Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту

Завідувач кафедри економіки, підприємництва, менеджменту

Гончаров Юрій Вікторович

Завідувач кафедри, д.е.н., професор

Головне завдання кафедри - забезпечення якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, максимальне задоволення потреб студентів в отриманні професійних знань, вмінь та навичок з обраного фаху, а кінцевих споживачів (роботодавців) – висококласними спеціалістами.

Кафедра забезпечує викладання блоку економічних дисциплін на факультетах і в інститутах КиМУ й фахову підготовку спеціалістів за ступенями вищої освіти бакалавр: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Економіка», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Фінанси, банківська справа та страхування» та магістр: «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Публічне управління та адміністрування».

Викладання дисциплін здійснюється відповідно до вимог Болонського процесу за кредитно-модульною системою двома робочими мовами – англійською та українською.

Освітня діяльність

Навчально-виховний процес на кафедрі забезпечують науково-педагогічні працівники, основною метою діяльності яких є формування гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в сучасному соціально-економічному просторі: доктори економічних наук - Гончаров Ю.В., Коміренко В.І., Вяткіна Т.Г.; кандидати економічних наук - Опаленко А.М., Опанасюк В.В.,Кощенко К.В., Могилевська О.Ю., Глівінська Ю.В.; кандидат наук з державного управління Мягкова О.В.; викладач Устименко Н.В. та ін.


Професійні та практичні дисципліни

Бакалавр
 • Міжнародні економічні відносини
  • світова економіка;
  • історія економічних вчень;
  • історія міжнародних відносин;
  • історія політичних вчень та політологія;
  • міжнародні відносини та світова політика;
  • теорія держави і права;
  • міжнародне публічне право;
  • міжнародне приватне право;
  • міжнародна інформація та інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних відносинах;
  • інформатика та сучасні інформаційні системи й технології;
  • конфліктологія та теорія переговорів;
  • дипломатичний протокол та етикет;
  • менеджмент і маркетинг;
  • вища математика;
  • теорія ймовірностей і математична статистика;
  • економіко-математичне моделювання;
  • макроекономіка; мікроекономіка;
  • екологія та безпека життєдіяльності.
 • Менеджмент
  • історія економіки та економічної думки;
  • основи економічної теорії;
  • державне та регіональне управління;
  • політична економія;
  • менеджмент (операційний, управління персоналом);
  • менеджмент і адміністрування;
  • комунікативний та офісний менеджмент;
  • міжнародні економічні відносини;
  • маркетинг; гроші та кредит;
  • інформаційні системи в менеджменті;
  • економічна інформатика; статистика;
  • вища математика; економетрія;
  • теорія ймовірностей і математична статистика;
  • економіко-математичне моделювання;
  • трудове, підприємницьке,адміністративне, цивільне, фінансове право України;
  • організація праці менеджера, охорони праці.
 • Економіка
  • світова, національна та регіональна економіка;
  • мікро- та макроекономіка;
  • економіка підприємства;
  • планування, стратегія і контроль підприємства;
  • організація виробництва;
  • проектний аналіз;
  • потенціал і розвиток підприємства;
  • статистика;
  • фінанси, гроші та кредит;
  • бухгалтерський облік;
  • економіко-математичне моделювання;
  • економічна інформатика;
  • економіка та організація інноваційної діяльності;
  • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
  • PR;
  • маркетинг;
  • соціально-трудові відносини;
  • політологія.
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  • національна економіка;
  • політична економія;
  • теорія ймовірностей і математична статистика;
  • економіко-математичне моделювання;
  • економічна інформатика;
  • статистика; маркетинг;
  • фінанси, бухгалтерський облік;
  • менеджмент;
  • обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків;
  • економіка та організація інноваційної діяльності;
  • стратегія підприємства;
  • планування і контроль на підприємстві;
  • організація виробництва;
  • соціально-трудові відносини;
  • проектний аналіз;
  • потенціал і розвиток підприємства.
 • Фінанси, банківська справа та страхування
  • статистика;
  • бухгалтерський облік;
  • економічна інформатика;
  • фінанси;
  • бюджетна система соціальне страхування;
  • фінансовий аналіз;
  • податкова система;
  • страхові послуги;
  • фінанси підприємств;
  • економічний аналіз;
  • аудит;
  • інвестування;
  • логістика;
  • фондовий ринок;
  • банківські операції;
  • фінанси зарубіжних корпорацій;
  • фінансове право;
  • фінансовий ринок;
  • біржова діяльність;
  • бюджетування діяльності суб’єктів господарювання;
  • інвестиційний аналіз;
  • інформаційні системи і технології у фінансах;
  • фінанси страхових організацій;
  • фінансова статистика;
  • фінансова математика.
Магістр
 • Міжнародні економічні відносини
  • глобальна макроекономічна політика;
  • глобальні проблеми світового господарства й міжнародних економічних відносин;
  • глобальна макроекономічна політика;
  • світові економічні кризи;
  • міжнародне економічне право;
  • транснаціоналізація світової економіки;
  • механізми функціонування СОТ;
  • внутрішній ринок ЄС;
  • міжнародна та європейська безпека;
  • європейська інтеграція: політичний і правовий аспект;
  • інноваційний менеджмент;
  • міжнародний податковий менеджмент;
  • реінжиніринг бізнес-процесів;
  • методологія та організація наукових досліджень у галузі міжнародних економічних відносин.
 • Менеджмент
  • глобальна макроекономічна політика;
  • міжнародний бізнес;
  • адміністративне управління;
  • ділове, публічне адміністрування;
  • аудит і оцінювання управлінської діяльності;
  • правові засади адміністративної діяльності;
  • реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-планування;
  • фінансовий, стратегічний, інноваційний, логістичний менеджмент;
  • інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
  • психологія управління;
  • організаційна поведінка та діловий протокол.

