Юридичний інститут

КиМУ

Панфілова Юлія Михайлівна

Директор інституту, к.ю.н., доцент.

ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір з 2016р.):

Міжнародне право:

Тренінгова програма «Міжнародне право для захисту громадських інтересів»

Право:

Магістерські програми: ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗА РІВНЯМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ БАКАЛАВР, МАГІСТР (набір до 2016р.):
 • міжнародне право;
 • право.
Магістерські програми:
 • міжнародне право;
 • правознавство (адміністративне та фінансове право).
Аспірантура:
 • 081 – Право (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Докторантура:
 • 081 – Право (адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право).
Форма навчання:
 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Діє програма подвійного диплому зі спеціальності «Право» (сп.: міжнародне право; європейське право) (GWSH, Польща).

Навчальний процес у Юридичному інституті забезпечують кафедри:

Навчально-виховний процес побудований на основі кваліфікаційних характеристик, концепції розвитку Університету, навчальних планів, освітніх програм, забезпечений висококваліфікованими докторами та кандидатами наук.

Основне завдання Інституту — організація теоретичної та практичної підготовки фахівців за кредитно-модульною системою українською та англійською мовами.

Особливості навчального процесу

Важливе значення в процесі навчання має не лише професійне викладання дисциплін, а й добре налагоджена організаційна й методична робота. Дирекція і науково-педагогічні працівники Інституту спрямовують свою діяльність на формування сучасного студента – всебічно розвиненого, активного, не байдужого до проблем суспільства. За роки навчання студенти повинні опанувати знання, які б допомогли їм стати конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

В Інституті щороку проводиться «Тиждень правових знань», що включає в себе комплекс заходів:

 • інтелектуальна гра «Ерудити правознавства» для старшокласників м. Києва та України;
 • Римський турнір з римського приватного права, «Держава – це ми» для студентів І курсу;
 • «Знавці цивільного права» для студентів ІІ курсу;
 • «Знавці кримінального права» для студентів ІІІ–ІV курсів та ін.

Студенти є активними учасниками щорічного Всеукраїнського тижня права, організованого під егідою Міністерства юстиції України.

При Юридичному інституті діють такі підрозділи:
 • криміналістичний полігон – аудиторія, створена для вироблення у студентів практичних умінь і навичок з тактики проведення слідчих дій у розслідуванні кримінальних справ. У межах навчальних занять застосовуються перегляди спеціалізованих навчальних фільмів, ведеться робота щодо відтворення обстановки та обставин подій злочину, тренінги з методики проведення допитів, вилучення речових доказів та інше;
 • судова аудиторія – призначена для проведення навчальних судових процесів, де студенти мають змогу відчути себе учасниками судового процесу;
 • юридична клініка – створена за моделлю юридичної компанії, що надає послуги населенню, у якій студенти разом із керівником клініки ведуть прийом громадян, надають юридичні консультації, допомагають складати процесуальні документи.

Важливу роль в організації навчального процесу відіграє сучасна навчальна бібліотека, яка забезпечує студентів підручниками, кодексами, нормативними документами, періодичними виданнями, методичними посібниками, монографіями, лекціями викладачів та іншими матеріалами.

Наукова робота

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу Інституту зосереджена на дослідженні проблем імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України та проблем державно-правової, адміністративно-територіальної реформи в Україні, забезпечення прав і свобод людини й громадянина в Україні: «Міжнародно-правові, політичні та економічні засади європейської інтеграції України» й «Захист прав людини: міжнародний і національний аспекти».

Професорсько-викладацький колектив Інституту працює над дослідженням теми: «Реформування правової системи України в умовах національних та міжнародних тенденцій, розбудови правової та соціальної держави» (науковий керівник – Панфілова Ю.М. – кандидат юридичних наук, доцент). Тема зареєстрована в УкрІНТЕІ (державний реєстраційний номер 0114U003583). За останні роки було видано підручники професора кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства проф. Данченко Т.В.

За останні роки професорсько-викладацьким складом Інституту підготовлено: 12 монографій, 20 навчальних посібників і підручників; 10 курсів лекцій (конспектів лекцій); 110 наукових статтей; 100 тез доповідей за результатами проведених науково-практичних конференцій; захищено 3 докторські і 20 кандидатських дисертацій за темою інституту; проведено значну кількість конференцій.

