Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»

Спеціалізація «Управління зовнішньоекономічною діяльністю»

Завданням спеціалізації є здобуття студентами додаткових спеціальних професійних знань з міжнародних стандартів функціонування світового господарства, міжнародної торгівлі товарами та послугами, міжнародного руху капіталів, робочої сили та інтелектуальної власності, міжнародних фінансів, наукових досліджень з актуальних проблем розвитку міжнародного кредитного, фінансового та торгового ринків, закономірностей розвитку світової економічної системи та економічних взаємозв’язків між країнами, поточних тенденцій розвитку світових і регіональних товарних ринків, їх окремих сегментів, принципів прийняття господарських рішень у галузі міжнародних торговельних відносин.

Випускники цієї спеціалізації вміють:

• проводити міжнародні та внутрішні дослідження міжнародної торговельної діяльності, добирати необхідну інформацію та складати статистичну звітність по міжнародним операціям;

• здійснювати аналіз макро- та мікросередовища, моніторинг основних конкурентів на світовому ринку;

• будувати комунікаційну мережу для обміну інформацією та зворотного зв’язку;

• здійснювати оформлення фінансово-розрахункових та банківських операцій, складати кошториси та фінансові плани;

• аналізувати експортно-імпортні можливості підприємства та потребу у фінансових ресурсах;

• оцінювати фінансову діяльність підприємства (організації) та розраховувати показники ефективності міжнародної економічної діяльності;

• готувати публічні виступи, ділові переговори, вести ділове спілкування;

• прогнозувати витрати виробництва та результати діяльності підприємства на короткотерміновий та довготерміновий періоди;

• перекладати та анотувати державною та іноземною мовами тексти професійного спрямування;

• планувати міжнародну торгівельну та фінансово-інвестиційну діяльність;

• визначати стратегії ресурсного забезпечення міжнародної економічної діяльності підприємства та організації, обґрунтовувати перспективні напрямки діяльності підприємства на зовнішніх ринках;

• установлювати, підтримувати та розвивати ділові стосунки з торговельними партнерами та міжнародними організаціями, органами влади;

• розробляти інвестиційні проекти, оцінювати альтернативи проектних рішень;

• вільно спілкуватися двома іноземними мовами у різних ситуаціях професійного спілкування.

Дисципліни спеціалізації:

  • економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України;
  • управління ЗЕД;
  • облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності;
  • міжнародні валютно-кредитні відносини;
  • міжнародні конфлікти та гуманітарний чинник у світовій політиці;
  • геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці/інтеграція;
  • міжнародна фінансова звітність;
  • оподаткування підприємства;
  • міжнародна бізнес-аналітика.