Інститут лінгвістики та психології

КиМУ

Нагачевська Олена Олександрівна

Директор інституту, к.філол.н., доцент.

ІНСТИТУТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016 р.):

Філологія (англійська мова):

Тренінгова програма «Бізнес - англійська мова»

Тренінгова програма «Англійська мова для ІТ-спеціалістів»

Курси корпоративного вивчення англійської та німецької мов

Психологія:

Тренінгова програма «Лідерське зростання»

Магістерські програми: ІНСТИТУТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016 р.):
 • філологія (спеціалізіції: "Юридичний переклад", "Науково-технічний переклад", викладач англійської мови та зарубіжної літератури);
 • психологія.
МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ:
 • мова та література (англійська, німецька мови);
 • переклад (англійська, німецька мови);
 • психологія;
 • соціальна робота;
 • педагогіка вищої школи.
Аспірантура:
 • 10.02.04 – германські мови.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє ПРОГРАМА ПОДВІЙНОГО ДИПЛОМУ зі спеціальностей «Філологія» (WSB, Польща), «Професійно-мовна компетенція в бізнесі» (SSW, Польща), «Психологія» (сп.: клінічна психологія; психологія управління) (GWSH, Польща).

ЦЕНТР НІМЕЦЬКОЇ МОВИ та ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ – допомога в отриманні досконалих знань з німецької мови, культури та традицій німецькомовних країн у процесі спілкування з носіями мови.

Навчальний процес в Інституті лінгвістики та психології забезпечують 2 кафедри

Особливістю навчання на відділенні «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (англійська та німецька). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін ведуться англійською мовою.

Студенти, які вивчали перші дві іноземні мови на «відмінно», мають змогу вивчати третю іноземну мову, яка планується з урахуванням ринкової кон’юнктури й на замовлення міністерств, відомств та інших державних установ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Іноземні мови в Інституті вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики лежить комунікативний підхід, що базується на аутентичних матеріалах і моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створюють реальні умови для усного й письмового спілкування.

Особливостями навчання на відділенні «Психологія» є необхідність підготовки фахівців для надання психологічної допомоги, в тому числі і для системи освіти.

Навчальний процес з психології та педагогіки забезпечують 12 викладачів, серед яких 3 доктори наук, 4 професора, 2 кандидати педагогічних наук, 6 кандидатів психологічних наук та доцентів та 1 старший викладач.

Наукова діяльність

Тема науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології: «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури», зареєстрована в УкрІНТЕІ 0116U 005 372 від 03.11.2016 р. Науковий керівник теми - доцент О.О. Нагачевська (к.філол.н.).

Науково-дослідна робота в Інституті проводиться невід'ємно від навчально-методичної діяльності та відповідно до профілю дисциплін, які викладаються. Науковці працюють над науково-дослідними темами:
наукова тема кафедри психології та педагогіки: «Психологічні аспекти міжкультурних відмінностей»;
наукова тема кафедри германських мов і практики перекладу: «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми».

Наукові доробки викладачів і студентів магістратури знаходить своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і загальноукраїнських конференціях, створенні навчальних посібників і підручників, написанні дисертацій:

квітень 2017 року – Методичний семінар для молодих викладачів;
квітень 2017 рокуХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Молодіжна політика в контексті євроатлантичного вибору України»;
березень 2017 рокуХХІІ Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу КиМУ «Україна між Заходом і Сходом: реалії та перспективи»;
лютий 2017 рокуІ Міжвузівська науково-практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти викладання іноземних мов, перекладу, психології та світової літератури»;
листопад 2016 року - науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу»;
листопад 2016 року - майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу»;
листопад 2016 року - науково-практичний семінар «Рівні художнього перекладу»;
жовтень 2016 року - майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача»;
вересень 2016 року - студентська науково-практична перекладацька конференція до Міжнародного дня перекладу із залученням школярів старших класів гімназії №48;
березень 2016 року - Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика»;
березень 2016 року - науковий семінар «Життєстійкість особистості: виклики сучасності»;
грудень 2015 року - науковий семінар «Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи»;
листопад 2015 року - круглий стіл «Теорія і практика управління стресами»;
листопад 2015 року - науковий семінар «Особливості викладання фахових психолого-педагогічних дисциплін іноземною мовою»;
грудень 2015 року - методичний семінар для викладачів лінгвістичного профілю за темою: «Стратегії художнього перекладу»;
березень 2014 року - Всеукраїнська науково-практична конференцію «Актуальні питання філології» (пам’яті доктора філологічних наук, професора Л.Ф. Омельченко).

