства: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2015. – 106 с.;
  • Лавриненко О.О. Засоби автоматизації перекладу : курс лекцій / О.О. Лавриненко. – К.: КиМУ, 2014. – 66 с.;
  • Лавриненко О.О., Мизин Т.О. Курс лекцій з історії англійської мови. – К.: КиМУ, 2014. – 75 с.

  Викладачі та студенти кафедри беруть участь у міжнародних семінарах і конференціях, зокрема:

  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України». Київ, КиМУ, 11 квітня 2017 року;
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року;
  • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи». Київ, КиМУ, 28 лютого 2017 року;
  • XXI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика». Київ, КиМУ, 2016;
  • ХXV Міжнародна наукова конференція «МОВА І КУЛЬТУРА» імені проф. Сергія Бураго. 21-23 червня 2016;
  • Міжнародна конференція "ІХ Міжнародна конференція Чичерінські читання "Світова літ-ра і літературознавчому дискурсі ХХІ ст." ЛНУ ім.І.Франка, 15-16 жовтня 2015;
  • Всеукраїнська наукова конференція Онтологія літератури в сучасному комунікативному просторі. Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 10 квітня 2015;
  • Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво». Харківськийнаціональний університет імені В.Н. Каразіна, 2–3 квітня 2015;
  • XX Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій». Секція іноземних мов. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.;

  Кафедрою видаються матеріали щорічної Міжнародної молодіжної науково-практичної конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», серія «Перекладознавство».

  Під керівництвом викладачів кафедри студенти досліджують актуальні проблеми теорії та практики перекладу в межах діяльності наукового студентського товариства «Актуальні проблеми теорії та практики перекладу» (керівник Абрамович В.Є.), в межах якого створено наукові гуртки: «Business English» (керівник Тіменко І.В.), «Лінгвокраїнознавство» (керівник Щудла Н.М.), «Чарівне мистецтво перекладу» (керівник Кінщак О.М.), «Європейська платформа» (керівник Борисенко Ю.А.).

  Кафедра підтримує плідні наукові зв'язки з профільними кафедрами університетів України, Німеччини, США.

  Студентські науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, конкурси, майстер-класи, інтелектуальні проекти в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу кафедри.


  Заходи 2016-2017 рр.:

  • Форум науковців «Високоякісна освіта – високоякісний фахівець – високоякісний рівень життя» (учасники науково-педдагогічні працівники кафедр германських мов та перекладу, іноземних мов, студенти ННІ лінгвістики та психології та ННІ Міжнародних відносин (м. Київ) (15.11.2016 р.);
  • Науково-практичний семінар «Формуванні іншомовної комунікативної та перекладацької компетентності майбутніх фахівців» (учасники науково-педагогічні працівники кафедр германських мов та перекладу, іноземних мов, студенти ННІ лінгвістики та психології та ННІ Міжнародних відносин (м. Київ) (15.11.2017 р.);
  • Науково-методичний семінар «Особливості перекладу термінів юридичної тематики» з ТОВ «Група компаній «Форс» (м. Київ) 14.11.2017 р.);
  • Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, учні ліцею №48 (м. Київ) (29.09.2017 р.);
  • Науковий семінар, майстер-клас. Виховання у студентів почуття поваги до Батьківщини, рідної мови та перекладацького фаху на прикладі політичної та літературно-перекладацької діяльності українських та зарубіжних державних діячів, письменників, поетів, перекладачів: О. Жупанський, С. Є. Корунець в НСПУ, УСПП – зустрічі, бесіди, науково-практичні семінари, майстер-класи (Листопад-квітень 2016-2017 р.);
  • Майстер-клас «Алгоритми поетичного перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, СП СПУ, Г. А. Турков, О. І. Жупанський) (17.05.2017 р.);
  • Круглий стіл «Лінгво-прагматичні особивості адаптації національних та міжнародних стандартів перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, директор Folkshоchshulle Й. Аманн) (31.03.2017 р.);
  • Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури» (Учасники: члени кафедри германських мов та перекладу КиМУ, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М.П. Драгоманова, кафедри іноземних мов ХНУ, Чорноморського національного університету імені Пера Могили, м. Миколаїв) (28 лютого 2017 р.);
  • Науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, О.І. Жупанський, Г.Л. Турков) (Листопад 2016);
  • Майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, член АПУ Д. Янковий) (17.11.2016 р.);
  • Науково-методичний семінар «Рівні художнього перекладу» (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, І. В. Корунець) (11.11.2016 р.);
  • Міжуніверситетська науково-практична конференція студентів КиМУ та школярів Київських шкіл до Міжнародного дня перекладу (Учасники: члени кафедри германських мов і перекладу, кафедри іноземних мов та методики викладання НПУ ім. М. П. Драгоманова, учні ліцею №49 (м. Київ) (30.09.2016 р.);
  • Круглий стіл за участю Й. Аманнa (Австрія): «Культурні та соціально-політичні цінності молодого покоління Австрії та України» у форматі дискусійного клубу «Європейська платформа» (Жовтень-травень 2016-2017 н.р.).

  Конкурси, вікторини, майстер-класи:

  • майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача» (28 жовтня 2016 року, гімназія № 48);
  • майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу» (17 листопада 2016 р. за участю перекладача Д. Янкового);
  • конкурс художнього перекладу (20-30 вересня 2016 року, КиМУ, Канд. філол. наук, проф. Кінщак О.М., доц. Борисенко Ю.А., викл. Тимошенко І.Б.);
  • міжнародний дискусійний клуб «Европейська платформа» (доц. Борисенко Ю.А., Й. Аманн, Йохен Ляєр, Крістоф Зауер та інші партнери Киму з ФРН, Австрії та Швейцарії. Проводиться щовівторка протягом І півріччя 2016-2017 н.р.);
  • quest – вікторина «English – speaking countries» (28 жовтня 2016 року в гімназії № 48, викл. Тимошенко І.Б.);
  • XVII Всеукраїнська олімпіада з англійської мови (24 листопада 2016 р., к.філол.н., проф. Кінщак О.М., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М.);
  • інтелектуальна гра «Mister know-all» (30 листопада 2016 р., колеж ім. В. Сухомлинського, к.філол.н., доц. Нагачевська О.О., викладачі Тимошенко І.Б., Щудла Н.М.).

  Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу здійснюється з використанням комп’ютерних класів і лінгафонних кабінетів.

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч