Інститут лінгвістики та психології

КиМУ

Нагачевська Олена Олександрівна

Директор інституту, к.філол.н., доцент.

ІНСТИТУТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016 р.):

Філологія (англійська мова):

Тренінгова програма «Бізнес - англійська мова»

Тренінгова програма «Англійська мова для ІТ-спеціалістів»

Курси корпоративного вивчення англійської та німецької мов

Центр німецької мови та європейської культури

Психологія:

Тренінгова програма «Лідерське зростання»

Магістерські програми: ІНСТИТУТ ЛІНГВІСТИКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016 р.):
 • філологія (спеціалізіції: "Юридичний переклад", "Науково-технічний переклад", викладач англійської мови та зарубіжної літератури);
 • психологія.
МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ:
 • мова та література (англійська, німецька мови);
 • переклад (англійська, німецька мови);
 • психологія;
 • соціальна робота;
 • педагогіка вищої школи.
Аспірантура:
 • 10.02.04 – германські мови.
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому зі спеціальностей «Філологія» (WSB, Польща), «Професійно-мовна компетенція в бізнесі» (SSW, Польща), «Психологія» (сп.: клінічна психологія; психологія управління) (GWSH, Польща).

Навчальний процес в Інституті лінгвістики та психології забезпечують 4 кафедри

Особливістю навчання на відділенні «Філологія» є поглиблене вивчення двох іноземних мов (германські та романські мови). Усі теоретичні й практичні заняття з професійно-орієнтованих дисциплін, семінарські заняття з гуманітарних і соціально-економічних дисциплін ведуться англійською мовою.

Студенти, які вивчали перші дві іноземні мови на «відмінно», мають змогу вивчати третю іноземну мову, яка планується з урахуванням ринкової кон’юнктури й на замовлення міністерств, відомств та інших державних установ.

На філологічному відділенні заняття проходять в обладнаних лекційних залах, навчальних класах, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих кабінетах (лінгафонних кабінетах, кабінетах лінгвокраїнознавства із супутниковим телебаченням). Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідним інвентарем, аудіо- та відеотехнікою, науково-методичною літературою.

Студенти філологічного відділення проходять практику (навчально-ознайомчу, навчальну, перекладацьку, науково-виробничу, педагогічну (асистентську) з другого по четвертий курси, а також під час навчання у магістратурі, відповідно до угод з багатьма базами практики (Міністерство закордонних справ, навчальні заклади, бюро перекладів, провідні сумісні фірми) про проходження студентами встановлених програм практики.

Особливостями навчання на відділенні «Психологія» є необхідність підготовки фахівців для надання психологічної допомоги, в тому числі і для системи освіти.

Навчальний процес з психології та педагогіки забезпечують 12 викладачів, серед яких 3 доктори наук, 2 кандидати педагогічних наук, 6 кандидатів психологічних наук та 1 старший викладач.

Матеріально-технічна та інформаційна база спеціальності доповнюється навчально-методичною літературою.

Навчання студентів психологів здійснюється в спеціалізованих аудиторіях: лабораторії експериментальної психології, тренінговому центрі, психологічної служби, кабінеті індивідуального консультування із застосуванням спеціального мультимедійного обладнання.

Практичний психолог підготовлений до різних видів робіт:
 • психодіагностична та психокорекційна робота з різними категоріями громадян;
 • надання консультативних послуг фізичним особам, установам та організаціям;
 • психологічний супровід діяльності різних організацій усіх форм власності, а також установ і підрозділів органів державної влади та управління;
 • проведення соціально-психологічних досліджень та оптимізація психологічного клімату у трудових колективах;

Mоже обіймати первинні посади: практичний психолог у закладах освіти; практичний психолог на підприємстві; практичний психолог в органах державної влади та управління; психолог-консультант.

