Інститут лінгвістики та психології

Нагачевська Олена Олександрівна

Нагачевська Олена Олександрівна

Директор інституту, к.філол.н., доцент.

Навчально-науковий інститут лінгвістики та психології забезпечує підготовку фахівців за ступенями вищої освіти бакалавр, магістр (набір до 2016 р.):

 • філологія (спеціалізіції: "Юридичний переклад", "Науково-технічний переклад";
 • психологія.
Магістерські програми:
 • філологія;
 • психологія;
 • науки про освіту;
 • середня освіта (Англійська мова);
 • соціологія.

Аспірантура:

 • 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями).

Діє програма подвійного диплому:

«Філологія» (WSB, Польща), «Професійно-мовна компетенція в бізнесі» (SSW, Польща), «Психологія» (сп.: клінічна психологія; психологія управління) (GWSH, Польща).

Центр німецької мови та Європейської культури – допомога в отриманні досконалих знань з німецької мови, культури та традицій німецькомовних країн у процесі спілкування з носіями мови.

Освітній процес в Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології забезпечують 2 кафедри

Особливістю навчання на відділенні «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та ІІ іноземна мова). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін ведуться англійською мовою.

Студенти, які вивчали перші дві іноземні мови на «відмінно», мають змогу вивчати третю іноземну мову, яка планується з урахуванням ринкової кон’юнктури й на замовлення міністерств, відомств та інших державних установ.


Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

Іноземні мови в Навчально-науковому інституті вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики - комунікативний підхід, що базується на використанні під час занять аутентичних матеріалів, музичного супроводу, моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і допомагають у створенні реальних умов для усного й письмового іншомовного спілкування.

Особливостями навчання на відділенні «Психологія» є підготовка висококваліфікованих фахівців для надання психологічної допомоги, зокрема для системи освіти.

Освітній процес з психології та педагогіки забезпечують 12 викладачів, серед яких 3 доктори наук, 4 професора, 2 кандидати педагогічних наук, 6 кандидатів психологічних наук та доцентів та 1 старший викладач.


Наукова діяльність

Тема науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології: «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури», зареєстрована в УкрІНТЕІ 0116U 005 372 від 03.11.2016 р. Науковий керівник теми - к.філол.н., доцент О.О. Нагачевська.

Протягом 2016-2017 н.р. наукова робота здійснювалась у межах таких підтем:
1. «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми» (кафедра германських мов і перекладу).
2. «Психологічні аспекти міжкультурних відмінностей» (кафедра педагогіки та психології).

Науково-дослідна робота в Інституті проводиться невід'ємно від навчально-методичної діяльності та відповідно до профілю дисциплін, які викладаються.

Наукові доробки викладачів і студентів магістратури знаходить своє відображення у статтях, виступах на міжнародних, міжвузівських всеукраїнських конференціях, в участі у роботі круглих столів, науково-практичних і методичних семінарів, у створенні навчальних посібників і підручників, написанні дисертацій:

