Інститут психології та соціально-політичних наук

КиМУ

Пилипенко Олександр Іванович

Директор інституту, професор.

Інститут психології та соціально-політичних наук здійснює підготовку фахівців за такими напрямами:

Підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр.

Магістерські програми:
 • психологія;
 • соціальна робота;
 • політологія;
 • педагогіка вищої школи.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна.

Разом із дипломом про вищу освіту випускники отримують Додаток Європейського зразка (DIPLOMA SUPPLEMENT), який забезпечує визнання диплому за кордоном.

Навчальний процес в Інституті психології та соціально-політичних наук забезпечує кафедра:

В основі системи навчання – інтеграція фундаментальної і прикладної підготовки студентів. Навчальний процес організований відповідно до державних стандартів вищої професійної освіти та принципів Болонської декларації, з урахуванням найновіших досягнень вітчизняної і зарубіжної психологічної, соціологічної, політологічної науки, досвіду роботи психологічних і соціологічних центрів, університетів. Висока якість професійної підготовки фахівців досягається також за рахунок двомовного навчання – робочими мовами в Інституті є українська та англійська.

Підготовка здійснюється на основі таких педагогічних принципів, як єдність навчально-виховного й дослідницького компонентів у навчальному процесі; орієнтування на системний і комплексний підхід; робиться акцент на підготовку випускників, здатних не лише реалізувати засвоєні знання, уміння й навички у сфері професійної діяльності, а й готових сприймати нові ідеї, самостійно ставити й вирішувати завдання в нестандартних ситуаціях.

В практиці викладання оособлива увага приділяється технологіям мультимедійної освіти/

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького колективу Інституту спрямована на виконання наукової теми:«Підготовка студентської молоді до життя в умовах цивілізаційних викликів та загроз» (Науковий керівник теми - проф. Пилипенко О.І. 2011-2015), зареєстрованої в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0111U000509).

На виконання цієї теми Інститут співпрацює з науковцями кафедри соціальних технологій Навчально-наукового інституту гуманітарних технологій Державного університету телекомунікацій та кафедрою соціології та психології Національного університету державної податкової служби України.

У 2014-2015 Н.Р. ВИКЛАДАЧІ Й СТУДЕНТИ ІНСТИТУТУ БРАЛИ УЧАСТЬ У ТАКИХ НАУКОВИХ ЗАХОДАХ:
 • ХХ міжнародна н.-п. конференція «Європейський вибір України в контексті безпекових викликів та сучасних реалій» (28 квітня 2015 р.). Доповідь директора Інституту проф. Пилипенка О.І.: "Психотехнологія в період Першої світової війни: початок системної дії";
 • Дослідження ціннісної та профорієнтаційної спрямованості серед учнів загальноосвітніх шкіл під керівництвом зав. кафедри психології та педагогіки проф. Абрамян Н.Д. (Вересень-листопад 2014 р., квітень-травень 2015 р.);
 • Скайп-тренінг Олени Черепанової, доктора психології Кембриджського коледжу та Массачусетської школи професійної психології (МА) «Первинна кризова інтервенція стресу та постстресового синдрому» Київський міжнародний університет – США, 24 травня 2014 р.);
 • Майстер-клас з арт-терапевтичного тренінгу межах програми стабілізації соціально-психологічного клімату в навчальних закладах Києва, директора Інституту психології КиМУ, проф. Пилипенка О.І. (5 листопада 2014 р.).

Колектив Інституту підтримує плідні творчі й наукові зв’язки з провідними вітчизняними й закордонними вищими навчальними закладами й науково-дослідницькими установами: Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом ім. М.П. Драгоманова, Інститутом психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Інститутом соціальної і політичної психології АПН України, Кембриджським коледжом та Массачусетською школою професійної психології (МА) та ін.

На кафедрах Інституту проводяться численні науково-методологічні семінари, круглі столи, майстер-класи, тренінги, консультації, у тому числі і дистанційні, інші форми науково-викладацької роботи.

Викладачі Інституту працюють експертами, учасниками, здійснюють рецензування науково-методичної продукції в системі національної освіти та за міжнародними програмами та проектами в галузі попередження негативних явищ, соціологічних досліджень, соціально-психологічного супроводу правозахисної діяльності та роботи з людьми, що знаходяться в складних ситуаціях життя.

Майбутні психологи, соціологи, політологи здобувають ґрунтовні знання з основ загальнотеоретичних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків.