Викладачі й студенти Інституту беруть активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових і науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів:

 • круглий стіл на тему: «Судова реформа в Україні» 25 березня 2015 р.;
 • судове засідання «Суд над Інтернетом», 15 квітня 2015 р.;
 • круглий стіл на тему: «Актуальні питання римського приватного права», 17 квітня 2015 р.;
 • засідання на тему «Вступ до професії: ким я хочу бути», 20 квітня 2015 р.;
 • круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми цивільного права», 21 квітня 2015 р;
 • секційне засідання XX Міжнародної конференції молодих вчених та студентів КиМУ «Європейський вибір України: сучасні виклики та реалії», 22 квітня 2015 р.
 • тиждень правових знань у Київському міжнародному університеті, 7-11 грудня 2015 р.;
 • круглий стіл «Проблемні питання речового, зобов’язального і сімейного права» / 11 грудня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • круглий стіл «Права людини: актуальні питання здійснення та захисту» / 10 грудня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • круглий стіл «Знавці цивільного права» / 7 грудня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет.
 • круглий стіл «Проблемні питання речового, зобов’язального і сімейного права» /11 грудня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • iнтелектуальна гра «Феміда і Кліо» /11 грудня 2015 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • науково – практична конференція “україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика”» /10 березня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • ХХI Міжнародна науково-практична конференція професорсько-викладацького складу «Україна в світових та європейських інтеграційних процесах: стратегія і тактика», 16 березня 2016 року / Київський міжнародний університет;
 • засідання секції права ХХІ Міжнародної науково – практичної конференції молодих вчених, аспірантів та студентів на тему “Європейський шлях розвитку україни як запорука формування ціннісних орієнтирів української молоді” /12 квітня 2016 року / м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • круглий стіл «Теоретичні проблеми права» / 13 травня 2016 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • круглий стіл «Інституційний вимір римського права» / 18 травня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет;
 • круглий стіл «Проблемні питання конституційного права» / 27 травня 2015 року/ м. Київ, Київський міжнародний університет.

Кращі студенти, які виявили інтерес до наукової роботи та є авторами статей, інших публікацій, зараховуються до магістратури й аспірантури.

Юридичний інститут підтримує тісні зв'язки з ВНЗ України та близького зарубіжжя: Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Національним університетом внутрішніх справ України, Харківським національним університетом внутрішніх справ.

Центр міжнародного права

Київський міжнародний університет має одну з найсильніших в Україні програм участі в конкурсах з міжнародного права, реалізацію якої покладено на Центр міжнародного права. Перший досвід участі команд Університету в конкурсах з міжнародного права відбувся в лютому 2000 року. Наступними роками команди Університету як переможці національних раундів представляли Україну на міжнародних раундах з міжнародного публічного, гуманітарного та кримінального права на конкурсах у Вашингтоні (Сполучені Штати Америки), Гаазі (Нідерланди), Женеві (Швейцарія), Варшаві (Польща), Афінах (Греція) і входять до складу найсильніших команд Європи і світу.

Участь у конкурсах з міжнародного права дозволяє студентам набути практичного досвіду застосування знань, здобутих ними під час лекційних і семінарських занять в Університеті. Складовою частиною Центру міжнародного права є Судова аудиторія, яку змодельовано за європейським зразком зали судових засідань. У цій аудиторії студенти можуть проводити практичні судові засідання, набувати практичного досвіду проведення судового процесу.

Практична підготовка студентів

Разом із теоретичними знаннями студенти здобувають практичні навики у судових, правоохоронних та інших державних органах, зокрема в судах, райдержадміністраціях, районних управліннях юстиції в м.Києві, органах досудового розслідування, органах нотаріату, митницях, юридичних компаніях, Державній виконавчій службі, комітетах Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Антимонопольному комітеті України, у відповідних міністерствах та відомствах тощо.

Навчально-ознайомча, навчальна, виробнича та науково-виробнича практика студентів проводиться згідно з графіком навчального процесу за програмами, розробленими відповідними кафедрами і погодженими з керівництвом баз практики. Позитивним моментом практичної підготовки студентів є 100% забезпечення студентів місцями практики на основі договорів між Університетом і базами практики про її організацію.

Студенти Інституту мають змогу активно співпрацювати з міжнародними правозахисними організаціями, зокрема, з Міжнародним товариством з прав людини, а також брати участь у роботі міжнародних конференцій і круглих столів.

Студентське життя

В Інституті вже склалися власні традиції — урочиста посвята у студенти старшокурсниками першокурсників; святкування Дня юриста і Дня студента; участь у проведенні конкурсів «Містер Університет» і «Міс Університет».

Для студентів Юридичного інституту та Коледжу КиМУ постійно організовуються екскурсії, серед яких обов’язковим є відвідування Будинку Уряду України, Сесійного Будинку Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та ін.

В Інституті активно діє студентське самоврядування, центральним органом якого є Студентський уряд інституту. Студенти набувають перші навички управління колективом, роботи в команді, розв’язання нагальних проблем.