Навчально-методичне забезпечення викладання іноземних мов

Іноземні мови в Інституті лінгвістики та психології вивчаються за авторською методикою ректора університету професора Х.В. Хачатуряна. В основі методики лежить комунікативний підхід, що базується на аутентичних матеріалах і моделюванні реальних комунікативних ситуацій, які сприяють засвоєнню мовних одиниць у типових комунікативних контекстах і створюють реальні умови для усного й письмового спілкування.

Інститут лінгвістики надає змогу студентам отримати ґрунтовні знання з основ загальнотеоретичних, фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для забезпечення ефективної мовної комунікації за професійним спрямуванням.

Наукова діяльність

Науково-дослідна робота в Інституті проводиться невід'ємно від їх навчально-методичної діяльності та відповідно до профілю дисциплін, які викладаються. Науковці працюють над науково-дослідними темами:
наукова тема кафедри психології та педагогіки: «Психологічні аспекти міжкультурних відмінностей»;
наукова тема кафедри германських мов і практики перекладу: «Концептуальні аспекти актуалізації міжмовної комунікативної парадигми».

Тема науково-дослідної роботи Навчально-наукового інституту лінгвістики та психології: «Міжкультурні аспекти міжмовної комунікативно-прагматичної парадигми в контексті германських, слов'янських мов і світової літератури», зареєстрована в УкрІНТЕІ 0116U 005 372 від 03.11.2016 р.

Науково-дослідна робота викладачів і студентів магістратури знаходить своє відображення в статтях, виступах на міжнародних і загальноукраїнських конференціях, створенні навчальних посібників і підручників, написанні дисертацій:

березень 2014 року - Всеукраїнська науково-практична конференцію «Актуальні питання філології» (пам’яті доктора філологічних наук, професора Л.Ф. Омельченко);
грудень 2015 року - методичний семінар для викладачів лінгвістичного профілю за темою: «Стратегії художнього перекладу»
листопад 2015 року - науковий семінар «Особливості викладання фахових психолого-педагогічних дисциплін іноземною мовою»;
листопад 2015 року - круглий стіл «Теорія і практика управління стресами»;
грудень 2015 року - науковий семінар «Ґендерна освіта в сучасному університеті: досвід, проблеми та перспективи»;
березень 2016 року - науковий семінар «Життєстійкість особистості: виклики сучасності»;
березень 2016 року - Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика»;
вересень 2016 року - студентська науково-практична перекладацька конференція до Міжнародного дня перекладу із залученням школярів старших класів гімназії №48;
жовтень 2016 року - майстер-клас «Політична, економічна значимість професії перекладача»;
листопад 2016 року - науково-практичний семінар «Рівні художнього перекладу»;
листопад 2016 року - майстер-клас «Концептуальні засади галузевого перекладу»;
листопад 2016 року - науково-практичний семінар «Стратегії художнього перекладу».