Публічне управління та адміністрування включає в себе наступні дисциплін

 • публічна служба;
 • методологія та організація наукових досліджень;
 • електронне врядування;
 • інформаційні системи і технології в управлінні організацією;
 • кадрова політика у публічній сфері;
 • публічна політика;
 • публічне адміністрування.

Діє програма подвійного диплому:


Наукова робота

Пріоритетним напрямом діяльності кафедри є науково-дослідна робота. Науковці кафедри беруть участь у виконанні науково-дослідної теми економічного факультету – «Організаційний механізм залучення інвестицій в економіку України» (науковий керівник - Опаленко А.М., к.е.н., доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер №0116U005366, 2016 р.).

Основні напрямки кафедральних досліджень:

 • місце і роль інвестиційної діяльності у системі ринкових відносин;
 • стратегія інноваційного розвитку та економічного зростання України;
 • оцінка конкурентоспроможності галузей економіки України;
 • підвищення ефективності та результативності управління механізмом залучення інвестицій в економіку України.

Наукові розробки викладачів упроваджуються в навчальний процес, проходять апробацію на науково-практичних конференціях:

 • VIII Міжнародна конференція «Асоціація перспективних досліджень і вищої освіти «Схід-захід», м. Відень, Австрія, серпень 2015 р.;
 • ІІ Міжнародний науковий форум «NEW ECONOMICS», м. Краків, Польща, 1-11 листопада 2015 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія», м. Братислава, Словаччина, 17-22 січня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», м. Київ, КиМУ, 16 березня 2016 р.;
 • ІІІ Міжвузівська наукова конференція «Фінансові аспекти діяльності підприємств в умовах кризи», м. Київ, Відкр. міжн. університет розвитку людини «Україна», 25 березня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку», м. Дніпропетровськ, 14-15 квітня 2016 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ», м. Запоріжжя, 20-21 січня 2017 р.;
 • Науково-практична Інтернет-конференція «ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛІСТИКИ: МИНУЛЕ, СУЧАСНЕ, МАЙБУТНЄ», КНЕУ, м. Київ, 03 березня 2017 р.;
 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу на тему «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи», м. Київ, КиМУ, 15 березня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА НА РІЗНИХ РІВНЯХ УПРАВЛІННЯ: ПІДПРИЄМСТВО, РЕГІОН, ДЕРЖАВА», м. Дніпро, 24-25 березня 2017 р.;
 • nternational scientific conference «ECONOMY AND MANAGEMENT: MODERN TRANSFORMATIONS IN EPOCH OF GLOBALIZATION», Klaipeda, Lithuania, 24 of March 2017;
 • Міжнародна науково-практична конференція «МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: МЕХАНІЗМИ ТА СТРАТЕГІЇ», м. Львів, 31 березня 2017 р.;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством», м. Полтава, 20 квітня 2017 р.;
 • Всеукраїнський економічний форум з міжнародною участю «РОЗВИТОК МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАДІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ», м. Житомир, ЖДТУ, 27 квітня 2017 р.;
 • Міжнародний науковий семінар «Формування економічних знань як бізнесу інформаційного суспільства», Греція. Афіни, 29 квітня; 8 травня 2017 р.
 • Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ», ДДУУ, м. Маріуполь, 12 травня 2017 р.;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИЧНІ ПІДЇОДИ І ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ», м. Одеса, 09-10 червня 2017 р.;
 • Міжнародна науково-практична конференція «ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ І СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН», м. Дніпро, 16-17 червня 2017 р.