 • грудень 2017 року – круглий стіл «Виховання почуття поваги до Батьківщини, рідної мови та перекладацького фаху на прикладі політичної та літературно-перекладацької діяльності українських та зарубіжних державних діячів, письменників, поетів, перекладачів;
 • листопад 2017 року – круглий стіл «Психологія як наука про людину, для людини, в ім’я людини»;
 • листопад 2017 року – науково-практичний семінар «Формування іншомовної комунікативної та перекладацької компетентностей майбутніх фахівців»;
 • листопад 2017 року – майстер-клас «Тренінг Арт-терапія» із психологом Юлією Дикою;
 • листопад 2017 року – методичний семінар «Методи інтенсивного навчання іноземної мови за методикою професора Х.В. Хачатуряна»;
 • листопад 2017 року – форум «Формула успіху: «Високоякісна освіта-Високоякісний фахівець-Високоякісний рівень життя»;
 • жовтень 2017 – круглий стіл «Європейська культура та освіта як чинники формування ціннісних орієнтирів сучасної молоді»;
 • жовтень 2017 року – майстер-клас «Курйози перекладу»;
 • вересень 2017 року – студентська науково-практична молодіжна конференція «Translation and Diversity», присвячена Міжнародному Дню перекладу;
 • квітень 2017 року – методичний семінар для молодих викладачів;
 • квітень 2017 рокуХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України»;
 • березень 2017 рокуХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»;
 • лютий 2017 рокуІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури»;
 • листопад 2016 року – науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу»;
 • листопад 2016 року – майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу»;
 • листопад 2016 року – науково-практичний семінар «Рівні художнього перекладу»;
 • жовтень 2016 року – майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача»;
 • вересень 2016 року – студентська науково-практична перекладацька конференція до Міжнародного дня перекладу із залученням школярів старших класів гімназії №48;
 • березень 2016 року – Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика»;
 • березень 2016 року – науковий семінар «Життєстійкість особистості: виклики сучасності»;
 • грудень 2015 року – науковий семінар «Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи»;
 • листопад 2015 року – круглий стіл «Теорія і практика управління стресами»;
 • листопад 2015 року – науковий семінар «Особливості викладання фахових психолого-педагогічних дисциплін іноземною мовою»;
 • грудень 2015 року – методичний семінар для викладачів лінгвістичного профілю за темою: «Стратегії художнього перекладу»;
 • березень 2014 року – Всеукраїнська науково-практична конференцію «Актуальні питання філології» (пам’яті доктора філологічних наук, професора Л.Ф. Омельченко).

Упродовж 2014 - 2016 зусиллями викладачів Навчально-наукового інституту опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекцій, хрестоматії:

 • Кінщак О.М., Глінська Л.В., Козлова Д.І. Переклад юридичного дискурсу (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Л.В. Глінська, Д.І. Козлова. – К.: КиМУ, 2017. – 232 с.
 • Нагачевська О.О., Мушкудіані О.Н. «Основи наукових досліджень у лінгвістиці: навчальний посібник / О.О. Нагачевська та ін. – Київ: КиМУ, 2017. – 193 с.
 • Нагачевська О.О. «Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading «The Picture of Dorian Gray»» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 160 с.
 • Тіменко І.В., Шакалець О.В. English for Lawyers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., О.В. Шакалець. – Київ: КиМУ, 2017. – 86 c.
 • Нагачевська О.О. Методичні вказівки до вивчення теми «Іменник» з граматики англійської мови для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 107 с.
 • Типологія перекладацьких трансформацій: Навчально-методична розробка на базі англійської мови – Київ: КиМУ, 2017. –47 с.
 • Нагачевська О.О. Методичні вказівки для розвитку навичок аудіювання, аналізу, обговорення та перекладу автентичних фільмів англійською мовою («Форест Гамп») для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія» / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 75 с.
 • Абрамович В.Є. Історія англійської мови: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
 • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина І) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 186 с.
 • Нагачевська О.О. Зарубіжна література ХІХ століття (Частина ІІ) для студентів коледжу та студентів 1-2 курсів університету: курс лекцій / О.О. Нагачевська. – Київ: КиМУ, 2017. – 156 с.
 • Абрамович В.Є. Редагування науково-технічного перекладу: методичні рекомендації до вивчення курсу. – Київ: КиМУ, 2017.
 • Борисенко Ю.А. Загально-теоретичний курс німецької мови (для студентів 4-го курсу, які вивчають німецьку як другу іноземну мову): навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2017. – 108 с.
 • Кінщак О.М., Рибенок І.О. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, І.О. Рибенок. – К.: КиМУ, 2016. – 274 с.
 • Тіменко І.В., Кушнерова І.П. English for (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.П. Кушнерова. – Київ: КиМУ, 2016. – 103 с .
 • Мушкудіані О.Н. З потоку літ. Збірник статей / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 760 с.
 • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Producers (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, І.Б. Тимошенко. – К.: КиМУ, 2016. – 59 с.
 • Мушкудіані О.Н. Ніко Лордкіпанідзе. Мініатюри, новели, оповідання. Упорядкування, переклад з грузинської та вступна стаття Олександра Мушкудіані / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2016. – 332 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М. English for Economists (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В Тіменко, Н.М Щудла. – Київ: КиМУ, – 2016. – 106 с.
 • Мушкудіані О.Н., Лукяненко Я.В. Історія зарубіжної літератури: Методичні рекомендації до вивчення курсу. – К.: КиМУ, 2016. – 138 с.
 • Абрамович В.Є. Теорія і методика вищої медичної освіти: французький досвід: навч.-метод. посіб. – Київ, 2016. – 120 с.
 • Тіменко І.В., Сахнова Н.М. English for Architects (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Н.М. Сахнова. – Київ: КиМУ, 2016. – 80 с .
 • Лавриненко О.О. Практичний курс перекладу (англійська – українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 208 с.
 • Тіменко І.В., Тимошенко І.Б. English for Actors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко., І.Б. Тимошенко. – Київ: КиМУ, 2016. – 51 с.
 • Абрамович В.Є. Модернізація професійної підготовки сімейних лікарів в Україні на досвіді Франції: метод. рек. – Київ, 2016. – 57 с.
 • Тіменко І.В., Галицька Ю.Г. English for Tour Agents (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Ю.Г Галицька. – К.: КиМУ, 2016. – 196 с.
 • Тіменко І.В., Модестова Т.В. English for Doctors (Professional Aspects): навчальний посібник / І.В. Тіменко, Т.В. Модестова. – Київ: КиМУ, 2016. – 57 с.
 • Sоme topics general translation theory: Навчально-методичний посібник з теорії та практики перекладу (на базі англійської мови). – К.: КиМУ, 2016. – 56 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Англійська мова. Тексти та вправи: Методична розробка. – К.: КиМУ, 2016. – 103 с.
 • Тимошенко І.Б. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 1 та 2 курсів Коледжу КиМУ. – Київ: КиМУ, 2016. – 62 с.
 • Борисенко Ю.А. Практикум з перекладу (нім. та укр. мови). Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2016. – 105 с.
 • Щудла Н.М. Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів 2 курсу Коледжу КиМУ. – К.: КиМУ, 2016. – 83 с.
 • Кінщак О.М., Мельниченко Т.М. Науково-технічний переклад. Частина II (англійська та українська мови): Навчальний посібник. / О.М. Кінщак, Т. Мельник. – К.: КиМУ, 2015. – 274 с.
 • Гарник І.В., Мушкудіані О.Н. Вступ до перекладознавства: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2015. – 106 с.
 • Гарнік І.В., Кінщак О.М., Лавриненко О.О., Кавицька Т.І. Теорія та практика перекладу (англійська та українська мови): Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2015. – 390 с.
 • Тимошенко І.Б, Щудла Н.М., Idioms In Use: Методична розробка для студентів КиМУ. – К.: КиМУ, 2015. – 26 с.
 • Кінщак О.М., Верета Ю.І. Translation theories: Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Ю.І. Верета – К.: КиМУ, 2014 – 199 с.
 • Мушкудіані О.Н. За горами гори… (Тарас Шевченко і Грузія): монографія. – К.: КиМУ, 2014. – 295 с.
 • Тіменко І.В., Щудла Н.М., Тимошенко І.Б. Навчальний посібник до базового підручника “INSIDE OUT. INTERMEDIATE”. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.
 • Мушкудіані О.Н. Тарас Шевченко. Лірика. Поезії та поеми. Переклад і коментарі О.Н. Мушкудіані / О.Н. Мушкудіані. – К.: КиМУ, 2014. – 660 с.
 • Лавриненко О.О., Мизин Т.О. Курс лекцій з історії англійської мови. – К.: КиМУ, 2014. – 75 с.
 • Абрамович В.Є., Аврахова Л.Я. Francais pour les etudiants en medecine – Французька мова для студентів-медиків: навчальний посібник. – К., 2014. – 340 с.
 • Лавриненко О.О. Засоби автоматизації перекладу: курс лекцій. – К.: КиМУ, 2014. – 66 с.
 • Лук’яненко Я.В. «Антимемуари» Андре Мальро: специфіка жанру та нарації»: Монографія. – К.: КиМУ, 2014. – 203 с.
 • Борисенко Ю.А. Практичний курс фонетики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 92 с.
 • Кінщак О.М., Аржаних Д.О. Переклад термінології системи ООН (англійська та українська мови): Навчальний посібник / О.М. Кінщак, Д.О. Аржаних. – К.: КиМУ, 2013. – 108 с.
 • Мушкудіані О.Н. Гамсахурдія. Новели. О.Н. Мушкудіані: Хрестоматія / О.Н. Мушкудіані. К.: КиМУ, 2013. – 336 с.
 • Тіменко І.В. Practical Contrastive Stylistics of English and Ukrainian. Навчальний посібник. – КиМУ, 2013. – 270 с.
 • Борисенко Ю.А. Практичний посібник з граматики німецької мови: для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Практичний посібник. – К.: КиМУ, 2013. – 84 с.