Упродовж 2014 - 2016 зусиллями викладачів Інституту опубліковано монографії, навчальні посібники, курси лекцій, хрестоматії:
 • Мушкудіані О. Н. За горами гори…. (Тарас Шевченко і Грузія): монографія. – К.: КиМУ, 2014. – 295 с.
 • Кінщак О. М. Теорії перекладу: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2014. – 199 с.
 • Гарник І. В. Стратегії перекладу і редагування художніх текстів з англійської мови на українську: Навчальний посібник. – К. : КиМУ, 2014. – 87 с.
 • Кузьмич О. А. Сучасна українська мова і практична стилістика: курс лекцій. – К. : КиМУ, 2014. 102 с.
 • Лавриненко О. О. Засоби автоматизації перекладу : курс лекцій. – К.: КиМУ, 2014. – 66 с.
 • Сузір’я українських талантів (до 140-річчя): хрестоматія [упор. Т. І. Ткаченко, М. В. Гуць]. – Т. 1. – К.: КиМУ, 2014. – 640 с.
 • Борисенко Ю.А. Практичний курс фонетики німецької мови : навчальний посібник для студентів 2-го курсу, які вивчають німецьку мову як другу іноземну / Юрій Анатолійович Борисенко. – К.: КиМУ, 2014. – 92 с.
 • Чебанова О.Є. Історія та теорія світового театру XVII–XVIII століть: Курс лекцій. – К.: КиМУ, 2014. – 159 с.
 • Ющук І.П. Українська мова: навчальний посібник для учнів 10–11 класів. – Тернопіль: Навчальна книга, 2014. – 408 с.
 • Ющук. І.П. Грамотність без репетитора. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015 – 120 с.
 • Кінщак О.М. Навчальний посібник «Науково-технічний переклад (англійська та українська мови), Частина II». К.: КиМУ, 2016. – 274 с.
 • Гарнік І.В. Курс лекцій «Переклад науково-технічних матеріалів (на базі англійської мови)». К.: КиМУ, 2016. – 170 с.
 • Борисенко Ю.А. Навчальний посібник «Практикум з перекладу (англ. та нім. мов)». К.: КиМУ, 2016. – 106 с.
 • Мірошніченко В. І. Навчальний посібник «Методичні вказівки до самостійної роботи з практики усного та писемного мовлення/Практичної та порівняльної граматики англійської мови». К.: КиМУ, 2016. – 104 с.
 • Кузьмич О.А. Сучасна українська мова і практична стилістика. Морфологічні засоби стилістики. Курс лекцій. Частина 2. К.: КиМУ, 2016. – 120 с.
 • Москальов. Д.П. Аксіологічні проблеми сучасної Японії. К.: Вища школа. – 2016. – № 3. – 70 с.
 • Глуцька А.І. Зарубіжна література VII-VIII століття. Переклад англійською мовою. Курс лекцій. К.: КиМУ, 2016. – 170 с.
 • Чебанова О.Є. Сучасність і людина як проблема в аспекті культурологічного підходу. К.: Вища школа. – 2016. – № 3. – 54 с.

Виховна робота

Основна мета виховного процесу в Інституті полягає у вихованні висококультурної і високоосвіченої особистості кожного студента як майбутнього професіонала, який:

 • усвідомлює власну життєву позицію;
 • постійно й творчо працює над власним професійним удосконаленням і розвитком для оволодіння сучасними конкурентоздатними знаннями;
 • активно займається самовдосконаленням власної особистості;
 • здатний максимально ефективно використовувати в професійній діяльності набуті в Університеті знання і фахові вміння;
 • гордий тим, що навчається в такому сучасному навчальному закладі, як КиМУ.

Основною формою виховання в Інституті визначена індивідуально-виховна робота, яка включає індивідуальні бесіди та консультації. Як і в інших структурних підрозділах Київського міжнародного університету, чималий обсяг виховної роботи виконує інститут кураторства, основним завданням якого є створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожного студента, формування потреби до саморозвитку та самореалізації. Куратори Інститут лінгвістики та психології реально організовують цікаві та корисні заходи, контролюють відвідування занять та успішність студентів, підтримують зв’язок з батьками, проводять бесіди, тематика яких присвячується вихованню дисциплінованості, відповідального ставлення до навчання та поваги до рідної країни, рідного університету, прищепленню культури мовного спілкування студентів.

Студенти старших курсів регулярно залучаються до профорієнтаційної роботи, зокрема проведення всеукраїнських олімпіад та інтелектуальних ігор серед школярів м. Києва та інших регіонів України.

Матеріально-технічна база

В Інститут лінгвістики та психології відповідна матеріально-технічна база. Заняття проходять в обладнаних лекційних залах, навчальних класах, комп’ютерних лабораторіях, спеціалізованих кабінетах (лінгафонних кабінетах, кабінетах лінгвокраїнознавства із супутниковим телебаченням). Усі навчальні аудиторії забезпечені необхідним інвентарем, аудіо- та відеотехнікою, науково-методичною літературою, що дозволяє ефективно проводити всі види занять.