У 2014-2017 н.р. професорсько-викладацьким складом кафедри було видано:

 • Мягкова О.В. Кластеризація промисловості України як механізм підвищення економічного добробуту в умовах глобалізації / "Україна в умовах европейськоїінтеграції та глобалізації світу": Монографія / [за ред. О.А. Чумаченко]. – К.: КиМУ, 2014. – С. 375 – 432.
 • Гончаров Ю.В. Розвиток системи комунікацій України. Вісник Хмельницького національного університету, 32. Т.№ 3(186), С.23 – 28.;
 • Григорович В.Р., Воронов М.П., Мягкова О.В. Державне управління процесами підготовки та прийняття управлінських рішень у системі охорони здоров’я України: монографія [за ред. О.В. Мягкової]. – К.: КиМУ, 2014. – 450 с.
 • Вяткін П.С. Prerequisites for modernization of material and technical resources in agriculture / Вісник "Проблеми економіки та управління", 2014. № 779. С. 8-13.
 • Гончаров Ю.В. Стилі управління та специфіка діяльності менеджера на міжнародному рівні. Вісник Хмельницького національного університету, №4 Т.3(190), С.143 – 148.;
 • Вяткіна Т.Г. Оцінка ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств туристичної індустрії / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.1(9). – Київ, 2015. – С. 8-16.
 • Кощенко К.В. Конкурентна розвідка як засіб забезпечення стратегії підприємства: призма іноземного досвіду / Вісник Черкаського університету - 2015 - № 12 (345) – С. 65-69.
 • Вяткіна Т.Г. Передумови використання стратегічного менеджменту в туристичній індустрії / Проблеми міжнародних відносин: Збірник. наукових праць. – Вип. 10.– К.: КиМУ, 2015. – С. 170–176.
 • Кощенко К.В. Історія економіки та економічної думки: курс лекцій – К.: КиМУ, 2015. – 76 с.
 • Вяткіна Т.Г. Стратегічний аналіз управління ресурсним потенціалом туристичних підприємств / Сучасні питання економіки і права. Серія: «Економічні науки». Вип.2(10) – Київ, 2015. – С. 14-21.
 • Кощенко К.В. Необхідність управління грошовими потоками підприємства ринку /Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту - 2015 - № 11 – С. 115-121;
 • Могилевська О.Ю Менеджмент: Учебное пособие. – К.: КиМУ, 2015. – 360 с.
 • Могилевська О.Ю. Управління командами: Навч. пос. – К.: КиМУ, 2016. – 349 с.
 • A collective monograph. Marketing approach to the management by innovative development of the region / Sustainable economic development of regions. Vol.10/2016, Р. 55-63, Austria, Vienna, October 2016.
 • Гончаров Ю.В. Проблеми та перспективи організаційного розвитку енергетичних холдингів України. Економічний простір: Збірник наукових праць, - 2017; С.110 – 120.
 • Оlga Mohylevskaya A competitiveness of an industrial enterprise in the system of partner relations loyalty / Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. №3-4 (2), 2017.
 • Гончаров Ю.В. Аналітичне забезпечення стратегічного управління енергетичними підприємствами: по елементний підхід. Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць. - К. 2017. - Вип. 4 (191). - С. 46 – 51.
 • Оlga Mohylevskaya «An innovative business model of the contemporary industrial market» «Oxford Review of Economic Policy», №1(33)/2017 (Scopus and Web of Science ), Oxford University, United Kingdom.
 • Могилевська О.Ю. «Перспективи створення інноваційного кластера в київському регіоні за участю тов нвп «білоцерківмаз» / «Міжнародний науковий журнал Інтернаука», №3, 2017, С. 73-76, м. Київ;
 • Могилевська О.Ю. «Сучасна парадигма розвитку науково-технічного потенціалу підприємств промислового комплексу україни» / «Економіка та суспільство», №9, 2017, (Index Copernicus), МДУ, м. Мукачево