Цьому сприяє і сучасна матеріально-технічна база Інституту – комп'ютерні класи, сучасні навчальні приміщення, зокрема, і спеціалізовані аудиторії: лабораторія експериментальної психології, тренінговий центр, кабінет індивідуального консультування.

Лабораторія експериментальної психології заснована в 2001 році професором Щербаковим В.С. У лабораторії представлені три покоління діагностичних приладів - від 60-х років ХХ ст. до сучасних наукових розробок. Зокрема, матеріально-технічна база ресурсного центру Лабораторії укомплектована комп’ютерним психофізіологічним діагностичним приладом «Діагност-1», методикою вивчення психоемоційного стану людини «Тест М. Люшера», методикою вивчення інтелекту тощо. Окрім бази комп’ютерних методик, при лабораторії сформована база бланкових матеріалів з різних методик психологічної діагностики.

При Лабораторії також постійно поновлюється фонд електронної бібліотеки психологічної літератури Ellibra, чисельність якої нині становить понад 600 екземплярів книжок, посібників, підручників, курсів лекцій, методичних матеріалів.

У тренінговому центрі проводяться тренінгові заняття в аудиторний (у межах практично спрямованих дисциплін) і позааудиторний (у межах роботи Психологічної служби) час. Студенти мають змогу відвідувати тренінги спілкування, особистісного розвитку, арт-терапії, символ-драми тощо.

У кабінеті індивідуального консультування студенти старших курсів під керівництвом провідних викладачів кафедри й психологів Психологічної служби мають змогу проводити індивідуальні консультації зі студентами інших спеціальностей, які звернулись із запитом.

З жовтня 2005 року силами викладачів кафедри психології і студентів спеціальності «Психологія» була організована й працює Психологічна служба, яка передбачає професійний та особистісний розвиток студентів, абітурієнтів, працівників Університету засобами психологічного впливу.

До основних напрямків роботи Психологічної служби належать:
 • психопрофілактична робота: психоконсультування та психокорекція на замовлення викладачів і студентів з особистих проблем з метою розв’язання конфліктів, налагодження міжособистісних стосунків тощо;
 • психодіагностична робота: проведення тестування студентів першого курсу факультетів та інститутів університету з метою виявлення здібностей до реалізації завдань обраної професії, до управлінської діяльності; а також випускників - для виявлення динаміки особистісного розвитку та надання рекомендацій щодо їх подальшого працевлаштування;
 • психокорекційна робота – інтерактивне навчання залежно від специфіки професійної підготовки студентів. Проводяться тренінги, ділові ігри як загальної (тренінги навичок саморегуляції, спілкування, розв’язання конфліктів), так і спеціальної спрямованості (тренінги вмінь ведення переговорів, розвитку професійно значущих якостей, тренінги психодраматичних умінь тощо);
 • просвітницька робота щодо з'ясування актуальних психологічних питань, підвищення психологічної культури студентів і викладачів;
 • науково-дослідна робота з різних напрямів прикладної психології, насамперед, пов’язана із розробкою психологічних засобів з метою оптимізації навчання і виховання студентів вищого навчального закладу;
 • профорієнтаційна робота.

Структура Психологічної служби Київського міжнародного університету відповідає основним завданням її діяльності. До її складу входять структурно-функціональні групи (Т-групи), які працюють відповідно до окремої тематики, зокрема, при Психологічній службі працюють: групи розвитку, групи особистого досвіду, майстерня психологічної діагностики. Активно працюють психологічні групи під керівництвом провідних психологів Служби.

Від вересня 2010 року в структурі Інституту психології та соціально-політичних наук функціонує Центр превентивної освіти (керівник – проф. Пилипенко О.І.).

Студентське життя

Для розвитку й активізації наукового інтересу майбутніх психологів, соціологів та політологів в інституті працюють студентські наукові гуртки та клуби:

 • «Гендерна психологія» (науковий керівник – проф. Абрамян Н.Д.);
 • «Психологічне консультування як сфера діяльності практичного психолога» (науковий керівник – доц. Карпенко Т.В.).

Студентські досягнення

Набуті професійні знання дали змогу відкрити багатьом випускникам власні підприємства (фірми) з метою надання психологічної допомоги різним категоріям населення:

 • випускниця спеціальності «Психологія» Дугельна Тетяна Миколаївна створила ТОВ «Центр творчого розкриття «ЛЕЛЕКА»;
 • Похилевич Дар’я Олегівна є одним із керівників Всеукраїнського інституту інтегративної психології та психотерапії.