Стоматологічний факультет

КиМУ

Мозолюк Олена Юріївна

Декан факультету, к.мед.н. (PhD)

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
221 «СТОМАТОЛОГІЯ» ЗА РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАГІСТР НА БАЗІ ЗАГАЛЬНОЇ ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:
  • стоматологія - (організація та управління лікувально-профілактичною допомогою; стоматологія ортопедична, терапевтична, хірургічна, дитяча, ортодонтія).
Форма навчання:
  • денна.

Навчальний процес на стоматологічному факультеті забезпечує:

Індивідуальна практична підготовка студентів-стоматологів здійснюється у власній Університетській стоматологічній клініці.

Стоматологічний факультет – один з наймолодших структурних підрозділів Київського міжнародного університету, завданням якого є підготовка лікарів-стоматологів, забезпечення високого рівня конкурентоспроможності випускників факультету на вітчизняному й зарубіжному ринку праці.

Навчально-виховний процес побудований на основі освітніх програм підготовки лікарів-стоматологів з урахуванням сучасних технологій. Викладання забезпечують на високому професійному рівні провідні фахівці в галузі стоматології: доктори і кандидати медичних наук, професори, доценти з досвідом практичної дослідницької, управлінської, інноваційної роботи.

Викладання дисциплін здійснюється двома мовами – українською й англійською (семінарські заняття ведуться англійською мовою). Підготовку фахівців за ступенем вищої освіти магістр здійснюють випускова кафедра стоматології та кафедра медико-біологічних дисциплін, а також інші університетські кафедри.

Професорсько-викладацький склад забезпечує виконання навчальних планів побудованих за Європейською кредитною трансферно-накопичувальною системою кредитів. Використовуються прогресивні методики викладання, сучасні форми контролю та атестації («Крок-1», «Крок-2»):

Навчальний процес забезпечується високотехнічним обладнанням, зокрема:
власна клінічна база, фантомний клас з терапевтичної та дитячої стоматології, класи ортопедії, ортодонтії, зуботехнічна лабораторія, клінічний кабінет з хірургічної стоматології та імплантології, стоматологічний кабінет, кабінети фізики, хімії, мультимедійні класи.

Університет організовує проходження виробничої практики студентами на клінічній базі Київського міжнародного університету, стоматологічних клініках та центрах. Випускники коледжів після отримання диплому молодшого спеціаліста з ортопедичної стоматології (кваліфікація - зубний технік) продовжують навчання на 1 курсі університету за скороченим терміном навчання (5 років) за результатами вступних фахових іспитів.