Упродовж 2014 - 2016 зусиллями викладачів Інституту опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекцій, хрестоматії:
 • Нагачевська О.О. Oscar Wilde: Life, Aesthetics and Creative Works. Reading “The Picture of Dorian Gray” для студентів 1-2 курсів напряму підготовки «Філологія» та «Психологія»: навчально-методичний посібник для розвитку навичок читання, аналізу та перекладу автентичних художніх творів. – К.: КиМУ, 2017. – 234 с.
 • Нагачевська О.О. Курс лекцій «Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина 1, 2). – К.: КиМУ, 2017.
 • Нагачевська О.О. Основи наукових досліджень у лінгвістиці (для студентів 3-го курсу та магістрів): навчально-методичний посібник. – К.: КиМУ, 2017. – 193 с.
 • Нагачевська О.О. Курс лекцій «Зарубіжна література ХІХ століття» (Частина 2). – К.: КиМУ, 2017. – 156 с.
 • Чебанова О.Є. Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу. К.: Вища школа. – 2016. – № 3. – 54 с.
 • Москальов. Д.П. Аксіологічні проблеми сучасної Японії. К.: Вища школа. – 2016. – № 3. – 70 с.
 • Кузьмич О.А. Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологічні засоби стилістики. Курс лекцій. Частина 2. К.: КиМУ, 2016. – 120 с.
 • Мірошніченко В. І. Навчальний посібник «Методичні вказівки до самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення/Практичної та порівняльної граматики англійської мови». К.: КиМУ, 2016. – 104 с.
 • Борисенко Ю.А. Навчальний посібник «Практикум з перекладу (англ. та нім. мов)». К.: КиМУ, 2016. – 106 с.
 • Гарнік І.В. Курс лекцій «Переклад науково-технічних матеріалів (на базі англійської мови)». К.: КиМУ, 2016. – 170 с.
 • Кінщак О.М. Навчальний посібник «Науково-технічний переклад (англійська та українська мови), Частина II». К.: КиМУ, 2016. – 274 с.
 • Ющук. І.П. Грамотність без репетитора. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 120 с.
 • Ющук І.П. Українська мова: навчальний посібник для учнів 10–11 класів. – Тернопіль: Навчальна книга, 2014. – 408 с.
 • Чебанова О.Є. Історія та теорія світового театру XVII–XVIII століть: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2014. – 159 с.
 • Борисенко Ю.А. Практичний курс фонетики німецької мови : навчальний посібник для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну / Юрій Анатолійович Борисенко. – К.: КиМУ, 2014. – 92 с.
 • Сузір’я українських талантів (до 140-річчя): хрестоматія [упор. Т. І. Ткаченко, М. В. Гуць]. – Т. 1. – К.: КиМУ, 2014. – 640 с.
 • Лавриненко О. О. Засоби автоматизації перекладу : курс лекцій. – К.: КиМУ, 2014. – 66 с.
 • Кузьмич О. А. Сучасна українська мова і практична стилістика: курс лекцій. – К. : КиМУ, 2014. 102 с.
 • Гарник І. В. Стратегії перекладу і редагування художніх текстів з англійської мови на українську: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 87 с.
 • Кінщак О. М. Теорії перекладу: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 199 с.
 • Мушкудіані О. Н. За горами гори… (Тарас Шевченко і Грузія): монографія. – К.: КиМУ, 2014. – 295 с.

Заняття студентів з філології та психології проходять в обладнаних лекційних залах, навчальних класах, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих кабінетах (лінгафонних кабінетах, кабінетах лінгвокраїнознавства із супутниковим телебаченням), лабораторії експериментальної психології, тренінговому центрі, психологічноїї служби, кабінеті індивідуального консультування. Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідним інвентарем, аудіо- та відеотехнікою, науково-методичною літературою, мультимедійним обладнанням.

Студенти Інституту проходять практичну підготовку - навчально-ознайомчу, перекладацьку, науково-виробничу, відповідно до угод з базами практики - Міністерство закордонних справ, навчальні заклади, бюро перекладів, провідні сумісні фірми, а також: центри психологічної допомоги, психологічної реабілітації, органи державного управління, науково-дослідні інститути психологічного напряму.

Отримані знання дають можливість майбутнім філологам та психологам реалізувати себе у своїй професійній діяльності, як:

 • перекладач-консультант, перекладач-референт, гід-перекладач, лектор (публічні виступи в пресі, на радіо і телебаченні), здійснювати психодіагностичну та психокорекційну роботу з різними категоріями громадян, забезпечувати психологічний супровід діяльності організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління, обіймати посади практичного психолога у закладах освіти, на підприємстві.
 • Виховна робота

  Основна мета виховного процесу в Інституті полягає у вихованні висококультурної і високоосвіченої особистості кожного студента як майбутнього професіонала, який:

  • усвідомлює власну життєву позицію;
  • постійно й творчо працює над власним професійним удосконаленням і розвитком для оволодіння сучасними конкурентоздатними знаннями;
  • активно займається самовдосконаленням власної особистості;
  • здатний максимально ефективно використовувати в професійній діяльності набуті в Університеті знання і фахові вміння;
  • гордий тим, що навчається в такому сучасному навчальному закладі, як КиМУ.

  Основною формою виховання в Інституті визначена індивідуально-виховна робота, яка включає індивідуальні бесіди та консультації. Як і в інших структурних підрозділах Київського міжнародного університету, чималий обсяг виховної роботи виконує інститут кураторства, основним завданням якого є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожного студента, формування потреби до саморозвитку та самореалізації. Куратори Інститут лінгвістики та психології реально організовують цікаві та корисні заходи, екскурсії, контролюють відвідування занять та успішність студентів, підтримують зв’язок з батьками, проводять бесіди, тематика яких присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального ставлення до навчання та поваги до рідної країни, рідного університету, прищепленню культури мовного спілкування студентів.

  Студенти старших курсів регулярно залучаються до профорієнтаційної роботи в межах програми «Школа-КиМУ: партнери в освіті», зокрема проведення всеукраїнських олімпіад та інтелектуальних ігор, майстер класів, вікторин серед школярів м. Києва та інших регіонів України.