Заняття з філології та психології проводяться у добре оснащених лекційних залах, навчальних аудиторіях, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих кабінетах (лінгафонних кабінетах), лабораторії експериментальної психології, тренінговому центрі, психологічної служби, кабінеті індивідуального консультування. Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідним обладнанням, аудіо- та відеотехнікою, науковою та навчально-методичною літературою, мультимедійним обладнанням.

Студенти Інституту проходять практичну підготовку - перекладацьку (навчальну і виробничу), науково-виробничу, едагогічну (асистентську), науково-асистентську, відповідно до угод з базами практики: у навчальних закладах, бюро перекладів, провідних сумісних фірмах, а також: у центрах психологічної допомоги, психологічної реабілітації, науково-дослідних інститутах психологічного напряму.

Отримані знання дають можливість майбутнім філологам та психологам реалізувати себе у таких видах професійної діяльності:

 • усний та письмовий перекладач, перекладач-консультант, перекладач-референт, гід-перекладач, лектор (публічні виступи у пресі, на радіо і телебаченні);
 • науковий співробітник;
 • викладач англійської мови та зарубіжної літератури;
 • спеціаліст, який може кваліфіковано здійснювати психодіагностичну та психокорекційну роботу з різними категоріями громадян, забезпечувати психологічний супровід діяльності організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління, обіймати посади практичного психолога у закладах освіти, на підприємстві.

Виховна робота

Основна мета виховного процесу у Навчально-науковому інституті лінгвістики та психології полягає у вихованні особистості студента з високим рівнем культури та освіти, майбутнього професіонала, який:

 • усвідомлює власну життєву позицію;
 • постійно й творчо працює над власним професійним удосконаленням і розвитком для оволодіння сучасними конкурентоздатними знаннями;
 • активно займається самовдосконаленням власної особистості;
 • здатний максимально ефективно використовувати у професійній діяльності набуті в Університеті знання і фахові вміння;
 • гордий тим, що навчається в такому сучасному навчальному закладі, як КиМУ.

Основною формою виховання в Інституті визначена індивідуально-виховна робота, яка складається з індивідуальних бесід і консультацій. Як і в інших структурних підрозділах Київського міжнародного університету, значний обсяг виховної роботи виконує інститут кураторства, основним завданням якого є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожного студента, формування потреби саморозвитку та самореалізації. Куратори організовують цікаві та корисні заходи, екскурсії, контролюють відвідування занять та успішність студентів, підтримують зв’язок з батьками, проводять бесіди, тематика яких присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального ставлення до навчання та поваги до рідної країни, рідного університету, прищепленню культури мовного спілкування студентів.

Студенти старших курсів регулярно залучаються до профорієнтаційної роботи у межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», зокрема до проведення Всеукраїнських олімпіад та інтелектуальних ігор, майстер-класів, вікторин серед школярів м. Києва та інших регіонів України.

30 11/2017
12:00
Зустріч
11 11/2017
12:00
Зустріч
Музика, як спосіб комунікації
Гість: ФОЗЗІ (Олександр Сидоренко)
24 10/2017
12:00
Зустріч