Для сприяння науково-дослідницькій роботі студентів на кафедрі працюють студентські наукові гуртки: «Бізнес-клуб», де обговорюються й дискутуються питання, пов’язані з практичним менеджментом, функціонуванням підприємства, реальним бізнесом, управлінською і маркетинговою діяльністю підприємств України, а також студенти отримують консультації з приводу здійснення наукових досліджень, написання наукових робіт і виголошення доповідей.


Результати наукової діяльності студенти втілюють у виступах на наукових конференціях і участі в конкурсах студентських науково-пошукових робіт, що друкуються у наукових журналах «Сучасні питання економіки і права», «Європейські перспективи»:

 • ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів на тему «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України», м. Київ, КиМУ, 19 квітня 2017 р.;
 • міжнародна науково-практична студентська конференція «Європейський шлях розвитку України як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді», м. Київ, КиМУ, 12 квітня 2016 р.;
 • науковий семінар «Проблеми адаптації та інтенсивного використання виробничого, наукового та організаційно-управлінського потенціалів до ринкових перетворень в умовах структурних змін економіки», м. Київ, КиМУ, 31 березня 2016 р.;
 • міжнародна науково-практична конференція «Перспективи стабільного економічного розвитку та економічної безпеки України та її регіонів», м. Ужгород, Інститут державного управління та регіонального розвитку, 6 травня 2015 р.;
 • науково-практичний семінар «Освіта в Україні та закордоном: проблеми та перспективи», м. Київ, КиМУ, 21 квітня 2015 р.;
 • всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки», м. Умань, УДПУ, 26 березня 2015 р.;
 • міжнародна науково-практична конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій», м. Київ, КиМУ, 14 березня 2015 р.;
 • молодіжна науково-практична конференція «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії», КиМУ, 11 квітня 2014 р.;
 • науково-практична конференція «Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики», КиМУ, 21 лютого 2014 р.;
 • міжнародна науково-практична конференція «Україна в євроінтеграційних процесах», КиМУ, 15 лютого 2014 р.

Кафедра забезпечує виконання програм практик студентами відповідно до навчальних планів за кожним напрямом підготовки та спеціальності. Визначення баз практики здійснюється на підставі прямих договорів з органами державної влади, підприємствами, установами.


Студенти мають можливість пройти практичну підготовку на базі:

 • Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;
 • Київської міської державної адміністрації;
 • Торговельно-промислової палати України;
 • банків, страхових компаній, консалтингових фірм;
 • підприємств усіх форм власності та ін.

Кафедра має відповідну матеріально-технічну базу для належної підготовки фахівців у галузі економіки, створені всі умови для реалізації професійного, творчого, комунікаційного потенціалу студентства. Діє спеціалізований комп'ютерний кабінет прикладної економіки із сучасним мультимедійним і програмним забезпеченням, який підключений до мережі «Internet», де під керівництвом провідних викладачів кафедри виконуються практичні ситуаційні завдання економічного змісту.

На економічному факультеті проводяться науково-практичні семінари, засідання «круглих столів», майстер-класи, дебати, на засідання яких запрошуються провідні фахівці органів центральної виконавчої влади та ТОП-менеджери компаній, які роз’яснюють соціально-економічну та промислову політику держави та підприємницької діяльності.

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч